De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

665457 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zs2k64f982/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37e JAÂR Dôsderàff 1B Augustus 1915 Nr 190 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bui-eelen te G&al np 13 Keîe!ves£ Betncht aan delezet*s I Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, bliift twe© ©entiemen. Bekendmaking. Etappen-Inspektie 4. Gent, 5 Oogst 1915. 1. Het is buiten twijfei vastgesteld dat de iandbouwer Foulon, vaa Oost-Roosebeke, de policiekommissaris Van Ryckegem de aankomst eener vreemde duif op de gemeente bad aangemeld. Deze laatste heeft er geen gevolg aan gegeven en slechts aan Foulon géant woord dat hij terug moest komen, ingeval fai] de duif nogmaals zag. Eene nieuwe kennisgeving werd met jgedaan en de burgemeester werd van de aankomst der duif onwetend gelaten. Alhoewel de burgemeester er niets kan aandoen, staat het toch vast dat een zijner onderhoorige in fout was en daarvoor is hij als hoofd der gemeente verantwoordelijk. In deze omstandigheden en bij bevel van het Aimee-opperkommando, wordt de gemeente Oost-Roozebeke veroordeeîd tôt eene boete van 500 Mark. 2. — De gemeente Ninove op welks grond-gebïed:a) Men met steeuen geworpen heeft op dea ijzeren weg, wat gevaarlijk was voor het verkeer ; b) in een slotenmakerswerkliuis, door het Duitsch bestuur van den ijzereaweg ingericht, waar allerlei voorwerpen gestolen werden, wordt de gemeente oo bevel van het Armee-opperkommando veroordeeîd tôt eene boete van 2000 Mark. III. — De gemeente Denderleeuw op welks grondgebied : a) spoorbalken die tôt schulting dienden weggenomen zijn ; b) ruilen uitgeslagen zijn in twee wissel-wachthuisjes : c) de ijzeren afsluiting van een spoorweg-brug weggenomen is waardoor Duitsche werklieden op hun nachtwacht in gevaar verkeesd hebben, is op bevel van het Armee-ijpperkcmmando de gemeente veroordeeîd lot eene boete van 1000 Mark. Dit wordt aan het publiek ter kennis gebracht door De chef van het Burgerlijk Beheer. von ROELL. Ritmeester. ...... — ira Voor de Belgische Soldaten Geintemeerd in Holland. Men weet dat in Holland eene kommissie tôt stand is gekomen, die zich bezighoudt met de beroepsbelangen der geinterneerden. Eene kommissie uit Belgen bestaande, is aan de Hollandschc toegevoegd, omdat men bevonden heeft dat er veel verschil bestaat tusschen het beoefenen van den eenen of andeien stiel, in België en in Holland. Men is aan 't weik sedert Februari laatst en volgens een Hollandsch b'ad heeft men onverhoopte uitslagen bekomen, dank aan de bescherming van het Holland .ch Gouvernement en de krijgsoverheden. Beroepsleergangen zijn ingericht voor yre ke 20 duizend leerlingen (soldaten) ingeschreven waren in Juli. Er zijn ongeveer 450 leeraars. De leergan-gen beginnen om 8 ure 's morgends en eindigen om 7 ure 's avonds. Ze worden in het Vlaamsch en in het Fransch gegeven, elk afzonderlijk. Het onderwijzend personeel beschikt over bijzondere lokalen, in welke welvoorziene boekerijen, te zijner intentie zijn ingericht. De kommissie stelt zich voor haren werk-kring uit te breiden. Zoo zijn maatregelen genomen voor het maken van een groot getal huizen die uit elkaar kunnen genomen worden. Na den oorlog zullen die huizen gezonden worden naar de meest geteisterde plaatsen om er voorloopig ongelukkigen te laten inwonen. Intusschen zou men die huizen ter be-schikking stellen vanfamiliën naar Holland gevlucht en die nu rond de kampen zija gevestigd. Men zou de geinterneerden toelaten die huizen te bewonen met hunne familiën en liun een stukje iand erbij geven. Voor de heele groep zou eene genieen-«rame keuken ingericht zijn. Men heeft nog eene tentoonstelling ont-worpen, op einde Oogst in Den Haas te houden van voorwerpen door de geinterneerden vervaardigd. De opbrengst van den verkoop dier voorwerpen zou aan de geinterneerden over-handigd worden. Twee leden der Belgische kommissie zijn door het Hollandsch Gouvernement gelast een verslag te maken over het beroepsoader-wijs der geinterneerden. Do afgekeurds, afgsdankte soldâtes. Ziehiereeaige inlichtingen aangaande den toestand der soldaten van het Belgisch leger, die afgekeurd en afgedankt zijn, ten gevolge van bekomen wonden of opgedane ziekten, tijdens den oorlog : Eene te gemoetkoming van 2.50.fr. wordt verleend aau de Belgische soldaten die regelmatig afgekeurd en dus afgedankt zijn, die in Engeland of in Holland verblijvea en wier gedrag in den vreemde niets te wenschen overlaat. De Belgische afgekeutde soldaten, die in Frankrijk verblijven, zijn gehospitaliseerd in het dépôt der afgekeurden in den Havre. De vergoeding van 2,50 fr. wordt hun per-soonlijk niet toegekend : zij vertegen-woordigt inderdaad den prijs van eenen dag onderhoud in den dépôt in den Havre. Anderzijds stelt een ministerieele orazead-brief het volgende vast om allen twijfei,aan-gaande vroeger uitgevaardigde voorschrifcen te doen ophouden : 1° Dat al de soldaten.die voorgesteîd worden voor afdanking,die in staat zijn op eigen kosten aanvaard te worden in Frankrijk of in den vreemde, in privaat sanatoriums of zich te doen verzorgen bij eene familie, welke schriftelijk verklaart hen te herbergen zonder geldelijke vergoeding, dadelijk tôt nader bevel moeten in verlof gezonden worden zonder soldij, wel te verstaan indien zij er den wensch over uitspreken. 2° Dat de zieke of verminkte soldaten die voorgesteîd wordei om afgekeurd te worden en die in staat zijn eenen stiel of een beroep uit te oefenen en die eeae bediening vindea welke hea in staat stelt te voorziea in hunne behoeften, dezelfde gunst moeten genieten. De soldaten die voorgesteîd zijn om afgedankt te worden, en op hunne vraag in verlof zonder soldij gezonden worden, zullen in geen hoegenaamd geval, recht hebben op de vergoeding van fr. 2,50, verleend aan de afgedankte soldaten, die in Engeland of in Holland verblijvea. — ■ .m ■« Weîk z ja de vereischtea vaa eefî gez*ad hais. De vier bijzonderste hoedanigheden die eene woonst hebben moet om ons doel-treftend van kwalen tebevrijden : Ie, Luchl in overvloed ; 2e, licht door de weldoende en ontsmettende zonnestralen ; 38, water van goede hoedanigheid en groote hoeveelheid ; 4e, de reinheid bijzonderlijk door den doel-trefïenden afvoer van aile vuil en besmeurd water. 'k Wil eerst over Water uitweiden daai het meest aan 't orde vaa den dag is voor de uitvoering van werken. Op gezondheids-kundig gebied onderscheidt men nulti* en onnuttiff of zelfs schadelijk water. Mer weet dat 't be'angrijkste vraagstuk dei Hj'giène der volkerea is, het voorzien aat helder, smakelijk en onschadelijk drink water en daarbij dat het water dooi 't inhoudea van vergift en vuilnissen var plantaardige of dierlijken aard en vooral door besmetting van microben vaa typhus choiera, paratyphus en aadere groot gevaai kan opleveren. Men zal dus licht begrijpen dat het ver wijderen der vuiie en besmette waterer der huizen een taak is dat de gemeenten er bijzondeien doeltreftend zullen opnemen De afloop zal best gebeuren doorijzeren-cement- of betonbuizen, die de genoegzamf afloop, verluchting en ruimte (50 centimst. Vooral zal men beletten dit schadelijk* vochten van afwachwater, bîirput, water bak (urine) nooit in eenen pompput of drink foutein terec'nt komen. De voorafgaandi zuivermaking en onfsmetting van riool- er vuilniswater door ch'oorka'k 2,5 °/o, creso 50%, wanneer het een gevaar voor 't drink water oplevert wordt bevolen. Ziehier nu welke vragen men zal trachte! op te lossen om een grosp huizen een beluik enz., gezond te maken. Hoeveel oppervlakfe hes'aat de bewoond< plaats, welke is de aard van dea grond vochHg, hoog, laag ? enz. Langs waar loopen de wateren af. il welke beek, gracht of vaast; kunnen ze daa niet schaden ? Kunnen de vuile wateren wegloopen,ziji zij niet staande, door onvoldoende reiniging der buizen en goten ? Zijn de riolen onder den grond ? Hoe ver van den waterput drinkwater ? Zijn de wanden er vaa dicht en niet ge-scheurd ? Waar is de pompput gelegen, hoe ver van de gemakken, van de afvoe;grachten, zijn zij er ten minste vijf a zes meters van ver-wijderd ? Hoe is het water ? klaar ? heeft het geen reuk ? eaz. Indien het een waterput is, hoe zijn de wanden ? Komt het wel uit de dieple en niet uit de wanden ? Is het niet noodig de wanden te cemen-teeren en een put te kuischen ? Is er aan den put een boord boven den grond die de vuile wateren beletten er in te loopen. Hoe ver is de teerfput van de pomp (9 op 10 maal veel te dicht boven den waterput!)? Is het niet noodig den teerfput en pat voor vuile wateren verder te leggen(ditis van 't grootste belang). Zijn de waterput en teerfput dicht ge-sloten.Indien er ziekten in de buurt geweest zijn is het water onderzocht gewordeu. Ziedaar reeds een volledig programma van werken, die de werkloozen kunnen oplossen en dit alleen voor 't geen 't water aangaat. Binnen en rond de werkmans-huizen is er al zooveel. Dr E. Vermeulen s'.elt zich bereidvvillig en kosteloos ter beschiicking voor aile hygienische en bacterio'ogische aangelegen-heden, iu l'Institut d'Hygiène, rue Kluys-keas, Gent. Dr E. Vermeulen, Gezoadheidskundige. DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN in Holland. De Hollandsche minister van Btnnenîand-sche zakea heeft aan de Tweede Kamjr eene nota medegedeeld, handeleude over hefgeen het Hollandsch gouvernement voor de Belgische vluchtelingen gedaaa heeft. Na opsomtning van vele reeds bskende feitea, welke wij vroeger mîdegedeeld hebben, vermeld het ministeriëel verslag het volgende: Nu de toestanden in België gaandeweg een meer regelmatig karakter hebben aan-genomen en velen de drang naar terugkeer testerk werd,hebben langzamerhaad talrijke groepen vaa vluchtelingen ons land weder verlaten, zoodat op het oogenblik ongeveer in de gezamenlijke vluchtoorden aog slechts ruim 18,000 personen vertoeven, ter wij 1 het aantal vluchtelingen, behoaftigen en bemid-delden te zamen,""die elders in het land gevestigd zijn, op ongeveer 74,800 is te stellen. De regeering onthoudt zich elken, zelfs zijdelingsctien drang, om de vluchtelingen tôt terugkeer aan te sporen. AUeenlijk en tengevolge van onderhaade-lingea met de Duitsche overheden, werden de vluchtelingen uit straânrichtingen van Antwerpen en Merxplas, in handea dezer overhedea overgegeven en naar noo?erge-noemde gestichten teruprgebracht. Het te Amsteidam gevestigde Nederlandsch komi-teit tôt steun van Belgische en andere slachtol'fers heeft ba'angrijke giftea ontvan-gen. Aldus ontving het ee i bedrag vaa ruim 92.000 gulden, waaronder 10.009 gui-den uit Zwitserland. Het grootste deel dezer gelden werden besteed aan het aankoopen van kieedings-stukken schoeisels. Nochtans waren deze somtnen onbere-keud om in de noodwendigheden der vluchtelingen te vooiziea ; het is alsdau dat de Hollandsche regeering tusschen gekomen is om het komiteit toe te latan hare ze.idmg te vervullea. Hare taak'werd boveadiea verlicht door de talrijke zendingeu uit Ametika, welke de beke.ide Rocksfeller Foundation deed toekomen, zoodat aidus bij voorbeeld de bevolking van't geheele vluchtoordden «U» aanvankelijk van het aoodige werd voorzien.Rockefeller Foundation heeft zich uiterst verdienstelijk gemaakt door de vorming vaa naai-ea breiklassea, waar een groot aantal vrouwelijke vluchtelingen,kleeren en onder-goed vervaardigde voor de geïnterneerde soldaten en voor hare medevluohteiingen. , Dit schooa werk, die da Nederlaudsche atbeidsters geene mededinging aandoet, » werd door de iegeering dermate gewaar-, deerd, dat, toen de Rockefeller Foundation oo 5 Juni de werkzaamheden staakte, zij 1 door haar werden ove; genomen eu ooge-r dragen aan centrale kominissiën. Er bestaan thans nog eea dertigtal klasàeu over het i geheele iand. »ll l III IWWI"II|I| «mil «.mu Voor zooveel het mogelijk was, werd aan de vluchtelingen ia de kampen werk vev« schaft. In het verslag wordt ook meiding gemaakt van het bouwen van houten huisjes. Het plan werdopgemaaktdoor denHolland-schen minister van Binnenlandsche Zaken in overeenstemming mat M. Hellepntte. De kosten zouden grootendeels gedekt • worden, door eene gift uit Dsnemarken, bsdrasrende ongeveer 650.000 fr., a'sook door de tusschenkomst van de Sociéty o£ Friends. De kwestie van het onderwijs werd aan eene bijzondere kommissie toevertrouwd, door wieas tusschenkomst overal het laget onderwijs en beroepsonderwijs, voor zooveel het mogelijk was, is ingericht in 4e kampen vau Nunspeet, Uden, Eede en Gouda. Dit ailes vergde natuurlijk groote sommen gelds om de honderdduizenden vluchtelingen te helpen, doch daarin hielpen zooals reeds gemeld werd, de rijke giften van de « Rockefeller Foundation », die alleen vijf miijoen frank gaf en een schat van kleede-ren ; Denemarkeu. 325.000 gulden ; Zweden, 5000 ; enz., en Holland betaalde uit eigen Staatskas meer dan 16 miijoen frank. Het zal, zoo bedoot de minister, dezelfde ede'moedigheid blijven plegen, zoolang als het noodig is. - ■■■■■■■■ Inlichtingen Inlichtingen wordea gevraagd over de val-gende soldai en : Alfred Sci^pp^r, 21® linie, 5« legerafdeel. Jules De L»;ke.i. kanonnier te voet, 2<= batterie de siège. Autw. z.>n j. a:m Geatenaar-Landvvacht. Achiel Garist a°.ns, 2e reg. karab., 6= lsgerifd. Av.tw. stur. aan zijne vrouw Anna Verbouwhede, v.'rblij vende te Wa'egem bij hare ouders, of aan het blad Da Genten >ar-Da Landwacht. — Oier dî voL»en le personei worden inlich-tiogen gevraagd door hunne familie : Lîonie Rons'aert vraagt inlichtinsen van hare zuster Moeder-Ovarste d r Zusters Maricollea, teStaden, ea lsat weten dat Alfred krijgsîevan-gsn is in Duitschtand. Ancw. aan De Gînteaaar. Briefwisseliag. Ucnt, 10 Augustuj I91o. Heer Opsteller, Mag ik UEd. het volgende vragen, ik ben zeer kort. De melk kost, in Gent en voorsteden, 0,10 en 0,12 fr. de pint. Genoeg betaaid denk ik, voor dikwijls watermeik. Dat bekennen zelfs veel buitenlieden, die geene melkboeren zijn. Sede;t enkele dagen moeten wij nu 0,14 fr. de pint geven... ook voor watermeik, onder voorwendsel dat ailes duur is en de melk ook moet op^laan. t'Akkoord, maar nu mijne vragen : 1° Hoeveel graden moet de melk wegen om aan 0,14 tr. de pint verkocht te worden î 2<> Kan msn de melkboeren niet dwingen een graadmeter bij zich te hebben, die eerst in de melk moet gehangeu worden, aan onze deur, vooraleer ze ons besteld wordt? 3° Is het waar : doet men poeiers in de melk om ze na den kook een schoon dik vet te geven, alhoewel ze te veel water bevat? Met dank, Heer Opsteller, en in de lioop dat iemand deze vragen zal willen beant-v/oorden (ik vraag geene discussie over het beesteneten dat duur is, enz., maar enkel het antwoord op de vragen). Met achting. Uw lezer, G... ■i . ■iflifc SierfgevaSIesî. M. Bernard Alfons Van Iîeule, van Mariakerke, soldaat bij het 5« linie-regiment echtgenoot vanvrouw Julma Ca on, sneu-velde op het veld van eer te Kessel-bij-Li«r op 4 Oktpber 1914. Deze droeve mare is enkel sedert ee-iige dagen de familie ten gehoote gekomen. Een iijkdienst voor den moedigen soldaat zal plaats hebben Duisdag 17 Augustus om i0 ure (M. E. T.) te Mariakerke. SPORT V03TI$&.I«. Qant. — Het kampioenaat vaa voetbal, waatr-ovôc wj reeds schrèven, ingericht oadar de clubs dar stad, wordt bitwist on 1er toazicht vau het proviaciaal Komiteit van den Beigisc^ea Voetbalbond. Al de matchen wjrJea gespera'd o:> de pleinen van A. R. A. Gantoise en Uaciis.tj Ciub ; de dee'neraenie clubs zullen zich a!l*u eens ontmoe'ea. Da insennjvingan moeten gezonden wondan voor dei 21 Oj»st aau M. Jule3 Jansseas, Lan^eiaua', 42, Geut, waac verder e iulichtiaseu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection