De legerbode

1091 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 03 March. De legerbode. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/599z02zq53/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Belgische Âriiilerie-inriohtïngen TIJDENS DEN OORLOG (Vervolg.) EERSTE DEEL Tôt den Slag aan den Yser Hoofdstuk I. CeToestand vaa de Belgische Artil!erie»Innchtiugea oumiddellijk voor den Oorlog. Toen de vijandelijldieden gingen uitbreken, iestonden de Belgische artiilerie-iurichtingen, lie versehillende wijzigingen hadden ondergaan in verband met de herinrichtipg van liet leger, die toen in haar voile uitvoering was, uitde vier volgende elementen : De KontnkHjke Kanonnengieterij en de Staats-wapenfabriek, te Luik; het Constructie-arsenaal en de Pyrotechnische School, te Antwerpen. Een kader artillerie-ingenieurs, betrekkelijk tiog van jongen datum, was bij deze versehillende iurichtingen gevoegd. De Kanonnengieterij was voornamelijk belast Biet het onderhoud en het herstellen van het ge-scliutsmaterieel, scoowel van de verdedigingsstel-lingen, Antwerpen, Luik en Namen als van het veldleger. Zooals men weet, was dit bewapend met snelvuur-kanonnen van 75 mm., model Krupp, Maar de kanonnengieterij was, in samenwerking metdebekende fabrieken Cocke-rill te Seraing. begonnen met het vervaardigen van deze stukken en had er reeds 25 aan het leger geleverd. benevens 59 gèpantserde munitie-Wagens. Een bestelling van 56 srielvuur-kanon-nen van 57 mm., voor de bewapening van de forten, was bijna voltooid. Bovendien waren de werkhuizen aan den gang met het veranderen van 4 houwitsers van 240 mm. in liouwitsers van 230 mm. van een verbeterd type. Aan de kanonnengieterij viel insgelijks de taak te beurt van het vervaardigen van projek-tielen voor het veldleger en de vestingen. In voile bedrijvigheid leverden de werkhuizen na-DJelijk de granaatkartetsen van 75 mm. en die van 120, de mijn-granaten van 120 en 450, alsook de versehillende projektielen in gietijzsr en in staal, afgevuurd door de stukken van i20, 150, 210 en 240, die onze vestingen bewapenden. Het Wapenfabriek zorgde voor het onderhoud *n het herstellen van het materieel draagbare wapens : Geweren, karabijnen, lansen, sabels, enz. voorzien van het noodige gereedsehap tôt het vervaardigen van ons Mauser geweer van het ^aliber 7,5 mm., had het juist eeiie bestelling vaa 10,000 dezer wapens gekregen. Men vervaardigde er insgelijks de kleine door bonden getrokken rijtuigjes van onze maschinegeweren, alsook de verwisselstukken voor de wapens van dit model waarvan het veldleger nog onlangs ^«8 voorzien, tegen één compagnie van (i nia-scbine-geweren per gemengde brigade. Laat ons hier nog bij voegen dat, op het oogen-blik van de mobilisatie.de kanonnengieterij en de ^apenfabriek elk naar Namen en naar Antwerpen een werkhuis zonden voor het herstellen 'an het materieel, dat in de tôt dien einde be-ïtemde lokalen ingericht moest worden. ,De Pyrotechnische school vervaardigde mu-Mie voor draagbare wapenen : Geweren, kara-®ijnen en masehinegeweren. Voor de artillerie vervaardigde zij het vuurwerk, de buizen eu de ladingen ; zij zorgde voor het laden van de pro-' jektielen van de versehillende typen en van allerlei kaliber ; vervaardigde de hulzen en jfwgde voor het ineenzetten van granaten en hmzen, voor de munitie ten behoeve van de *wdkanonnen. De buskruitfabrieken van Cau-Ule, in de Kempen, en van Wetteren, op de «fhelde, leverden aan het leger het grootste ®«el van het gebruikte buskraid ea de epring-Btoffen.Het Constructie-arsenaal was belast met het Vervaardigen en het onderhoud van de leger-'eir'en. Al de door dieren getrokken voertui-S®1' en hun toebehoOren kwavnen uit deze werk-plaatsea ; Voederwagens, batierij-wa^ens, goe- , deren-wagens, ambalancie-wagens, munitie-wa-gens, enz. Een werkhuis voor paardensmederij leverde de hoef'ijzers voor de cavalerie en de veldartil-lerieHet arsenaal vervaardigde insgelijks de versehillende toebehooren voor de veidbatterijen, klimsporen om op de boomen te stijgen, schij-ven voor de optische seinen, waarnemings-lad-ders, enz. Een speciaal deel van deze uitgebreide inrich-ting werd uitgemaakt door de zadelmaherij, waar het paardentuig, de versehillende lederen voorwerpen, de dekkleeden en de lederen em-mers voor de eenheden en diensten van het leger vervaardigd werdea. * * * Dank aan deze geheele inriehtiag moest België in staat zijn, in geval van oorlog. in het grootste gedeelte van zijn behoeften te voorzien, op voorwaarde nochtans dat er, reeds in het begin van het krijgsbedrijf, geen tragische gebeurte-nissen het zouden berooven van een aanmerke-lijk deel van zijn voortbrengstmiddelen. En dat juist gebeurde. De lafî'e en brutale aanval van Duitschland, die van af4 Augustus op Luik los stormde, terwijl onze mobilisatie nog zelfs niet ten einde was, schorstte reeds van af het eerste oogenblik de werkzaamheden van twee onzervoornaamsteinriehtingen : De kanonnengieterij en de wapenfabriek, zonder zelfs de poederfabriek van Caulille te rekenen. En wat misschien nog erger was, deze snoode aanval beroofde België ter zelfder tijd van al de reus-achtige liulpbronnen zijner nijverheid in de provincie Luik, met inbegrip van de uitgestrekte fabrieken van Gockerill. Het personeel dat aangeduid was om zich naar Antwerpen en naar Namen te begeven had, vol-gens het plan der mobilisatie, deze plaatsenkun-nen bereiken en er overgaan tôt het instellen van de voorziene werkhuizen. Maar de inrich-tingen zelve, die te Luik en in den omtrek werk-ten, vielen in handen van den vijand, nog vdor dat men ze had kunnen benuttigen. Ongetwijfeld, zoohaast de verschrikkelijke be-dreiging zich afteekende, begon men naar Antwerpen ailes te evacueeren dat er nog gered kon worden. Maar het spreekt van zelf dat men hier op de volslagen onmogelijkheid stiet om het be-langrijk gereedsehap te vervoeren dat er in deze inrichtingen stond. Nauwelijks had men den tijd om de meeste maschienen buiten dienst ta stellen en het personeel, voorzien van de zeld-zame vervoerbare stukken, naar de basis tè stu-ren.Ondanks haar heldhaftigen weerstand en de bloedige nederlagen die zij den vijand deed ondergaan, had de 3e legerdivisie zich verplicht gezien op 6 Augustus naar de Geete terug te trekken. De vijand drong onmiddellijk de stad Luik binnen. Aileen de forten, aan zich zelf over-gelaten, sperden verder den weg aan den vijand af, en streden tôt het uiterste voort, terwijl zij zich slechts overwonnen gaven nadat zij letter-lijk verpletterd waren onder de monsterachtige artillerie die de vijand in batterij moest opstel-Jen oui hun hardnekkigen weerstand te breken. ('t Vervolgt.) De Koning van Italie ontvangt het Beigiscli Oorlogskruis Eene Belgische militaire zending, met luite-nant-generaal Michel aan het hoofd, werd onlangs naar Italie gestuurd, om het Belgisch Oorlogskruis te overhandigen aan den koning van Italië, aan den hertog van Aoste, aan den graaf van Turino, aan de hertogen van Apulië en Bergamo en aan een zeker aantal officieren en soldaten. De ceremonieën hadden in de ge-vechtsstrook plaats. ■LJIJI—I'I» 1 I IM|»|||«I iingearoe» ¥00if Ils ÛQFlûgSmiÉtS!} — Ontvangen 1 fr. van dem heer C. LimbôUR®, C. 54, 29 corup.: Om ontvangen inlichtingea. Van Rechts en Links De Samenwerkende Vennootsehap « Het Bel* gisch Gezin » heeft te Havre, rue de l'Hôpital, 67, (Place Gambetta),eene beenhouwerij geopenî onder den titel : « De groote œconomischa beenhouwewj. » * * * Commandant Caven zal, Zondag 11 Maart, ta 4 1/2 ure, in den Militairen Belgischen kring ta Graville, eene voordracht houden over den oorlog in Afrika en het Belgisch koloniaal werk. * * * Honderd gulden per dag aan het nationaal voedingskomiteit, ziedaar de prachtige som, welke de naamlooze maatschappij « Les Zines de la Campine » besteedt ten voordeele der noodlijdende landgenooten. Reeds heeft dez® liefdacïige maatschappij eene som van vijf-en-vijftig duizend frank aan dit niensehlieven4 werk overhandigd. * ■M » Het Belgisch nationaal komiteit heeft in ge-meen overleg met den Spaansehen gezant besla» ten aan de familiën van de Fransehe gemobili» seerden die in België verblijven, dezelfde toelage als aan de Belgische soldatenfamiliëu te ver» leenen. « * ■» De Britsehe regeering heeft te Londea eeaa nationale jaarmarkt ingericht, om te toonea welke vorderingen door de Britsehe nijverhei<4 werden gemaakt in het vervaardigen van speel-goed, glaswerk, gleiswerk, porselein, fantaisie» artikels, drukwerk, papier; artikelen dievroeger door Duitschland in Groot - Brittanje werde* ingevoerd. De koningin van Engeland heeft deze jaarmarkt geopend, ea daar eakele aankoope* gedaan. * » De regeering van Britsch-Indië heeft aan da Britsehe regeering eene som van honderd miljoen pond sterling (hetzij twee miljard ea half fr.) aangeboden als bijdragen tôt de alge» meene oorlogsuitgaven. Groot-Brittanje heeft daarvoor hartelijk. b* dankt. * * * Een roerende betooging heeft te Rome plaats geliad. Verleden Zondag namiddag heeft op het Kapitool, in de tegenwoordigheid van da gezanten der verbonden naties en vau de Parla» mentsleden, de plechtige overhandiging aan da Eeuwige Stad plaats gçhad van twee steenem voortkomende van de puinen van Reims en Ver-duin, als herinnering aan de Duitâehe bar-baai'sohheid tegen de beschaving. Verscheidene geestdriftige redevoeringea wei> den te dier gelegenheid geîioudea. * S; * Er werd reeds voor 2 miljard 200 millioea, waaronder 1 miljard 400 miljoen gereed geld, voor de Italiaansche leening ingeschreven. * * * De Fransche kapitein vliegenier Nungesseï» heeft onlangs van den koning van Engeland het Military Cross ontvangen, als belooning voor diensten bewezen, den 4 December 1916, toen hij eeaea Bntschea vliegenier ter hulp kwam. * * * De Fransche onderluiteaant der artillerîa Georges Besson, zoon van admiraal Bessoa, werd door eene torpedoscherf in voile borst getroflen en gedood. Hij behoort tôt eene familie van dapperen : Zij ne drie broeders en tweë sehoonbroeders dienen hun laad, bijaa aile* bij de marine. * * * De Dnitschers hebben op hnnne beurt beslotea opnieuw het zomeruur in te voerea, voor het tijdgerk 25 April-lo September. 3 Maart 194 7 Nnmmer 390

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods