De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1212 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j39022m6g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37rJÀÏE WoeSsJàg il àognsfns fiFÎS N' 189 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLE1NE PATRIOT Eupseîan te G«ïs5 ks» le Keieivsst le werlen aan de EletiracM 1 De Rietgracht, welke tôt grenslijn dient i tusschen Gent en Sint-Amandsberg, staat t sedert lang bekend als cen vuile waterîoop r in welken allerlei vuilnis en afval teiechi. c kwamen en lagen te verrotten. Die gracht was een waar gevaar voor de openbare gezondheid ; eenige jaren geleden schreef iemand op eene plank, aan eenen mal genageld, dat de Rietgracht eene ( kweekerïj was van choiera, typhus en andere ^ kwaadaardige mikroben, en dat was met te . vggI ^czc^d» 1 Om uit te leggen, hoe het komt dat het «oolang geduurd heeft eer die gracht werd < gedood zal het genoeg zijn te zeggen dat de eigenlijke gracht aan den Staat toebehoort ; dat zij door de aanpalenden moestgekuischt , worden en dat zij door andere personen van verschillenden rang en stand tôt vuilnis- , fiâk werd gebruikt. Van kuischen kwam jfiemendalle. , Eindelijk toch is het zoover geraakt dat men ze dempt. De Staat, eigenaar der gracht, laat de aanpalende gemeenten Gent en St-Amandsberg toe haar te dempen, en deze voeren hel ivè'r'kuit. .. Dat er veel over en weer te schrxjven is geweest, vcoraleer zoover te geraken weet elkeen die eenige kennis van bestuurzaken heeft. _ De Rietgracht bestaat uit twee wel onder-scheidene deeîen : het eerste stroomopwaarts ^ de brug der Toekoms^straat, en het tweede ( Strcoaiàfwaarts die brug. _ j Het eerste deel zal eenvoudig opgevuld ( wôrden met steengruis, enz.; er wordt geene ïiool in gelegd en het zal denkelijk aatige-koc'St worden door de Maatschappij der Nationale Buurtspoorwegen om de tram-àtatie te vergrooten welke de gracht nu Ibe^renst. Het tweede deel,stroomafwaarts de bru?, gai ook gevuld worden, maar er moet eene riool, gebouwd worden voor den atvoer van ] het waîer. Op den opgevulden Rietgracht, verbreed ( ïnet eene streep gronds genomen langs den kant van St-Amandsberg, zal eene nieuwe laan, de Rietgrachtlaan, aangelegd worden fan 20 meters breed. r'De rioo!, welke den openen gracht moet vervangen, zal echter niet geheel de richting Volgen van de huidige Rietgracht. , Op ongeveer 200 meters stroomaf van de brug der Toekomststraat, is de rtad Gent teigenares der gronden op den rechteroever «Jer gracht. , Daar worden twee nieuwe straten getrok-ken door de s'adsgronden.die aan de nieuwe Rietgrachtlaan samen komen ; het zijn de Naphtestjaat en de Tankstraat. Dele lâatste komt uit op de Scheldelaan . en Êét is langs deze dat de nieuwe groote rîdhl geîègd wordt naar de Schelde ; de , afsland.is langs daar veel korter dan langs de huidige Rietgracht. ' De grçoïe riool zal bestaan uit ronde buiien in ijzercement van 1 meter doorsnede. !#» Onder de Rietgrachtlaan, van aan de }Nieuwe Tankstraat tôt aan de Schelde zal jeefie klejnere riool gelegd worden, voor den afloop van het vuile water. De groote riool zal in het geheel 446 meters lang zijn, de kleinere riool ongeveer 500 meter?. De groote riool moet gelegd worden op eenen plankenvloer die op piloten rust. De piloten moeten op 1,50 m. afstand Staatî, 3,50 m. lang zijn en eene doorsnede îiebben van 20 centimsters. Eenige vergaarbakken moeten erin ge-maakt worden en van 10 tôt lu meters afstand moet een « mannegat » in de riool zijn. De buizen in ijzerciment moeten ter plaats gemaakt worden. De aarde voor het opvullen der gracht kan de ondernemer kiijgen aan de binnen-dokken (darsen) van Gent, hij kan zich met den buurttrgm verstaan om die aarde naar de Rietgracht over te brengen. De werken moeten voltrokken zijn in 8 maand ; de riool moet echter in 3 maand gelegd zijn, op boete van 10 franks per dag Vertraging. De werken zijn torgewezen aan M. Swar-îelé, ondernemer, Plesantevest, te Gent, voor de som van 84,800 fr. ; Gent en Sint-Amandsberg komen elk tusschen voor de iheîft. Daar het werk een gezondheidswerk is, aullen zij belangrijke hulpgelden ontvangen van Staat en Provincie. , _ De werken worden uitgevoerd onder toe-zicht van den technischen dieust der stad ' Gent. De bruggen der Toekomststraat en der ' Scheldelaan moeten afgebroken wo;den. Door het uit voeren dezer we;keu bekomt e stad Gent zeer schoonen bouwgrond in ie Tank- en Naphtestraten, welke zij aan j looge prijzen zal kunnen verkoopen. Voorloopig zal de nieuwe Rietgrachtlaan . liet gekasseid worden, meii zal wachten otdat het bouwen van huizen langs de , lieuwe laan eene kasseiding derzelve ver-ischt.Pakken uit BaitsejUand. Het is den belanghebbenden ter tenais gebracht ; lat de volgende pakken uit DuitscUiand terug ;estuurd zijn geworden, de airessen niatjuist ;ijnde. De verzenders worden verzocht zc ta :omen halen, Bagattenstraat, Obis. Gent. Alten-Grabow. — De'abre, Jan-Baptist. — Van len Bossche, René, verz. door P. Dosc'ae, Ronse. Holzminden. — Verval'e, Viktor, verzoaden : iomiteit der Krij^sgevane-enen te Roasselare. Miinster. — De Walle, Valère, verzonden door /an Vareberge, Moleaaarstraat, 4, Gent. Miinstcr!a:er. — De Meuleneire, Richard, reiz. L. Verhej'zoon, Sjvaenstraat, 33, Gent; "oucbeux, Cyriel, verzonden Fouclieux, Cyr;el, Vîaria'ceike. — Gambrou, Albert, verzoad. Van Vughera, Sparrenstraat, 13, Gont. — Van dan Daele, Achiel, verz. De Jagher, Kamie!, De Pinte. Denauw, René, verz. Vanden'oergae-Denauw, jeeraardsbergen. Parchim. — Van Daele, Ivo, verz. Scheire. Ivo, Dendermondschen steenw., 291, St-Amandsberg. /an Dorpe, Pieter, verz. Baert, te Mouter-Bruul >ij Oudenaarde. — Van Daele, Ivo, verz. Mad. . Van Daele, St Comeîis-Hoorebeke. — Roulez, Maurice, verzond. Fernand Laurent, Klein Sint-3ieters-plein. — Mirtcns, Cyriel, verz. Clemeaco Pradde, Musschenstraaf, 150, Gent. — De'î Blau-?en, Emiel, verz. Mad. Dea Blauwets, Astene. /an Driessche Phi'emon, verz. E. Van Dries-che, Dendermonds. s'esnw., 10, St-Amandsberg. 3ollster. Remy, verz. De Beil. C. Gent. — De 1 21ereq, Herman, verzonden ongekende. Briefwisseling. Wij ontvangen het volgend schrijven : Gent, 7 Oogst 1915. Mijnheer de hoofdopsteller. Bede tegenwoordig briefje in uw geëerd }!ad te willen opnemen. Met reden wordt er terecht geklaagd over le ongehjkheid waarmede de volksartikelea scoals smout, spek, enz. in de Amerikaan-sche winkels besteld worden. Niet zeldan jebeurt het wanneer men uren op straat îtaan wachten heeft, men aankondigt dat deze artikelen uitverkocht zijn ; ook in winkels waar men zegt, men zal maar op iien of op dien dag bestelien, en wanneer men dan op dien dag terugkeert, ailes terug lit verkocht is. Ware er geen middel voor het stadsbestuur sm, in 't belang van eenieder en om wan-Drders te vermijden, want, zoo men op deze wijze voortgaat, die zullen er onvermijdeiijk komen ; aan ieder gezieu een kaart te geven tvaarop de meest gevraagde artikelen aan-ïeduid zijn, oai deze op gestelde dagen te jaan halen ; hieidoor zou ook belet worden 3at er geïinnen welke met 3-4 en meer personen al deze magazijnen der stad afloopen om deze artikelen op te halen, en zouden de houders dezer magazijnen niet meer overrompelt worden, zooals thans het jeval is. Aanvaatd, heer hoofdopsteller, bij voor-baat mijn dank voor opname. Met hoosrachting RAVEELE, Rijhovelaan, 206. SnSichtingen Inlichtingsn worden gevraagd over de vol-gende soldaten : Gustaaf Roe^iest, 2° reKiment artillerie. Enaiel L'on WesterliacV, 4° liniereçiment. Jozef Verschaffel, vrij witliger, 10- linieregiment, 1* legerafdeeling. Antv/oord sturea Rabotstraat, ar 14, Gent. Kamiel Wymeersch, van Ophasselt, vraagt inlichtingen over zijnen zoon Emiel, van de klas 1915. Petrus Dehenau, landbouwer, Molenstraat, te 5'e-Mnria-Lierde, vraagt inlichtingen over zijnen zron Cyriel, bij het 2e regiment jagers te voet, 5e legetdivisie. Vrouw Van Kerscliaver-Thielen, Brusselsche-straat, 115, Gent, vraagt inlichtingen over Marcel Pillot, van Charleroi, 2e regiment karabiniers, 3e divisie. Antwoord sturen aan» De Gentenaar ». — Over dï volsjen le personen w irden inlichtingen gevraagd door hunne familie : Linus A.ubeeck-De Vos, welvarend te Eist, verlangt irJichtingen nopens zijne schoondoch-ter Agnes Santens en hare zusterZulma. Ani-svoord aan « De Landwacht ». Mad. wed. De Vleeschouwer en dochter, ver-alijvende te Zelzale, vragen inlich in^en over Kamiel De Vleeschouwer, kanîonde school-jpziener, verblijvende te Meenen. Antwoord sturen aan « De Landwacht », Ketelvest, 16, iJent. Adeline Gekiere. van Oosikamp, vrsagt waar lare broeders en zusters zijn uit Ojst-Nieuw-xerke, bij Rousseurs. Urbain Leys-Delporte, wonende Sint-Jozef-îtraat, n. 4, Meirelbeke, vraagt inlichtingen over sijne ouders Karel Delporte-Soenen, wonende vlamertin^he, bij Ieperen. Antwoord sturea lan De Gentenaar. Prosper Certyn, zijne ouders, zuster en vrouw sa vijf kinderen verblijven te Zele Elst, alsook plions Heyman met zijne ouders en zuster en Raymond De Blieck, met zijne vrouw en kind wonen bij zijne ouders te Zele Elst ; allen zijn svelvarend. Men vraagt het juist adres van M. De Backer, olbeambte, te Bentille, nu krijgsgevangene in aoliau (Duitschland). Men vraagt het juiste adres der verblijfplaats ran het weesmeisje Fierens en der moeder van Lizie Byrne, beiden in dienst van den heer Daron de Maleingreau d'Hambiss, te Sie-Kruis-aij-Brugge, thans in Engeland verblij vende» Antwoord sturen aan « De Gentenaar-De Landwacht ». ~ ■—jssgg»- Sterîgevalleû, Men meldt hel overlijden van Jvlajoor Gaston de Gerlache de Gomery, majoor bij 'le Karabiniers. Erg gekwetst aan den knië, onder de œuren van Antwerpen, terwijl hij zijne manschappen aanzette tôt den strijd, moest hij zich doen verzorgen ; hij gênas. Nauwe-lijks hersteld vertrokmet het fiTelgisch leger aaar den Yzer. Ook daar vocht hij dapper met de zijnen. Bij de verdediging der loopgrachten, werd hij aan den hiel gekwetst. 't Is ten gevolge dier wonde dat de dappere opper-officier bezweken is voor de verdediging van het vaderland. Majoor de Gerlache was gehuwd met Mejnfïer Jeanne Verhaegen, jongste zuster van denGentschen Volksvertegeawoordiger, M. Arthur Verhaegen. 11 ■ ' 1 SPORT Wlelrîiden. Velodroom Gsntbrugga. — Alhoe vel het nu gesn tijd is om ieestehjkheden in te ric'nten, moet toch dank gezegd worden aan al de personen, die iets inrichten, met een edeim -edig doel en die de opbrengst dier tees'elijkhe len aan goede werken besteden. Zulke feesten kunnen er door en 't is ook dat wat eenige Gentsche sportliefhebbers bespraken. Wij konden over eenige dagen melden dat een koers zou ingericht worden ten voordeele van het Werk der Krijgsgevangenen. Die koers is nu vast bepaald op 29 Au^ustus op de piste van Gentbrug^e, die ter diergeiegen-heid door M' Romain Cornelis in orde zal gebracht worden. Spijtig dat onze vriend De Noyet;e daar niet kan bijzijn ! 't Is de « Sportwereld » die zich den koers ter harte trekt en die reeds de noodige schikkingen ervoar neemt, Marcel Buysse's deelneming is reeds toege-staan en men is in onderhandeling met Pierko Van de Veldo, Paul Ver^traete, Jules Dhossche, Saelens, Dhondt, Fernand Maertens, Karel Martens en anderen. Die onderhandelingen zullen niet lang duren, want als er kwestie is iets voor onze soldaten te doen, zullen aile sportliefhebbers het hunne wiilen bijbrengen. En de koers ? Dat zal 3 uren zijn met 12 klasse-menten of 100 kilom. met 10 klassementea. En de prijzen ? Wel die moeten nog komen. Het komiteit is reods verzekerd van eens coupe van «Sportwereld» ; eene coupe van M. De Vos, en e ne coupe van « De Gentenaar-De Landwacht». Er worden prijzen aanvaard, zelfs geld-prijzen. Ailes wcrJt verdeeld in de klassemea-ten en einduitslag. Ende]opbreng; t van die koersmeeting ?Diigaa.t zuiver, zonder één centiecn af, in de itas van het Werk der Kantien. Alîe medewerkiag, zoowel van coureurs of inrlchters is volkomen gratis. Wie prijzen heeft spreke er van aan het Bestuur van « Sportwereld » of aan M. Cornelis. Wie namen wil bezorgen van krijgs .evange-nen, coureurs, voetballers, ljopers, zwe ntners, enz., schrijvedie duidelijk, met het regiment, aan M. Carlier, Botermarkt, 5. En die kaarten wii koopen zal erbinnen eenige dagen gelegenheid toe hebben. Men zal zooveel mogelijk trac'nten de plaa'sen op voorhand te verkoopen, want dien dag zal het er stroomen op Gentbruggc. ——i Uit de Viaanders. Âalst. — Geknipt. — Bij dan schoen-fabrikant M. Kamiel Mallego, op de Groote Markt, waar sedert verscheidene dagen diefstallen werden bestatigd, hield men een oog in 't zeil. Eene vrouw van Nieuwer-kerken, werd Vrijdag op heeterdaad betrapt. In hare woning werden de gestolen schoe-nen ontdekt. De diefegge zich zonder be-s'aanmidde'.en bevindende, werd Zaterdag door den heer vrederechter verwezen om opgesloten te worden gedurende twee jaren in een pensioenaat van Brugge. — Diefstallen. — Vrijdag nacht werden, in de Immerzeelschedreef, ten nadee e van den landbouwer Bernard Verhofstadt, 40 schoven tarwe gest >len en bij eenen bewoner van het Hot ten Berg, op Aalst- Mijlbeek, eene groote hoeveelheid aard-appeien.—■ In de woning van den voerman Verlé werden Zondag namiddag een stuk vleesch, een broodmes en de halsband van den hond gestolen. De dader werd aangehoudeu en opgesloten. — Zonda,? namiddag zijn drie fruitdieven in den hof van doktor Van de Velde op heeterdaad betrapt. Machelea. — Paard gestolen. — Twae personen stolen Vrijdag laatst een paard bij den huurhouder Stroobant, Lamber-montlaan te B^usse1. De huurhouder var-wittigde dadelijk de policiekommissavis Adam die een onderzoek instelde en in den namiddag op de paardenmarktder Iiertog; plaats vernam, dat het paard gestald bij voornoemden huurhouder, gestolen was in eene weide te Machelen en toebehoo'dë aan M. Hansoul, handelaar. M. Hansoul die naar Brussel gekomea was om zijn paard op te zoeken vergezelda M. Stroobant huiswaarts, waar hij het gestolen paard als het zijne herkende. Toen 's avonds de twee personen om het paard kwamen, werden zij door de policie aangehouden, een hunnergelukte er noch-tans in te ontvlnchten. De andere zekere Lodewijk L.., afkom-stig van Machelen, werd ia het gevang opyeslofen. Sôlasïlslîelîe.— Men schrijftons: Geachte Heer Opsteller, Onze onvei moeibare inzamelaarsters hebben de ronde gedaan op onze gemeente ea hebben 540 fr. opgehaald, d. i. voor 108 pakies. Wat p.dele gevoelens komt men soma tegen ; meet ç;-sâ eene moeder, die zelf iu r.ood is, gaf tien centiemen, zeggende : die brave soldaten hebben hun leven te pande gegeven, voor hen wil ik gaa.ne een boter-ham min eten. Wat edelmoedigheid ! Er is een spreekvvoord dat zegt : Het bloed der martelaren is het zaad voor nieuwe christenen. Wij mogen zeggen dat sedert onze grond bevochtigd is met het bloed onzer soldaten er veîe schoone bloempjes van deugden en vooral van broederlicfde ontloken zijn. Voort gearbeid met moed ea iever. Gelief met mijnen dank, Heer Opsteller, mijne gevoelens van hoogachting te aan-vaarden. X. Suite. — Er is in het bureel van « De Landwacht » 65 fr. erestort (zie lijst van gisteren) om eene kantien te zenden aan de elf krijgsgevangene van Zu'te, te weten : Dhaeneas Remi, Serlet Aifons, Claeys Alors, De Bel Maurice, De Ruyck Adolf, Vestens Honoré, Roobrouck Adolf, Peers Alfons, Rickaert Aifons, Welliam Connelly, Claeys Maurice. Lakersn. — Voedingskomiteit. — Deze week zal verkocht worden : Meel, best ge-regeld spek, gruis, tomatten, sugarn-corn en opgelegde boonen. Zaterdag : Vleesch en rijst. — Schoone dnad. — Ons gemeentebestuur heeft besloten Zaterdag aan ieder huisgezin, dat onderstand geniet, vleesch te geven. Er wordt berekent, dat een huisgezin van acht personen, 1 1/2 kilo vleesch zal ontvangen. Dit nieuws zal met veel genoegen door onze werkersbevolking vernome:i worden. — Diefstal. — Ongeveer 150 struikesv aa' dappelen zijn Zondag nacht gestolen op het land van den hovenier Verstraeten, Witie Steen. — Ongeluk. — Mejuffer De Plucker, uit de Knokkestraat, leerde Maandag namiddag per velo rijden. In de Poststraat viel zij ea kwam terecht op een stuk glas, waardoor zij erg gekwetst werd aan de handen. — Frontkaarî. — De schoonste en bes'e frontkaart is tegenwoordig België ea Noord-Frankrijk in vogelvlucnt ; te ver-krijgen bij uwen verkooper. Dikkelyeïsnô. — Feesljubel. — Wat al godsdienstige en treffende plechtighedsri gaan thans in dezen oorlogstijd bijna onop-gemerkt voorbij, welke anders god3rlien:t of vadetlandschen zin hadden opgewekt, Aldus is het gelegen met het feestjubel, da H. Christiana ter eere, dat nu a'hier in stilte werd herdacht, maar dat in 1865 op zulke lU'Sterrijke wijze gevierd werd. Toch was het een roerende aanblik die duizenden ge'ioovigen zich te zien verdriv-gen rond de kapel der heilige patrones van Dikkelvenne. Dààr werd dezer lofrede door den Eerw. Heer Galle uitgesprolcen. Op echt meesterlijke wijze schetste welsprekende redenaar den godsdienstzia der Heilige, welke wij ook in ors dagelijStî leven tnoeten vooibrengen, en door zijn overtuigend en m3chtig woord, wrst h|j allen aan te zetten te weêrstaan aan do a geest van ongeloof en den Godsdienst oversi en vooral in eere te houden. Voorxeker een dag die menige ziel deugd aan het hart zal geb acht hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods