De godsdienstige week van Vlaanderen

172 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 May. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 08 April 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f18sb41646/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (10G dagen Aflaat voor de leden de! Genootsehaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN VEERT1GSTE JAAIl — IV'S ITE AD JOSEPH. 29 MEI 1914 Dit blad verschijnt aile \ rijdagen 's a\ODds. — Prijs: voor Gent 4 fr. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 's jaars fu met den post fr. A,' 0. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. te Gent. — Het abonnement kan slechts eindiger met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 31 Uei. Zondag. IIOOGFEEST VAN SINKSEN. - Jésus, door de zending van den H. Geest, heeft aan Zijne Apostelen en discipelen den waren vrede gelaten, niet den valschen vrede, gelijk de wereld geeft. \ De vrede van de wereld is gelegen in lichamelijke en gevoelige rust, in overvloed van geld en wellusten ; men bekomt hem gewoonlijk door ongeoorloofc'e middelen ; bij is onzeker, bedrieglijk en altijd kort van duur. Daarenboven kan de wereld wel dien vrede aan hare vrienden wenschen, maar toch niet verzekeren. De vrede, dien Cbristus geeft, bestaat in de verioening, de liefde en vriendschap van den mensch met God ; in de gerustheid van het gemoed door de stilte der hertstoehten, in de onderwer-ping aan Gods bevelen, in de eensgezindheid met de andere menschen door heilige broederlijke liefde. Die vrede is inwendig, waarachtig, standvastig en buiten de macht der kwaadwilligheid van de menschen. Dien vrede wenscht Christiis niet aan Zijne vrienden met enkele woordeu, maar Hij geeft h> n dien ook metterdaad Hij doet hetgeen 11ij zegt: Zijne woorden verwekken bovennatuurlijke kracbt in de herten Zijner volgelingen, hen versterkende tegen al de bedrei-gingen der wereld, en tegen al wat de vriendschap met God kan storen. De vrede van den Zaligmaker bestaat hier niet in, dat men niets te lijden heeft. Te midden van al de beproevingen des levens, ondanks aile vervolgingen blijven Jésus' vrienden vreed-zaam. Zij verwachten aile kwaad van den kant van de menschen, en zijn gedurig in strijd met de booze begeerlijkheden, maar zij weten ook dat zij ailes mogen verhopen van Jésus, en dat Zijne genade hun genoegzaam is. Deze rust en vrede zullen volmaakt zijn in den hemel ; zij beginnen hier in de herten op aarde door de werking van den H. Geest, en groeien gedurig aan tôt op den eeuwigen rustdag der gelukzaligen. Heden voile aflaat, op gewone voorwaarden, voor allen die de beloften des H Doopsels vernieuwen. Ueden nog geschiedt, in al de kerken en openbare bidplaatsen des Bis-doms, onder al de goddelijke diensten, de jaarlijksche omhaling voor hei zoo noodig en zoo uitmunteud werk van den H. Franciscus d» Sales. De opbrengst wordt besteed aan het onderhouden van de verschillige goede wei'kenin het Bisdom, en bijzonderlijk van het katholiek onderwijs. Woensdag, Vrijdag en Zaterdeg zijn Quatertemperdagen, gebodene vastendagen. JUNI. — MAAND VAN HET H. HART VAN JESUS. 1 Juni. Maandag, 2= Sinksendag. — De H. Geest verlicht ons verstand door het Geloof. Jésus in het Evangelie houdt de noodzakehjkheid voor van het Geloof oni zalig te worden. Daarin is de warc wijsheid gelegen. Zij die de zonde bedrijven wandelen niet in dat licht, maar in verderfelijke duisternissen ; ja, zij ver-zaken het Geloof, wiens waarheid hen veroordeelt. 2 Juni. Dinsbag. — Jésus stclt zich voor als den waren Herder te ;enover aile valsche herders en bedriegers. Deze week hebben in de kerk de priesterwijdingen plaats. Vragen wij herders volgens het hert des Heeren, en geven wij aan onze Bisschoppen en priesters die tôt ons komen in den Naam des Heeren, allen eerbied en troost. 5 Juni. Woensdag, (Vistendag). — « Ik ben het brood des levens », spreekt jesus. De Zaligmaker is het Brood des levens door het Geloof, waarvan de waarheden een voedsel zijn voor de ziel en een beginsel van het eeuwig leven. Hij is het Brood des levens in het AllerheiligsteSacramentdathet bovennatuurlijk leven in onze herten onderhoudt, en het onderpand is der Verrijzenis tôt het eeuwig en zalig leven. 4 Juni. Donderdag. — Jesus zond Zijne Apostelen om het Rijk Gods te prediken ; zij zijn gegaan, alom door de dorpen het Evangelie verkondigpnde, en overal de zieken genezende. Dit doen nog onder ons de Bisschoppen en Priesters, die uleinen en grooten, armen en rijken, onderwijzen; hulp, troost en aalmoe-sen vermenigvuldigen, en voor aile ongelukkigen schuilplaatsen openen. — Herinnering van den II. Franciscus Caracciolo, belijder. — Franciscus werd uit een vorstelijk huis van Caracciolo, in het koninkrijk N»pels, geboren. Gedurende zijne kinds-heid vluchtte hij aile vermaken las dagelijks den rozenkrans en vond zijne vreugde in het bezoeken van het H. Sacrament en in het uitdeelen van zijn voedsel aan de armen. Door melaatsch-heid besmet, leerde hij de nietigheid van het menschelijk lichaam en de ijdelheid der weield inzien; bijna mirakuleus genezen, verliet hij zijn huis om de priesterstudiën in Napels te ondernemen. Daar bracht hij zijne ledige uren door in de gevangenissen of hij ging in de meest verlatene kerken Onzen Heer aanbidden. Franciscus was slechts vijf en t wintig jaar oud, toen God hem uitkoos om eene orde te stichten. Volgens hunnen regel moest er aile dagen een pater op water en brood leven,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods