De legerbode

713 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 July. De legerbode. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mw28912h6z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnendo Dit blad is VOGR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. TYPEN EN SGHETSEN VAN I1ET FRONT EEN J.A.S Aan mijn makker Alfons Poncin, Toen hij van de lagere school kwam, was hij fils lecrgast zijn stiel van metser begonnen. Op het oogenblik van den oorlog oefende hïj dezen nog uit. Daar hij getrouwd was en zijn broeders hun mililairen dienst haddten gedaan, mocht hij, volgens de wet, met de armer» gekruist blijven. Instinktmatig begreep bij dat dit gebaar niet mooi zou staifn. Hij deelde zijn plan mee aan «zijn vrouw en zijn oud'ers en nara dienst te Namen, van wttttr hij naar Antwerpen w rd géstunrd bij de vestingartillerie. Eerst in het fort 38, dan bij een afweerbatterij, leefde liij de koortsige dagen van het beleg mede en vervulde stipt de bescheiden pliclit die hein was toever-trouwd, en aanvaardde gêlijkmoedig de goede en de slechte dagen. Dan was het de aftocht met al zijn ellenden. Daar hij in de begieselen van de krijgskuridfe niet iirgewijd was, trachtte bij ook niet te be-grijpeii. Met andere jassen seheepte men hem in aan boord van een schip. Van naven tôt haven gezonden, vaarden zij twee dagen lang bijna ïonder levensmiddelen. Ten slotte konden zij ontsehepen te Kales. Met de vestingartilleristen werd hij naâr een klein dorpje van het Pas-de-Calais département gezonden. Ginder, aan de boorden van den Yser, wierpen de overblijfsels van het Belg'isch leger ' een dam op voor den stormvloed van den inval die naar Duinkerken en naar Kales spoelde. In welke ellendige voorwaarden, gij soldaten van den Yser, gij zult het niet vergeten, zoo auderen er de heriunering van lieten vervagen. Zekeren dag roept men de artilleristen saam en vraagt lien of er onder hen geen zijn die naar de infanterie willen overgaan. Mijn jas was onder degenen die zieh aanboden. Daar er aan dit ont-werp geen gevoig werd gegeven, vroeg en be-kwara hij om te mogen deel uitmaken van een ploeg teleftmisten, die door een groep houwitzers gevraagd werden. Het was nog het episch tijdvak. De gevechten Werden op sommige punten van het front hard-ïekkig voortgezet. De telefonist deed wat hij ftltijd gedaan had, zijn plicht, eenvoudig en ïonder vertoon. Het was een werkman die gewetensvol zijn werk verricbtte. Moest men een lijn nazien in soins gevaarlijke omstandig-hedeû? Bij dag zoowel aïs bij nacbt, zag hij niet ®p tegen het werk. Daarna was het de loopgraven-oorlog. Het Varen lange wachturen in observatieposten Van eerste of van tweede linie. Zeker, gelijk zoo-veel anderen, gromde hij wel als de verveling hem aan 't hart kwam knagen : « Spoedig het einde. » Maar dat verminderde in niets zijn he-sluit om tôt het einde toe vol te houden. Hij beîiield de gelatenheid van den man die weet wat •Ben hem vraagt, en die het doen zal tôt men heia leggen zal : « Inrukken. t Eens, om zijn schoon gedrag tijdens een bom-Biengevecht, daar hij de telefonisehe verbinding hersteld had tusscheu den waarnemer en de batterij die de bommenwerpers besehoot, bckwam nij een prachtige vermelding aan de divisiedag-order. Dat baarde hem een gewettigde vreugde. Het Oorlogskruis kwam ten slotte zijn schoon gedrag in het vuur beloonen. Als hij het hem overhandigde, wensehte de kolonel hein geluk in woorden die hem ter harte gingen. .7-De tranen kwamen mij in de oogen, vertelde nii aan zijn makkers. 't Is de schoonste dag van nrjnleven. h deze jas een uitzoadering? Zeker niet. Zij ïija talrijk iu ons leger, de mannen van dat ? Zii blijven op de plaats waar men ze gezet aeeft. En zij zullen er blijven tôt het einde toe» «■'1 zoeken naar geen goeden klop waar zij al de el "den van het oorlogsleven zouden ontwjken. ,.4'i ';'jn zonder blaaiu, gelijk Zij zonder vrees Ojn. Zij ziju de eer vau een leger. Sxalst. Dood van desi lajoor Scioofs De talrijke vrienden die de majoor Scboofs in t leger teit, werden ten zeerste getroffen bij het vernemen van den dood, op het veld van eere, van dezen dapperen en voortreflelijken hoofdolïieier. Van ai den eersten dag der mobilisatie op zij rien strijdpost bij het veldleger, viel de majoor Sehoofs te midden zijner soldaten, doodelijlc getroffen, toen hij zich in eene loopgraaf van eerste linie bevond. In hem verliest het leger een zijner meest ver-verdienstvolle hoofdolîieieren, wien de schoonste toekomst toelachte en die, door zijnen moed, zijne zielskracht en zijn verhevèn karakter, de toegenegenheid van zijne onc^ergeschikten en de hoogachting van zijne oversten verworven had. Een lederdagorder verleent, in navolgende termen, de laalste eervolle onderscheidiug aan den dapperen officier : Wordt benoemd tôt Officier in de Leopoldsorde : ScirooFS, Jan-Sylvaih-Fernand, majoor staf-adjunct der infanterie : Officier van grootc waarde en aller-grooiste vcrdienste. Had een verheven begrip van zijnen plicht dien hij, in aile aangelegenheden, op merkwaarcUge wijze kweet. Werd in eene loopgraaf van aervte Unie doodelijk gekwetst. Werd reeds vereerd met hei Kruis van Officier van de Oi'de der Kroon en het Oorlogskruis. Hat 14 Juiiîesst ta SalMtat Leve Franktijk! Bij de gelegenheid van den Franschen nationales feestdag, zullen Zaterdag 14 Juli, om 9 uur 's morgens, de vaandeis van het roemrijke Frank-rijk en van zijn lieldhaftige bondgenooten, voor het ministerie van oorlog van België, Villa IiOuis XVI te Sainte-Adresse, plechtig begroet worden. De muziek, alsook de koormaatschappij van het detachement artillerie-ai'beiders van Havre zullen er deel aan nemen. De Belgische ministers, het diplomatisch korps bij de regeering van Koning Albert, de aanzien-lijke burgerlijke en militaire personen van Ha-vi*e, afvaardigingen van al de Belgische korpsen en diensten van de stelling, zullen deze vader-landsche plechtigheid ter eer van het gastvrij, edelmoedig en heldhaftig Frankrijk bijwonen. Ds heer Vandsrvslde te Havre De heer minister Vandervelde, uit Rusland en Roemenië teruggekeerd, woonde tevens met den heer Hymans den kabinetsraad bij, gisteren onder voorzitterschap van den heer de Broque-ville, minister van oorlog gehouden. De heer minister Vandervelde, wiens gezond-heidstoestand uitstekend is, is zeer tevreden over zijn reis. « Het Russisch offensief », zoo verklaart hij, « bevestigt meer dan ooit mijn optimism jegens onze groote bondgenooten. » De heer Vandervelde is teruggekeerd met onderlhitenaht Deman, die hem in Rusland ver-gezelde ; hij heeft den heer Louis De Brouekere te Petrograd gelaten, die er nog een tijd lang denkt te blijven. Jan Van Ruusbroec kerdacht Een groep Hollandsche kunstenaars, de Nieuwe Kring, komt de jongste uitgaaf te laten verschij-nen van Die Chierheit der Gheesteliker Brulocht, het meesterwerk van Jan Van Ruusbroec, dat omstreeks 1350 geschreven werd. De eerste druk - dagteekent van 1624, te Brussel. In 1869 ver-scheen te Gent eene voortreffelijke uitgave in het Viaamsch. Naar deze bewerkte Maurice Maeterlinck zijn Fransche vertaling, « L'Ornement des Noces spirituelles, de Ruusbroec l'Admirable », in 1910 te Brussel verschenen en die, meer nog dan den oorspronkelijken lekst en de vele vroegere vertalingen, de naam van den beroemden Brabantschen mystiekfr de vîereld door een nieuwe. met bewondermg gepaarde beroemdlieid sqaonkejj. Feest- en Sportkroniek De nationale feestdag van 21 Juli zal te Londen gevierd worden door een vaderiaudsche betoo-ging in Queen's Hall. De « premier », The Right Hon. D. Lloyd George, de heer Hymans, minister van België, en de heer Standaert, volksvertegei!-woordiger, zullen belangrijke redevoeringen uitspreken. De heer Arthur Degreef zal de Variations Symphoniques van César Franck uitvoereii. Men zal vervolgens nog een onuitgegeven com-positie uitvoeren die dezen kunstenaar komt le schrijven op een gedicht van G. Verdavaine, verscheidene soli, kinderkooren (400 uitvoer-ders, geleverd door de Belgische scliolen), gfoot orgelzal bespeeld worden, eu de Londen Som-phony Orchestra zai eveneens verscheidene stukken uitvoeren. * * * De heer Paul Lamhotte, bestuurder van het département schoone kunsten, heeft in het « New Theatre » te Londen een namiddagvoor-stelling ingericht, gegeven ten voordeele van de weezen der Eugelsche marine en de « Britisk Ciub for Belgian Soidiers ». Men heeft er eeu onuitgegeven stuk van Charles Mouthars uitge-voerd, La Libre Belgique, een vizioen van ons bezet land, een vaderlandslievend onderwerp dat in aile harten diepen w'éerklaijk vond. Vijf groepen levende beelden, \ oigens de tra-gische teekeningen van Louis Ramaekers, be-kroonden het feest. Het talrijk en keurig publiek,voorgezeten door princes Cleirientiua, heeft grooten bij val be-toond.v * * Bij de gelegenheid van het patroonfeest van den h. geneesheer Holemans, werd een prachtig feest ingericht in het H. M. B. te Juaye-Mondaye door de « Fraternelle », bestuurd door den aai-moezertier Boschmans. Op Zondag 24 Juni, opende een voetbal-match de feestelijkheden. Vrijdag 29", kwamen sportspelen de herstellenden vermaken. Op het program bemerkte men den Grooten Prijs voor de 5 km. koers op de pist, die toekwam aan zie-kenverpleger G. Peeters (R. C.M), vôôr Laurent, Soudeyns, Stacino, Roels, Ravet, en eenige proe-ven van « vroolijk sport», die eveneens verdien-den bij val hadden. Om het feest te besluiten had op Zondag 1 Julie en gala-voorstelling met tombola plaats. Tijdens het onweer, roerend Fransch draina, en Kolonel Poerpot, een vermakelijke Vlaamsche klucht, werden zeer goed gespeeld door de acteurs van de Fraternelle. Op het einde van den avond hield de soldaat Vanderelst een zeer gevoeldetoespraak vangeluk-wenschen en bedankingen aan den sympathie-ken commandant Paul Holemans, voor al het goed dat hij aan het H. M. B. gedaan heeft tijdens de 17 maanden van zijn verblijf te Juaye. Men wensehte eveneens kolonel Lefèvre, den nieuwen bestuurder van het gàsthuis, geluk. -Helisdeverkleefdeaalmoezenier G. Boschmans die eens te meer de ziel vau heel dit feest was. * * De 7e compagnie van C. 9o heeft op 2o Juns 1.1. een sportieestje ingericht dat ten voile slaagde, dank aan de bijwoning-der offieiereu, aan d"e prijzen die de oorlogsmeter der compagnie zoo edelmoedig had afgezonden en aan de symphonie van het 1" peloton die het feest prachtig opiuisterde. * * * Kaatsbalspel Aanstaanden Zondag, lo Juli, zal de eindkamp betwist worden van het kampioenschap van Havre, dat ineteen de ploegen voor het groot legerkampioenschap zal kwalifieeren. Onder de aanwezige ploegen vermelden wij : Craenenbrouck, Collard* Meurice. Dit belooft reeds voor de liefhebbers van kaatsbalspel een prachtig programma. De kamp zal opgeluisterd worden door een der Belgische harinoaieën vau Havre, 14 Juli 1 Pi 7 Nummer 447

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods