De legerbode

1743 0
08 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 December. De legerbode. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kw57d2r056/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Io de Beîgische School VOOR LEERGANGEN PER BRIEFWISSELING Op 1 Augustus 1917 greep cr. in nr 110 van de fcindelooze Rivolistraat te Parijs, een gebeurte-ïiis plaats die voor somniigen ongemerkt kon voorbij gaan. Op een der balkons van dit reus-achtig gebouw had men zoo pas het Belgisch Vapenschild gehecht, door onze nationale kleu-tfen omringd. Dien dag kuldigde men de School i'oor leergangen per briefwisseling in, uitsluite-ilijk ten behoeve van de Belgen die hun militai-ïod dienst volbrachten of volbracht hadden. Dit itieuw organism, te danken aan het initiatiefvan den minister van kunsten en wetenschappen, werd kenbaar gemaakt door een dagorde aaa >het Ieger en door de pers; onmiddellijk stroom-deu de inschrijvingen toe. De school, die gevoegd is bij het bestuur van het hooger onderwijs, is toevertrouwd aan de jverlichte zorgen van den heer Dejace, leeraar aan de Hoogesehool van Luik ; de bestuurder is .de heer Adant, prelekt van het atlieneum te Brugge, die ijverig mede werkte om ze op te 'riehten en die er op bewonderenswaardige wijze den geest en het doel van wist te vatten. ! Wij hebben de eer gehad ze beidente ontmoe-iten in de zetelplaats zelf van het gesticht ; aldus konden wij ons een gedaeht vormen van de Ctdurende inspanninjg die deze beide uitste-e aedagogen en hun medewerkers zieh voortdurend getroosten om dit prachtig werk, VFaarvan de vorderingen tevens zoo snel en zoo groot zijn geweest, tôt een goed einde te bren-gen. En toch moet men erkennen dat deze poging jgeeu banale onderneming was. Maar zij die het hadden aangevat hebben dat gedaan op weten-.schappelijke wijze, en met al de hoofdhoedanig-'heden van orde en stelselmatigheid, die men bij inrichtingen van dezen aard bezitten moet om ze de leefbaarheid le verzekeren. Wij hebben den heer Adant bewonderd om de spontané en keurige eruditie waarmede hij zijn ouderwerp bezit ; hij sprak er ons ten overvloede Tan, zonder ijdele woorden ; als een schepper, als een man die zijn onderwerp grondig bezit, die ieder uur iets doorleeft, waaraan hij al zijn vaderlandsche wilskracht heel't gewijd. Dat was de indruk dien ik mededroeg van de enkele stonden welke ik daar doorbracht in de kalmte ien de rust van de Beîgische instelling in de Rivolistraat, — een basis van vrede, te midden van al het gewoel en geraas der groote stad. De heer Dejace en de heer Adant hebben mij gezegd, niet zonder een zoete en opbeurende ont-l'oering, hoezeer dit werk, gesticht onder de bescherming van den minister van kunsten en Wetenschappen, geschat werd ; welke hooge, ïedelijke draagkracht het bezat. Zijn bijval, zoo deden ze mij terecht opmérken, bewijst de ziele-grootheid van den Belgischen soldaat die onder het vuur, in het gevecht, en zelfs op den drempel ^an de dood soins, tijdens de roemrijkste en de heldhaftigste opoffering, aan zijne toekomst eu san het herstel van het vaderland denkt. — Ja, ja, voegde de heer Adant er bij, dat is Welket meest bewonderenswaardige fenomeen *an de onverwoeslbare levenskracht onzer natie, die bij onze soldaten blijkt door de behoefte on» zieh tôt den lateren strijd voor het leven voor te bereiden, door zich van nu af aan de geestelijke wapens te smeden, die zij in den vreedzamen strijd na den oorlog zullen noodig hebben. Aan de zonen van Vlaanderen en Wallonie, biedt de school een gelegenheid om nader tôt elkander te komen, niet alleen slcchts door de Vaderlandsliefde, maar ook door de kennis van heide landstalen, die door het doopsel der ge-weenschappelijke beproevingen voor immer tôt susters geworden zijn. , Het is het punt waarvan de gedachte der school 1S uitgegaan, het eerste objelctief dat vervolgens vergroot werd door het toevoegen aan de studie vauonzelandstalen,hetFranschen het Vlaamsch, ook nog die van het Engelsch, het Russisch, het Italiaansch en het Spaansch. Het moet gezegd worden, een gelukkige en ongehoopte i'aktor is opgerezen onder de gedaan te van een der meest bekende Fransche învichtingen voor het onderwijs per briewisse--iûg» de ijvhool Pigier* Dpe >yas een gwote. hulp, vooral uit praktisch oogpunt, bij het uit-voeren van de opdracht die de Minister aan den heer Adant had toevertrouwd, vermits de hulp en de tusschenkomst van dit huis, ten voordeele van onze soldaten als een soort voertuig moesten zijn bij het bestudeeren der vreemde talen die ei op ons programma stonden. De School Pigier stelde tôt de beschikking van de Beîgische regeering niet alleen ruime lokalen en de leergangen die zij voor de Fransche leerlingen bezat, maar ook nog de ten zeerste kostbare medewerking van een personeel voor het verzenden dat met dien arbeid vertrouwd was. Anderzijds verzekerde zich de Beîgische school van haren kant de medewerking van een lid der Vlaamsche Akademie, van een polygloot, repetitor aan de Hoogesehool van Brussel, van een leeraar aan het atheneum te Leuven, van een Russisch leeraar, dokter in economische poli-tieke wetenschappen ; en ten slott.e van een talrijk en ervaren onderwijzend personeel. Deze pleiade uitstekende leerkrachten nam de taak op zich de werking van de School Pigier aan te vullen, door zich vooral op het Belgisch standpunt te plaatsen en om alzoo paktische les-sen ten dienste van de toekomstige leerlingen te vervaardigen. Deze lessen worden gegeven mits een geringe vergoeding, die ter nauwer-nood den prijs vertegenwoordigt van het papier dat aan de deelnemers overhandigd wordt : Voor de officieren, 1 frank ; voor de onderofli-cieren, korporaals en soldaten, 25 centiem, met nog aile gemak van betaling bovendien. Het valt niet te looehenen dat het nieuwe werk aan een dringende behoefte beantwoordde. Inderdaad, van af 5 Augustus telde men reeds 200 inschrijvei's ; vijf dagen later waren er 800, en 1,200 den 19" van dezelfde maand. Ten slotte, na op elkander volgende sprongen telde men, op den datum van 25 November, het kolossale getal van 7,730 inschrijvingen. Bij dit cijfer zijn er ongeveer 1,000 Vlamingen die vragen om Fransch te leeren ; 800 Walen die Vlaamsch willen leeren ; 4,000 schreven zich in voor den leergang van Engelsch, de eenen met Vlaamsch, de anderen met Fransch als voertaal ; het Spaansch telt 500 leerlingen ; het Italiaansch 300 ; het Russisch ongeveer 200. Ik zegde dat de geldelijke bijdrage nauwelijks den prijs van het papier bedroeg ; men oordeele : Ieder leex-ling ontvangt het gebruikte handboek, of den leergang te zijnen behoeve samengesteld ; schooltaken en vragenlijsten, witte bladen voor de antwoorden en bijzondere briefomslagen om de taak ter verbetering naar de Rivoli-straat te zenden. Stel u nu het werk voor dat er gevergd wordt om die dagelijksche briefwisseling in orde te brengen en om al dat werk te verbeteren. De leerlingen hebben gewoonlijk eene taak van 3, 4,7 en 10 bladzijden grooi formaat per week; 't Is te zeggen gemiddeld 30,000 bladzijden te verbeteren. Voeg daar de vragen om inlichtingen bij, de opzendingen van geld van allen aard en onder allen vorm, de brieven van bedankingen, en gij zult u een gedaeht kunnen vormen van de taak die er rust op het onderwijzend personeel van de Beîgische school voor leergangen per briefwisseling.Dit is nog niet ailes. De heer Adant, die in ailes heeft wèten te voorzien, ontvangt iederen voormiddag, van 10 tôt 11 uur, de leerlingen die tijdelijk of voor goed te Parijs zijn ; op vader-lijke wijze onderhoudt hij zich met hen'; hij on-dervraagt ze en geeft ze raad ; hij is hun ver-trouweling. De Britten béton tijdens taite 191? 27,000 Gesongenen pmaalit Zieliier de buit welke door de Britten op de verschillende gevechtsfronten gedurende de vei'-loopen Novembermaand werden gemaakt ; Westerfront : 11,551 gevangenen, 138 kanons. Palestina : 10,454 gevangenen, 80 kanons. Oost-Afrika : 4,403 gevangenen, waaronder 4,212 blanken, 3 kanons. Saloniki : 24 gevangenen. Mésopotamie : 437 gevangenen. le zaïucu : 20,869 gevanseaçji en, 221 kauoos» Het is niet blindelings dat onze soldaten de taal kiezen welke zij willen leeren ; allen hebben daarvoor gangbare redenen. Om aldus slechts één geval aan te halen : De 200 leerlingen die voor het Russisch ingeschreven zijn, zijn over t algemeen, zakenlieden, nijveraàrs, ingénieurs, wisselagenten. Al wie iets leeren wil doet dit met een duidelijk omschreven doel. Waar en wanneer studeert men? Op deze vraag, door den heer Adant gesteld, gaf een leerling het volgende antwoord : « Men kan alleen maar goed studeeren in de kalmte van de loopgraven, omdat, in tegenstelling met-het kantonnement, daar de meest volkomen rust heerscht... als de sektor rustig is. » Een bezoek aan de lokalen toont ons vervolgens het sekretariaat ÎÉ' voile bedrijvigheid ; de dactylos die haastig de antwoorden op de dagelijksche briefwisseling afkloppen ; anderen cli-cheeren de Vlaamsche leergangen die men heeft moeten samenstellen ; de rekenplichtigen schif-ten de groene of witte mandaten, de Belgisch© of Fransche bons, de postzegels, de briefjes vau het bezette gebied en andere. En ziehier de ver-beteraars en verbeteraarsters die ijverig hun ondankbare en kiesche taak verrichten. — Ieder van hen, zoo doet de beer Adant op-merken, gelukt er in dagelijks gemiddeld dertig schoolwerken te verbeteren, wat ruim een hon-derdtal bladzijden vertegenwoordigt. En het is' niet altijd schoon schrift. Eenige weken lang was de dienst, ondanks al den ijver dien men aan den dag legde, niet tegen het werk opgewassen. De leerlingen stroomdeu toe en het werd moeilijk om leerkrachten te rekruteeren. Het Bestuur had toen de uitstekende gedachte een beroep te doen op de gemilitariseerde leden van het Belgisch onderwijzend personeel, die zich te Parijs of in den omtrek Devonden. Dit bleek uitstekend en leverde den verwachten uit-slag. Heden worden de leerlingen naar wenscfa bediend en hun getal ma g blijven aangroeien. Jean Bar. * * Ht Voor de Leerlingen van de School per Briefwisseling. Het bestuur van de school vraagt ons de kolonnen van de Legerbode te harer beschikking te stellen, voor enkele belangrijke aanbeveîingen die zij de leerlingen wensch te doen ; het zijn de volgende : 1° Men kan zich slechts voor één leergang te gelijk inschrijven ; 2° Iedereen zende zijn eigen inschrijving en niet die van zijn makkers ; 3° Verander niet van leergang zonder zeer ernstige reden en zonder eerst uw leeraars te hebben raad gevraagd ; 4° Betaal liefst per postmandaat, en als u dat mogelijk is, betaal den ganschen leergang in één enkelen keer ; en dat om de kosten van het man-daat te vermijden ; 5° Voeg geen waarden bij uw school werk, doch zend ze in afzonderlijken omslag ; 6° Voeg bij uw schoolwerk geen andere vragen dan die betrelï'ende den leergang welke gij volgt ; 7° Schrijf op den omslag zeer duidelijk uw naam, voornaam, adres en den leergang dien gij volgt. Er bestaat geen handboek voor den hoogeren Vlaamschen leergang. De onderwerpen van de gegeven opstellen zijn op de bladen aangeduid. De totale insclirijvingsprijs op dezen leergang is 6 fr. 25 voor de heeren onderofficieren en soldaten en 25 fr. voor de heeren officieren. Het drukken van het handboek voor den leergang van Russisch zal in de maand Januari 1918 voltooid zijn en het boek zal onmiddellijk tôt de beschikking van de leerlingen gesteld worden. Schrijf uw schoolwerk zeer leesbaar ; schrijf aan het hoofd het nummer van uw inschrijving en het nummer van de les. Maak de oefeningen volgens de orde van het boek. Studeer zorgvuldig de les van grammatika, en de overzetting alvorens het thema te maken. "Werk langzaam. Het is onnoodig op het schoolwerk den tekst van het boek te schrijven ; wat de gesprekken aangaat, dat zijn mondelin^sclie oefeniogen*. 8 Decerriber 1917 Nummer 5iO

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods