De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

539 0
27 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 27 October. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 24 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/416sx6578h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van net Duitsch Generaaî Gouvernement in België. Belgische bladen mcgen uït ( De Landbouwer » niets ovèrnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 34. Opstelraad en verzending Keizerî. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhherij : Staatsdrukkerij, Leuvensche weg, 40. Brussel, 27 Okt. 1915. ii "rasa ÀANKONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagen, bijzondere prijs. Ie Jaargang. INHOXJD : Ambtelijke bekendmakîngen des Heeren Generaal-Gouverneur, enz. : fosfaat. — Ingelegd voeder. — Ifet be-waren van wortelen. — B'ericlit van 9 Oktober betroiïende den hoogsten verkoopprijs van Gescliikt voederon van 't pluimvee. — Kiekeneieren voor den vcr- gedorsclien koren, meel, zemelen en brood van i5 Oktober af. — koop. — Aanleggen van den vuil- of smoorhoop. — Het stapelen Bericht van 9 Oktober betreffende de verhouding van koren en van meel. — Vergaart aile onkruidzaad dat olie bevat. Bondige meel bij liet malen en gruten. raadgevingen : 1. Bijenteelt. 2. Tuinbouw. 3. Landboaw. 4- Mel- Bijzondere verhandelingen : Duitsch masteluin in Belgie. — I)e vec- kerij, 5. Fruitkweek, G) Allerliande. — XJït stad en land. —■ Veulen- teelt in Belgie vroeger en in de toekomst. — Diérenbesclierming. markten. — M:\rktnieuws. — Weekbericlit overde plagen bij onre Akkerbouw, veeteelt, tain- en boschboum, enz. : Levering van super- liuisdieren. Ambtelijke Bekendmakingen vanwege den Generaal-Gouverneur, enz. BEKENDMA KING van 9 OKTOBER 1915. Op grond niijner Yerordeningen van 3o Juni jl. en 23 Juli jl. (n1' 5) betreffend den korenoogst 1915 evenais mijne Verordening van 28 Augustus jl. betreffend koren en meel uit vroegere oogst-jaren, heb ik op voorstel der Zentral-Ernte-Kommission de lioogste prijzen voor den verkoop van gedorsclien koren, meel, zemelen en brood voordehand als volgt vastgesteld : voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd irank 3o.io ae 100 kg. » rogge uit stapelplaats of molen geleverd » n5,5o , ■) ; » spelt uit stapelplaats of molen geleverd » 23.5o » » » » zemelen uit molen geleverd ... » 22.00 » » » » meel aan bakkers of gebruikers geleverd » /p-°° » » 8 n brood aan gebruikers geleverd. . » —.41 # kg. Deze koogste prijzen worden van af i5 Oktober van kraclit. Waar de plaatselijke toestanden het toelaten, wordt aan de Provinziale Ernte Kommissionen de bevoegdliéid verleend, voor liet gebied van enkele gemeenten op aanvraag of na raadpleging van de burgemeesters telkens eenen lageren lioogsten prijs voor brood vast te stellen. Voor de verkoopen der voortbrengers Van tarwe en rogge aan het Xationaat Hulp- .en Voedingskomiteit blijven de in mijne Bekendmaking van io" Augustus jl. (n1' 4a) vastgestelde lioogste prijzen beliouden. BEKENDMAKING van 9 OKTOBER 1915. In uitvoering mijner Verordening van 3o-Juni jl. en 23 Juli jl. (nrs 5 en 9) betreffend den korenoogst 1915, evenals mijner Verordening van 28 Augustus jl. betreffend koren en meel uit vroegere oogstjarenheb ik op voorstel der ZentralErnte-Komnusaion van af i5 Oktober de maalvei'bouding voor binnenlandsch zoo-wel als voor ingevoerd koren op 76 °/0 bepaald. Deze maal verhouding moet denvijze verstaan worden, dat uit 100 deelen koren niet meer dan 76 deelen meel mogen gewonnen worden. De vastgestelde maal verhouding geldt -00k voor eigenbruik. Verantwoordeli jk voor het nakomen van de maalverhouding is elk, die koren tôt meel maalt. Voor koren, dat men na.tr den molen brengt 0111 gestampt to worden, moet het gestampt koren in hetzelfde gfewid.it, zooals het afleveringsbewijs voor het koren het opgeeft, min 5 màaa-stof ten lioogste, don molen weer verlaten. Duitsch masteluin in België. De Heer Generaal-Gouverneur had verledene lente zijne bijzondere bezorgdheid gewijd aan hetwetenschappelijk benuttigen van aile perceelen bouwland. Daarbij was hel er orn te doen de suikerbecten waarvan het kweeken reeds beperkt is geworden ten gevolge van naluurlijko oorzaken, door een geschikte vruclit te vervangen. Dat geschiedde onder andere door het kweeken van masteluin. Hoe weinig daarvan 00k gewoonlijk in België werd gekweekt, tocli hëbben de talrijke aanvragen naar masteluin die uit aile gedeelten van 't land binnenkwamen, bewezen dat de "pogingen van 't Duitsche bestuur bij de landbouwbevolking ingang vonden. Door toedoen van de làndbouwafdeeling van het Nationaal Komiteit ^s er ver-îleden Februari ietwat van 1700 ton masteluinzaad naar Jîeigië ingevoerd geworden. Gerekend op eenc gemiddelde hoeveelheid zaad van 180 k. por hektare, dan konit dat neer op eene oppervlakte van 944"J hektaren waarop masteluin werd gekweekt. Vermits volgens de vaststellingen van het lloofd-Oogst-koiniteit, de gezamenlijke oppervlakte waarop masteluin Werd gekweekt 9620 hektaren bedroeg (Henegouw, 4586; Namen, i8a3; Braband, io58; Luxemburg, 1040; Luik, 8r8; Limburg, 179; Antwerpen, i36), zoo is nagenoeg de ganselie Belgische masteluinoogst te danken aan den invoer van Duitsch zaaigoed. De gemiddelde opbrengst is, door den band, bepaald bevredigend geweest (1570,6 k. per hektare), en.de gezamentlijke oogst masteluin is op zijn minst te schatten op 10.108 ton. De Belgische landbouwers zijn met het kweeken van het masteluin heel tevreden geweest. Een vermindering in het kweeken van wintertarwe om meer masteluin te kweeken ware eene verkwisting. Voor zooveel echter aanstaande lente wederom landbouwers masteluin willen ! k'veeken, zou zulks wenscbelijk schijnen met liet i 00g op het waaroorgen van België's voeding.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods