De legerbode

479 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 25 March. De legerbode. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6d5p844c3f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Z a ter dag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; ié.dere coiiipag'nie, escadroi» of hatterij ontvangl lien, oi vijflLen Fraq.sch.e en Nederlandsche exe mp Lare cl. De Nijverheidstoestand IN BELGIE Dank aan de dokumentatie die ons verstrekt Werd door onzen bekenden landgenoot, den heer advokaat Gaston Vanderineeren, secretaris Van het Belgisch propagandabureau opgericht te Londen, hebben wij onlangs den weerstand jrerhaald van de burgers die in het vaderland Jebleven zijn, ondanks de tallooze plagerijen yan den overheerscher. Het oogenblik scliijnt ons goed gekozen om de lijst op te maken van den toestand van de liijverheid in België. Hij stelt vast dat de pogin-[ gen van den overweldiger om de Belgische, nij-; Terheid te doen herbloeien, die door den Duit-schen in val vernietigd werd, volgens de vijan-| Ûelijke pers zelf, geheel zijn mislukt. In Brabant De werkeloosheid is bijna algemeen in de Jffovincie, en het zal ons voldoende zijn enkele | voovbeelden aan te halen om te doen oovdeelen Itoe groot ze is, en hoe ze duren bliji't. Te Diest kunnen de papierfabrieken niet ar-beiden bij gebrek aan grondstoffen, van ai' de I maaud December 1914, en de toestand kon uit ditoogpunt niet beter zijn in de andere middens | Tau de papiernijverheid. , In de streek rond Vilvoorden, waar in de i làatste jaren de nijverheid zoo zeer is opgeko-,men, lagen in Maart 1915 al de fabrieken stil, behalve de fabrieken voor vluchtige olie te I Haren, die onder Duitsch bestuur werkten. 1 Leuven, hetBelgisch « Ponipei »,isnog verre van. : uit zijne ascli te verrijzen. Over het algemeen, schreef men tegen het einde van October 1915,, 11» de bandel geheel nul. Hoe zou men hem overi-|ge$s doen hernemen in eene half vernielde stad waar de vrees voor de Duitschers nog zoo groot is. dat de oude vrouwen en de kinderen ïich verbergen als er een oude landstormer Voorbij gaat. In de Provincie Anlwerpea : Het nieuws komt vooral uit Mechelen en I Mtwei'pen. -Mechelen, eene van onze gemartelde steden die hst meest heeft te lijden gehad van den overwel-WRer, telt een reusachtig getal ondersteunden. in hetbegin van het jaàr 1915 was ongeveer e van de bevolking, die onder het vuur Jandenvijand had moeten vluchten, terugge-^''d ; maar van deze 30,000 teruggekeerde be-?°ners, waren er 20,000 onbekwaam om in ■ '"nue behoel'ten te voorzien. Deze ongelukki- ■ pi moesten geheel of gedeeltelijk hun onder- I aan de openbare liefdadigheid vragen. Het valtte betwijfelen of op dit uur de toestand II Teel beter is. ■ i..Pe ''aven van Antwerpen is verlaten. Nauwe- I n sedert die lange maanden van tijd I . ■p eenige lichters op de Schelde. De koerts I j uen arbeid, de bedrijvigheid in de dokken ; I / 00rvei'iloovende gehiid van een drukke haven, I sHte Vei'^vvenen- Overal de doodelijke I | s3,e'^e diamantnijverhëid is het ellendig ge-I -, ?' u« diamantslijpers die nog werken zijn de II sleC|' rs vande hatelijkste uitbating waarvan I bende vreemde gelukzoekers profi-I te,1,' '| "i^ebers, Oosteurijkers, Galiciërs, Oos-I m" e ^°'en en Turken. Deze gewetenlooze I K),00"® betalen aan de mannen, die gewoonlijk I tei.'1; &'■ per week verdienden, de bespotte-I t "u 0on?avan 25 fr. En dat zijn nog de bevoor- I îen e"i ^e'ewinnen slechts 12 fr. en soms 10 fr. M'Hii' Wer'k- Zoo stonden de zaken in October I ^idergelijke voorwaar<ien is het niet te ver-I hefu'^^at hulp- en voedingscomités veel fl»îl v |c'en-.Eene kooperatief met een kapi-UoC roiljoen frank is moeten opgericht I lajn j' ! oni 'en minste een minimum voeding I Mfo,, ^vo!king te verzekeren. 13)5 t„ '!an 80,000 personen werden in April I ï"0et ht^ntwerPen ondersteund, en sedert dien I Piieider,],!6^,1 • noS aangegroeid ziju. Om de "evolking te beletten van ellende oin te komen, heeft men een dienst van ondersteuning voor de werkeloozen ingerieht. De inannen ont-vangen wekelijks 3 fr., de vrouwen 1 fr.aO eu de kinderen beneden de 16 jaar 0 fr. 50. In de Provincie Luik De provincie Luik, die reeds bij het begin van den oorlog werd overvallen, had bijzonder veel te lijden. Te Verviers arbeidden er in December 1914, slechts enkele lakenfabrieken onder Duitseh toe-zicht. Het was, van toen af aan, verboden de minste levering aan eenig ander land dan Duitschland te doen. Tôt nu toe is er nog geen bericht eenige verandering in dien çllendigen toestand komen brengen. In de stad Hoei ineldde men, tegen het einde van 1914, de aanwezighcid van 7,000 werkeloozen, wat de gemeenteoverheid verplichtte "wekelijks 5,000 frank te besteden voor het onder-lioud van 12,000 kinderen, diethuis onvoldoende werden gevoed. Zes maanden later was er nog niet veel verandering in den toestand gekomen, ondanks den Duitschen bluf. Ook te Seraing is de toestand niet schitterend. De enkele mijnwerkers en de zeldzame metaal-bewerkers, die aan vwminderde loonen arbei-den, moesten in de maand Mei, het w'itte brood, dat zij moeilijk ontberen kunnen, 1 fr. 60 of 2 fr. zelfs per kilogr. betalen. Jupille, eene kleine gemeente bij Luik, was in September 1.1. verplicht duizend werkeloozen te onderhouden. Het geval van Jupille staal niet ai le en. (Worclt voortgezet.) België en de Bondgenooten Sir Edward Grey, zinspelend op de onlangs te S te-Adresse geteekende verklaring der verbon-den mogendheden, heeft in hetLagerhuis her-haald « dat de regeeringen van Groot-Brittanje, Frankrijk en Rusland onlangs aan de Belgisciie regeering hebben laten weten dat België uit-drukkelijk zou uilgeuoodigd worden om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen.De waar-borgende ïnogendaeden van de ongeschonden-heid van zijnen bodem zullen de vijandelijkheden niet staken dan wanneer zijne politieke en eco-nomische onafhankelijkheid algeheel hersteld en het ruimschoots voor de ondergane verliezen zal vergoed zijn. « De mogendheden zullen aan België meteen hunnen geldelijken steun verleenen voor zijne ■wederoprichting. » Deze verklaring werd op algemeene toejui- cliiugen onthaald. 3 * * * In Italie werd eene niet min der formeele verklaring afgelegd door den heer Borsarelli, staats-ondersecretai'is vaw Buitenlandsche Zaken, die aan het Parlement van Rome gezegd heeft : « Door onze verklaring. hebben wij aange-nomen,» zegde de staatsonderseeretaris, « dat de politieke en economische heropbouw van België en de herstelling van de geleden schade twee voorwaarden van den vrede zijn. De vertegen-woordiger van België heeft ons zijne voldoening uitgedrukt voor ons gedrag jegens zijn land, dat bij ons zooveel levendige sympathie geniet. Bovendien zal de kamer veroorloven dat ik niet slechts beslissend, maar ook met trots antwoord dat niemand ter wereld ook maar een oogenblik heeft kunnen twijfelen aan de rechtschapenheid van onze daden. » # * * Laat ons ten slotte de warme bewoordingen vermelden waarin de heer Charles Humbert op-nieuw in het blad Le Journal, de sympathie en de dankbaarheid van Frankrijk voor België uit-drukt : « Tôt het einde der eeu wen zullen wij de ridder-lijke rechtschapenheid de verheven heldenmoed van België vereeren. Frankrijk, de Bondgenooten, de geheele beschaving zijn het eene eeuwige dankbaàrlieid verschuldigd. Hel is ziji^edel ge-baar dat ons h • î!'t Joegelaten ons te hervatten en /a! le < .*;c ou.«su.k y.an de Duitsche Eiisakili-dorp en Alberts-dorp Eenige dagen geleden had op de Stomperdheide, te Soesterbei'g, in de nabijheid van het Belgisck interneeringskamp Zeist(Holland), de plechtigd inhuldiging plaats van een nieuw b&rakken-kanipeinent voor vrouwen van geïnterneerde soldaten. Deze inriyhtig heeft den doopnaara Albert-dorp ontvangen. Reeds geruiinen tijd geleden werd er, in den omtrek van het kamp van Amersfoort, een ander vluchtelingenverblijf van uiteeneembare hou-ten huisjes gesticht, dat den naam Elisabeth dorp draagt en van dag tôt dag uitbreidin^ neemt. Onlangs nog werden er een tiental nieuw® huisjes opgericht; een ander tiental van dezelfde soort is in aanbouw, waarop er vermoedelijic nog meer znllen yolgen. Als herinnering leest men bij deze huisjes : « Given by the Glass Deales of Great Britain and Ireiand. » Een ander opschrift geeft te kennei\ dat de lieve huisjes toebehooren aan het « Bel gian Répatriation Fund ». Vérder op dit terreia staan negentien woningen van meer eenvoudi^ uiterlijk, een gift van de Quaker-gemeenschap, die ook nog in anderen vorin hulp heeft gezon^ den. Weer voorbij de woningen is gebouv,-d eei groote werkzaal. voorzien van twee vleu r m» len, waarin de kinderen bezigheid en verzo-vinden, terwijl de moeders aan den arbeid ïijn. Verder is een barak door kleermakers bea t ; er komt eensmederij, enz. Ook het landbouwou-derricht heeft zijn proel'luin, waartoe een lli;ik stuk ^rond van stronken eu wortels werd gezui-verd.In Alberts-dorp zijn de barakken ingedeeld ia hondenl afzonderlijke woningjes, zoodat, in te-genstelling met Elisabeth-dorp, hier niet drie oî vier gezinnen bijeen leven, maar ieder zijn eigen klëin < huiske » heeft. Dan valt bij allen eeu-voud de bijzonder practische inrichting op. Bi jv. zijn de kinderbedjes op rolletjes gemaakt en zoo laag, dat ze overdag juist onder het houten ^e-timinerte van moeders ledikant kunnen wordea' gerold en geen plaats innemen, die te kostbaar 2S. De barakken zijn op 15 Februari 1. 1. reeds betrokken door lionderd Belgische vrouwen met totaal 196 kinderen. De plechtige inhuldiging van Alberts-dorp had plaats in tegenwoordigheid van den Nederland-schen regeeringscommissaris, baron van Tuyll van Serooskerken, die zich volgenderwijze uit-drukte : « Het is mij een genoegen hier deze plechtige naavngeving te mogen volvoeren. Die naam is gekozen door de bewoners en de regeering is verheugd die naam te kunnen goedkeuren. Albert-Dorp ! Hij eert den nobelen Koning, die elken Belg en eveneens in Nederland respect af-dwong om zijn edele daden; hij, die een toon-. beeld werd van zelfopoffering en moed, naast Koningin Elisabeth, die zich geheel opofferde om nood te lenigen waar zij kon. Dien naam Albert-dorp aanvaarden wij dus onder het uitspreken. van den wensch, dat uw samenzijn hier zal zijn van den kortst mogelijken duur ; dat gezoo spoe-dig mogelijk zult kunnen teruggaan naar uw eigen huizen, in uw eigen vaderland. » Na den vrede zullen de barakkendorpen Albert en Elisabeth afgebroken en in België terag opgericht worden, waar zij opnieuw als •woonsteden zullen dienen, in afwachting dat de door de Duitsche horden verbrande en vernielde huizen weder opgebouwd worden. P. V. WIJZE WËNKEN HetEngelschnationaal komiteil totbevordering van spaarzaamheid in oorlogstijd heeft volgenden plakbrief doen aanplakken : I. — Gebruikt noch auto noch motorrijwiel voor uitstapjes. IL — Koopt niet nutteloos nieuwe kleederen. Beschaamt u niet oude kleederen in oorlogstijd te dragen. III. — Gebruikt enkel dienstboden welke gij waarlijk noodig hebt. Gij zult alzoo geld voor den oorlog besparen, het goed voorbeeld geven en arbeiiders ontslaais 25 Maart 1916 Nnmmer 24=13

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods