De legerbode

1986 0
07 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 September. De legerbode. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8p5v698v4k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

'7 Set>tember 1915 Nummer 157 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit Mad ié VOOR. DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftien Fransciae en Nederlandsche exemplaren. De Oorlogshond HerhmerÉ gij u de twee grooië militaire wapenschouwen, die te Brussel kortën tijd vôôr den ooriog plaats grepeii ? Zij Waren pirachtig. Voor de eerste tnaal misschieh vertoonde het nieuwe léger,' dat uit de hartstochtélijke bëspre-kingen die door ieder ernstig parîemcntâîr vraag-stuk gevergd worden was, Yoortgesptoten, zich in eene prachtige openbare parade en werd over al bewonderd. Wij hebben de warme bijvalskreten die onze troépen begroetten niet vergeten ; onze soldaten stapten overigens kranig daar heén, met een zeifbewustzijn, dat door iedereen werd opgemerkt. Maar dit rnaal kfegen wij iéts nieuws te zien. Men zou den optoeht bijwonen van de honden die de machine-geweren trekken. Zoo iecs had men nog nooit gezien ; 't was iets nieuws ! Toen de goede en dappere beesten voorbij kwamen, voekie men eene nog onbekénde géwaàrWording, en. een weinig verteederd, juichte men geëst-driftig dezen besten vriend van den meiîsch toe. Maar, helaas ! weldra forak de ooriog uit en de goede vierv oeters deden hunne» phehf, ZoOwël als zij die zich weldra met lauweren gingen be-'dekken.Hebben onze grootes honden d^verwaehtingen bcantwoord die men op hen gevestigd had ? Hét oogenblik is nog ïiiet gekomen om het te zeggen, maar wat men kan beVesfigen is dat de hond voortaan een onmisbaar element in den oorlog geworden is. De honden, men weet het, wami reëds ge-bruikt bij het opzoeken van de gëwoîiden ; nu heeft men ze afgericht om berichtèn en voorraad aan te dragen. Daar zijn bevooT'radingshonden die aan de vooruitgeschoven liniëri mnnitie en levensmiddelen brengen, die er zelfs kleine ver-plaatsbare keukens naar toe trekken. Te diçn einde spant men ze in lichte rijtuigjes. die des-noods ook voor het vervoeren van zieken en gewonden kunnen ingerieht worden. Wat de bonden-renboden betref't, zij dûen eenvoudig den dienst om de Verbindingen te verzekeren ; zij gaan heen en weér tuésehen twee posten die op verscheiden honderden meters afstand van elkaar staan, soms zeffs op twee of drie kilometers ; in hunne halsbanden bevinden zich de ondefrichtingen en de bevèlen. Het toordéet dat dit gêbruiken van honden oplevert, is dat zij spoedig eii onopgenierkt a'oor-hij komen, daar waar dit voor een voetganger of een wieîrijder, vièr rnaal langer zou cïurëri, en ■waa!- deze tevens de aandacht van den vijand wekkeiî /on. In Drtitschland gebruikt men zell's honden om de gevangenen te bewaken. Wee hem die zich van het karap zon verWijderen ; hij zon inoeten afrekenen met de tanden van den Moffen-hond, die waEirschijnlijk al even wreed als zijn meester is : « Zoo'n meester, zoo'n hond. » Het afriehten van de bonden-renboden, vraagt Veel behendigheid en éen onvermoeibaar ge-duld. Men nioet het dier gewennentiisschen twee uiterste punten h'een en weer té loopen ; eerst wordt de af te leggen a-t'sïarid op 20 meters ge-weld ; clan op 40, vervolgens 100 ; ten slotte, dânk aan de voortdnrende en steiselmatigè entrainee-mg. wordf het tôt op verschehlene kilometers. gebracht. In dit laatste gevai moei het dier zich door zijn renk laten leiden. De Fransche Veree-rogiûf heeft dît stelsel aangenomen : zij maakt de honden ge^oon zich a'îeen te richten naar eene sehijf die van het vertrekpnnt zichtbaar ïs. Om geravitailleerd te worden, vertoonen de xnannen van eerste linie een piket met een'ë sehijf •lievan Î50fl meters ziehtbaar is. Op dit signéal l ' 'cie éértheid die zich ach'ter dé linie bevindt «le honden los die pàfczadeîs dragen ôl\vel ge-spannenzijn aan lichtè rijtuigjes die nie t kunnen omslaan, De gedane pfoefneiningen hebben tôt nu toe den bestén uitslag opgeleverd ; een loop-gi'aaf Wérd op het oéfehjilem gedolven ; de hon-n brachten er regelrecht hunne rijtitigjcs MaaMoe die hetzij met leven'smiddelen geladen hetzij van eene verplaatsbare keuken voor-zien hetzij met eene berrie waarop zij den gc-wonde terug brengen. etijd noodig tt)t het afriehten verandert van jvt.ntiï dagen tôt eene maand. Men benuttigt vooi'al pezige stevke hondeti, zooals de Groe nendael, de Méchelsche échepèr en de Vlaam-gche scheper. Éij den « vevbindings-hond», bij den « hond-renbode » of de honden die voor ê'en zwaren lsst çespannèft zijn, moet men nog den « pa-troniileer-hond» voëgèri, endcnhond-gchidwàc-ht. Deze sluipt voorziichtig voornit, de ooren ge-splt^t, gehootzaam aan iédél* gébaar, siechts vooruit springénd om opnieuw te gaan liggén, nimmer biafYend; steeds Wakker en'stilzwijgefid bij hêt minste gerueht. De uitstekende diensteh door dé àonden-sehiîd-wachten bewézea, zijft tegenwoordig offleieel erkend. Evenaïs onze dappere soldateh, hebben onze viêrvoeters béwijzen van hunne militaire hoedanigîieden gegêven, van hunne taaiheid, en hunne voiharding, ik zou bijna zeggen van hun ver stand. Zij vef-tieîlvoudigen, scfvijnt het, de waakzaamheid van den scbildwaeht. In denach-ten zonder maneschijn, verwittigt de âeherpte van hunne gehoor-, gezicht- en réùkbr.ganen de mannen die op waclit zijn, de kleine post, de hoofdwaeht ot' de patrouille van het gevaar dat ze bedreigd of van de naderlng van den vijand. Hunne waakzaamheid belet de verrassingen die een oogenblik van onbedachtzaamheid of vernioeièiiis hadden kunnen begaan, en redt het léven, niet siechts van den schiîdwacht, maar van allén wier lot van deze steiling afhangt. De bondgenooten hebben op het Iront ongeveer zes honderd volkomen àfgerichte honden ; iedereen verkfaarè zich uitstekend voldaan over de diensten door deze brave dieren aan bec legér be-wezen.Wij kenden den hond van den blinde, een oude poedel met beslijkte haren ; heden lcennen Wij den oorlogshond, sierlijk en stoutmoedig, en als bewust van zijn beîangrijken roi van huïp bij ons veldlegër. Generaal Leman Dé Gazette de Lausanne heeft çp 29ci«I> Augus-tns het volgende nienws uit Brussel ontvafigeu : « In deze laatste dagen heeft men te Brussel zeer siecht nieuws in omloap gebraclit over deu gézondheidstoestand van generaal Léman, de heldhaftige verdediger van Luik, die op dit oogenblik te Èlankeirburg, bij Berlijîi, gèvangenis. « Men had zelfs het gerncht van zij ne dood verspreid. « De schoonzuster vaît den generaal was, zooals men denkexï kan, hevig getroffen door dit onrustbarendc nieuws. Zij \Vendde zich tôt de kommandantur en baron von BiSsing, gouverneur generaal, heeft naar m0Ê&tdSùii gesëind om nattwkeurignieuws ovër den geiondhèidstoe-stand van den generaal te bekomeft. Gelnkkig-lîjk waren al de slechte nleuwtjés ongegrond. « Generaal Léman is zoo welvafënd als het mogelijk is. Dé lange dagen van zijne gevangen-schap wijdt hij aan de mathématiea ; moet- en stêlkunde zijn zijne îieVeïmgsfakkeH en de îange uren die 3iij daaraan wijdt herinnereii hem zeker den tijd dat hij leeraar Was aaîi de Militaire School te Brussel. Hij arbeid daaf den géheeîen dag en rookt zijne pijp mét den iekkeren tabak van de Semois. den tabak van zijn X'aderland, die hem door zijne vrienden gezonden wordt. » Dit gélukkige nietiws zal al onze tézers verhëu-gen, want geheel het leger dénkt aan dezen roemrljken géVangenë. RUST A a ri mijn broeder. Stil glljdt mijft bootje op 't water der rivier, de zon leunt sebuin tegea de natte flanken, de rietnen ntsteti in de palmen bi-anken en dobb'ren zacht door 't cevergroéne wier,., "VVeldadig zijgt de rust me in bloed en spier. Daar zit 'ne pnid in 'f, wuivend lisch te janken, de bries doét krinkeis om de lelios ranken : Ik denk hier niet meer aan den ooriog sciiier ! Soms valt nog een gedachte in mijn geest, op't aainbeeld van mijnkooi tsen van niijiispijten... Mijn seboon jong leven is een lus t. geweest : Waarom moest ik in al die vritchien bijten ? De strijd weegt zwaar op nrijn nog kranken leést en zal de kleeren vaninijn naaktheid rijten ! Chàteaugiron, 26/8/15, Frits Francksn. EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN voor Roesîsrjjfce Daden Riddsr der L©>poldsorde : Schaaiî, kap. eom. à/2 : Heeft. ziehvooral onder-scheiden in den slag aan den Yser, Waar, om beter waar le nemen, hij zich zelf on de oevêrs van den Yser plaatste, Welke oitophotidend werden gebonv bardeerd. Werd bij een bombardement zwàâr ge-kwetst. Ridders van de Orde dër Kroon : Baron de Vinck, R., lttit. taalman bij het BritSche legèr : Biedt zich «it eigen bewéging in dén loop van eenen aanval àan om verbindiag té stéllen tusscheai de Fransche en de Kngelsche arfiîiérie, en gaat voort met dien dienst, spijts een heftig bombardement, waarbij hij door eene granaatscheri wordt gekneusd. Had voordien gehotpen aan de oritruiming van een tijdens een bombardement bedreigd munitiemaga zijn. V®RSt>sCH*, V., ziékendr. 3»lin. : Flinksoldaat die twéenmâl ernstig gédurende den veldtocht werd gewond; Van Zandyck, Paul, huîponderl.,. 1® j. t. v. : Werd op zijn strijdpoSt, op een dërtigtal meters van den vijand, zwaar gekwctst. Ridders van de Orde van Leopold II : Puttemax, A., soldaat.2e lin. : Dapper en waardig soildaat, voorldurend op zijnen post. Werd zwaar gekwetst toen hij op uitkijk stond op eenen luister-post.Vax Daiime, O., Soîdaat 5® lin. : Als schildwaciit op éen ici beschoton post geplaatst èn aan 't hooi'd en aan de handen gekwetst, blijft inoedi^ daar staan totdat men hem komt aflossen, seggende : « ïk wil mijnen post niet verlaten, want het is op zulke oogenblikken dat zij aanvallen. » Yaufa!i.r.!e, fourier-geni'e der 3' L. D. : Heeft gfooten moed en loffelijke toewijding aan den dag gelègd met onder 's Vijands vuur uit vrijen wil wer-ken van bfelanrr te volvoeren, gednrende tien op elkaar volgende nschten. Woyave, il., en SiRp-ens, F., soldaten van het 12e linie : Biijven maedig op een fél beschoten vooruitgescb ovenpos! en worden daar zwaar gewond. Josc.en, L., serg. 14° lin. : Commandant van een vooruitgescboven post. handhaafde hij onder eene heftige en langdurige bçschieting deTi troep welke onder zijn bevelen stond en, dank zij zijner koel-bloedigheid en zijnen initiatiel', slaat hij eenen aanval van een overiuachtigen vijand al'. Van De StkeNk, L.-P.. sold. Ll» lin.: Op patroelje zijnde in de nabijbexd der DniKche schiidwachten, en éen zijner ruakkers gekwetst zijnde, blijft hij bij dezen totdat nadere hulp opt^iagl, en men den gewonde in onze liniën kan terugbrengen. Ouman, P.-J., sold. 't'> iin. : Knap soldaat die voor de eerste ntaal lichtjes te Oostkerke Werd gewond, en in Augiistits 1915 zwaar in de loopgraven Werd gekwetst. Qor.îuîv.v, K.. sold. 4« jag. t. v.: Gedroeg zich steeds op lieeriijke wijze. Werd zWaar in de loopgraven gekwsist. PinoïtE, H.-.T., sold. 3» A. : Om den moed en de toewijding welke hij heeft betoond van het begia van den veldocht af en namelijk in Augustus 1915, waar hij zwaar bij zijn stuk werd gewond, en deu groerfisten moed aain den dag legde met zijne kamc-raden aan te mOédigen, ondanks de pijuen die hij leed. Dfer.iê, sold. 13® lin. : Soldaat die zicli steeds moe-dig heeft gedragen ; ontving drie verwondingen in het gevscht van Kevènj in 1914 en kWâm térug naar het front, zoodra hij geiiezen was ; ia Augustus lOl5 onder-scheidt zich toet £ene teSelbonlijn in vollen dag te gaan herstcilen, ondanks 's vijands gewtfervuur. Piétte, H., sold. 13» lin. : Legt moed en koelbloe-digheic! aan den dag te Dendermonde, Schoonaerde, Berlaere, als sc.hildwacht en patroeljeur.: brengteéa gewonden makker naar den hulppost, ondanks "s vijands artillerie- en infanterievuur. Pebks, J., en Sonnet, A-, soldaten 13e lin. : Op de voorposten in dienst zijude. werden zwaar gewond, PraEus, R., sold. ié kar. : Zeer uitmuntend en moe-dig soldsat. Werd zwaar gekwetst in den loop va» een bombardement en heeft met veel kalmte zîj a lijden verduUi'd. EiîOY. i'oitrier, A/1 D. C. : Het ambt van verkenoe? vàn doelpnnten of van waarnemer vei-vullend en dit soms onder gevaarvoilé voorwaarden, héeft steeds volledige Silichtingén verschaft. Onbeperkte ijver eu toewijding bij net vervutien van elk ander a:nbf. CoMPERNOLtr, J., sërg.-maj. h* lin. : Moedig'gedrag bij deri vàn Haelen, waar hij zwaar gekwetst werd. Na vijf maand gevatig, ontsnapt om zijhea dienst te heriiemen. Biîeda. R., korp. 4" jag. t. v. : Belastzijnde met den telefoondienst van het bataljon, heeft niet geaarz.ekl zich naar eene door het vuur des vi jands bestreken plaats te begeven ora daar een hërstellingswerk ait te voereagedui-eûae hetwelkhij zwaargewond werd. C'î -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods