De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

798436 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 March. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj88m77/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. Nummer 5=6. Prijs per nummer : 10 centiemen. 28 Maart 1914. DE KRONIJK Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Beigische Nieuwsbladen Voor aankondigingen zich te wenden tôt het bureel : St. ANDRIESSTRAAT, 36. De Hser LÉSIEÉ VAN DEN BROECKE ViOOL-VIRTUOOS. Zooals « De Kronijk » heeft doe uitschijnen, trad de heer Désiré Va den Broecke, violist, op Woensd; 25 Februari, tijdens het concerto den Dierentuin alhier op als solist. 1 bijval die hij er bekwam, was buite gewoon groot en wij hebben er h talent van den jeugdigen kunstena bewonderd en hoog geschat. Daar de heer D. Van den Broecl een Antvverpenaar is, zoo houden w er aan een woordje meer over hem zeggen, te meer daar hij, vooral i zijne geboortestad, spijtig genoei maar al te weinig wordt gewaardeer< De heer D. Van den Broecke wei geboren te Àntvverpen op 28 M 1889; op zesjarigen ouderdom begc hij viool te bestudeeren en reeds dr jaar latertrad hij ap als solist voor ( maatschappij « Eendracht maa macht » van Lier. In 1903 voerde h: in den « Cercle Artistique » de «Fai taisie Appasionata » van Vieuxtemp en de « Airs russes » van Wieniaw ky uit, en vier jaar later trad hij hetzelfde midden op met het Concer van Paganini. Daarop naar het Conservatoriu van Brussel gaande, behaald-e de he d. Van den Broecke er, in 1908, de tweeden prijs met groote ondersche ding-en het jaar daarop werd hij met algemeene stemmen en ond oorverdoovende toejuichingen laur aat uitgeroepen. De bijval dien \ toen bekwam is waarlijk niet te b schrijven en van dan af mocht < jonge, talentvolle violist zich vrij < n vrank aan de wereld toonen en ware n de oogen van aile ware kunstenaai ig op hem gericht. n In 19U9 speelde hij in de Koninkl )e Harmonie een zeer gelukkig concei 1- met lsalberti, en, in 1911, deed h et een rondreis in Duitschland enZwil ar serland. Tijdens deze reis speelde h concerten met beroemde pianistenah :e Kaufmann, Scernotsky, Hildebrandl ij enz. te Met zijn broeder, een talentvolpis n nist, gaf hij in 1912 een concert i y, de Roode Zaal der Kon. Harmonie e 1. op 25 Februari laatstleden in den Ko •d ninklijken Dierentuin, waarover w: ei destijds verslag hebben gegeven. n De heer Désiré Van den Broeck ie heeft gestudeerd en was steeds in aan le raking met groote viool-virtuosen <t zooals : Thomson, Jacques Thibaut e j, Ca-sals. Ook is hij in betrekkmg ge 1- weest met meester C. Saint-Saëns s, met wien hij de « Flavanaise » en d s- concerto n° 3 uitvoerde. Het is toe :n dat genoemde meester den jonge to kunstenaar omhelsde om zijn talen en zijne buitengewoon prachtige voo m dracht. ?r Benevens enkelen kleingeestige n spot en ongeoorloofde minachtin i- van kunstbeoefenende... stadgcnoc ^r ten, heeft.de heer D. Van den Broeck ?r tôt nu toe reeds prachtige dagen ge e- kend, dagen van overweldigend suc iij ces en aanmoedigende waardeering e- Wij rangschikken hem zonder aarze le len tusschen de beste viool-virtuose m van het land en door de groote, war 1 kunstenaars wordt hij zeer hoog ge-' schaten geprezen. Wij sluiten dezej korte biographie met den heer Désiré N an den Broecke onze innigste gelukwenschen aan te bieden, en wij drukken de hoop uit dat hij nog vele, prachtige lauweren moge plukkenop den moeilijk be-gaanbaren en lastigen weg der kunst ! LODE. ONS LEVEN "De Kronijk,, is tekoop: Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Qlorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. »• Gemeenteplaats. — De heer Schepen van handel en Mevr. Albrecht zijn naar Spanje vertrok-ken en zullen ongeveer een maand af-wezig blijven. De heer burgemeestti Jan De Vos, bestuurt intusschen de bu-reelen van handel en scheepvaart. — In den Kon. Dierentuin zijn de winterfeesten gesloten ; er zal dus geen concert plaats hebben op Zondag a.s. 29 f) dezer. De uitvoeringen in open lucht be-s ginnen op Zondag, 5 April, te 3 1/2 ure 's namiddags. •t Jules Peeters & <2°. — De Vol- :• harding—is het kantoor waar eigenaars " en verhuurders zich wenden voor verzeke-~ ring tegen huisuitzettingskosten van huur-t) dersen onderhuurders, in achterstal van be-: talingen. Bureelen : hoek Leopoldplaats en Mechelsche Steenweg, 2, Àntiverpen. — Uit hoofde der vertooning van Par-n sifal, zial de algemenne herhaling van rj Elias van Mendelssohn op Zaterdag, 28 Maart beginnen om 3 1/2 uren (en niet . om 4 1/2 uren zooals de toegangskaarten luiden). e — M. en mevr. Emile Van Meerbeeck bieden morgen, Zondag, hunne genoo-digden een diner aan. 1 Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen-testraat. Meubelen, Tapijten, Behang-g sels. i -T fi —■ Men meldt de verloving van mej. t Isabella Geuens, van Brugge, dochter r van den heer ad vokaat en van mevr. Ge-nens, geboren Standaert, met den heer Maurice Merlin, onzer stad. n -— M. en Mevr, Dumortier Cols kon-3 digen de gelukkige geboorte aan van een dochtertje dat Marie-Louise gedoopt e is. Onze gelukwenschen. VRflflGT HET BflOODf^T) n" ——van e groene broodkarren met paarden. "PT A T\TfiQ MARTIN PEUSS JTww Carnotstraat, 86 (recht over de Gongresstraat). De personen die in het huis Carnotstraat, 86, Antvverpen, eene piano ko-mtn koopen, bekomen eene vermin-dering van 15 percent, alsook eene garantie van twintig jaar op gezegeld papier. — Het huwelijk van mej. Magdalena Twelfves, dochter van M. en mevr. W. Twelfves, met heer Ernst Eiffe, zoon van heer Ernst Eiffe en wijlen mevr., geboren Moyen, is vastgesteld op Dins-dag 14 April. — Met genoegen vernemen wij dal mevr. Cam. Lebon, geboren L. Borgh-mans, eigenares van het lokaal « Hel Koninksken » welke eene zware genees-kundige behandeling onderging in St Camillus gasthuis, thans geheel hersteld is. De model-schapenbeenhouwerij 1. H. MAES-MUNDLER Melkmarkt, 5-7, Hntwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraani23. TELEFOON 5042. Levert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenhouwers dei stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EIN KALFSVLEESCH Ook groolen handel in Matrassenwol. • — Zaterdag, 3 Mei zal het huwelijk ingezegentl worden van mej. Marg. de Herdt, dochter van den heer Const. de Herdten van mevr. geboren van de Put, met den heer L. Peeters. — M. en mevr, Victor Leclef kondi-gen de gelukkige geboorte aan van een flink zoontje, Victor gedoopt. Onze gelukwenschen.HEER GU1LL CAM PO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemt aan : schilderijen en kunstvoorwerpen voor publieke veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. — M. en mevr. Paul Havenith hebben uitnoodigingen gezondeh voor een dansavond welke heden avond plaats heeft in hun schoon hôtel der Neivier-straat.— Wij vernemen de verloving van *nej. J. Van der Voordt, dochter van mevrouw Van der Voordt, met den heer Xavier Gheyssen, beheerder van finan-tieele maatschappijen, zoon van wijlen den heer notaris en van mevrouw Xavier Gheyssen, geboren Bernard, en broeder van den achtbare notaris Gheyssen.SEDERT TWINTIG JAAR biedt het Vleeschextract Bovril in potten aan zijne koopers de terugbetaling aan van hun geld, indien dit Extrakt niet zoo goed is als het beste. NOOIT heeft îemand gebruik gemaakt van dit aanbod. Prijzen : 1/8 pond 1,40 fr. ; het 1/4 2,50 fr. ; het pond 7,75 fr. — De Bond der gediplomeerd oud-leerlingen der Nijveiheidssthooi van Antwerpen vicrt de 10e veijaring van zijn vakblad « De Nij verheidschool » in den loop der inaand Apr 1 De feestre e zal gehouden worden door den heer Dr Boonroy, bestuurder Nijverheidschool. Zeer merkwaardig de nieuwe len-temodeilen voor 1914 in Tailleur kostumen en Gekleede Bloezen in het Damenconfectiehuis, 56,0mmeganck-straat.— Men meldt ons het afsterven van Jan-Jozef Garitte, geboren A. M. C. Beukeleers, overleden te Berchtm in den ouderdom van 67 jaar. De afgestor-vene was eene geachtedame, voorbeel-dige vrouw en moeder. Wij bieden de heeren Eugeen en Gustaaf Garitte en familie onze innige deelneming. Damen Paletots, de grootste keus, Confectie-magazijn, 56, Ommeganok-straat.— De Halfvastenfeesten zijn goed af-geloopen, iedereen is er tevreden over. De uitslag was als volgt : Gemaskerde groepen : 1. Antwerp-sche Postfanfaren, fr. 100 ; 2. De Vroo-lijke Damekens, 75 ; 3. Vriendschap en Kunst, 50 ; 4. Pedaalkring, 50 ; 5. Lust tôt Vermaak, 50 ; 6. Bloemhofvriendin-nen, 50 ; 7- De Blauwvoet, 50 ; 8. De Zwarte Leeuw, 25 ; g. Vreugdekring, 25 ; 10. De Korenbloem, 25 ; 11. Lusti-ge Damekens, 25 ; 12. Lloyd Cycle Club, 25 ; 13. Microobclub, 10 ; 14. Bloe-menkring, 10; !5- Verbroedering der Vlaamsche Tolbedienden. 10 ; 16. De 46 Reizigersclub, 10; 17. Jonge Meezen-va.ngers, 10. De muziekmaatschappijen ontvangen eene vaste vergoeding van honderd vijf en twintig frank. Er namen deel aan het Halfvasten-feest : 35 Muziekgroepen met 1226 uit-voerders ; 86 gemaskerde groepen met 4.705 leden. Trekking der premiën aangeboden door het Huis L. Tietz : Help U Zelve, groep, 50 fr. ; St Laurentiusvrienden, muziek, 50; Vroolijke Rookers, groep, 30 ; Vereenigde Preutelaarsters, groep, 25 ; Mcrgendstar, groep, 25 ; Vrije Ant-werpenaren, groep, 25 ; Jonge Lib. Wacht 4e Wijk, groep, 25 ; De Zwarte Leeuw, groep, 10; De XVIII Wij's, muziek, 10 ; Gretry, groep, Io ; De Zuidster, muziek, 10 ; Vereenigde tru-iers, groep, 10 ; Fanfaren 6e Wijk, muziek.Rouw : AU LILAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12 uren. : i— — Mr Jozef Muls heeft te Amsterdam in « De Violier » gesproken over het « Vlaamsche landschap ». De aangena-me causeur, schrijtt « De Tijd » van Amsterdam, sprak over het werk van Claus, Heymans en Edm. Verstraeten. Hij wist inrichtelijk, klaaren intéressant te vertellen, met groot inneilijk enthousiasme.Huis van vertrouwen. Voor ver-koop on inkoop van eigendommen en gronden uit ter hand, wende men zich tôt het huis B. Du Moulin. More-tuslei, 81. — — MflRiQfiMQ' ^m «§#••#•#§ NHfHM W M Waschmachien '«r.llll I AIIMF PAMPH f » KUNSTPHOTOGRAPHIE » ? Elektrieke instellingen. J~JL wnrHf een m?and on 11F UllIDRAMIf WUIfcnUMUmfc Uftmrw NIJVERHEID EN SPORT & — proef gegeven in geP Ut KCNSTHHXOELflflR f flC!] P HALLFUX " MFRTFNS ^ UeW-*™"-T"HP««>n-BBllBII-UCMrBlClllBBI y h«l Belgiê. ? Van der Keytenstraat, 30, Antwerpen , 4, Parechiaanstraat, 4, ANTWERPEN. | ^ J^LtUA HtlIMt IN î> o HERSTELLIN6EN Joiïiï/nïZTm • Leent aan matigen intrest, kleine ' INK00P, VERK00P en VERWISSELING f Vestinnstraat 240 ? JACQ. MAUW ^prhjen aan sômmen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen 1 a ' À V/fiîhoiHo+raot /1Q An+u/ornan J. L. Morisons wekelijksche of maandéliikschJ^afkortin- der meelt gekende meesters in de Zaa/ | Berchem-Zurenborg l VrijheidStraat, 49, Antwerpen. * Dambruo'ffestr 101 zen —Bureel oi>en oi> de werkdapen BUYLE,Meir 129, te Antwerpen. j (De tram van't Park stopt voor S Plannen en ontwerpen gratis. ■ Udl[lul uggeùir. lus gen. nureet openop ae wemaagen Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. 1 het huis) A MATIGE PRIJZEN U « Antweroen. van 5 tôt 71\2 ure ' s namiddags. ? net nuis). ma i iuc.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection