Belgian refugees

Belgian refugees

The First World War created a gigantic stream of refugees. At least 500,000 Belgian citizens, more than 7% of the Belgian population, spent four long war years abroad. 


Blog: 'Four years a refugee'. 


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Februari 1915 Nr 9 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRIJS Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden. . » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland * 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 t blad verschijnt ...

Vrij België

No. 47. VRIJDAG 14 JULI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ■ ■ ALLE STUKKEN ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN. Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 = Brussel . ABONNHM ENTSPRFJS ! Per Jaar Fr. 6.50 PR1JS : 15 CENT1EMEN Eebste Jaargang Nr VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Een Veldgodsdienst-plechtigheid bij het Oos- tenrijksche leger, plaat 257 Hoe staat het met den Oorlog ? (Ons weke- lijksch ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 7 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mr 7 Prys: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid b ieuwsblad van België, - Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN: Psr week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Pfcr maand 1.25 Far 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— ...

Het Vlaamsche nieuws

BLandag 2 Augustus 1915. Ëersie ja&fg, Nr, 1:99 n» ——a>—nfram «in» «min Mm 1 11 1 m Priîs : 5 Centiemen door g-eheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week rj-fi— rr nlfrf - Tr lin — "y—|~TT ;«A» , -"■■ ,, .. ,L-f.»yn-;n:w ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG ? Schuiloorden in béton werden aan de Vlaanische kust gebouwd in de puinen van vernielde huizenrijen. De algeraeene Tn den laatsten tijd is eene herleving toestand A der krijgsbedrijvigheid te bespeuren aan het Westelijk front, niet alleen vanwege de artillerie, maar ook ondernamen de Engel-schen lichte ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Twmiipte Jaar. — N. 104 ■ i - _ . - Goésdisnst — Hnisgszln — Elyendom Donfeia» 1S April ! 915 Allé briefwisaelmgen vracht-vrij te zen den &&n Aug. Van Ioeghem, uitgever voor cfe naam.1. ïnaatsch. « Drukterij K®fc Volk», Mcersteeg, n° 18, Gent» Bureel voor West-VI aidèrent Gaston Bossuyt, Recol&'i.ten-straat, ...

De stem uit België

LEcho deBelgique DE STEM UITBELGÏE \oor God enVâderland. Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C. D ieu et Patrie Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 5 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 23, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc SAMEDI 29 AOUT 1914 7,« Année. - N° 777/. SUR LA ROUTE DE BERLIN L invasion de la Prusse orientale par les avant-postes cosaques précédant le gros de l'armée russe. Dessin de GEORGES ...

L' illustration

Ce numéro contient quatre pages en couleurs non brochées : Six mois dans la Somme, par Charles Hoffbauer. L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i fr. >5. SAMEDI 6 AVRIL 1918 76e Année. — N" 391H. LES SOLDATS DE FOCH Composition de GEORGES ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi ■G^es annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et à l'AGENCB HAVAS, 8, place dos Martyrs. 8 (1" étagre) à Bruxelles. I M—Il IWIBlliiniMi H,, ! La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ Mil W>-<» ...

Vlaamsch weekblad ter behartiging van de belangen der Belgische...

N°. t. Losse nummers 5 Ce n , WOENSDAG 5 MEI 1915. Vlaamsch Weekblad I Abonnements-prijs : 25 cents per maand ter behartiging van de belangen der Belgische Vluchtelingerç. i , Dit blad rerschijnt çlken WOENSDA.G. i Redactie en >\dministratie : Markt 13, ROOSENDAAL Ons standpunt - Ons doel. Na zeven droeve maanden — plots weggerukt uit ons ...

Ons Limburg

Nummer 29-30 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID October-Novemberl9Iô T^Aoed — Geduld — Vertrouwen — en Kop boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgeg^ven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : 16. Rï'E JULES LECESNE, LE HAVRE Vi BËRICHT Daar de leden van d&a Opstelraad binnen-Jcort naar Belgie terug eeren, zal ons blaadje Doortaan ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAÂR Dôsderàff 1B Augustus 1915 Nr 190 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bui-eelen te G&al np 13 Keîe!ves£ Betncht aan delezet*s I Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, bliift twe© ©entiemen. Bekendmaking. Etappen-Inspektie 4. Gent, 5 Oogst 1915. 1. Het is buiten twijfei vastgesteld ...

De stem uit België

EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patri< n„,,Alll, . cc D110ba11 C„lini(a Wf Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: DUreaU . 0Df I\USS0I1 OlJliarCj W.v/. jSi 9^ voor drie maanden. ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 19, 1915. ' Price ld. Paaschplicht. Tôt hen die ...

Ons Vlaanderen

Vferda Jêu, — H* 208, Prija : 10 Centiom par Nommer Zondag 27 Octob»r 1818. ABONNEMKNTSPRIJS VOOR BELGIE EN FRANKRIJK : Van nu tôt 31 Dec. iqi8... 2.00&. 31 Maart 1919. 5.00 » 30 Juni 19197.50 » /♦V ONS VLAANDEREN ABONN BMENTSPBW! VOOR DEN VBEKMO8 Van nu tôt 31 Dec. 1918, 4.00 31 Maart 1919 10.00 /w. TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, ...

Ons Vlaanderen

vwi biVIlUI U U II Door Eendracht sterk! O N S Liever Dood dan Duitsch ! Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBL /VID PRIJS : 10 Centiem per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Om ons weekblad ...

Het volk: christen werkmansblad

ïijfcflTwinligste Jaar. • •fi. 158 fciaauij 1*0. J*~-j -ii». up , J»JH . -ccer:-atcrf GoMeast — Mnisgezia — EipsSoai Woensdag, 9 toi I % f S Aile brïefwisselingen vracht-Vrij te zen den aan Àug. Vau Iseghem, uitgever yoor de naami. ma-atech. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n6 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, ...

Ons Vlaanderen

Vitrûa Jaar. — 224. PrlJ* : 10 Centiem P«r Nommer Zondag 22 December l918i AUONM EM liJTSPRUS '• OOK iiKX.r.l h EN lKA.NkRIJV : v«r, nu tôt 31 M.iurt )cjii>. 3 00 3 Ju.ii 1919 ... Ei 00 i> /*\ ONS VLAANDEREN ABONNEMENTS PRIJS VOOR DEN VREEHDB Van nu tôt 30 Juni 1919... 8.00 » A\ TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vraehfc. »rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgevor voor de naaml. ïnaatsch. « Drukkern Het Volk », Sleersteeg, n° 16, Gent. Burecl van Wesfc-VJaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bacliten, Kortvijk. Telbfoo.v ô2J Burcel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraafc, 24, Leuven Mon ...

De Maeseyckenaar

Nummer 13. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID December 1917. DE MAESEYCKENAAR 11 • UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, Mannen ! G.oede, dierbare wapenbroeders, in nummer 11 verheugde ik mij u te mogen gelukwenschen over dien ...

Het volk: christen werkmansblad

Vier-en-Twïnligste Jaar, - S. 294 eeâsâiesst — Haisgezln — ElgeBdon 4 Donderdag, 17 December 1914 ■ HJWI I i ■ HI'.'IKJU ■ " ■ *** AU® ÏjTiefwisselingen viaclit« Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghcm, uitgever voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen i Gaston Bossuyt, ...

Het morgenblad: volksdagblad

T Jaargang N° 264 Zaterdag 3 October 1914 2 centiemen h et nuramer HET MORGEHBLAD Ram&osadïssresesi s 4- bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30§ Financiëeîe, » » » » i.ool Stadsnieuws, per grootea regel » 2.00 g Reclamen, » » » » 1.001 Begrafenisberichi, > » 5.00f mcan, > r. r^-anjyKV/ Ml j ut! wœtlHrPlM VQLl^roAGBLAD ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Ïier-OH-Twiiiliple km, ——~ —;.-ç 1 2.58 fisisfliensi — Haisge^n — Eipnta Ponderdag, 5 Novcnte 1014 .1 ■— 1 I' .UilllfM I. I ■ 1 . ■ -f -V Alla briefwisselingen vrarhfe-*rij ta zcnden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor dennaml. Kaatech. « Drukkeiij Hefc Volk », Jlcersteeg, ii° 16, G eut. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad i vu i Tiende jaar^ang. — IV 40 Zondag 4D October 11)14 *v*iv*v j i «« i i u» • i i w\ r iN'SCi'.RIJVIXG | in stad, 2.50 fr. \ in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR j VOOR EEN HALF JAAR • . I buiten stad, 3 fr. / buiten stad, 1.75 fr. Pi'Us per* nu m mer: 5 cent. oesticht BOEK- & ...

L'écho d'Anvers

No. 3. Lundi 12 Octobre 1914. 10 centimes. L'ECHO D'ANVERS Direction=Rédaction : ARTHUR de GERS. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. La Situation. Il faudra encore atteindre quelques jours avant que se fassent jour les conséquences de la prise d'Anvers, en d'autres ternes avant que les Allemands aient retiré les troupes qui ont pombattu ...

De Belgische koerier: weekblad bestemd voor Belgische vluchtelingen in...

Le Conrrier Belge. DE BELGISCHE KOERIER. Directeur-Fondateur : F. W. HAMPSHIRE Journal Hebdomadaire pour les Belges réfugiés dans le Royaume-Uni Rédacteur-en-Chef : PAUL PAULY. No. 25. SAMEDI, 3 AVRIL, ZATERDAG, 1915. GRATIS Le Courrier Belge. AU communications to be addressed to Mr. F. W. Hampshire, Hon. Editor, Office oj " Le Courrier ...

Journal des réfugiés: organe quotidien des réfugiés belges en Hollande

Samedi 17 octobre 1914. 10 centimes. lère année, flo. 3. JOURNAL DES RÉFUGIÉS Urg&ne quotidien des reiugies belges en Hollande. Service télégraphique spécial par nos correspondants particuliers de Londres, Pétrograde, Paris, Rome et Washington. Administration-Rédaction : 68 Boschstraat"— Bergen-op-Zoom. Les annonces et les avis ...