Ons Limburg

666255 0
01 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 October. Ons Limburg. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2z12n5022v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 29-30 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID October-Novemberl9Iô T^Aoed — Geduld — Vertrouwen — en Kop boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgeg^ven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : 16. Rï'E JULES LECESNE, LE HAVRE Vi BËRICHT Daar de leden van d&a Opstelraad binnen-Jcort naar Belgie terug eeren, zal ons blaadje Doortaan nieî meer in Frankrijk verschijnen. De leden, welke nog mlichtingen wenschen te bekomen over den Kring en het blaadje, kunnen zich wenden tôt den Secretaris, M. Eug. QUAEDVLIEG, 16, Inquisitiestraat, te BRUSSEL. De volgende kaarten kunnen op ons bu-reel gevraagd worden.0: bestemd aan : Bodson Jozef, geteekend familie ^rfelinx Lambert, te Klein-Jeuck. — Colemonts Hubert, van Jesseren, verzender Colemonts-Benats, uit Jesseren. — Vandamme M., verzender Gérard Billiet-Vandamme, uit Lommel. — Verbelen Henri, verzender J. Verbelen, uit St-Trui-den. Wegens ziekte van eenige leden van den Opstelraad van ons blaadje, kon dit nummer niet bijtijds verschijnen. Wij geven thans een dubbel nummer. i NlEUWS UIT L1MBURG AALST Liefdadigheidsfeest. — Op 7 Juli, gaf de tooneelkring « De kluchtige Vrienden » in •onze gemeente een muzikulen en tooneelkun-digen feestavond. Men voerde op : « Pakze-vas trouwt », « het laatste Oordeel » en « Jocr.sse de Vondeling ». Als tusschenspe-len werden zang en muziek uitgevœrd. ALKEN Om hulde te brengen aan onze geeneu-velde dorpsgenooten zijn we voornemens zerken te plaatsen op hunne graven. Te dien einde zullen bijdragen gezonden wor-den aan Raymond Lambrechts, Z 44, 10" Cie B. V. L. — De strijders van het front wedijveren allen om het eerste 't meest bij te dragen ; de Alkenaren van achter het front (Le Havre en omstreken) hebben nog niets laten hooren, wij hopen nochtans dat ze niet zullen achterbl'ijven. ASGH In Memoriam. — Sergeant René Mufiels. — Alhoewel reeds eenige weken ons die groote makker is onttrokken, denkt een-ieder van ons graag aan hem. Hij viel op 11 Juli 1918 (Gulden-Sporenslag), toen hij terugkwam van een opgelegd werk in de l'ijnen... Droeviig klonk de mare die ons meldde : René is erg gekwetst of gedood. Origelukkig was 't maar al te waar : hij was als held gevallen voor God, Koning en Vaderland. Groot man, eenvoudige Limburger wlst hij iedereen tôt onderwerping en liefde te brengen, won ieders achting met zijn recht-vaardig en oprecht karakter en was een voorbeeld zijner kollegas 1 Sedert het begin van den oorlog was hij op de bres, en wil-de ze niet verlaten, zelfs weigerde hij een klein verlof. Zijn hart en gedacht waren voor 't gemartelde VaderlandJ Hij kende noch kommer noch vrees ! was vaderlander tôt in den hoogsten graad. Vlaming van kop tôt teen ! Ik herdenk dikwijls zijn zoo zachte maar treffende woorden : « Moesten mijne teerge-liefden me nu eens aan 't werk zien ?... »> Ongelukkiglijk heeft de dood maar al te ras haar vreeseldjk werk verricht ! Rust zaoht, goede makker, de Heer schenke u 't ver-diende loon ; een martelaarskroon, want, schoon was uw leven en streven, groot was uw lijden en etrijden. Als held hebt gij ons onverziens verlaten ! Vaarwel, lieve en diep betreurde makker. Uwe gedaohtenjs verdwijnt noch uit ons ge-heugen noch uit onze gebeden. Rust in vrede ! BILSEN Overlijden. — De heer Theunissen Léon van Rooy, carabinier, is den l-9-'18 over-leden in 't krijg'sgasthuis van Cabour. BOCHOLT Wij vernemen het overlijden in 't krijgs-gasthuis te Cabour, op 16-9-'18, van M. Heyninckx Andréas, T.A. G. Hij werd begra-ven op het kerkhof "(Dumhoek-Panne), den 17-9-'18. Een portret van den overledene wordt gevraagd om op den grafsteen te plaatsen door Léon Lijken, Z 144, 9e Cie. CANNE Wij vernemen het huweiijk van Guillaume Jennekens, soldaat, uit Canne, met me-juffer Jeanne Salden, uit Mechelen-a-Maas, te Rostrevor Rd. Fulham Sw., 6. Onze beste gelukwenschen. CORTENBOSCH Diefstal. — Twee schoone soortkonijnen, waarvan een zwart wijfje een waarde had van 95 frank, zijn gestolen ten nadeele van den heer Paul V. S., op Brandepael. CORTESSEM Verlichting. — Er is hier sprake van het dorp elektrische verlichting te verschaffen evenals dit reeds het geval is voor Diepen-beek, Loon, Wellen, Beverst, Bilsen, enz. Overlijden. — tn 't begin van Juli 1.1. is hier overleden de heer Jan Morhaye, in den ouderdom van 83 jaar. Huwelijken. — Vijf koppels zijn hier in 't huwelijksbootje gestapt. Vluchtelingen. — Al de vluchtelingen van Thourout en Handzame hebben de toelating ontvangen naar hunne gemeenten terug te keeren. Er zijn er 82 in Cortessem, daarvan zal juist de helft, of 41, terugkeeren. Inbraak. — Over eenigen tijd werd de knecht der wed. H... door een vreemd ge-rucht gewekt. Hij wapende zich met een gaffel en ging behoedzaam den moestuin in. Een der dieven vluchtte, koos het ha-zenpad, maar de andere ging voort met buit te vergaren, toen hij onverwacht een » priegeling » kreeg, dat hij 't nog lang zal gedenken. De betrapte dieven zijn de ge-broeders E. C..., van Cortessem. DIEPENBEEK Men schrijft ons : Onze jongens hebben niet alieenlijk den eed afgelegd den hatelij- ken Pruis hun land uit te jagen, maar ook nbg hunne gesneuvelde makkers te wreken, en hunne nagedachtenis te vereeren en te herdenken. Daârom hebben zij besloten een eeuwigdurig teeken op elk graf hunner dier-bare wapenbroeders te doen plaatsen. Al de Diepenbeekenaren worden dringend ver-zocht het hunne bij te dragen voor de ver-wezenlijking dezer prijsbare onderneming. De bijdi'agen mogen gestuurd worden aan vriend Guillaume Achten, sergeant, Z 190, 913 Cie, die zich belast met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. Werden vereerd : Met het kruis van Rid-der in de Leopoldsorde : de heer onderlui-tenant Benoit Vandepoel ; is reeds vereerd met (het kruis van Ridder in de Orde der Kroon en met het Oorlogskruis. — Met het militaire eereteeken en het oorlogskruis Henri Wijnants ; — met het oorlogskruis : Guillaume Achten. EELEN School- en volkssoep. — Iederen dag doen de inwoners onzer gemeente zich te goed aan de ' «kkere volkssoep. Vet, vleeseh, boo-nen en andere waren zijn er niet in ge-spaard.FALL'MHEER Het hanengevecht heeft hier dit jaar zijn gang gegaan. De gebroeders Huis, altijd groote liefhebbers van goede hanen, hebben overlaatst 3000 frank gezet op eenen haan, die na een uur vechtens zijn tegenstander liggen had. — De beeten beloven goed te zijn en zijn nog niet verkocht. De heer Cas-termans, van Bitsingen, denkt ze allen te hebben om siroop te maken. De oogst is goed, doch fruit is er niet. GELINDEN Tramongeluk. — Een vluchtelinge uit West-Vlaanderen, die aan doofheid leed, is onder den sneltram Luik-Brussel vermor-zeld. Hetzeflde ongeluk is geceurd te Sinf Truiden met een jongeling, vluchteling uit West-Vlaanderen. GELINDEN (Ovelingen) Laffe aanslag. — Op 4 Juli 1.1. kroop een zekere Martin F., afkomstig van Ulbeek en verblijvende te Luik, over de poort der klei-ne boerderij Vandenhove. Na gezien te hebben dat de doc h ter des huizes alleen thuis was, bracht hij het me;sje vier mes-steken toe. Voorbijgangers kwamen op het geschreeuw van het meisje toegesneld en verjaagden den misdadiger. De toestand van het slachtoffer is geruststellend. GENCK Diefstal. — Niettegenstaande de kloeke nachtwacht van het gesticht der Broeders van de Chrisbelijke Scholen, te Bockrijck, zijn dieven aldaar voor den tienden keer ingebroken. Gelukkig was er niet veel mondvoorraad te stelen, doch bij den huis-priester van 't gesticht, den E. Heer Preu-dhoms, maakten zij een flinken buit aan levensmiddelen. Op de « Aspergerie » zaag-den zij de ijzeren staven uit het keldergat en stalen het brood der vluchtelingen. Werkstaking. — Einde Juni brak er werk-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Limburg belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods