De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1361 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 May. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 23 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7gq84/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. Nummer n. Prijs per nummer : 10 centiemen. 2 Mei 1914. . t ^ ABONNEMENTEN : Men schrijfc in op het bureel en bij aile postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taald.Voor BELGIË : perjaar. . 5frank Voor 't Buitenland : perjaar. . 6frank DE KRONIJK ÂÂNKONDIGINGEN 1/ Voor de aankon-digingen zich wen- Jjf den tôt het bureel. Prijs voigens 0- È vereenkomst. 1 0000 ¥ Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AIXTDRIESSTRAAT, 9, Antwerpen. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar De "Ptei-Fnstivai, In den non. Bierentuln. Eerste dag. — Zaterdag 16 Mei. Gluck, Mozart, Beethoven, "Webr, Berlios. Het festival van dramatische muziek, datin de Feesthalle der Koninkl. Maatschappij van Dierkunde zal gege-ven worden, belooft nog belangwek-kender te wezen dan dit van verleden jaar. Alsdan was het festival uitslui-tend gewijd aan werken van Bay-reuth's meester, om aldus de verschil-lende phasenvan zijn vernuft aan te toonen; thans zal het eene samenvat-ting vormen van de ontwikkeling der dramatische muziek sinds het optre-den van den grooten hervormer Ch. W. von Gluck, van wiens geboorte dit jaar de 200e verjaring; gevierd wordt. Met de medewerking van vijftien uitgelezen solisten, een welgeoefend groot gemengd koor en een orkest van 100 leden, voert de heer Frank Van der Stucken een programma uit, dat eenieder zal toelaten zonder moeite de evolutie na te gaan, welke het werk van den grootenWeenschen toondich-ter gevolgd of liever voortgezet heeft. Het eerste Concert (16 Mei) vangt aan met het openingstuk en het bijna geheele eerste bedrijf van « Alceste » het meest karaktervolle zangspel van Gluck; de eerste uitvoering ervan in 1776 te Parijs, bracht eene grooter om-wenteling te weeg en was misschien van meerdere draagkracht dan het op-komen der laatste Wagneriaansche werken. In het openingstuk, schoon van vorm, sober en uitdrukvol,begint reeds de dramatische handeling; de uitroepingen van het volk van Thes-salië bij het nieuws dat hun koning Admète gaat sterven, de afroeping van eenen héraut, aangekondigd door bazuingeschal, de treffende recitatie-ven van koningin Alceste, de verhe-vene godsdienstige optocht, de aan-roepingen van den hoogepriester en de menigte, het orakel en de twee overheerlijke aria's van Alceste «Non, ce n'est pas un sacrifice... » en « Divi nités du Styx... » zullen klaarblijkend den invloed van Gluck nog in de he-dendaagsche dramatische muziek aantoonen. Daarna komt Mozart aan de beurt met belangrijke deelen uit zijn mees-terwerk «Don Juan», zooals de twee-zang van Zerline en Masetto met het koor der dorpelingen, een gezongen rondedans, als uitbeelding van de op-borrelende bevalligheid en de onge-dwongene blijgeestigheid van den Meester; een aria van den verliefden Octavio, als voorbeeld van zijn mooie dichterlijkheid; het diep dramatisch tooneel der verschijning van den commandeur en het einde van den verlei-der; vervolgens het slotgedeelte waar-in al de andere personagen : Donna Anna, Donna Elvira, Zerline, Don Octavio, Masetto en Leperello in een geheel van onnavolgbarelevendigheid voorkomen. Dit laatste gedeeltewerd te Antwerpen nooit uitgevoerd. Van Beethoven worden natuurlijk stukken uit « Fïdelio » ten gehoore gebracht, zooals het openingstuk, het zoo aandoenlijke aria van Leonore en het slotgedeelte van het tweede bedrijf, een_ der roemrijkste ensembles welke ooit geschreven werden. De overgang van de classieke mees-ters naar de hedendaagsche wordt door Weber en Berlioz aangeduid. Het openingstuk, het grootsche aria van Lysiart en de krachtige tweezang van Lysiart en Eglantine uit « Eury* anthô » voorspellen reeds Wagner van Lohengrin en indien Berlioz door de lyrische schoonheden van den vijf-, den zeven- en den tweezang uit de «Trojanen te ©arthago » ee-nigszins de Italiaansche school bena-dert, bewijst zijn symfonisch tus-schenspel met koren « Jacht en On-weder » ontegenzeggelijk dat hij de voorlooper is der schoone beschrijvin-gen van den Meester van Bayreuth. Toegevendheid in Rechtszaken Men klaagt zeer veel over de menig vuldigheid der misdaden. Te midden onzer zoo beroemde be schaving, bestaat eene soort woest- e, wildheid, die het leven en het bezit va, anderen niet het minst meer eerbiedigt 't Is waar dat in den laatsten tijd he per cent der misdaden en wanbedrijve, niet heeft toegenomen, maar de afne ming is toch maar licht en waarlijk d overtredingen der beteugelende wette, zijn al talrijk genoeg. Men heeft de oorzaken der misdade. opgezocht ; als groote oorzaak wijs men op het verzwakken van het gods dienstig gevoel; het gebod der liefde « Bemin uwen naaste gelijk u zelven > wordt al te veel vergeten, verdoofd en verstikt onder de begeerlijkheid naar - geld en genuchten. Eene andere zaak is de verre toege- - vendheid voor de gestraften. n Dat is het algemeen gedacht der be-i volking. De wet is zacht, zegt men, en men t heeft gelijk ; dit wordt bewezen door i den heer Raphaël Simons, substitiuit - van den procureur-generaal bij het Be-e roepshof van Brussel. 7 In eene voordracht,onlangs gegeven, heeft hij opgesomd wat al voorrechten, i zooals hij zegde, de misdadigers ge-t nieten. Hij stelt vast dat de Veiligheidsdienst : millioenen per jaar kost en ons maar > eene geringe veiligheid verzekert, daar de wetten,welke, zooals de Italiaansche misdadigheidskundige Garofolo zegt, de misdaad beschermen, de pogingen van het gerecht verijdelen. Waarom hebben zoovele personen he\ recht niet ondervraagd te mogen worden, of, als zij ondervraagd worden, te zwijgen onder voorwendsel van be-roepsgeheim ? Dat laatste zou nauwei moeten bepaald worden. Waarom mag men liegen voor der onderzoeksrechter, zonder gevaar ti loopen gestraft te worden ? Een vreemdeling die eene misdaad ir Belgïè bedrijft, kan aan het Belgiscl gerecht niet uitgeleverd worden door gerecht van zijn land. Ziet ge iemanc die in Amerika, Rusland of Servie te-recht staat voor eene misdaad in Belgit bedreven ? Indien de dader eener moord ontdeki wordt, buiten de heeterdaad, mag mer, hem niet aanhouden tusschen zononder-gang en zonopgang. Met de huidigt vervoermiddelen heeft hij dus al den tijd om over de grenzen te geraken binsi den nacht; middelen beramen voor zijne verdediging, enz. Voor het Hof van Assisen wordt de beschuldigde vrijgesproken, als de jury antwoordt met zes stemmen tegen zes. In Amerika wordt in zulke gevallen de zaak naar een ander assisenhof ver-zonden.« Als een betichte door de Boetstraf-felijke rechtbank is vrijgesproken, dan moet het Beroepshof eenparig zijn om hem te veroordeelen. Waarom is de meerderheid niet voldoende ? « Als de verdachte voor verschjllende zaken vervolgd en veroordeeld wordt, dan telt men de straffen niet te zamen : het gezamentlijke der straffen mag niet meer zijn dan het dubbele van het maximum der grootste straf; de boetstraffe-lijke straffen mogen te zamen de 10 jaar niet te boven gaan. « Zoo heeft men kerels gezien, die voor talrijke feiten tôt 15, 20 en 30 jaar gevang verwezen werden — hunne straf werd op 10 jaar verminderd. Dan met wat goed gedrag in het gevang, liepen zij na korten tijd weerom op vrije voeten. « De gevangenen die ontvluchten oj pogen te ontvluchten, kunnen daarvoor niet gestraft worden;evenmin hunne na-bestaanden die hen daarin behulpzaam zijn. « Wat de gevangenissen betreft, het zijn echte aardsche paradijzen. « Dat is zoo waar, dat sommige kerels het zoo aan boord leggen, om des winters hunne straf uit te doen. « Dan komt de verjaring. « Een wanbedrijf kan niet meer vervolgd worden na 3 jaar. Eene misdaad is ver jaar d na 10 jaar. Na dit tijdver-loop mag een moordenaar stoutweg zeggen : « Ik heb het gedaan ! » Hij kan niet meer gestraft worden. Dit tijd-stip van verjaring is al te kort. » Ailes wat de heer Raphaël Simons daar heeft gezegd, is zeer juist. Men zou er nog mogen bijvoegen de verjaring in den vreemde. Een kerel is verwezen tôt een aantal Paardenkoersen op de Wilrycksche Plein. 50e Verjaring- van de "Maatschappij der Antwerpsche Paardenkoersen,, Heden Zaterdag, 2 Mei, om half 3 ure, zal op de Wilrycksche plein de tweede dag der Paardenkoersen plaats hebben, inge-richt door hoogergenoemde Maatschappij, ter geiegenheid van haar vijftig jarig bestaan. Het programma dezer meeting bevat 4 platte koersen, waarbij - den 5o'! Verjaringsprijs, door de stad Antwerpen aangeboden, ' eene Hagenkoers en een Steeple Chase. De verbintenissen zijn gesloten; ruim veertig paarden werden ingeschreven. Het is te hopen, dat het weder goed blijve, en de zon met hare verkwikkende stralen den tweeden dag van het Gouden Jubel-jaar helpe opluisteren. maanden en zelfs jaren gevang door de boetstraffelijke rechtbank. Hij gelukt er in over de grens te geraken en blijft er 5 jaar. Dan mag hij weer vrij in het land komen. Voor sommige veroordeelingen ten minste is die boettijd te kort; hij zou moeten langer zijn in verhouding der opgeloopen straf. Het gebeurt nu zeer dikwijls dat kerels zich aan het een of ander feit plich-tig maken, na vooraf toebereidselen te hebben gemaakt om naar Amerika of naar Frankrijk over te steken. Na 5 jaar komen ze vrij en vrank terug. Dit maakt een allerslechtsten in-druk.Strengere beteugeling zou voorzek.er een gunstigeren invloed op dat ailes hebben, doch wanneer zal men daar eens aan denken ? ONS LEVEN "L>e Kromjk,; istekoop: Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. , » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. ( » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerten, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Maan-, < Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 " tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het orkest der Maatschappij de Donderdagen en j Zondagen om 20 uren. — Heer Hendrik De Beukelaer bestuur- ' der van den Kruidtnin is het burgerkruis van Ie klas toegekend. Van harte proficiat. 1 ( — Voor de bedienden, klerken en han-delsreizigers is de wet op het werkccntrakt aan het dagorde der Wetgevende Kamer. Nog voor het sluiten van dezen zittijd zal het verslag besproken en in het begin van den volgenden zittijd zal het gestemd worden.— Heer Schepen Albrecht die voor han-delszaken drie weken in Spanje verbleven heeft is thans terug en heeft zijne bediening hernomen. Huis Swaenen-Crets, 23, Geineen- testraat. Meubelen, Tapijten, Behang-aels.— De heer Minister van Oorlog had een aantal officiers naar den vreemde gestuurd, Dnder andere naar Engeland en naar Duitschland, om hun toe te laten zich te /olmaken in de kennis der vreemde lands-talen. Daar de proef de allerbeste uitslagen Dpgeleverd heeft, zoo is er nu door Baron le Broqueville besloten voortaan geregeld officiers naar vreemde landen te zenden. — Heer E. Deckers, reeder te Antwer-aen heeft in de « Association des Intérêts Vlaritimes », van Gent, eene voordracht jehouden over de Belgische Reederijen. De voordrachtgever heeft het historiek ge--naakt der verschillende Antwerpsche en jentsche zeevaartlijnen en de ontwikke-ingsgeschiedenis geschetst van den Bei-jischen zeevaarthandel. Spreker wees op îet groot belang, dat het zeevaartberoeps-)nderwijs en de schoolschepen, voor de /erdere uitbreiding van de Belgische ree-ierijen in zich houden. Hij drukte er ten ilotte op dat de Belgische nijverheid en het lationale kapitaal meer en meer in de zee-/aart belang zouden moeten stellen. De gelagzaa! van de Ylaam-SChe ©pera geniet heden den grootsten Jijval der koffiehuizen van de stad. Geea monder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-;el bedienen u lustige boerinnekens, de al-erfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-schen, nud garsten, likeuren van Paters-raatje, enz. Alie avonden kunstconcerto van le Antwerpsche Kwintet-Kapel. — Dezer dagen heeft men berichten kun-îen lezen over den H. Graal die te Genua )ewaard wordt en bij ongeluk, naar ge-:egd werd, door de onhandigheid van een verkman, verbrijzeld was. De raadplegende commissie van het bu-eel der schoone kunsten, heeft zich naar le schatkamer van San Lorenzo begeven, • !M Waschmachien vo^ÂS^?„lï^bKSen #6mLLfluVE#C4S^Pn0 ^ * KUNSTPH0T0GRAPHIE S "bOORDEDderSCHELDE \ wordt een mg and op QP HULPB^RSK à nijverheid en sport ^ Proef gege'eninge' Gesticht in 1906 KUNSTHaNDELMR f ^rn O fjAIIFIIX - MFRTFNK'' Temsche-Antwerpen-Temsche „heelB.®l8,e- Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen > 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. | ' A M liII KO ^ i» pr»chtt«e e» weltogerieMe WttPOBDBOOTW. Saloa •S:Yi-U-Uj-fjI brochu9ur9nui"merei7S l«eent aan matigen intrest, kleme INK00P, VERK00P en VERW1SSELING ¥ .. .. . , en buffet. Veraindering van prijzen voor maatschappijen. i "iet .aan sommeil lot 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelline van Schilderiien S, eStHlCJStraat, Z4U a Eaadpleegt dan Reisgida van den spooivreg voo: de mes. r-é&fTk Morisons wekelijksche of maandelijfesche afkortin- der meest gekende meesters in de Zaal i Berchem-Zlirenborg î f Mb-,. X. t\ u 1 mn r» ? » , , R! 1VI F? 190 Antu/prnpn M ^ m tôt aan Liefkensnoek, pnjs 1 iran*. * Dcltïlbruggestr. 109 gen- Bureel open Op de werkdagen Van 10 tôt 6 ure' vriie ineamr * & ^ram van ^ stopt voor f S Voor de voor^aarden zich wenden of schrijven tôt den U » Antwerpen. van j tôt 7 7/2 ure 's namiddags. » j s s- ^ ^ het huis). ^ ^ p |j Hcofdagent l,. Atauw

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods