De legerbode

1149 0
18 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 October. De legerbode. Seen on 17 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/610vq2ss56/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit bîad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. De Britsche Overwinningen IN VLAANDEREN Je Qui sche Ssnongen^n. — De Held&afîigMd der Briftsn Op het Britsch front in België. Dank zij der lieftalligheid van den Britschen fcevellicbber, heb ik gevangenen kuanen onder-vrasjen.Vobreerst eenen officier. Deze gelooft steeds rotsvastin de onoverwinnelijkheid van Duitsch* land. Maar het vraagstuk van het menschen-materieel kwelt zij 11 brein. Een onderofficier. die ik daarop ondervraag, stelt voile vertrouweu in bet werk der duikbooten. Shnpele soldaten, tôt dewelke ik mij verder picht, verduiken hunne meening niet 1k zie nog voor mij eene groep jagers, in hunnen langen groene kapotjas, die eenparig bij de verklaring Van een hunner zich aansluiten : Wir sind sait von Krieg! — Wij hebben er onzen buik van Vol. Een andere, een lange lummel, met den vin-ger naar den officier wijzend, zegt me : « Ja, wij hebben er gënoeg van ! » Maar de officieren niet. Zij hebben er geeD maling aan. Buikske vol, harteke lnst en oorden op den hoop toe. En de Ja^er zette met veelbeteekenende gebaren klem )ij zij ne wo#rden. Maar wij hebben ons al lang genoeg met de Duitschers onlcdig gehouden, Laat ons tiians een ■woordje zeggen over onze heldhaftige bondge-nooten.Ziehier twee anecdoten welke ik heb geboord in eenen commando-post, waar men tôt aan de enkels in den modder baadt, maar waar men zninuut na ininuut den slag te zien kreeg. Eene Britsche divisie die voor de eerste maal ten aanval toog, had juist de op circa 700 meter van Passchendaele gelegen stellingen bereikt. Deze maiinen begonnen deze stellingen in stâat van verweer te brengen toeri plots, in gebeton-neerde huizen te Passchendaele verborgen ma-chinegeweren — die nochtans duchtig beslookt •waren geweest— het vuur ietwat op den wilden bof, door het spervuur heen, openden. Dank zij den rook van^dit spervuur, werden deze Britten niet gehinderd. Maar hun toestand dreigde ha-chelijk te worden zoodra -de Duitschers in het Spel klaar zouden zien. Deze machinegeweren dienden te allen prijze 'tôt zwijgen gedoemd. Die taak was nîet gemak-kelijk daar men hunne opsteiling niet kende en bet vrij bezwaarlijk viel zich in verbindiug met de zware artillerie te stellen. Vierjeugdige officieren stelden voor die dekkingen maar kortweg te bestormen. Men deed hun opmerken dat men daar toe niet alleeu door het Duitsch spervuur maar ook door het Britsch pprrvuur heen diende op te rukken. Zij bleven niettemin bij hun voornemen, eV een zestigtal manschappen vroegen om lien te mogen verge/.ellen. De kolonel stemde alsdan daarin toe. De kans was hun gunstig, want zij slaagdén bijna alïen erin door de beschoten strook en enkele minuten nadien in het dorp zelf te geraken. Dekking )ia dekkmg, huis na huis, werd gekuischt, en toei* daar géen enket Duit-«clier meer in leven bletef en al dé machinegeweren onschadelijk waren gemaakt, bleven van de Britten nog enkel een officier en een twintig-tai manschappen over. maar zij waren meester «ran Passchendaele. Zij hadden geen munitie Afschuwelijke Euveldaad Luidens een snelbericht, hlijkt het uit de in-licliiingen welke sedert de aanhouling van de ageriten van graaf Bernstorff te New-York werden ingewonnen.dat de gewezen Duitsche gezant te Washington op de hoogte was van de samen-zwering, rakende de vernieling van de Lusitania. Negen oommen, voorzien van een drijfuurwerk, ■werden in 't geniep in de lading van de paket-fcoot verstopt. Dit verklaart de waarschuwingen te dien tijde gepubliceerd door de Duitsche bla-den in Amerika, waarbij de Amerikanen aange-raden werden niet os dien bodem in te schepen. meer, maar drie onbeschadigd gebleven Dnitsche machinegeweren en enkele duizenden patronen kwamen hun daar heerlijk te stade. Daarop besloten zij het dorp te verlaten om eene den omtrek lichtjes beheerschende, en ten Z.-W. gelegen stelling te gaan bezetten, en meteen hunnen wapenmakkers van hun besluit kennis te geven, Een soldaat zou die boodschap aan den bâtai-jonsoverste overrnaken. Daar het bezette punt eene echte waarde had, besloot de commandant der brigade het initiatief zijner onderhoorigen ten nutte te maken. Onverwijld deed bij het vuur zijner artillerie verlengen, ten einde dien koenen voorpost te beschermen, eu gebood aan de eenheden van den linker- en den rechterkant, enkele meters.verder vooruit te rukken. Dank zij het flankvuur van het handvol Britten, dat de zoo.men van Passchendaele bezette, kon die beweging zonder bnlemmering worden uitgevoerd. En het eerste proefstuk van deze divisie was een echt meesterstuk. **# Bezuiden Poelcapelle, verhinderden drie Duitsche machinegeweren een oogenblik eene compagnie, 'wier zij tamelijk ernstige verliezen berokkenden. Dit vuur kwam uit drie ingerichte granaatkuilen. Op de hoogte dier granaatkuilen lag een kleine verhevenheid, van waar men ietwat de Duitschers beheerschte. Een man geraakte onopgemerkt tôt op die verhevenheid en begon vandaan fluks en duchtig op de Duitsche machinegeweren te vuren„ Infanteristen brachten hem al kruipende munitie aan. Maar" ongelukkiglijk werd die schutter door eene granaatscherf buiten gevecht gesteld, maar enkele stonden nadien was hij reeds vervangen, en floten de kogels gestadig langs de ooren der Duitschers. Daar er maar onverpoosd projectielen op hen afkwamen dacbten de Duitschers, dat een tank achter het heuveltje verborgen stond ; zij kwamen met opgestoken handen uit hunnen kuil en gaven zich ten getale van dertig met hunne drie machinegeweren aan een handvol Britten over. En die Duitschers zweren nog bij hun oûwen god dat zij met een dier helsche, onzichtbare Britsche tuigen te doen hebben gehad. < A. Matagne. Het Vailiek «an den lieei Hpans ult Landan De heer Hymans verlaat heden Londen om het département van staathuishoudkundige zaken te komen besturen ; zijn verti'ek baart levendig spijt onder de leden der Belgische kolonie. Ziehier enkele regels, overgenomen uit het artikel dat La Métropole aan den nieuvven minister wijdt : « Op het oogenblik dat de heer Paul Hymans, onze gezant te Londen, de Britsche hoofdstad verlaat om te Ste-Adresse het zeer gewichtig ambt van minister van staathuiskoudkundige zaken te gaan waarnemen, houden wij er aan te zeggen hoe diep het ons spijt hem te zien ver-trekken en zijn wij verzekerd, aldus de gevoe-lens van al de in Eiigeland verblij vende ,Belgen te uiten. « Gedurende meer dan twee jaar heeft de heer Hymans de Belgische regeering bij het hof van Sint-Jariies gewett-nsvol, ijvervol, met heerlijk plichtbesçf en kieschheid vertegenwoordigd, plichtvervulling, waaraan al onze landgenooten eenparig hulde brengen. « lu mocilijke en soms kiesche omstandig-heden heeft hij een verdienstenjken ijver betoond en blijken gegeven dat hij op de hoogte der toe-standen is. Iiortom hij is de geachte woordvoer-der van België geweest. » Voor het Rood-Kruis — Ontvangen 2 fr. 00 : Sotn ing:ezameld den 9 Oc-tober 1917 in den club gevestigdin het hôtel Alexandre, te Auvours. — Ontvangen 1 fr. : Gift van Lodewijk Gildemxin, V.G., R.A.L. — Ontvangen 0 fr. 50 van Luciaan Dubois, D. 119, 39 batt.: Voor eene iulassching in de K.B. — Ontvangen 0 fr. 85 van eenen militair van D. 18. DE T0ESTAND Op het Belgiseh front, is een onzer patroel-jes, den 14n, s vijands inriehtingen benoorden Dixmuide gaan verkennen geweest. Uit weerwraak, voor de beschieting van ver» schillende punten van ons'front, heeft onze artillerie 's vijands inriehtingen en de omgeving van het kanaal van Handzaeine onder vuur genomen. In den nacht van 14-15, felle bedrij vigheid dep artillerie en vinnige bommenstrijd op onze kan-tonnementen.Den 15, felle artilleriebedrijvigheid en heftig bomgevecht vôôr Dixmuide. Den heelen morgen door hebben de Duitschers verscheidene duizenden projectielen van aile kaliber en talrijke lucht-torpedo's in onzeliniën gegoo'id. Onze artillerie heeft flink geantwoord te zamen met ons loop-graafgeschut tôt dat zij 's vijands artillerie en bomwerpers, in het begin van den namiddag, tôt zwijgen had gebracht. Op het Fransch-Britsch front, in België, Britsche patroeljebedrijvighéid, waarbij een ze-ker aantal krijgsgevangenen werd gemaakt. Op het Britsch front, hebben onze bondge-nooten in den loop van een rit in 's vijands loop-graven ten Z. van Monchy-le-Preux, ongeveer 200 Duitschers gedood en 64 gevangenen en 3 machinegeweren bemachtigd ; j dekkingen werden çernield. Bij andere ritten ten N. van Bœux, nabij Bul-lecourt en Lens dienden zij den Duitscher zware verliezen toe, vernielden dekkingen en maakten krijgsgevangenen. Een sterk detachement des vijands werd nabij Acheville afgeslagen. Op het Fransch front, hebben onze bondge-nooten een zeker aantal krijgsgevangenen gemaakt in den loop van ritten uitgevoerd ten O. van Maison-de-Champagne, nabij Reims en in het gebied Boureuilles. Op den rechter-Maasoever werd een Duitscho aanval ten N. van heuvel 304 algeslagen. Op het Russisch front, maakt de vijand vor-deringen in het eiland Oesel in de O. en Z.-O. riehtingen ; zijn voorhoeden zijn op S of 6 vver-sten van Arensburg (Z. kust van het eiland) ge-raakt.De Duitsche vloot neemt bedrijvig deel aan het offensief; 15 torpedobooten hebben getracht den doorgang tusschen Dago en Oesel te forceeren, maar werden door het Russische zeevuur vep-jaagd. Ten Z. heeft een groep kruisers, kanon-neerbooten en torpedojagers den doorgang van Irban insgelijks gepoogd te forceeren, maar werd door het Russisch verdragend geschut achteruitgeslagen. Een derde groep schepen heeft de Z.-kust van Oesel gebombardeerd. Op het Italiaansch front, vinnige plaatselijke artillerie-acties in de Julische Alpen. Een aanval des vijands op het front tusschen Flondar en de zee werd kortweg gestremd ; een zeker aantal gevangenen vielen in de handen dep Italianen. _ In den loop van verSchillende invallen hebben onze bondgenooten gevangenen medagebracht ; pogingen van vijandelijke groepen werden op verschillende plaatsen afgeslagen. Op het Saloniki-front, lukte het den Schot-schen troepen een schitterenden aanslag tegen het dorp Homondes (Z.-W. van Seres) te ver-richten; i$3 gevangenen en 3'machinegelveren vielen hun ten huit. Een Reusàchtige Ooriogskaart Amerika heeft onlangs eene reusàchtige oop» logskaart uitgegeven of liever opnieuw uitgege-ven. Die kaaçt werd trouwens reeds voor het ingrijpen van de Vereenigde-Staten in den we-reldkrijg door een groep puike aardrijkskun-digen opgemaakt. Zij geeft heel juist het Euro-peesch vasteland weer, met bergen, waferloopen, steden, enz. Die reusàchtige kaart, waarop de fronten staan aangeduid, heeft eene oppervlakte van 300 vierkante voet en is thans te Chicago tentoougesteld. Hetopmaken dier laûdkaart heeft minsten 100,000 dollars gekost 18 October \Q\7 Nnmmer 488 Ml ———— .|||| ^ ^ - Bill IHIIWII'MIW lill IHIII»»!»»! Il ■ III II 11 mi llin——l—IIM ■Iinm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods