De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

487 0
03 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 November. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 24 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/086348hg5z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogen u!t ( De Landbouwer » niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 35. Opstelraad en verzenclîng Eeizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10» Druhherij : Staatsdrukkerij, Leuvensche weg, 40. Brussel, 3 Nov. 1915. AANKONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. |o Jjgfg.j u Eijlagen, bijzoudere prijs. INHOXJD : Ambtelijke bekendmakingen des Iîeeren Generaal-Gonvemeur, enz. : appelen-vervoederen aan de peerden. — Wanneer îevert de ganzen» Verordenige van n Oktober betreffenrle het benuttigen van been- kweek winst op? — Ujtlezing van het kieken-kweekraK. — Inwiute-deren en anctere dierlijke stoffen. ring van do bijen. — Bloemenverzorging in November. — 't Be.slvij- Bijzondere verliandelingen : Zwavei of sulferammoniak. — UHvoer den van seliadelijke dieren.— Bondige randgeviugen : i. Ttiinbou\v-van tabak, voedereikels en wilde kaslanjen. — Bewai'en van de a. Kjekenkweek, i. Landbouw, 4- Melkeri j, 'i. Fruitkvveek, G Aller-aardappelen. hande. — Veulenmarkten. — Marktnieuws. — Weekbericlit over de Akkerbouw, veeteelt, thin- en boschbonw, enz. : November bij den plagen bij onze hnisdieren. landbouwer..— Het bezigon van de aie dezen winter. — Het aard- i — Ambtelijke Bekendmakingen vanwege den Generaal-Gouverneur, enz. VERORDENING van 11 OKTOBER 1913 bctrejfcnde benuttiging van beenderen en andere dierlijke stoffen. d Art. i. Ruwe en gekookte beenderen, verder liorens en voeten van slaehtvee, die in openbare slacktliuizen en burgerslaeliterij en z als afval voorkomen, rtiogen niet vernietigd noch verwijderd worden. Zij moeten wegens gelijkinatige bennttiging verzameld en aan de door de Oel-Zentrale'aangeduide opkoopers afgeleveru worden. De Oel-Zentraie stelt passende prijzen vast, die bij de aflevering betaald worden. . ^ Dez'e bepalingen zijn overeenkomstig op beendergort, beender-meel, beendervet en beenderolie van toopassing. a Art. 2. De in België voorhanden stapels van onder art. i ver-melde stoffen moeten bij de Oelzen traie voor i" November igi5 k sehriftelijk aangegcven worden. Aangiften van verseli voor-komende of naar België ingevoerde stapels moeten binnen twee week na liet ontstaan of invoeren gedaan worden. ^ De aangifteplickt strekt zieli niet uit op stapels in 't bezit van 8 den zelfden persoon, die ioo k. niet tebovengaan; de verplicli- a; ting ontstaat eerst voor stapels boven ioo k. Ilet bewijs der gedane afgifte kan alleen door een getnigselirif er Oel-Zentrale geleverd worden. Art. 3. Verplieht tôt de onder art. 2 voorgesclu'cven aangift# ijn : i. De eigenaar, ,2. De ba-îittoi' ol stapelbouder, 3. Al wie gereclitigd is, tôt eigen of vreemde bâte over deze are te besckikken. De aangifte door een dezer personen ontslaat daarvan de ndere. Art. 4- Uitzonderingen op do bepalingen dezer verordening an de Oel-Zentrale toestaan. Art. 5. Overtredingen van de voorsehriften dezer verordening. orden met ten lioogste 5ooo înk en met ten lioogste drie maand 3vangenis of met een van beide gestraft. Daarbij worden de niet mgegeven warenstapels aJtngeslagen. Bevoegd zijn de krijgsrechtbanken en krijgsoverheden. Zwavel of sulferammoniak. In den laatslen tijd werd meermaals gevraagd dat de lioeveelheid zwavelammoniak, die voorbehouden is voor den Belgischen landbouw, reeds thans zou afgeleverd worden voor de herfstbemesting. Die wenschen lcnnnen niet ingewilligd worden. Om aile verkwisting van den voorraad te beletten is het noodig de beschikbare hoeveel-heden voorloopig nog in te liouden. De rogge kan men gemakkelijk in den lierfst zonder aarzelen de stikstof-bemesting onttrekken. Op liehten grond is, wegens het verbes dat de winterregens er anders aan veroorzaken, de dekbemesting in 't voorjaar de best geschikte. Ook voor zwaren tarwegrond, gezien de tegen woordige omstan-digheden, is de lentebemesting nuttig. De bedeeling van den voorraad zwavelammoniak zal toen gedaan worden, met instemming vanwege den Heer Generaal-Gouverneur door den Boerenbond in gemeen overleg met do Land-bouwafdeeling van het Nationaal Komiteit, en dit zooveel mogelijk op gelijken voet voor gansch Belgie. Uifvoer van tabak, voedereikels en wilde kastanjen. Ter verliindering van overdreven prijsopjagingen evenals in 't belang van een evenredige bedeeling ten behoeve van liet duitsch en hel belgisch verbruik, heeft de Heer Gouverneur Generaal den uitvoer van tabak, van voedereikels (quercus pedouculata) in d'opene lucht en met 't vuur gedroogci, evenals van wilde kastanjen, naar Duitscliland, uitsluitend toevertrouwd aan het Hoofd-Inkoop-Gezelscliap te Brussel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods