De legerbode

1602 0
03 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 September. De legerbode. Seen on 25 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d50ft8f62r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I g. ALBERT I opperbevelhebber van liet Belgisch leger | Geiijk eeu fevende borstweer staan wij, Belgische soldaten, rondom on-jzen hoogstgeeerbiedigden vorst, onzen, gevierden opperbevelhebber, en zwe-lea aan zijnen persoon en aan het Vadcrland, trouw tôt in den dood. Wij hebben in vredestijd in Hem bewonderd het wij s beleid en de rus-. telooze werkzaamheid, met welke hij de grootheid van België bewerkt, door handel, nijverheid, wetenschap eu kunst ; wij hebben in hem liefge-bad de levendige bezorgdheid om de sociale nooden van de minder be-goede voiksklassen. Met dankbare pntroering hebben wij, in den geest, de Jiefdadige hand gezoend van de groothartige Vrouwe, onze geliefde Koningin, welke zijne liefde voor het volk zoo groothartig deelt. Vandaag is het krijg. ; krijg voor have en haard, en onze bewondering en onverbreekbare trouw gaat naar den Koning als krijgsman, als hoog-sten bevelvoerder van ons leger. Geheel de beschaafde wereld groet ïijn persoon met bewondering en «earbied. Hij heeft met fierheid het schande-lijk aanbod van de • hand gewezen, om door een l&ffe daad, en voor een haadsvol gelds ons land open te stel-len voor den gewetenloozen Pruis, Jie den doortocht vroeg. Hij heeft met mannelijken moed en ; ©nversohirokken standvastigheid elke bedreiging weeffstaan, en niet geaar-reld voor de eer en de zelfstandig- ! tieid van zijn land tegen de over-naeht van den brutaalsten en gewe-tenloosten aller vijanden het zwaard te trekken. De Koning kent zijn volk. Hij weet !at hij ndet hcerscht over een volk fan lafaazrds, waaj- over mannen, relke door César, den grootsten der trijgsheeren uit de oudheid genoemd verden "de moedigste der Westerlin-(en*. En, wij hebben bewezen, dat, fca twintig eeaiwen, hetzèlfde bloed ftog zit in onze aderen. Maar wij kennen ook onzen Ko-fiing en, in het .gloeiende vuur van flea© efoïiogsdagen, zijn de ijzeren «•WÎen welke «ns met' Hem verbin- " den geworden tôt staal, dat g een menschenmaclit verbroken zal. De taal door Z. M. den Koning tôt zijn leger gesprokc® m zijn pro-clamaties is heerlijk. Maar heerlij-ker nog het voorbeeld van onver-i moeibare werkzaamheid en vooral van kalme doodsverachting dat wij van hem ontvangen. Wij hebben hem gezien, te Mechelen, bij de vuurlinie. Eene granaatkartets ontplofte op twintig meter afstand van hem.Geen oogenblik ver]oor Z. Majesteit zijn kalmte, en zette rustig zijn inspectie voort. Zoo geeît Z. Majesteit het voorbeeld van do hoogste plichtgetrouw-heid. Zoo levert de Koning aan Zijn ; leger en Zijn volk, op aangrijpen-de wijze, het bewijs dat hem nietis gaat boven het heil en de onafhan-kelijkheid van ons land. "Vooraleer men mijn leger zal ver-nietigen, heeft de Koning gezegd, zal men treden moeten over mijn eigen lichaam." Sire, over uw lichaam 2al niemand gaai). Gij zijt het levend symbool van het lieve Vaderland. Wij, u~,ve trouw soldaten. dekken U met onze borsten, en, gelijk de oude garde van Napoléon, wij sterven, maar geveh ons niet over I Roemrijk zal eens de geschîedenis gewagen van den heldhaftigen strijd, welke op onzen bodem wordt uitge-streden. Eens zal men België huldi-gen als de voorvechter van de be-sehaving tegenover de barbaarsch-, heid van het Pruisendom, en de naam van onzen Koning zal eerbie-! dig begroet worden als dezen van don redder, niet alleen van Zijn vaderland, maar van de eer van geheel de mensehheid. Men zal hem , huldigen a's den grondslaglegger van ; het vredeverbond dat op de verplet- ! tering van Duitschland volgen zal. ] Uns Land zal niet vergaao ! » Love Z. 1, É Konir.o ! 'In een verleden jaax te Berli.jn gegeven voordracht heeft de Duitsche generaal von Blume de getal-sterkte aan de legers die de groote mogendheden kunnen mobiliseeren als volgt vastgesteld : Duitschland 5.252.000 man Oostenrijk-Hongarië , 2.243.000 man Totaal i 7.495.000 man Frankrijk. 4.83.3.000 man Rusland 8.580.0^0 man Totaal ; 13.418.000 man Tegenover oe 7.4S5.000 Duitschers en Oostenrijkers staan dtis 12.418.000 Franschen en Russen, waaraan men nog moet toevoegen : 160 0))0 Fngel-sehen, 240.000 Belgen en 400.00J Serviërs, hetgeen een totaal uitmaakt van 14.218.000 man, nog versterkt door het aangroeien der Engelsehe legermacht die gaandeweg een getal-sterkte van 600.000 soldaten kan bc-reiken. Aan den anderen kant kan Italie dat gedeeltelijk zijn leger gemobili-seerd heeft, 1.850.000 man op voet zetten, Iîolland, zonder de Landstorm mee te rekenen, kan eén veldleger, militie en landweer, opstellen van 140.000 man en 70.000 man voor het bezetten der vestingen, in 't geheel dus 210.000 man, en ten slotte De-nemarken beschikt over een leger van 85.000 man. Voor 't oogenblik nemen aan den oorlog deel bijna22 millioen soldaten (rneer dan 7.000.000 Oostenxijkers en Duitschers en 14 millioen Russen, Franschen,Serviërs l en Belgen), en men zou tôt een totaal lcomen van ongeveer 24 millioen indien Italie, Holland en Denemaî-ken ook zouden meegesleept worden. Laat ons opmerken dat bij deze cijfers niet medegerekend worden de krijgsmarienen, welke door het mee-rendeel dezer landen gemobiliseerd werden terzelfdertijd als hunne veld-legers.« « /*_ \ Verschillende g a | | g g g |||| EENHEDEN H § « <1 o°J? Sj S n Si IIS- - Pantserschepsn 70 31 22 21 S44 41 14 55 Gepantserde kruisers 44 22 7 17 90 20 3 23 Twichte kniisers. .'.V ^ 6 A 1^ 53 L^s" 40 o 46 xuiptjauji en contia- torpedos 239 70 186 85 5S0 213 79 292 Onderzeërs 70 60 58 15 203 23 6 29 P — (1) Bestaande of in bouw zijnde eenbeden. Men heeft aan de Duitschers, die door onzo dappere soldaten werden krijgsgevangen gemaakt, toegelaten te schrijven aan hnrme in'Duitschland gebleven familieleden en ken-nissen. Maar de militaire overheid onderzoekt natuui'lijk al hunne brie-ven alvorens ze te verzenden en deze lezing is zeer stiehtend. De naam van Buitscher in België veratschuwd Talrijk zijn de gevangenen welke verkiaren dat zij beschaamd zijn, te moeten stri.jden tegen de Belgen die zich als leeuwen tegen dezen onge-rechcen en ongerochtvaardigden aan-val verdedigen ; terwijl de Duitschers zonder verontschuldiging zijn om de neutraliteit van België te hebben geschonden, strijden onze soldaten voor hunne onafhaakelijkheid, hunne vrijheid en hunnen Koning, die zelf als eerste soldaat aan het lioofd van het leger staat. "Van een volk dat onze vriend was, schrijft een Pruissisch officier aan zijne vrouw, hebben wij ons eenen 011-verzoenlijken vijand gemaakt ; de naam van Duitscher is voor eeuwig in België verafschuwd". Zij hebben eindetijk te eten en worden goed verzorgd De indruk van de begane misdaad is zoo scherp, dat vele gevangenen rechtuit bekennen dat zij gelukkig zjjn van niet meer te moeten strijden. Het is waar dat zij, als gevangenen, "eindeîijk te elen hebben". 't Is met eene naïeve vreugde dat al die ongelukkigen hulde brengen aan de goede zorgen waaroiede men hen omringt ; bij gebrek a-an andere er-kentelijkheid, spreeki ten minste de maag van die arme uitgehongerden, haren dank uit. Z'ij zijn zoo gelukkig niet meçr met eene ledige maag te moeten rondloopcn, dat zij zich ' om niets anders mwer schijnen te 1 bekonuneren. Bij de gekwetsten zijn : het dezelfde eensteminiee lofbesuicEia- ] j\ji> —-a -"3 j — gen jegens de geneesheeren "die hen 1 verzorgen alsof zij Belgen waren". ! De waarhesa' over zoog&zegde l Belgische wreedheden Wanneer deze brieven in Duitsch-1 land zullen toekomen, zullen zij die ze" ontvangeh, zich zelven nauwkeu-rig rekenschap van den toestand kunnen geven en naar waarde de f walgelijke leugens schatten van de Duitsche pers die de Belgen van s wreedheden jegens hunne gekwetsten en gevangenen durft beschuldigen ! Want dit is het sehandelijke middel dat zij gebrnikén om eigen moorden en misdaden te verontschuldigen. Maar geheel de beschaafde wereld weet waaraan zich te houden, en de Duitschers zullen binnen korten tijd eene verschrikkelijke rekening hebben te voldoen. Van af heden en voor altijd, hebben zij zich zelven in den ban van de beschaafde wereld gedaan. De verschrikkelijke Duitsche verliezen En zeggen dat die barbaarsche hordan meenden met een enkelen slolc België en zijn klein, maar be-1 wonderenswaardig leger te ver-zwelgen ! Nu weten zij hoeveel het hun kost met onze dappere soldaten in aanraking te komen ! De gevangenen zijn jgenparig vol lof over den verba.zenden moed en krijgslust onzer troepen. Overal ^ijn zij op een ijzeren muur gebotst, en bij duizenden en duizenden zijn zij gova.llen onder het helscho vuur dat hen ontving. " Van mijn escadron van 160 man, schrijft een onderof-ficier der uhlanen, zijn er slechts 40 aan den dood ontsnapt ". Van een, regiment infanterie van Maagdeburg, schi-ijft een andere, zijn er nog slechts 4 officieren in leven, het heeft drie vierden van zijn eîfektief op het slagvpld gelaien ". Te Hae-len, verteld een gewonde genees-heer, werden ona® reaimenten eavai- lerie naar eene vsrachrikkelijkô [slachterij gestuuid, door een^ voor I hen heelemaal ongeschikt terrein. Op, min dan vijf minuten werden zij iu de pan gehakt door het vuur de? infanterie, der artillerie en der ma» chinegeweren. Drie duizend Duitsche lijken bezaaien daar den bodein. Hun aanval tegen België was 00 voorhand bereid I Een feit, dat bewijst met hoeveei sehandelijke voorbedachtheid Pruis-sen de traktaten verkracht heeft die zijn handteeken droegen, wordt ver* meld door een officier van gezond* heid van het 2e regiment kuras-siers, te Haelen gevangen genomen. n Op lsten Augustus ben ik uit Stet-tin met mijn regiment vertrokken, zoo schrijft hij, om den volgendea dag per spoorweg te Aken aan ta komen. Nauwelijks uit den trein ge« stapt, werd het naar de Belgische grens gestuurd, WELKE NOG VOOR EEN1GE OORLOGSVERKDAR1NG OVEESGHREDEN WERD !... Heden, zoo schrijft hij verder, blijven er van ons allen nauwelijks eenige weerbare iïïannen over. " Heel de briefwisseling van de g» vangenen krioelt van dergelijke bo> wijzen van de valschheid der Duitschers, maar ook van de verschrik» kelijke wijze waarop de Belgen, dia heldhaftig voor recht en eer en vrij-heid vechten, deze indringers ontvangen hebben. De Duitschers vreezen ons* De emd- o vermnning is ver' zekera. Opgeblazen door hun oaageJooffijk lccn "n in don ner eigen kracht, hebben, o Belgi- ; sche soldaten, de Duitschers u zoo* danig durven veraehten, dat zij meenr den dat gij zonder strijden voor hen op de vlucht zoudt gaan. Heden vreezen zij u en zijn bang voor uw« slagen ; hunne lafheid zoekt op een# onnoozele bevolking. Maar het aanzïen (ter dangen gaat veranderen. Aan uwe zijde gaaa onze bondgenooten uw werk met eea ontembaren moed voortzetten, en gin-, der verre, in Oost-Pruissen en Gal-licië, is de "onteaglijke Russische stoomrol", zooals de Engelschen aeg» gen, op weg naar Berlijn. Eens Fransche hulde aan hst Belgische leger Graaf DE MU1M schrijft in i'"Echo de Paris" : Wij zullen nooit genoeg onze bewondering voor het Belgische leger kunnei. verkondigen. Het biedt aan de wereld het prachtigste voorbeeld van lcrijgsmans heldenmoed en nationale fierheid dat deze sedert îang ontvangen heeft. Onlangs heb ik, ie zijner gelegenheid, gesproken van de drie honderd Lacedemoniërs. En dat met recht. Het zijn wer&elyk de Thermopijlen van Europa, die door dit klein maar glorierijk leger ver* dedigd worden. Welk eene verbazdng in het trot-sche Duitschland. Zijne troepen waren vertrokken met een marschorder dat voor den derden dag Brussel als haitplaats aanduidde. En zie zedaar lijk ze, dag voor dag, voor den overwinnenden drang van een troep-je helden wijken moeten. Want ieder gevecht is voor hen een nieuwen bij-val, voor de Duitschen een stap ach-teruit.Na de nederlaag te Haelen, ten Noord-Westen van Luik, ziehier de nederlaag van Eghezée ten Noorden van Namen, en dan nog de geveeh-ten te Geet-Betz en te Dieat dio het terrein zuiverdon ten Westei: v»n Brussel en van Leuven. Overai trok-ken de Duitsche.rs terng, zfj trokken terug met verlies van honne tenon» en zooveel gevangenen in d® handen der Belgen ochterlatend dat wij te-genwocrdig de gastvrijbeâd moeten verieenen aan deze eerste getuigen van GermanJS, nederlaag. Hé 1 ja ! welk eene varbazâjff il het trotsche DoUcsMend, 3 September 1914 î muséum ieper Nu m mer 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods