De legerbode

1553 0
02 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 September. De legerbode. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k27481/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE BELGrlSCHJS SQLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien o£ vijfUeri Fransciie en Nederlandsche exemplaren. Op weg naar Belgisch Congo NAPELS — PORT-SAÏD 8 Oogst 191ô. Na deel te hebben genomen aan dien reusach-tigen Europeeschen strijd, zijn wij, een groep Belgische officieren en oadei-officieren, op weg itaai' onze Congo-kolonie. Wij verlaten een slag-veld om weldra er een ander te betreden. AVij rsikhalzen aaar het uur der aankom9t î Na tehebben gevochten om dit ras van roofdieren terug te drijvea en al onze geliefden weer te zien die ons ongeduldig verbçiden, ziedaar au dat wij een langen omweg maken, want om naar Srussel terug te keeren gaaa wij vooroerst de iarbaren tea huaaeat, ia 't land der zon, verplet-tarea. Én dio reue verschaft eus «en onmetelijk zijlsgenoegeo, en "wij voelan een diepe fierheid, e«n billijke fierheid, naar ik meen (trouwens aa-;«noeg ailen hebbea reeds van hua bloed voor ket vaderland gegeven), Belgon te zijn ! Uit Marseille vertrokken zijn wij, na twee dagen zeereis, te Napels, de weelder-ige stad van lient en zonne, aangekonien. Golf van Napels, hoe dïkwijls reçds hebt ge de dichters begeesterd en bezield ! Wat heerlijke samenstemming van kleurea ! 't Is een juweeltje Tan natuurschoonheid, waar, naast de teedere tafereelen, de wilde en ruwe aatuurwonderen, waarvan de Vesuvius het zinnebeeld is, voor onze oogen opdagea. Te nauwamooa zijn we ontscheept of we worden erkend. Men begroet ons, en weldra betuigt ffien ons, eerst op bescheiden daarna op meer luidruehtigewijze, sympathie, 's Avondsgaan -wij naarden zomerschouwburg Miramar. Mea speelt er een vaderlandsch stuk ën het bekoorlijk mu-îiek sleopt ons mede. Plots vestigen aller oogen zich op ons. Ean tooneelspeler — het spijt me zij-nen naam niet te kannen melden — improviseert «nige gemoedelijke woorden ter eere van België, land der vrijhedea,martelaar voor de beschaving. En plots di'eunt de Brabançonne ! Heel de zaal staat recht. keert zich naar ons toe. ea juicht Belçië, den heidhattigen Koniag en zijn leger lang-dung en geestdriftig toe ! De heeren wuiven met rakdoeken en hoeden, de dame's werpea bioamen, een lief kleia meisje kooit oas omhelzen. Ea wij, die niet liebben gesidderd voor het schroot, wij, «lesomszwaar gekweist nooit geen zucht lieten, wj weeaen terwijl de begeesterende menigte Toortgaat met hare betooging ter eere van België, • «es te meer indrukwekkeade betooging daar zij onverwaeht is. En weldra bevindea wij ons omringd van offieierea en soldaten van het Ita-jtfansebe leger die ons als welbeminde broeders »e]egenen. Èa op de straat galmden vrij laat de ki'etenvan : Levé België ! Léger van Italie, wees gegroet ! Wij, cle kleine soldaten van ket groote âelgië, wij bemindea u reeds en bewonderden uwe schitterende wapen-eiten, Na enkele, wellicht vrije korte stonden in 'ûidden te hebben gesleten, na te hebben Plu6 ^oe eei}parig uwe zielen met de onze rillen, willen wij thans u zeggen, hoe wij meer an ooit zeker zijn van den lieerlijken eindzege 'eu weldra uwe afgenomen provinciën zal ^fugschenken! if } °'k Pfapels, gij verdient te reehte uwe .,™> s'J zijt het beeld van dit Italie dat enkel voor wat groofc en schooa is !... xT Combrie-Ça$tle vertrekt, de heerlijke we zee schoramelt ons zachtjes op haar wie- Eene Belgische Vrouw yedehoreerd Zondag morgen reikte te Kales de gouverneur-* gêaeraal Ditte de eereteekeas uit. fcii (ilf"t,tu^i'issen voor het Oorlogskruis.welke 7on.i^aPenschoaw werden gedekoreerd, be-onni JtC 0ene vrouw' mejuffer Dusart, zieken-®et on V Van- 'let Belgische Roode Kruis, die Sewiid ]ei®oe'bare zelfopollering hare zorgen bondi ',eelt aaïl de gewonden van het leger der denc i„,n'in gasthaizen van Yperen, tij-n..|, n »eheelen duur van het bombardement. gende baren en murmelt een zeer zoet lied, het lied der hoop ! In den nacht van Sn Augustus landen wij op Afrikaanschea bodem aan. Wij kunaen niet weerstaan aan het verlangen dezen onzen groet te brengen. Ons eerste gedacht is dat wij ons te Parijs of Londen bevinden : De Europeesche wijk te Port-Saïd, met hare magazijnen, winkels, gasthoven, is oprecht die van eene groota wereldbargerlijke slad. Wij verlaten rasch die wijk om het Ara-bisch kwartier binnen te treiien. Mea zoa deaken zieb terug te bevinden in cLe wereldteatooastel-ling van Brussel 1897, iu de straat vaa Kiiïro. Maar hier o®k, zoo ver va» oas roemrijk hoekje grond, kent mea België, en met een diep gevoel vaa ontrosi'ing on fierheid ziea wij hier, in voile Arabisebe wijk, de porlrattea van oazon Koning, omringd met Belgiseha vlaggetias S... En ziedaar, beete Legerbode, waarom ik ver-heugdi ban u vandaag te schrijven, nagenoeg in 't zieht van Port-Sudaa5 in voile Roode Zee, wier wateren, in tegensti-ijd met hare benaming, vaa eeaideaaiblauwe,koningsblauweklear zijn. Hare scliaimende baren sohommeLen ons, en ons schip zet onverpoosd zijne vaart. voort !... Een Karabinier. DE HEER DELCASSÉ TE HAVRE Een ontbijt werd zondag laatst opgediead ter eere van een gewichtigen bézoeker, namelijk den heer Delcassé, Fraaschen minister vaa buitea-landsche zalcen, gewezea gezant te Petrograd. Dit oatbijt werd aangebodea door den baron Beyeas, den Belgischen minister ad intérim van buitenlandsche zakea, die aan zijae rechterzijde den heer Delcassé en aan zijne iiakerzijde den baron de Broqaeville îiad, Onder de geaoodigden bevonden zien generaçl Jungbluth, adjudant ge-neraal van's Ivonings hais, admiraal Biard, gouverneur van Havre, do Pransche gezant Klobu-Icowski en de heer de Fontarce, raadsheer van het gezautschap. de heer Talon, prefekt van het departemeat vaa Seine en Oise, bijzoïuîere com-missaris vaa de Fraasehe Repuhhek te Sainte-Adresse.Het ontbijt was uiterst cenvouflig enhartelijk; geen heildronlc werd in de officieele beteekenis van het woord ingesteld. Er had onder baron de Broqueville, baraa Beyens ea dea heer Delcassé een vriendelijk en ho&elijk gekeuvel buiten aile plechtstatiglieid. plaats, waarbij de banden die voor i 111 mer België en Frankrijk sameasnoeren, nauwer werdea toegahaald. ïe 3 1/2 ure werden de heer Delcassé en de Fransche gasten door de heeren baron de Broqueville en baron Beyens in naam der regeering te Ste-Adresse ontvangen. 's Avonds keerde de Fraasehe minister van buitenlandsche zalten te Parijs terug, na eens te meer zijae gevoelens van broederlijke sympathie voor ons land aan de vertegenwoordigers van België te hebben uitge-drukt. Het Grat van enze dapperen Bij een besluit van den minister van oorlog zal, tijdens den duur van de vijaadelijkheden, op staatskosten, op de graven van de in de ge-meentekerkhoven begraven militairen, een hou-ten kruis geplaatst worden, in hetzwart beschil-derd, met in de witte verf de voigeade op-schriften : Naam en voornamen e regimeat van het Belgisch leger geborea te den overleden of gestorveu voor het vadér- land (volgeas het geval> te den Wanneer het mogelijk zal zijn, zal het hout geleverd worden door den dienst der genie, en het schilderen door werkliedeu van het leger uitgevoerd word*"»- DE VRIEND DER STRIJDERS De vriend der strijders, een onzer gebaardft landsverdedigers bevestigde het aog onlaugs ia de Legerbocle, is de tabak ea bij uitbreiding de pijp. Mijn oude doorjeraojcte pijp ls mij meer waàrdl dam mijH wijf... zegde eea sleehte vent ia een oud liedje uit de Yerleden eeuw. En feitelijk is de pijp. op dit oogenblik, weer in hare vorige eer hersteld, daaky-ij onzen helden van het front. En zeggen dat zwartgallige ffieaschen durfdea beweren d«t zij slechtér was dan de sigaar en de sigaret. 't Waren waai'empel S«mperikken, want eea der meest uitstakeade leden van de Academie der Weteaschappen. do- heer Schlœsing, wieas bij- ' zondere bevoegdheid aiet in twijfei zou kunaen ^etrokksn worden, daar hij langea tijd bastuur-der was van de tabaltfabrieken van. dea Staat, heeft vastgesteld dat de verhraadiag van de tabak in de pijp meer mierenaMehyd dan eene opbraa» dende sigaret voorthrengi. Welnu, het mierenaldehvd vermindert de seha» deliikbeid vaa de nicotine. Dus, rookt de 'pijp zonocr vrees, maar mistrouwt de sigaar en vooral de verraderlijke sigaret. Mea mag zeggen dat al de sehrijvers, kunste-naars, legerhoofden, poUtieke manaen van naam eene voorliefde voor het rooken hebben gehad. Julius César rookte eea zeker uit Afrika aaage-bracht kraid, en de dagen waarop hij het rookea naliet., liep hij gewoonlijk kloppingea op. Karel de Groote lui* ter de aaar Alcuin in den wrangen rook Araa eea soort tabalc welke mea oader zijn aeus verbrandde. Na een verstokt rooker tejzijn geweest, had Napoléon de rooktabak voor de sauiftabak latea varen.; en waren zijne aeaegatea steeds met stuk gewreven tabak opgepropt, die zulke sterke geur had dat bij heel deà staf aaa 't niezea bracht. Victor Hu£o verhftalt dat bij steeds de pijp in den moad had toen hij zijn gi-oot werk « De Ellea-delingea » sebreef. Ën dit wns een werk van gehaite ! Tfciers rookte bij voorkeur Semois-tabak, en Musset, Appelterre. Bij elken trok aan zijne pijp stoad er eea nieuw aiexandrijn op "t papier vaa Musset, en van «le twee pijp en die de diebter van « Les Nuits » bezat stak er steeds een in zijne» mond en de aadere lag epgestopt aeveas hem. Kurel Rogier en Gusteaf Gendebien stierven om zoo te zeggen met de pijp in den mond. De manaen van 1830 waren alleu stevige rookers, maar tevens ook flinke kerels. De ware rooker is bestemd om oud te worden; gerookt vleesch kaa immers lang behouden worden.De oude Dubois, <t voorzilter der strijders van,, 1830 », rookte tôt meer dan 90 jarigen leeftijd. Toen hij de pijp moest opgeven, zegde hij tôt zijne kleinkinderen, die hem omringden : «De pijp smaakt mij niet meer. Dus, vaarwel, ik ga optrekken... ® 's Andereadaags had hij het tijdelijke met het eeawige gewisseid. Dus, j on gens, bemint en vereert de pijp, maar gaat çok de maat niet te buitea ! Ailes op gema-tigde ea bezadigde wijze, zoo geraakt men het verst. I ■ - - De Vrouw Soldaat Een brlef uit Geneve haalt het ^eval aan va® een vrouw die, gevangen van de Duitschers op dit oogenblik, het unii'orm van Russisch soldaat draagt. Echtgenoote van een Russisch officier, heeft zij vijf maandea lang aaa de zijde vaa haar man geetreden, tôt op het oogeablik dat deze werd gewoad. Zij werd alsdan gevaagen ea, aangezien haar geslacht, in eea kamp voor bur-gerlijke gevangçneu te Ragnit, in Oost-Pruiseng ontfersebracht, waar zij heden nog verblijl't. 2 September 1915 Nummer 155

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods