De legerbode

2033 0
04 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 December. De legerbode. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v97zk56c52/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4 December 10lT Niirnrner 503 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Rond en op den Blankaard Tussehen Merckem en Woumen, vôôr den corlog, rees het overschoon kasteel van baron Guy de Coninck. Een werk was het van den aitmuntenden bouwmeester J. Schadde (1860). Detorens, de kapelle en al de deelen van bet pronkstuk, droegen het kenmerk van goeden smaak, van sierlijkheid en van kunste. De omgeving, aangelegd naar een plan van Fox,* was even merkwaardig : Breede lanen, golvende graspleinen, lieve boschjes en bloeien-ie bloemperken verrasten gedurig den wande-laar. Tegen 't park, striemde een witten steenen molen, blauw geschaliedekt, zijne bloedroode lekkens in de hoogte. Daarachter lag de Blankaard, een vijver minstens 75 kectaren groot. De hemel belderblauw was onmeetbaar en de lonne bleklcerde vroolijk op het slapende stille eu geheimzinnig water. — Had ik 't penseel ge-lauteerd, dat overheerlijk landschap, een der sierlijkste van ons geliefde Ylaanderen, had vast op t doek gestaan en 't ging nu menig oog be-jeesteren en begoochelen. Een bootje lag gereed en de vriendelijke hove-nier die ons vergezelde ging het besturen. Wij vaarden... Hoog opgeschoten riet en dikke waterbiezen verborgen den oever, blauwe bloempjes staken vragend kunne kelkjes omhoog. Verderop dreven stille en stalig blanke zwanen op het water. Langpootige reigers wipten hier eEdaar op en vlogen de lucht in, smierelhaantjes schoten wild vooruit en doken vluchtig den vijver in, en groote en kleine visschen spartel-denoin en rondom ons bootje; witte waterrozen bij de voere lagen boven hunne bruin-groene bladen, in vollen bloei, rustig op het meer. Wij vaarden, vaarden... Over den vijver stonden de « Vijf-Huizen » en rechls om, alleene en bloot, een sueeuwwit loenin^ilie ; Eenzaam, stille in d'Yserkom Stond een huisje in plak en stak, Onder dikgestrooide dak Met een bloemenbosch rondom, Pronkend, in de bloote streek. Tronken aan den achterdam Groeiden stake stijf en strara Langs een klare krinkelbeek. Kijk, 't was 't prettig, lief en net, Lijk uit lente daar gezet. Voor ons groende een eiland, de « Vogelhutte», oeplant met wilgen en hooge popnlieren, waar jagers der streke, met tarnme en geleerde «ûden, de wilde vogels wisten in hunne netten tevangen. Wij vaarden, vaarden... In de verte rezen de scherpe torenspitsen van «ieuw- en Oude-Gappelle en aan den einder prijkte statig en stout de fijne en hooge naalde [Mi Loo's pracbtige kerketoren. Langs beide zij den van den vijver lag wijd en »reed de bloote vlakte, de goudgele hooistreek, « Broeken » genoemd. Wij vaarden, vaar-ienOnze stuurman vertelde ons dat vier beken junne waters in den Blankaard storten en dat « Steenensluisvaart den vijver met den Yser 'erbindt. Een deel van het meer heet de Kele ; »?ar is de plas slechts twee meters diep. Denke-^ is de Blankaard een overblijfsel van den ;teboezem die in d'oude tijden langs Loo en J'tsmuide in het land drong, daar deze twee lte(ien, in de vroegste eeuwen, elk eene zeehaven hdden. ^ t lieuengaan neurrieden wij den dichter na : Wij gingen samen spelevaren, Bij warm en zonnig weer, Op Vlaand'rens grootste meer, Het windje ruischte door de blaren. En in het oeverriet, Daar floot de karrekiet, Ons bootje gleed zoo zwierig voort En lustig klonk in blij akkoord : O varen, spelevaren Op lijze, lijze baren, Wijl t zonke ons tegenlacht : Is toch zoo zoet en zacht. En nu ! ?... D'oorlog vvoedt, de roode lucht Gloeit van 't vuur en dood en moord Heerscht nu nog aan d'Yserboord. Menschen, dieren zijn gevlucht. 't Ligt al plat of afgebrand. Bloem en tronken zijn, och Heer, Ook verdwenen, zijn niet meer : Wild en woest is 't arme land. Kasteel en molen, parle en tuin, steden, dor-pen, wijken, kerken, torens zijn weg en verdwenen ; — rt ligt al plat Lijlc dood ligt de Blankaard in zijne eenigheid le droomen van ontwaking, redding en zege. Herman Vandekgucht. De Koning en de Koningin doen de Revue van de Fransche Troepen ( Van een ooggetuige.) Belgisch Front, 3 December. Koning Albert en Koningin Elizabeth hebben verleden Zondag in een Fransche stad, in de na-bijlieid van de Belgische greus, een grôotsche militaire betooging bijgewoond. De troepen werden aan Hunne Majesteiten voorgesteld door generaal Anthoine. De Koning heeft vervolgens de revue gedaan en zijnbewon-dering uitgedrukt voor deze dappere soldaten van het heldhaftig Fratikrijk, die onlangs nog een breede strook Belgisch gebied bevrijd hebben.De troepen hebben vervolgens voor de Vorsten gedefileerd. De door de kogels en granaatscher-ven aan flarden gerukte vaandels, waren ver-eenigd in een glanzend peloton waar de glorie van uitstraalde. Op het oogenblik dat deze prachtige vaandels, in ééne beweging neerbogen voor den Koning en de Koningin, aan wier zijde zich generaal Anthoine bevond, maakte een diepe ontroering zich van allen meester. De Begrafenis van eene Heldin Wij hebben in ons jongste nummer het over-lijden vermeld van Mejuffer Maria Wypeur, van het Belgisch R.-K., overledèn te Londen, ten gevolge van eene op het front opgedane zieikte. Eene zielemis had plaats in de kerk « Notre-Dame-de-France » te Londen, voor de overle-dene ziekenverpleegster ; de heer aalmoezenier Cochet heeft in enkele gepaste woorden den lof uitgebracht van deze heldin, die van Luik af aan, onze legers vergezelde en ze slechts aan den Yser verliet, aangetastals zij was door de kwaal die haar ten grave zou leiden. De gedachtenis van deze lieftallige en zacht-moedige juffer, die ook voor de eer van ons vaandel haar leven tenbeste gaf, zal diep in onze harten bewaard worden. Heerlijke Zelfopoffering Werd eervol bij Legerdagorder vermeld en ontving het Oorlogskruis : Storme, Joris, sold. mil. 1915, zware art.: Dapper en moedig soldaat, sinds 6 maand telefonist op eeu dagelijksch bescholen W. P. Heeft voortdurend voorbëeldige kalmte en koelbloedjgheid gegeven ; reeds eene eerste niaal door granaatscherven ge-wond, weigerde zich te laten wegbrengen ; werd pas vergiftigd door giftgranaten die in zi jne dekking te recht gekomen waren. Liet zich eene groote hoeveel-heid bloed aftappen, oui bij bioedoverzetting eenea zijner makkers het leven te redden. l —— Voor het Rood-Kruis Ontvangen 14 fr. 15 van den commandant V. Bary : Bedrag eener inzameling gedaan bij een uiî lapje van de muziek der « Bultcn », Ie peloton van het 1I1« esc. van Q, 11$, DE T0ESTAND ALGEMEEN OVERZICHT Heftige aanvallen der Duitschers ten W. van Kamerijk Op het. Belgisch front, werd een vijandelijk® groep, die trachtte onze liniën bezuiden Dix* îmiide te naderen, al'geslagen en liet een gevan-gene in. onze handen. Een andere aanval dep Duitschers op onze posten nabij Kippe werd verijdeld. Patroeljes geraakten handgemeen ia het gebied Dixmuide-Woumen. Groote artille-riebedrijvigheid naar de kanten van Merckem en Kippe. Op het Britsch front, hebben de Duitschers den 3o November, na een jel bombardement± een machtigen aanval met aanzienlijke strijd-hrachten ingezet tegen de onlangs door da Britten ten W. en ten Z■ van Kamerijk verover-de stellingen. Ean uxierst heftige si a g werd geleverdU De Britsche troepen hebben met bewonde-renswaardige vinnighaid wearstaaïi. Op hafc Noorderlijk gedeelte van het slagveld wer4 den al de pc-gingen des vijands gestuit. El-1 ders, werden zij b'j tegenaanvallen uit punten verdreven waar zij binnen gedroa-gen waren. B-z iiden Crèvtcœur, slaagda de vijand er in onze bondgeriooten op eea uitgestrekt front achteruiï. te dringen, en gevangenen te maken. Het ingrijpen der Britsche réserves liet toe het meerendeel van het verloren terrein andermaal te varmeesteren en verscheidena honderdtallen gevangenen te maken. Andere aanvallen werden allen afgesla-gen. De vijand oadsrging aanzienlijke ver-lie zen. De Britten hebben vrijwillig den door het dorp Masnières gevormden vooruitspringendea scherpen bocht ontruimd. Nieuwe aanvallen des vijands werden gestuit. Ten N.-O. van Yper, bij een kleine verrich-ting, hebben de Britten 47 gebouwen enjortjes op de hoofdkruin ten N- van Passchendaele en gevangenen gemaakt. Gedurende de maand November, hebben da Britten 11,551 gevangenen gemaakt ; 133 ka-nonnen waaronder 40 zware stukken, alsmeda 303 machinegeweren en 64 loopgraafmortieren vielen hun ten buit. Op het Fransch front, werd een vinnige aan* val des vijands op den rechter-Maasoever, be*l noorden 'het bosch « Les Fosses » na een levendigf gevecht geheel afgeslagen. Aanslagen des vijands in Champagne en in Argonnen werden door het vuur verijdeld. Bij invallen in het gebied St-Quentin, Reims en iu het hooge Maasgebied maakten de Franscheu krijgsgevangenen. De artilleriestfijd woedde he» vig naar de kanten van St-Quentin en Juvicourt, Op het ItaUaansch front, was de artilllerie-strijd steeds heel vinnig in de bergstrook en ia de vlakte. De Italiaansche batterijen hebben duchtig 's vijands vuur beantwoord. Den 29 ea den 30 November had er geene infanterie-actio plaats. Gewichtige vijandelijke groepen, welke, den 1 December, poogden zeltere stellingen te naderen. werd onder vuur genomen en op de vlucht gejaagd. Op het Salociki-front, artilleriebedrijvigheid in het gebied Doiran, in den Cerna-bocht en nabij Monastir, alsmede aan de Vardar. Een sterke vijandelijke patroelje werd terug-geslagen.Er werden enkele gevangenen gemaakt aan de Stroema en in de hooge vallei van Skumbi. In PaleBtina, werden vijandelijke troepen dio den 29q November er in geslaagd waren enkele werken stormenderhand te beraachtigen, 's an» derdàags omsingeld en lieten 148 gevangenen ia de handen der Britten. Denzelfden dag maalitSJ} dezeo 395 gevangeuea te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods