De legerbode

639 0
13 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 13 October. De legerbode. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k93125r333/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende X>il blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Franschie en Nederlandsche exemplaren. EEN DÀGORDE Aan de Agenten van het Spoorwegbebeer, van Marine, Posterijen en Telegrafen Tijdens den oorlog, en voornamelijk sedert ftet begin van den veldtocht a an den Yser, hebben talrijke agenten van het Spoorwegbebeer, van de Marine, Posterijen en Telegrafen, hun dienst moeten voortzetten in het legergebied, waar zij bloot hebben gestaan aan het vuur van herhaalde bombardementen en aan het voortdu-rend gevaar het leven te verliezen. Daar dit geen militair personeel was, is het aan het département van oorlog niet mogelijk geweest hen te doen prijken bij de vermeldingen die dagelijkshetgedrag van onze dappere solda-ten verheerlijken. De heer minister Segers heeft nochtans niet langer willen wachten om aan die agenten de innige voldoening uit te drukken die hij voor hun zoo lofwaardig gedrag gevoelt, eii voor den wuchtbaren raoed waarvan zij zoo dikwijls blijk g»ven. On verrai nderd de bijzondere onderscheidings-leckens die ten gepasten tijde de verdiensten aallen beloonen van hen die zich bijzonderlijk ondppscheiden hebben, heeft hij besloten onder-staande dagorde te zen den aan elk der îeden van zijn personeel die werkzaam zijn in het gebied ijj de nabijbeid van het front, dat aan het herhaalde bombardement van kanounen of vliog-tuigen blootgesteld is. « Bij het intreden van het âc oorlogsjaar. is het »iet sonder een gevveitigde lierheul dat ik aan-sch uw met hoeveel onverraoeibare toewijding het personeel van spoorwegen, van marine, posterijen en telegrafen, dat de eer geniet werkzaam te Kun.r. en ziju in het gebied van het front, met de verbonden legers samenwerkt tôt de vrijma-Iti.'iç van ons duurbaar vaderland. « Zeker, de gevaren waaraan het is bîootge-eteld zijn zroot. De voortdurend gitooter wor-dende macht van de artillerie, de steeds grootere beirijvigheid van de vliegeniers, de steeds rneer barbaarsche handelwijze van den vijand), verme-nigvuldigen de gevaren van hnu ambt. « Maar wat is dat voor hen die de schoonheid begTijpen van hunne taak en het belang van de diensten die zij bewijzen? Zii weten dat cens., eu weldra misschien, onze steden en dorpen, van Jiet jnk verlost, ze als bevrijders zullen onthalen. « Ik wil nochtans zoo iang niet wachten om hen al mijne voldoeiring te betuigen en ik zend hierbij officieei rnijn gelnkwensehen aan de ambtenaars en agenten die hun diensten hebben jroortgezet in het legergebied en er aan herhaalde bombardementen en aan voortdurend levensgevaar bloot stonden. « Ik ben gelukkig bij deze gelukwenschen, die Yan den heer de Broqueviile, hoofd van het kabinet, te kunnen voegen, die mij onlangs ver-zoclit heeft ze hun over te maken, in zijn uoeda-nigheid van minister van ooriog en oud-minister van spoorwegen, en er bij te voegen hoe hoog îiij de medewerking schatte die de agenten van îiet département van spoorwegen, van marine, ;van posterijen en telegrafen, aan de nationale verdedigiug versehaîîen. « Deze dagorde zal ter kennis gebrachi wor-den van het in dienst zijnde personeel eu een exemplaar zal aan elk der agenten eu ambtcaa-ren overhandigd worden. a De Minister, Paul Segers. » ttàt Werk voîbrachî deor ds FransGhe Vlisgsnîers tijdsns É Maaricl S&plembsr Vliegeniers-jagers. — Vijandelijke vliegtui-jjen, op zekere wijze neerge&choten : in de Fran-sche liniën 7 ; in 's vijands liniën 60. Vijandelijke vliegtuigen welke ernstig getrofl'en en vermoede-jlijk in hunne liniën werden neergeschoten, maar waarvan de val niet bevestigd is kunnen woi-den. 80 ; vernielde draakballons 2. Viicgçniers-bam.bardiers. — Aantal tochten bij dag : 273 ; gewicht der gegooide spiingstof-fen : 20,223 kg, ; aantal nachtelijke tochten : 824; gewicht der gegooide springstoffcu : 137,1^5 kg, SCHETSBN YAN HET BELGÏSGH FRONT Aan kapitein Tricot, pan de 5e D. A. 3D© G?. T. De massa noenit hem Corps Tranquille, of*-schoon hij oiïïcieel tôt het a Corps des Transports », vervoerkorps, behoort. Zijn leeftijd? 30 jaar, en soms veel meer. Gewoonlijk is hij een ruiter. Achter het front heeft hij hutjes en huisjes gebouwd die schilderachtig aan een Indiaansch of een Kongoleesch dorp doen denken. Daar kunt gij hem op ieder uur van den dag ontmoeten, met klompen aan de voeten, en een broek aan waarvan de pijpen hem tôt ongeveer aan het begin van de kuiten komen. Dring niet aan dat hij zijn beenstukkcn aan zou doen. Daar heeft hij een afschuw voor. Waar is de praktische en mooie rijbroek van vroeger ? Ofschoon « bereden », behoort de C. T. tôt het effektief van een compagnie en daar zijn regi-ment van een divisie deel uitmaakt, draagt hij als kenteeken het Romcinsch cijfer van de groote eenheid. Als men hem ondervraagt, om beter ovei* zijn bezigheden ingelicht te zijn, antwoordt hij : — Ik ben van de C.M.M. van T.8,, van do P.A.R.A.S.D.A. of van de 3 P.M.G. van P. G. Dat is wel niet gemakkelijk om te onthou-den, maar nu weet ge t toch. Wat er zeker van is, is dat de C.T. niet alleen staat, vermits hij nog altijd deel, uitmaakt van eene kolon. Zijn leeftijd stelt hem niet vrij van de schimp-scheuten van den piot, die hem blauwkraag noemen als zij goed en str.. .boer als zij slecht gezind zijn. Des avonds bestijgt de oude C.T. zijn zwaar goedmoedig paard, spant zijn munitie-wagens in, en verdwijnt in den donkeren nacht, Iangs de modderige wegen die naar de posten vaa ravitaljeering, materieelen muaitie voeren. En daar hem zoo in het duister niemand zien kan, zijn er altijd spotters om te beweren dat hij niets doet. Aïs een onmisbaar raderwerk nochtans van de ontzettends oorlogsmachiu», verdient hij, zooals al de anderen, het deel dankbaarheid die het vaderland voor zijn dappere kiuderea voor-behoudt.Commandant L. T. DE TOESTAND ALGEMEEN OVERZICHT Op het B«ïgisch front, heeft onze artillerie? den 9°, roffelvuur gericht op enkele vijandelijke batterijen en inrichtingen naar den kant vaa Dixmuide, en uit weerwraak van de beschieting op onze verbindingen, 's vijands verbindingea onder vuur genomen. Onze vliegeniers waren fel in touw en verleen-den doelmatige hulp aan onze artillerie. Den 10n, heeft onze artillerie met goede gevol-gen verder roffelvuur gericht op 's vijands batterijen en werken nabij Dixmuide, met de mede> werking der vliegeniers. De vijand reageerda srwakjes. Op het Fransch-Belgiseh front, in Belgie, richten de troepen onzer bondgenooten zich op de veroverde stellingen in. De I< ransçhen zij/t verder opgeschoten ten O. qqji Dr&dib&Tik eti bemachtigden de Papegoed-hoeee. De vijand heeft verscheidene tegenaanvallea §evoerd naar den kant van den spoorweg Ypey- taden, welke werden afgeslagen, behoudens ten Z. der spoorbaau. waar de Britsche vooruit^ geseboven elementen lichtjes moesten wijken op eene breedte van 1,800 m. Andere tegenaanvallen ten N.-O. vaa Broods» einde, ten O. van Draaibank en van de Pape* goed-hoeve werden met verliezen afgeslagen. De Fraasch-Britsche troepea maakten ta zamen 2,115 krijgsgev&ngenen ; er>kela veldstukkea en een zeker aantal machine-gç.warea ea loopgraafmortierea vielea ins-gelijka ia hunne haadea. Op het Fransche front hebben de Duitschera een sterken aanval op den rechter-Maasoever ^evoerd ten N. van het bosch « Le Chaume s> ; op enkele punten kregen zij voet in de vooroit-geschoven elementen van eerste linie. Een andere aanval ten N. van heuvel 344 werd volkomen afgeweerd. aa een koitstondig succès des vijands. Op het K'-îssisch front, heeft 's vijands artillerie r.aai- de kanten van Skoel en den steenweg op Pskow eene groote bedrijvigheid aan dea dag gelegd- . Naar aanleiding van een gedeeltelijk oilensieJ; des vijands, werden enkele Russische compa» gniën nabij Timermane tôt tsrugtrekken ge-dwongen.Op het Kaukasas-front, vermeeaterden da Russea de dorpen Marcuia ea Tchel j 250 Kurdea en. oorlogsrûaterieel vielea ia hunna handea. 200 Syrische ki-ijg&gevangenen werdeu verlost. De vijand vlucktfce op deu auderen oever vaa de groote Zapa en vernielde de brnggen. Ophet Itaîiaaasch front, heftige artilleris-strijd tusschen Etsch en Brenta en op de Bain-sizza-hoogvlakte. Felle bedrijvigheid van verkeU' ningsafdeelingen ten O. vaa Gcerz. Op den Karst werden herhaalde aanvallea des vijands nabij Castagnavizza, Vipacco, met verliezen voor den vijand afgeslagen. Neië|9 atat » m WHiam» mai) Do Britsélie psrs deelt mede dat Lloyd George in het iand van Wales, het oud schoenmakers-werkwinkeltie heeft aangekocht van zijnea oom Richard Lloyd, die zijn tweede vader en opleider was. Het was daar dat de opvolger der Disraëli's en Gladstone s zij ne eerste latijnsche lessen spelele in een oud woordeuboek, onder de leiding van zijn braven oom Richard. De nedo-^ rige dorpsschoenlappei? wiide alzoo zijnen neef tôt repetitor versfcrekken. en hem alzoo bekwaarn maken om later een schittcrender ambt dan dut? vg# sciiocntje-ia^ tckueneu vergulisat 13 October 1P17 Nnmmf»r 486

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods