De legerbode

750 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 August. De legerbode. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k2753r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN ONZE JONGENS ï4 Augustus 1914 - 4 Augustus 1916 Voor immer zullen de 4e, 3e en 6° Augustus 3914 in de geschiedenis van dezen krijg gedenk-waardige dagen blijven. Trouwens, toen door-stonden onze jongens de eerste botsing van den ZWerm vijanden, welke trotsch en bunkerend naar moord, roof en plundering op Luîk kwam toegevaren, sloegen met den steun der Luiker forten, ondanks de seliielijke overrotnpeling van den overmachtigen nabuur, de kerkaalde storm-loopen zijner keurbenden af, en bezaaiden den Belgisclien bodem met duizenden lijken van Duitschers. De Belgen oogstten een onsterfelijken roem, bij de bloedige iieerlaag welke zij den overwel-diger toedienden. Geestdriftige bewondering en diepe erkentelijkheid vielen ten deel aan onze heldhaftige jongens,die bij het eerste bandgemeen reeds een einde stelden aan de legendarisebe fàam van onoverwinnelijklieid de)- Duitscbers en dezer keerschzuchtige plannen dooreenwierpen. De onmetelijke dienst welke de Belgen aan de zaak der bondgenooten bewezen, en door dezen eevsten' weerstand en naderhand door den hardnekkigen kamp, dien zij met zulken verheven moed den verwaten indringer lever-den, zal nimmer worden vergeten, En ons leger zal met recbtmatige fierheid en innige vol-doening de beerlijke hulde Avelen te waardeeren1 welke baron de Broqueviile, voorzitter van den ministerraad en minister van oorlog, en baron Beyens, onze minister van buitenlandscbe zaken en gewezen Belgisclie gezant te Berlijn, het toe-zwaaien.tergelegenheid van de tweede verjaring van den hecrlijken weerstand der Belgen onder tle muren der Luikerstede. Ge vraagt me enkele woorden ter gelegenheid van den tweeden verjaardag van ae oorlogs-verklaring. Apostel van de handeling, voeliker thans maar weerzin voor. Maar hoe zou Ut iets aan onzen Legerbode kannen weigeren. Twee jaren zijn heen, sedert den dag waarop België als karnpioen van het recht tegen de maoht optrad. 4 Augustus igi4 ! ! Onvergetelijke dag, waarop de Koning, ter-wijl des overweldigers kanonnen reeds in de verte bulderden, voor een van vaderlandsliejde trillend Parlement, manhaftig het gevoelen van het om zijnen Vorst geschaarde België ver-tolkte.Gedarende deze twee jaren harden en stroe-ven strifd, beantwoordde liet leger aan ons ver-trouwen en strekte der Natie tôt eer. Steeds koen en offervaardig, omknelt de Bel-gische soldaat met forsche nand het vaandel, dat in zijn plooien 's lands verleden, heden en toekomst omvat. Aan het leger, aan Albert I, die dezes dapper-heid en taaiheid verpersoonljkt, zal het land zijn heil en roem verschuldigd zijn. Reeds naakt liet uur, waarop de voet na voet belwiste vadergrond voor immer zal heroverd zijn, en ons edeler en duurbaarder zijn zal. Naast de verheven dapperheid onzer jongens, staat de heerlijke moreele weerstand der Natie. Fier is deze over luire zonen en verbeidt ze met de zekerheid dat eïkeen hunner het zich eeuwig ten sehande zou aanrekenen, te wijken liever dan te sneven. Onze bewondering en erkentenis gaan tôt onze dapperen, die op het veld van eere vielen. Het dankbare Vaderland zal voor het lot van hen, die hun dierbaar waren, zorg dragen. Aan de dapperen, die zonder verjlauwing, de bevrijding door den zege voorbereiden. brengen ivij onze vurigste wenschen. Zij strijden voor al wat hun en ons lief is. En wanneer zij, door een aureool van glorie omstraald, naar hunne geliefkoosde haardstede zullen terugkeeren, zal eenieder hun toeroepen : « Lof en eer aan de Helden ! Zij belioorden tôt het roemrijk leger, dat België'S eer en verrijzenis lieejt pepoçJiten. Broquevilx.s. Den 4 Augustus, zegde mij de Daitsche mi-Exister van buitenlandsche zaken te Berlijn, ter rechtvaardi.ging van den ongegronden inval in ons land, dat het volstreht noodig was aan het Duitsehe leger, door België op te rukken om des te spoediger Frankrijk te kunnen verplette-ren en den Russen daarna ten lijve te'kunnen gaan. Naar de meehing van heer von Jagow, zou die door Duilschland vooraf beraamde oorlog sleehts enkele maanden daren. Twee jaren zijn verloopen, en het derde jaar van den wereldkrijg is begonnen. De door de Duitschers niet verwaehte weerstand der Belgen, droeg vooreerst er. bij om den vloed der Duitsehe over-weldiging te vertragen en te stelpen. Thans strijdt het op al de fronten aangetast Duitsch-land voor zijne verdediging. om eene vrede te verkrijgen waarvan het gedwongen de voor-waaraen zal moeten aanvaarden. De liéersch-zuchtige droomen zijn verzwonden voor de wer-kelijkheid van de ondergane verliezen, van het verduurd lijden en wee, van de voldongen on-macîit van een leger dat op zijne beurt in zijne loopgraven wordt belegerd. De heldhaftige soldaten van Luik, van Ant-werpen en van den Yser, hebben voorzeker zich verdienstelijk gemaakt■ ten opzichte van hunne wapenbroeaers der verbonden naties. Maar het Beigiseh volk zal hun tevens eeuwige erkentenis en bewondering wijden. Het Jiere België van morgen zal hun zijn bevrijd grandgebied, zijn heroverde onafhankelijkheid en zijn voor immer bevestigde toekomst schuldig zijn. Zijn hunne inspanningen en hunne offers nog niet ten einde, dan tocli schijnt de belooning van tal van beproevingen, welke hunne broeders van het belette land hebben gedeeld, reeds als eene zelaerheid onder de met bloed omkranste zon des" slagvelden. Jiere en lof aan de Belgische slaehtojfers van dien reuzenkrijg, waarbij de ziel der natie getstaald everd ! Eere en lof aan de onbekende helden en martelaren, aan de burgers-soldaten uit de verschillende sociale slanden, die door hutuie toewijding 's vaderlands toekomstige graotheid hebben bewerkt ! Baron Beyens. De Belgen in Afrika Bericht van het Belgisch ministerie van koloniën van 2-3 Augustus i9i6. Haa d8 kanonneerboo} " Graf-yon-Gofzen " varging Een door luitenant-lcolonel Moulaert gestuurd telegram, geeft volgende bijzonderheden over de omstandigheden waarin de Duitsehe kanonneer-boot Graf-von-Gôtzen, waarvan sprake in het legerbericht van gisteren, verging : « Tijdens eenen tocht langs de Duitsehe kust, « verraste de Belgisclie kanonneerboot Netta, « onder het commando van luitenant Lenaerts, « den 28 Juli 's morgens, de kanonneerboot Gra f-« von-Gôtzen welke troepen aan land zette. De « Netta ving onverwijld den strijd aan. De Graf-« von-Gôtzen, na te vergeefs te hebben gepoogd te « ontsnappen, deed zich in de lucht springen en « verzonk in een kwart uurs. De Netta ver-« strooide daarna door haar vuur de ontscheepte « vijandelijke troepen en dragers. Wij weten « niet of de bemanning van de Graf-von-Gôtzen « gered werd ; wij ondergingen geen verbes. » Nota. — Naar men weet was de kanonneerboot Graf-von-Gôtzen het voornaamste schip van het Duitsch flotielje op het Tanganika-nieer. Nu die boot van kant is, bestaàt er daar geen Duitsehe flotielje meer, en zijn de bondgenooten de baas op het Tanganjka-meer. Nieuwe Overwinningen De rechtervleugel der Belgische troepen heeft zijnen opmarsch naar het Zuiden voortgezet en Kigoma-Udjiji, de gewichtigste Duitsehe haven aan het Tanganifca-meer en eindpunt van de spoorbaan Dar-es-Salam naar het Tanganika-nieer, bezet. Bij het ingaan van het 3' Ootlogsjaar De Bondgenooten zijn zekar van de Overwinning Wij hebben hier reeds de prachtige dagorde medegedeeld, die door generaal Joflre, bij het ingaan van het derde oorlogsjaar, tôt de heldhaftige soldaten van Frankrijk werd gericht. Het blad Le Bulletin des Armées de la RépU' blique heeft bij deze zelfde gelegenheid eene reeks documenten gepubliceerd, waarin het on-wankelbare vertrouwen van de Bondgenooten in den zegevierenden uitslag van den ondernomen strijd bevestigd wordt en hun besluit om dezen tôt het einde toe door te zetten. Wij laten hier enkele merkwaardige uittrek» sels uit deze dokumenten volgen. De lieer Poincaré, voorzitter van de Repu-bliek, schrijftin een brief tôt de soldaten van Frankrijk gericht : « Uw geduld, uwe dapperheid hebben maanden lang de drukking van het Duitsehe léger tegen gehouden. « Gij hebt aan Frankrijk toegelaten zijn uit-rusting te organiseeren, aan België en Servi# hun legers opnieuw in te richten. « Gij hebt aan Engeland den tijd gegeven oui de prachtige legerdivisies te vormen die heden aan uwe zijde strijden. a Gij hebt aan Rusland het middel gegeven om zich van geweren en kanonnen te voorzien. « En ziet nu heden : « De Bondgenooten beginnen de vruchten van uw volharding te oogsten. Het Russisch leger zet de vluchtende Oostenrijkers achterna. De Duitschers, die op het Oostelijk en het Weste-lijk front te gelijk worden aangetast, moetea overal hun reserves in den kamp werpen. « De Engelsche, Russische en Fransche batal-jons werken mede tôt de vrijmaking van ons grondgebied. « De strijd is helaas nog niet geëindigd. Hij zal nog hard vallen, cm allen, met zooveel we zijp, moeten verder blijven werken zonder rust noch duur, met ijver en hartstocht. « Maar de overmacht der Bondgenooten is reeds voor aile oogen zichtbaar. Langen tijd bleef de weegschaal van het lot hangende. Heden. is het gedaan. De eene schaal blijft voortdurend stijgen, de andere zinlct en blijft zinken, onder een gewicht dat niets meer verminderen zal. a Eeuwigen lof aan Verdun, waar het geza-menlijk optreden der Bondgenooten werd moge-lijk gemaakt. « Eere aan u, vrienden, die Frankrijk hebt gered en het geschonden Recht gewroken ! » Van den heer Lloyd George, Britsch minister van porlog : « Terwijl gij zoo heldhaftig den wal van uw# liniën tegenover den Duitschen stormloop hebt gezet, heeft het Britsche rijk voor de vrijheid ter zee kunnen zorgen en den blocus handhaven ; het heeft machtige legers kunnen te been brengen en in dergelijke mate wapens en munities vervaardigen dat de voorraad van de bondgenooten ten slotte dien van den invaller over» treft. « Onze nieuwe legers zijn u ter hulp gesneld ; ' zij staan aan uwe zijde. Met u zijn zij een offen-sief begonnen dat zonder rust noch duur zal voortgezet worden. Reeds kent gij er de eerste resultaten van ; gij weet voortaan dat de Britsche troepen met u, beproefde soldaten van de Republiek, wedijveren in dappei'heid en helden-moed.« Zeker, onze vijanden zullen hun pogingen tôt weerstand nog verdubbelen en wij zouden onvoorzichtig zijn de moeilijkheden van de taak over het lioofd te zien. Maar de zaken zijn ver» anderd. Wij hebben een nieuw tijdperk bereikt. Heden zijn wij het die aanvallen. Gedurende ons defensief dat twee jaar lang duurde, hebben wij den vijand belet vooruit te rukken; heden dwin-gen wij hem, stap voor stap, de streken te ont-ruimen die hij vervvoest en geschonden heeft. « De dapperen beroemen zich niet op voorhaûi JN il m mer 300 £> Aïig-tLstus 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods