De legerbode

840 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 August. De legerbode. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5x2599zm2p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

98 Augnstus 1915 Nximmer 153 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere ciompag'D.ie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijf tien Fransche en Nederlandsche exemplaren. liij Albert taoekt M Fmcls îroat Koning Albert heeft het Fransche leger bezocht en daarmede het jongste bezoek van Voorzitter Poincaré aan ons front beantwoord. Maandag morgen is de Koning aangekomen in het Fransche Groot Hoofdkwartier, waar de Voorzitter van de Republiek, met den minister van oorlog en generaal Joffre, hem verwachtten, Onmiddellijk na de roorstellingen heeft de Koning verscheidene eereteekens aan Fransche olficieren uitgereikt en de Yoorzitter heeft van zijnen kant het kruis van commandeur van het Eerelegioen verleend aan generaal d'Orjo de Mar-chovelette, hoofd van de Belgische zending. In de iîisoe-streek De Koning is vervolgens in gezelscbap van den Voorzitter in een automobiel gestegen en de twee staatshoofden, gevolgd door den minister, den oppergeneraal en eenige Belgische en Fransche lioofdofficieren, hebben zich te midden van de troepen begeven. In de Aisne-streek hebben zij vijf regimenten van jonge formatie in revue gepasséerd ; de Koning bewonderde de prachtige houding van deze troepen, aan wie de vaandels werden uit-gereikt.Na het eeresaluut heeft de Voorzitter, met den Koning aan zijne rechter zij de, eene rede uit-gesproken en namelijk gezegd ; « Ik zal zeker de totk zijn van uwe eenparige gevoelens, als ik Zijne Majesteit den Koning der Belgen bedank om heden eenige van uwe verde-digingswerken te hebben willen in oogscliouw nemen, uwe kantonneeringen te willen bezoeken en de plechtige uitreiking van de vaandels bij te wonen. « Het Fransche loger is dankbaar en trotsch over de eer welke gij het aandoet. « De edele vorst, die aan de wereld het voor-beeld gegeven heeft van eene onbuigzame recht-schapenhcid en bij wien de militaire dapperheid zoo innig is verbonden met den burgerlijken moed, biedt u hier het levende beeld van de deugden welke uwe vaandels u steeds voor de oogen moeten roepen. » In de streken van de Oise en de Somme Koning Albert en de Voorzitter der Republiek hebben in den namiddag versehiliende kam-pen van de Oise en van de Somme doorloopen en wapenschouwing gehouden over eene werk-jame divisie, verdedigingswerken, weerstands-knoopen en loopgravea in eerste linie bezocht. Ile Koning onderzocht met belangsteliing de uiepe holen die de soldaten midden in de cosschen gegraven hebben om zich te beveiligen tegen de vijandeiijke springmiddelen. legeu het einde van den dag zijn de Koning en de Voorzitter in het Groot lïoofdkwartiei' weergekeerd en hebben bij den opperbevelheb-ber gedineerd. s Avonds hebben zij met den nnmster en generaal Joffre een trein genomen, je hen in den nacht naar de legers van het Uosten bracht. In het Oosten t ^1?S(*aS,morgen> om ® uur' kwamen zij aan sschen Nancy en Lunéville, waar zij over een ganseli legercorps wapenschouwing hielden. I e V oorzitter heeft op het terrein van de apenschouwing de vaandels aan de derde Maro-ansche brigade uitgedeeld, en op 't einde van toespraak gezegd : « ntvangt deze vaandels, bedektze met nieu-al [Vr°ei? en t'oet ze weldra waaien, met die van Europa''kûnden mo£enc^eden, oyer het bevrijde plaau"13 ''H een Prachtige wapenschouwing deVnA^ .e troePen> waarna de Koning en en ter, fîuter z*ch naar de bivakken tenNoorden n ,osten yan Lunéville hebben begeven. bsvniv Ter'en door de troepen en door de ni hartelijk toegejuicht. den J??»* den koning en zijn gevolg, rard pLf Webber, de generaals Dubail, Ge-dï" hppi'?i, -n 10ntl)jit genoodigd ; in den namid-* uij den Ko den Grand-Couronné de Nancy gebracht, met hem een groot vliegpark bezocht en hem tusschen Nancy en Pont-à-Mousson eenige waarnemings-posten en steunpunten getoonà. De Koning was zeer voldaan over hetgeen hij gezien heeft en heeft de generaals en de troepen levendig gélule gewenscht. Hij reikte aan eenige officieren en soldaten Belgische decoraties uit. De Koning en de Voorzitter zijn op het einde van den dag te Gustines met een bijzonderen trein vertrokken, waarin zij samen dineerden ; 's nachts werd de trein in twee deelen geschei-den : De Koning keerde weer naar Duinkerke en België, terwijl de Voorzitter naar Parijs stoomde, waar hij om half 8 's morgens aan-kwam.Wisseling van telegrams Vooraleer naar België terug te keeren heeft Koning Albert aan den voorzitter der Republiek volgend telegram gestuurd : V « Duinkerke, 25 Augustus. « Aan den heer Voorzitter der Republiek, in het Elyseum, Parijs. « Alvorens den Franschen bodem te verlaten, houd ik er aan u te zeggen, heer Voorzitter, dat ik eenen diepen indruk zal bewa.ven van dit bezoek gebracht aan verscheidene korpsen uwer troepen, en u al mijne dankbaarheïa te belui-gen voor het inzonder hartelijk onthaal dat mij te beurt viel. « De stemming en het moreel uwer koene soldaten vervullea mij met bewondering en ge-ven mij een vast betrouwen in de roemvolle lots-bestemingen van bet Fransche leger. « Albert. » De heer Poincarré heeft aan den Koning geant-woord : « Aan Zijne Majesteit den Koning der Belgen, hoofdkw art lier van het Belgisch leger, Belgie. « Ik dank Uwe Majesteit voor uw telegram, dat het Fransche leger diep zal ontroeren. « De troepen, djie het genoegen hebben gehad het bezoek van Uwe Majesteit te ontvangen, zullen de ontroerdse berinnering bewaren aan de belangsteliing welke Zij hun betuigt. « Zij zijn gelukfeia: nauw samen te werken met het dapper Belgisch leger in den langen strijd, welke de verbonden legers, met onver-breekbare eendrackt, tegen den gemeenschappe-lijken vijand vol hc-uden, en zij hebben, evenals L)we Majesteit, ee». volstrekt betrouwen in de volkomene overwinning. « Raymond Poincaré. » Inrichting m eene nêaws Belgische Vaksohoo! voor ds mm opisltiiog ki veriinkien îlr wordt te Port-Villez (Vernon), département van Seine-en-Oise, eene nieuwe Belgische militaire vakschool voop de beropleiding der krijgs-verminkten gestichli. Deze school hangt rechtstreeks van het département van oorlog af. Zij wordt beheerd door den technischen dienst van de genie en staat onder het commando va.n den reserve-kapitein-com-mandant Bonté. De reserve-tweede-kapitein voor den oorlogsduœ- Haccour zal de techuische bestuurder er van zïjn ; de heer Alleman, be~ stuurder der pupilleutschool, zal hem toegevoegd worden voor de pedagjogische leiding. Graaf J. de Lichtervelde zal aaa het bestuur in hoedanig-heid van burgerlijken secretaris worden toegevoegd.Het schoolopzicht va® de inrichting zal gedaan worden : Onder techniscb oogpunt door den ma-joor Walens, der genie ; onder geneeskundig oogpunt door den geneesheer principaal der i® îdasse Deltenre ; onder algemeen en pedago-gisch oogpunt door den heer De Paetjw, hoofd van het burgerlijk kabânet van den minister van oorlog-. a t Van Rechts en Links De Koning, vergezeld van een ordonnansoffi-cier, wandeîde in de nabijheid der liniën. Plot-seling, aan dien draai van eenen weg, komt liij eenen schildwacht tegen, die zich vlug in positie zet en de wapens presenteert. De schildwacht was prins Leopold, zijn zoon. •i* * ^ De ondersecretaris van State bij het Fransck zeewezen, de heer Bureau, afgevaardigde van Havre, is dinsdag te Ste-Adresse toegekomen. waar hij de Belgische regeering is komen begroe-ten. Hij werd door de ministers Berryer en Se-ghers ontvangen. Tijdens het onderhoud, heeft de Fransche ondersecretaris van State zich eens te meer uitgedrukt over de hartelijke gevoeleas die de bondgenooten vereenigen, en over zijn diep en vast betrouwen op den triomf onzej» wapens. ^ * Wij vernemen de dood van den dappere Max Ledoux, korporaal motorwielrijder bij net 13e linie, gewezen kuîtuuroverste in den Gongostaat. Ledoux, die in verlof was toen de oorlog uit-brak, nam opnieuw dienst in 't leger. Hij nain deel aan de verdediging van Nsmeu en Antwer-pen, en werd gedecoreerdomzijn schitterend ge-drag aan denYser, waar hij eene roemvolle dood vond. ¥ * # Een dienst tôt lafenis van de ziel van den heer Léo Verstraeten. advokaat, gebecht aan het ka-binet van den minister van landbouw en open-bare werken, werd in de parochiekerk van Ste-Adresse gecelebreerd. Eene talrijke en ingeto- gen menigte woonde den dienst bij. ' » Vrij België, dat is de titel van een nieuw Vlaaaiseh weekblad dat in Den Haag gaat uitge-geven worden door de heeren Van Gauwelaert, volksvertegenwoordiger van Antwerpen, en Ju-lius Hoste zoon, advokaat te Brussel. Vrij België stelt zieb de zuiverste vader-landslievende gevoelens totrichtsnoer. Het komt op het gepaste oogenblik en zal gunstig onthaald worden door de talrijke Belgen die de gastvrii- heid in Holland genieten. » * # De « Zalia-dags. Zalia, in bet Fransck «Rosa-tie d, is de naam welken de Fransche « poilus » aan hun bajonet geven. ïiet schijnt dat na den Belgischendag, na den Franschen dag, na den dag van het kanon van 75, nu de beurt zal zijn aan « Rosalie ». De « poilus » vinden dat « Rosalie » ook eer mag aangedaan worden, en met reden. De « Zalia-dag » zou best, naar hun meening, op 4 September, Ste-Rosa» lia-dag, kunnen vastgesteld worden. Wat denkt gij er van ? # A * Het genootsenap « Le Souvenir Littéraire onder de leiding van zijn voorzitter, den heer Camille Le Senne, zal zondag 5 September, op het kerkhof van Père-Lachaise, den verjaardag herdenken van bet publiceeren van Le Chant du Départ, door eene bedevaart op de graven van Marie-Joseph Chénier en van Méhul. Méhul, naar men weet, heeft zijn gedenkteeken te Givet» zijne geboortestad, thans in de handen der Duit-schers.Afgevaardiffden der verbonden landen zullea aan die vaderiandsche betooging deel nemen. * if ïn een tijdschrift dat te Stuttgart verschijnt, schrijft generaal von der Goîtz eenen brief waarin hij er op aandringt dat de Duitsckers moeten doen al wat menschelijk mogelijk is om hunne kindercn op te voeden lu het bewustzijn hunner Jtrachten en in eene dweepzuchtig# vaderlandsliefde. « Het is een psychologisch raadsel, » voegt hij er bij, «dat Duitschland zulkenhaat tegen zich zelf heeft opgehoopt. » En zeggen, dat die zelfde von der Goîtz, wien a faciès van buldog de Brusseiaars vijf maand hebben moeten verduren, tal van onschuldigen in België heeft laten om 't leven brensren J t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods