De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

491 0
30 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tm71v5dc8p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DEGENTENAAR-DE LAIDWAGHT Kr.jfe%g7 fffiïrfr"- q ssfciiesjatii- i-ra ^v/i **•» »t.c».,ia kmw aa* PJ-sre.284 39° ?aar. G.D@Graeve,KoteïvesM§ DE MLEINS PATSIÔi fsr-mm bbsssp & V^.'Jdag 3© Navembep îil' Ppljs S esaJieîïïe:: SUIIICHE BSSIDBTE* van Iîsî Gfaot Sfeôfdkwaïtier Esisto 3u!t.icli bsrloht. Westslijk kp.jostoaneeL BERLIJN, 28 November. Lcfierfroitl uan osldm&arsehalk kcoonpritis Rupprecht van Boieven In Vlaanderen was hefc kanonnenvuur Juscchen het bosch van Houthuîsten Zand--oorde van den middag af levendig. Bii Passtbendale groeide het 's avonds tôt groote heitigheid aan. Op beide cet eis der Scarpe vermeerderde pevechtsbedrijvigheid. Op het slagveld bij Cambial leidde scherp kanonnenvuur bij fret aanbreken \an den dag de aanvallen in, die de Ei .gelschen met versc'n ingezette afdeelingen tegen Bourlon-Fontaineenonze aa:isluiter.de stellingen richtten. Ter» Westen van Bourion werden zijne aanvalsg-olven en de hun vooruiti ijdende pants'er wagons in ons vuur gefnuikt, Tus-schen Bourion en Fontaine drong de vijand na heihaalde vergeefsçhe stormloopen in onze afweerstrook. Bourion en Fontaine gingen tijdelijk. verloren. De E: geltche troepen, bij het verbitferd hulzengevechtsterkgedund, werden getrofïen door den tege;.stoot van ons voetvolk. Omsingelend aangezet en snedig aange-vuurd r.am het de dorpen in schitterenden stormloop tesug. Meer dan 200 gevangenen en talrijke machiengewe; en bleven in onze handen. Het sterke vuur hield bij 't invallen d-er duistenv.s op. Plaalselijke voetvolkgevechten duurden fotin den nacht vooit. ïtegergroep van dan Daitschen Iiroonprins. Ten Noord-Westen van Tahure lieten de Fiar.schen bij eene misiukte onderneming gevangenen in onze banclen. Op den Ooste-fijken Maasoever was de kanonnenbedrij-vigheid in den voormiddag gestegen. Zij verflauwde te beginnen van 's middags tôt matig vernielingsvuur. léSgerfr. van seen.-vcldmaar. hsrtoç Albiecht. Ten Noord-Oosten van Nomeny deden sterke Fransche afdeelingen een voorftoot tegen onze iijnen. Ze werden in nagevecht afgeslagen. Oostelîjk kpligstooaeel en lEaooclonlsoh front. Geene groote gevechtshandelingen. lialîaansch krîjgsîooneel. Nieîs nieuws. | Officielle Gostanrijkscha bsrîciiêss WGsaer oînoiiiQ. beriolit. WEENEN, 28 November. — Officiëel wordt beke..d gemaakt : Nergens bijzondere gebeuttenissen. De chef van den Genera'en Staf. 08 odHoi h lia! Oastan. Buîgaaracli barichS. SOFIA, 28 November. (Ambteiijk bericht van 27 November). SHaeedonisoh iront . Ten Oosten Bitolia en ten Oosfen van het Wa;dat-meer, everais aai het beneden Stroemadal.levendige artilieriebedrijvigheid op enkeie p'aatsen. Dobraâseîia-îxoxiï. Bij Mahmudia en Isaccea zwaar artillerie-vaur.OoBteni'ijksch-llaliainschs Oorlog ItaUaannoà bericht, ROME, 27 Nov. — Tusschen Brenta en Piave poogden gisteten vijandelijke massas, onderoJeiiud door vreesverwekkend artil-îerievuur, tenen nieuwen aanval tegen o ize 6teliir.gcn.Op onzeti linkervleugel werden de vijandelijke inspanningen, geriebt op het gebied ian ce Monte Pestica, ook gebroken. De \ ijandeiijke kelommen die in 't Noord-Westen en in het Nootden met hardnekkige verbiiering stiedsn op de linie Monte Gasone-Coiiedell-Ciïo-MonteSolario-Monte Spinuceta, werden dcor heihaalde verwoede aanvallen afgeslàgeu, waarbij meer dan §00 gevangenen in onze handen blcven. _Op dep. icchtervieugel lichtten zich de vijandeiijke aat;va!len legeti de Oosthelling van de Monte Monsenera ; de stormgolveu werden cchter schieiijk in talrijke tegen-aanvalien door onze dappere Alpenjagers afgeslagen en wijmaakten eenige duizenden Kevangeuen. OP zss. Se verschorpte duikboot©a-oorlo| BERLIJN, 28 November. — Ambteiijk. Door onze duikbooten werden in 't Engelsch kanaal wederom 12,500'bruto-registerton tôt zinken gebracht. Onder de in den grond geboorde schepen bevindt zich een groote bewapende Engelsche stoomboot, van meer dan 5000 bruto-registerton. BERLIJN, 23 November.— Beteekenis-volîe bewijzen voor de slechte verstanhou-ding onder de maaschappen op de vijandelijke handelschepen wordt vermeld door den bevelhebber van eenea onzer duikbooten, die vôôr eenige dagen van eenen welge-slaagden verren tocht is teraggekeerd._ Dasruit b'.ijkt dat vôôr eenige weken in het Zuid-Wesielijk deel van het versper-ringsgebied rondom Engeland, een Brazili-aansche stoomboot, geladen met koffie en boonen en bestemd voor Frankrijk, werd getorpedeerd en dat de bemanning, 43 man sterk, hoofzakelijk bestoud uit Ihdiërs en Muîaten. Zij verlieten in grooîe haast het zinlcende schip en namen pîaais in drie booten, zon-der zich den tijd te gunnen, de machienen eerst stop te zetten. Niettegenstaaude het onderdeel van de stoomboot reeds onder water stond, liep het nog met tamelijke gezwindheid op juiste koers voort. De duik-boot vaarde de zinkende stoomboot achterna en bracht hem door eenige grauaten vol-ledig tôt zinken. Weinige dagen later werd een Ameri-kaansche stoomboot in den grond geboord ; ook deze manschappen bestoaden grooten-deels uit Iodiërs. De kapitein verklaarde overigens, dat tbans in Amerika ieder scheepsbevelhebber de bekwaamheidsge-tuigenis oattrokken wordt, wanneer hij weigert, door het versperringsgebied te varen. Twee dagen later was de duikboot werk-zaam aan de Franscae kust en boorde daar een Fransche viermastbark in den grond, die geladen was met tabak, papier en staal en op weg was van Amerika naarBordeaux. De bezetting, die uit meer dan 20 man bestond, was ook samengesteld uit man-schapden van aiie mogelijke naties. Onder hen bevond zich geen enkel Fransch matroos. ÛERECî!TSZAKE:$. T3otîtstraffet.ijke rf.ciitqank van Gsnt Pioîî De Pauiv, dok- woruer co Gua', to ir ^«u'.vjie/erij vt.n geld-beu.^el-, ea por:e:euil!e, ten nadeeîe ver-sc':ieidene porsonsn, bijzander'i>kg jpleegd opde tramnjtuix''n ea roar«iaaj de ; y.t<e Gait-ZuiJ, wor it ver-.viZ îa 'et 13 maaud ea ûi fr. Vooi* Cjïroof jegena André S,o iibra.?çe, krijgt August Idj, elekt iciea te Geat, 1 maani en 85 fr. î&isbruili van vortroK-sTsn. — Barbara Meyiroot, va i Gent, >udjn, voor misbaiîs va:i vt-niou».n, t»n a.d^eie van v«ricaiiiige p rsocen. 12 maat 21 dag»n Karaîg. Voor sî&î'sn aaa policie knjgt Lfon V«n RytSslb.rglie, van G«a', b.j veis ek, 1 maand, en vojr dronksnichï^ 10 fr.'Loot. B3ROHPSÊIOF VAN GENTT. Voir vsrhallag v^n geitolaa k'.ea laren en trcld wer* Karel ^aa daa Barre, die oulsngs doo hst 5?s sea'aof raa Srabaat verjardeold werd tôt 10 ia^r i«vaEgArbeid, vver-i door de rechtbank vaaOu:l«»aarda vsr «vezentot ÎOaaamd mlCOfr. De lechtbaiK lia i bsval»a dat zijae str^.f van !0 maan ïou varsmolton worden met die l'j jxr^s. De bet ctit-2 ha i feeroap in=reslaa;en ; hat Hof hee' t cjit straf bekracttij^. Veo. ep.îwUid »huia< ea s'ajen aan ds policie, v/trà d>wr dû rachtbank vhj Brazge. de ntrbcr^i«r Antoon Verhae^he, van Bragje, verw.zin tôt 2 «aaan 1 en 50 fr. ; S da rea ea 45 fr. en voo: droak^sscaap 15 djg:n en twee jjav verbad n.'î beroap vas h-rber^iar uit teoifsu^n. Het flof hesft de straf bekrach'.i^d. PROVINCIE 005T VLAANDEREN. Vsrbeîering van het Paardunras, Kenr^ag va* dak!i9ag'»t3n. KO MM AN DANTUK SX-Cil bLaS-WA AS. Ingeschrereie liengsten : 16 voiwassene en 3 veuiens. De vo!geaie prsmiëa werdea to^gelend : Vosr hen^>t2a veuiens van 2 j^ar : 1' preraie, 200 fr., aan Cyrisl Aané, to K eldreehr, vjor « Libauri » scaiinca*l. Voor dekheugsten van 3 jaar : Geene premiëa. Voor dekheagsfea van 4 jaar c; nie r : 1° pr., 550 fr.. aan F. Leaaeits, te Kielirjc'at, voor « Indisètisde Fiandre-ri ?os, 4 j. 2° pr , 4Q0 fr., aan L. Smet, te Kieldrecht, voor « AijY o vn». i. BjwariDgspremiën van 600 tôt 8)0 fr. : a) 700 fr., aaa F. Lenaerts, ta Kieldrecht, voor « Harold » vos, 16 jaar. b) S00 fr., Ran L. S-net, te Kialdrecht, voor « Olympien » schimaiel, 15 jaar. KO M MAN D ANXU R LOKEREN. Ingescbrevene h=in?sten : 2. Geene premiën werden tosgekend : KOM M AN D ANXUR ERXVELDE. Inffeschrevone henjsten : 16. De volgende premiën werden toegekend : yoor heagstea veuiens van 2 jaar : Gesne. Voor dekhengsten van 3 jaar : Ie promis, niet toegekend, 23 pr., 300 fr., aan V. De Sutfor, te Asienede, -voor dea lieagst« Bara d'Asseaede » bruin. Voor dekhengsten van 4 jaar ea meer : Geene. Bewâringipresiiën van 700 ofSOO fr.:A.Premie van 700 fr., saa L. Polfliet, te Desteldonîr, voor « Astrakan » sebimmel, 14 jaar. «o» StâdsHîeuws Frovinolaal Komltoii van Oo3i'V2aa'ï-dsron.— (Gewess :Geat-stad).— Het Natio'iaai Jtulp- en Voeiîug-skom:.teit bericht bat pabliek, ôSt de ractsoeneering onlaa.iis opge?even. voor den veertiendaagschen verkoopvan2tJt 15 Dec. gfïwijzigd wordt als volgt : Smout, S0 grammen per persooa, 4 fr. de kilo ; Rijst, 100 grarn. per persoon, 1.20 fi", dô kilo ; Boosen, 1<0 ïram. per persoon, 1.50 fr. ds kilo ; Zout, 200 gram. per persoon, vosr de niet-onder-steunden ; 100 gram. voor de onderstcunden der vo^kssoepsn (gemeen'e-soepea en bur„erkeu-kens), aan 2S esatiemea de kilo. a'ïïïpaplar E.Winsel-Janssen3, Dampoort-straat, 61. Koiôssale keus. Voordeelige voorwaar-don voor voortrorkojpers. Komptante betaling, 2951 — EolanraiatgoîJîineôriUâ-, 6« varkoop. Eerstdaags vangt de 63 verkoop van kolen aan, overeeakjmstig de vroeger vastgestelde rant-sornnetring.De earste groeo bevattende de klienten der 1°, 2e, 3= ea 4° wijk der sanaeiwerkcnde maat-schappij i Vooruit » salbinnen enksle dagan het ranuoea aan da be'atighebbeadea aflîverea. Al de voorgaande bepalingen blijven van kracht; de prijs is 3,75 fr. per zak van 50 kgr. genomen in het Gasgesticht of aan het schip. De vervoerkosten zijn ten hoo^ste 0,75 fr. per rantsoen. De bsvolking wordt verzocht sieeds de kolenkaart met het geld in gereedheid te leggen, tea einde aile oponthoud bij het aan huis bestellen te voorkomen. Zij die nog niet in regel zijn met hutine ko'eakaart, moeten z:ch ontniddellijk ten buree'e, lîatn, 8, T/S., aanbleden. — Ta : Nieuw zwart caeriot Koîtunm, voord. pr.js. achrijvsa « Guntoaaar », M. D. 2351 — : Zondag mor^snd, Damenhoed. Terug to bokoniaa Sp e^elstraat, nr 11. 2933 — V«3r oass ii— De tomba a inienciit d aor a en / r;an uakring «Elle zijn PiicWt» ït<ii3t eei baitaiixswjne bijvab Het d»al aea Karsye>chank aaa oazebehoefiigj Urijgs ;sranif9'!S« in 1Jaiuc'aiand te zenden i3 berout. D« laati.t< tijd kwaman de prijzen ook re ;r OTervioeiig tas. Ii d-iaic wi ook ontvangen, eene som van 130 iV. van M. D'Aacoins, St-Ba ifsplein, zijn le "ds opb' ta,;st v*c osa vrien Jeafeeit, t -h zijnant ce'iouàe», alsmad.) e-n-! som van 3) fr. van de Racial-club, «e opbrengit eaner ornha'iag op ha a Raciagraid, Ungerijstraat. te Gentbrug^e. — C:-iïiis«!aai3pr,ïxt3!ibs8,îoa, m<t moo:e craruraa an teksi, aau a le pr.jasn, b'.j uwa varkoipers, — d-rseaisa. Salas, aas. — Zoek goed buis vo it voorde :lige \ k)0;i. Ail s co np aut. Kan d^arbij kiar ea oai'isïen le, op comaiissie v.r-kiopan. Scinjven aaa dit biad : V. B. 163. (2D31 — Werkxinnstuinen. — Daar er georek is aaa mestsioSf»a, ha.-lt de s a 1 Geut eene zekere hoeria'heii kaiai-t aaagekocht, om onder de bcïit'er» vau cea warkmans'.uln te verkoopen. I.-d#?a beaitterran e^n werkinaastuin die zich op dea bspaaldan da?, '-oorzien van zijue baart sap..û«dt, op ds Vrijheidslaan, 40 (Bloaaikwes-ksrij dsr Stad) z-1 12 kjr. van deie nutti^e kuaasa kooaea aan den prijs vin 0.11 fr. di kgr. of 1.30 fr. d^ 12 kgr. Zon kr kîart zal îaen niet be3telian. M ~n wordt ver-z>ch aeaen zak mede te breniea en te bctalen m-.i ptsgflti. iVlaan tag 3 Dc-csmber, van 9 tôt U ure en van 2 tôt 4 are, van 1 tôt 2">0; Dinsdag 4 Dec., ibid., va a 251 toi 50Ô; Woen^da» 5D:c.. ibi 1., vaa 601 toi 750; Donderdig 6 Dec., ibid., van 751 to; 100); Vrijdag 7 Dec., ibi 1., van 1001 to' 1250; Z».terdaj8 Dt.c.. ibid., van 1251 to: 1500; Maaa-da? 10 Dec., ibid., van 1501 tôt 1750; Dinsdag 21 Dec., ibi ù, v-aa 1 "51 tôt 20) >; Wosnîdag 5.2 D<ic.. iXid., van 2W1 tôt 2250; Donderdaç 13 Dec., ibid., van 22T1 tôt 2500; Vrij'iaî 14 Dec., ibid., van 2501 t jt 2T50; Zaterdag 15 Dec., ibid., v.m '2751 tôt 2fin5. MENGBLWEHK. —30 November 1917. 63 GESCHONDEN EER. Lienbard Gero'd booghet hoofd. Hij had niet den dood bedeeld, doch de eer der "VVeddings, die op aller lippen !ag. Sedeit den onverwachten dood van Richard badden zich vreemde geruchten verspieid; wras anders niemand gewaagd »zou hebben, slechts even aan te duiden, werd thans druk beweerd en merkvvaardig, van dag tôt dag ontvingen die geruchten meuw voedse'. — Verandering van lucht zouu goed doen, begon Gerold opnieuw, zijn eigeu smart vergetend, slechts pogingen doende, Ehren-traut krenkingen te be^paren. Ehrentraut schudde haie wee'derige Uas.rlokken. — Wij gevoelen ons hier het meest op ons Eemak eu'waar zouden wij het leed over "r? j^en gemakkelijker dragen ? l ^°°ge boogvensters drong lichte ' emeiin8 binnen. In de verte si.or- r équipages voor bij. ? * luisterend het hoofd op. De ]<yw= vÇflooft zich heden, sprak hij op de inc1i.fi1 W1izTend' die den wegnaar Wolfegg iinl? n'± tiseen beter contrast, daar-i?-®j e v?euKde, hier rouw ; zal het u iuethmdei en, freulç Éhreatraul ? Ebrentraut antwoordde niet ; zij stond in en haar wit, iang golvend gewaad in de ope- er ning van het boog'ensier» Ilet was, of zii liet kioppen van haar hart onderdrukte of se bad zij de vraag niet gehoord ? gc Utir op uur ran den a»ond verstEeeb. De m; bediende had de lampea in het woonver- se trek der Weddings aaagestoken. D2 edel- tx. vrouvre leunde stil in de zachte kussens der dfi canapé achtetover. De zenmvachtig ti illende se handen drukten den zakdoek tegen de tO' oogen, die haar pijn deden. In het boogvengter stond nog altijd da Ebrentraut's jonge gestalte ; zij keek s e luisteret.d in den donkeren nacht naar dii bniten. Een dichte regen, met windvlagen vermengd, lcletterde tegen de spiegelruiten. vo Destorm werd heviger ; huilend schudde sic hij aan de vensters en deuren en be woog de dr zware fluweelen gordijiren als met een w; zachten ad#m. De pendule op den schoor- na Eteenmantel deed tien slagen hooren. ik — Willen wij ter ruste gaan ? vroeg gn mevrouw Wedding. Zi — Iloor, daar komt iemand ! Ehrentraut vï< richtte zich hoog op. be — Wie zou zoo iaat nog komen ? Gerold mi is immers weg. ne Met gespannen aandacht luisterde het wc meisje ; het gezicbt naar den somberen m< regenachtigen hemel gericht. In de deur str verscheea een lakci ) hij was zeer oatsteld ea flaisterde haastig : « Zijne IÎDO^heid de fprins ! De geno&mde prins seboof hem op zij en rsreed over den drempel. Hij had zich en tijd gegund, den van regen druipenden intel af te doen, waaronder de nniform Siitterend te voorschijn kwam. Hij moeat er snel geicopen hebben, door storm en weer, de adern stokte hem bijea, en zijn aoeisel droeg de spo.en van den natlen :bt. Mevrouw Wedding was opgestaan. Doch prins scheen slechts Ehrentraut te zien, chts haar gezocbt te hebben. Hij trad tôt :ht voor haar en boog langzaam de knie. — Vergiffenis, Ehrentraut, vergifïenis or mijne komst op dit zoo late uur ! Hij ie» zij ne n arm om haar slanken leest en nkteiijn voorhoofd tegen haar wit ge-.ad. Ik lieb den weg tôt u gevonden, door cbt en regen. Zult ge mij afwijzen, omdat het gewaagd heb te komen, nu Richards if zich ternauwernooi gesloten heeft ? s, ik wilde wachten, ik wilde mijn be-:esd hart sussen, tôt, tor de eerste smart daard was. Ikdwongmij tôt kalmto en sschien had ik 't nog een tijd lang gekun-n, maar heden fluisterde men mij geluk-mschen in het oor, bracht men mijn naam it die van eene andere in verband ; men ekte lachend de wijnglazen naar mij uit wilde met mij op miju geluk driukea ! Onbessslbaro brlevon aan krJjgsgrsvaa» SrsàieîitHet Inlichtini{skantoor Halle-iielfort, Gent, verwittigt de belanghebbend»n, dit des volgende brieven door onvoldoonde of slecht adres, niet kunnen besteid worden. Wie daar-over inlichtin?en kan verschaffea, zenile die aaa bovengemeld kan;oor. De Brauwer Maurits, Soltau, aan Megancs LeopoU, meîsterg-ast-brouwer, Groote Markt, Oost-Vlaanderen. De Wulf Adolf, Sdhu, Z. 3032,aan Verlindett Adolf, landbouwer, Wellem, Oost-Vlaanderea. De Potter Etienne, te Cassel, aan z'.jae tante, mejaffer De Potier, Korte Viole:teastxaat,Gent, al Jaar onbekend. Démarré Odilon, Gustrow, aan Oskar Issebaerê Démarré. Kolociale wareû, Roeselate, thans vaa daar verhuis l. Van den Heede Jozef, Hameln, aan Achieî Frauc, bij djn Vierwe0', Roese'.are, vau daaï vertrokicen. Quaeghebuer Dêrisé, Munster, aan \ ic'o< Quasgebuer, Spanjestraa*, 98, Roeseiaere. Hoornaart Honore, Hoizhainde î, aan Gustaai Fonteyne, Diksmkdestraï t, 193, Rotselare. Van Nesïe Arsoen, Holzminden, aan Di? Clercq-Van Neste, Statieplaats, _ Roeselare. Verdonck Maurits, Holzminùen, aan Bruno Verdonck. Cappella Cyriel. Soltau. aan Van Bille Jules, Zuids raa\ 40, RoeseLare, voor Julia. Oskar Vyveij, san wed. Van Besien, Stat'.e* p^ats, 31, Rcesclare (2 kaarten). Lefevtre Jan, Engeiberg (Zwitserlaad), aa_r» vreduwe Ltfevere-Da Huilu, Noordstraar, 85, Roeselare. P. Van Warveke, universit?Sjgj Fr'_iburg (Zwitserland), aan Mej. Van Werveke, Noord* straat, 80, Roejelare. De Seure Michel, Oldiu, aan Alfons Maartea DeSeure, Berereas raat, Roesel^re. Casteleya Jozef, Hamela, aan Em:el Sarre* Casteleyn, Noordstraat, 23, Roeselare. Delaplace Emiel,Hameln,aan Dîbal-Moerman, Ardooiesteenweg, 50, Roeselare. Bor^'uiet Aril, Hameln, aan Jule3 Maes, Holers^raten, 3, Roeselare. Maes Emiel, Soltau, aan Verstraete Hendrik, Noordstraat, 45, Roeselare. BERICHT. — Abzoo-eîlkaarten enbrieven niet loekomen, dan is het dikwijls de schuld van de pe;sonen in BeUië, die hun a ires slecht oogevea op de kaarten. welke ze naar Duitsch-land cf ZïVitsarland zenden. Het ialichtin^skantoor heeft nie'iwe kaarten doea maken op zeergoed papier om op te sturen met ai de noodige aaaàuidingosa voor het aares van den verzenaer ea het ad es van d:n krijgs-gevangene en al ac'nter de tien rege's, waarop in en schtijven ma? ; ook z jn dergelijke omsla» gen voor het verzenden van portrettea gemaikt. — AUumattea aile marken, echte zeepea, bougiëi). Huis C. Van Kerckhove, Graslci, 5, nevens Je Koornaiarkt, Geat. 2939 — Q-svraa3$. Isxrsn : Huisje van ongeveef 20 fr. m de ma tad. Brugscae steenweg, 17. 2955 — Te huren bij St-Baafs, ia stille straat, groot Burgershuis, lOOOfr. 's jaars. Schrij v. S. A. P. 2724 — Hippolyta Soy-teatoonsèsHlug. — In dezaut l'a^sts. zijn, op dit oo^en'ilik, 47 kunst-w.rUcn tent^Oigesteid, yervaardigd door den gunstiggekeuGlen b^ldhaitwer-schi'd.r.den heer Hippoly.e Leroy. Onze stadgsnoot, die, sinds jaren, naam en f.aai verwv>rvea he sftals beel Ihou wer en'evens ais schild»r, hseft er aan gehouden aan de Gen-te ;aars te latan z;ea datd ; oorlog he:n niet toc workelsosheni heefi gebracht. Hij ttslt 23schil lerwerken tin toon, ■wairoa-der iaudsohapp'en, stadjiichtea en fi|iifén. Onder di; tafereelen zija er studiew«rken en reisiadrukkea wclko h'j medsbraoht uit kus-re./.m in Z vitse-iand, Italië en flo laid. Zr-sîi-n beelihotiwnverken van ver.-cbillenden aard prijken ook in de zaal en zîttea haar cens hao^st aaatrekkelijke verseiieidenheid bij. Onder die werken zijn er: uit witmarnier gekapt, in plaaster ea in geb ikken aarle. Eene kolleklie, bestaande uit een ?e-tiental medaljen, verhoogt in hooge maat de balaog-stel ing «er baioekers. Ondor die medaljan zija er in g'-<u.1, zilvsr, brons en ivojr. Men kan aaa dat alies corieelen over de versclieiionheid welke b-ersekt ia het Leva salonnït. Als baiidhouwer heeft hij msest nsam ver-worven, daar hij meer belangiijke werken in dat va'c heeft voortgebracht daa ia deschiidarkunst; wij zull n dan ook eerst etniga Iijnen wij den aan Je voorhandaa zijade wer.-tea van dat, zija geliefkaosde vak. H-'t boîstbeali van wij'ea graaf P. de Saist de Naeyer, in marmer, is kuns'ig bewfrkt ea dairenboven treffend van gelij <eais. D.t-^een van liojgleeraar Scboentjea maakt eenen diepea indruk op dsu aansch juwer, voirai door z:jao bre^de en stou'e behm.leling en do >r de zlel wel e de kanstenaar er ia geleg 1 ruef ; ec steekt levan in die kracbtige nataurweerg-vd weik een prachtige, manneiijke kop. De zn maruaeren boistbee'den vai een riortil juÊfers an eîii paar heeren, zijn kostbns. wel..;e-slaa^de spseimens van baeldhouwsun t, weUe op zeîr bdvallige eu vojraama wij-e zijn be-handeld.De marmaren medaîjons, M. en Mevr. De L., zijn gewetensvol behaadeld en maken eenea allergun*tij;sten indruk. De drie portrettea in gebakkea aarde ea Droomerij zijn goed bastuurdeerde hoofdea welke zeer g^diitiogeerd zijn. De drie sol latantypen : OSicier de: Giîsen, ofîiciir der jagers te paar 1 ea lancier te paard, iasgehjk3 ia gêbakken aarde, zijn dri ; kaap ge-stelde groepjss, welke zouden vardimen in broas gegoten te wordon ea onbewis baar een rijk el'fekt zouden ma'cen in een salon, Oragea al die becidhouw .^erlyîû een hooj sç t'p'-uraal cachet, niet rnin schitterend dringen zich 's kuag'enaars schilderwerken op aan d3 wa -.r Joereads aandacht der bezoekers. Kuïisteaaar Lîroy is niet enkel ®en goed figurist, lanlsctiapschiller en marinist, maar hij is tev#ns eea briljant , exuberant kolorrtt, dia machtig en krac'atig, levendig en blij zijne oader-Wv-rpea op he: doqk brengt_, daarvan ge'uigeu, onder andere : M jrgendlezing ; Bioe-nbollen-veldea ia Holland; St-Marcusiterk te Venetië ; Visscberaschspen (Stille Avond) ; Hoek der Markt ta Verona; Granda Marina, to Capri ; B.oeiende bo-oragaard in Vlaanderen : Mergend-stoad in Holland; Hoak dar markt i 1 Zoane-glans ; Bégonias ; Hoak van een p -.rk ; Klim-meade stoeg te Terracine, enz., enz. Wat zijne merkwaardi<e verzameling madal-jen, por*ett«n en faataiziën voor brochen betreft, de specimens welke hier voorhanden zijn, volstaan om zijne faana als medaljist voor goed te vestigea onder de beste ea eerste graveerders vaa het land. Wij noemen onder andere : Zijne msdalje : Ferdiaand Van der Haeghen, bibliothecaris der stad Gent (een wezenlijk meesterstuk van modeleering, uit-drukking, fijnheid en gelijkeais) i diegeaa de.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods