De legerbode

1186 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 May. De legerbode. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tq5r786d22/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden OP DEN YSER Set r Uile-K|i«it en de artillerie tu de T gengde Brigade Te SINT-JORIS bij NIEUWPOORT In den macht Van 13° tôt 14" Oktober, ontving het 7e linie-regiment, saniengesmolten met het 27®, onder commando van Colonel Delobbe, het bevel den Yser te bezetten tusschen de mijlpalen l en 5, en aan de overzijde van de Eendrachtbrug — daar waar de weg van Mannekensvere naar Sint-Jori9 voorbij loopt — eén bruggenhoofd aan tê leggen, gaande van de omstreken van mijlpaal !) tôt aan de Roodepoorthoeve. De inrichtingsWerkèn werden onmiddellijk aangevat ; te beginnen van 's anderendaags werden zij met behulp van eèn bataljon van de genie roortgezet. Bovendien werd eene wijkstelling langeiegd op den Westelijken oever van de \Toordvaart, een klein kanaal dat bijna evenwij-lig met den Yser loopt, op een goeden kilome-ter afstand achter dezen gelegen. De artillerie van de 7e gemengde brigade, be-itaande uit de 23e, 26e en 27e batterijen — deze laatste welke nog slecbts 3 stukken telde — invain stelMng nemen tusschen Ramscapelle en Sint-Joris. De genie bereidde de vernieling van cle Eendrachtbrug. Het bruggenhoofd moest, desvoorkomend, tôt het uiterste verdedigd worden, tôt op het oogen-blik dat de l"5 legerdivisie geheel over den Yzer ton getrokken zijn. Dit gedaan. kon het 7* linie-"egiment, op 16" October, geheel op den linker-sever post vatten, met slechts twee hoofdwach-ten ten Oosten van de rivier, de eene te Mannekensvere, de andere meer naar het Noorden. De aankomst van den vijand werd den 17n Oktober des morgefis gémeld. Een klein gevecht jfreep plaats tusschen de wielrijderscompagnie * an de 2S divisie en een detachement Duitsche frielrijders, dat met zware verliezen terug trok. Tegen den middag meldde de hoofdwacht van Mannekensvere dat vijandelijke troepenmack-ten op marsch waren van Slijpe naar Sint-Pie-terscapelle ; deze werden weldra uit dit laatste dorp verjaagd door een Belgisch detachement cavalerie en wielrijders, vergezeld van twee auto-maehinegeweren.Dien zelfden dag kwara de lste legerdivisie h are stellingen op den Yzer innemen. Het front dat door het 7" linie-regiment moest verdedigd worden kon voortaan in het Zuiden tôt de omstreken van mijlpaal 4 beperkt worden. Ten einde aan het voetvolk een meer volledigen zedelijken en stof-felijken stenn te geven, begaf de 27' hatterij zich m de nabijheid zelf van de loopgraven ten Oosten van de Violethoeve. Terwijl zij vooruit rukte, werd deze batterij hevig bestréden door de vijandelijke artillerie, en slaagde er slechts in hare nieuwe stelling te bezetten door er het ééne stuk na het amder heen te brengen. De twee andere batterijen van den groep, opgesteld bij de Ketelersdammebrug (op de Noordvaart) openden onmiddellijk het vuur en brachten de vijandelijke artillerie tôt zwijgen. *** Den 18 October, bij het kriefeen van den dag, jezette het 7 finie-regiment zijne geveehtstellin-gea, het II» bataljon stroomaf», het ï" stroomop-waarts van de Eendrachtbrug, het III' in reservè. tiexie eerste vijandelijke bedreigîng teekent zich weldra af in den sector door de hoofdwaehten iezet. Eerst ten Noorden. bij het kanaal van asschendaele, moeten de kleine posten, in de abvjheid van Rattevalle door het 6 linie-regiment itgezet, terugtrekken voor de overmacht. De y■'roo^P^men van de vijandelijke granaat-^artetsen, vertoonen zich boven Mannekensvere, ? Noorden van het ùorp doorploegen zij den Wu», terze'^er tijd als de granaten van 77. meest Noordelijke hoofdwacht aan,die langzamer-hand veld verliest. Om kwart na elf wordt de hoofdwacht van Mannekensvere op hare beurt ernstig aangevallen en trekt terug naar de Eendrachtbrug. Eindelijk, op hetzelfde uur, een weinig meer ten Zuiden, is er een ander bataljon handgemeen met de hoofdwacht door de 1 legerdivisie te Spermalie opgesteld. Vah af het begin van dit gevecht, dat de vijand met zijne gewone stoutmoedigheid heeft gevoerd, is er een hevig geweervuur ontstaan in sommige gedeelten van de door het 7e bezette linies; de machinegeweren, aan de Eendrachtbrug opgesteld, hebben op 900 meters het vuur op de vijandelijke seherpsehutters geopend en hen verplieht zich in te graven. De artillerie van de 7e gemeùgde brigade beschiet de Duitsche troe- Een die Mannekensvere zijn binnen gerukt en et Noorden van het dorp hebben bereikt. De vijand blijft op de plaats vastgenageld. Maar onmiddellijk wordt het Duitsche kanon-vuur op onze linies gericht. Tegen den middag komen dé eerste granaten neer op de loopgraven die in den dijk van den Yzer gedolven zijn ; het bombardement van Sint-Joris begint, terwijl de batterijen van dç 7' brigade een hevig vuur van den vijand moeten doorstaan. Hun vuren wordt nochtans metzooveel hevigheid voortgezet dat de vijand in allerhaast in Mannekensvere moet terug trekken. Alsdan, om het dorp met nog gunstiger gevolg te bereiken, verandert de 26* batterij van stelling en vat onbevreesd post in eene weide, waar de ongedekte stukken noch beschutting noch schuilplaats bezitten. Niette-genstaande het hevig geschutvuur en de moei-lijkheden om den munitievoorraad aan te brengen, richt deze batterij een lang en hevig vuur van granaatkartetsen en brisantgranaten op Mannèkensvei'e, waar de Duitsche infanterie eene wijkplaats heeft geîzocht. Zij bereidt den aanval, dien % compagnieën van het IIIe bataljon, . 7e linie, vergezeld van eene afdeeling machinegeweren, opdracht hebben gekregen uit te voe-ren onder be\ el van majoor Evrard, met het inzicht het dorp opnieuw te bezetten. Een weinig voor 18 uur trekt dit detachement de Eendrachtbrug ovêr en verspreidt zich. Deze beweging wordt opgemerkt door den vijand die het te doortrekken terrein met projectielen over-dekt. Daar de Duitschers bovendien de uithoe-ken van Mannekensvere bezet hielden, kon de vooruitgang van de onzen slechts langzaam ge-schleden. Om il uur 's avonds heeft het detachement van majoor Evrard stevig post gevat aan het Westen en in de buitenste huizen van het dorp. Maar het is een duistere nacht ; het glibbe-rige en met slooten doorsneden terrein kan des nachts slechts met veel gevaar doortrokken worden. Bovendien moêt men nieuwe voorraden munities opdoen Majoor Evrard besluit met het voortzetten van den aanval tôt tegen het aanbre- ken van den dag te wachten. * * * Na den nacht in onmiddellijke aanvoeling met deh vijand te hebben doorgebraciit, herneemt het detachement zijne offensieve beweging naar Mannekensvere. Maar de Duitschers verdedigen zich hardnekkig ; zij hebben versterkingen ont-vangen in manschappen en in machinegeweren. Majoor Evrard vraagt om steun. Om 9 uur baast eene compagnie zich ter ver-sterking vooruit, aan gene zijde van de Eendrachtbrug, waarop sedert den ruorgen reeds de vijand een hevig kanonvuur richt, evenals op Sint-Jooris en op de loopgraven aan den Yzer.In eene werkelijke stortvlaag granaatkartetsen ge-wikkeld, wankelt de compagnie. Hun aanvoer* der, commandant Dungelhoef, valt doodelijk ge-troffen. Zij aarzelt een oogenblik maar dan rukt zij krachtdadig vooruit eft vordert van sloot tôt sloot, ofschoon met de grootste moeilijkheid. Het vijandelijk vuur verdubbelt in hevigheid, weldra is het haar onmogelijk hare poging verder door te zetten. Het is insgelijks onmogelijk nog nieuwe munîlies aan het detachement Evrard te doén toekomen. Onder de overmacht verpletterd is deze officier verplieht het bevel tôt den têrug-tocht te geven. Kalm en in bewonderenswaardige orde wordt hij uitgevoerd ; de mannen trekken terug van schuilplaats tôt schuilplaats onder een hevig vuur van infanterie, van artillerie en van machl" negeweren ; iederen stap houden zij stand om tôt hunnen laatsten patroon op den vijand af te vuren. Met bewonderenswaardige kracht en volharding, blijft het detachement een uur ea half volhouden om nauwelijks 800 metefs a( te leggen, welke hen van de Eendrachtbrug scheiileii, steeds voortvechtende zonder opont-houd. Ofschoon zwaar aan den schouder ge» wond trekt de aafivoerder den laatsten van al de brug over. Gedurende dezen krachtigeh terugtocht heeft de artillerie zonder ophoudën het detachement, waarvan de prachtige houding de geestdrift Van de troepen wekt,,ondersteund. Nochtans zijn de batterijen zelf ongemeen hevig door den vijarid beschoten» Zoo, om 11 uur, ondergaat die 23° hêt doodelijk, laag granaatkartetsvuur van G kanons van 77. Ko,rten tijd later wordt dezelfde batterij, evenals de 28e, beschoten en in de flank genomea door eene batterij kanons van 13 cm.5. Maar niet-tegenstaande de verliezen, gaan zij vdort met hunne opdracht heldhaftig te verVullen. De vijand is onbekwaam om in de omstreken van Mannekensvere dôor te breken. Van af het begin van den namiddag vei*dubbelt het vuren van de Duitsche artillerie in hevigheid. De zware stukken versehijnén dit maal voor goed op het tooneel en het is een helseh bombardement waarvan het ijselijk gedonder den grond doet daveren en den geheelen seetor met scher-pen, stikkenden rook vervult. De Eendrachtbrug, —die de genie bevel gekregen heeft op te blazen,— de naburige loopgraven, Sint-Joris en onze batterijen worden bijzonder tôt deel genomen. In het dorp storten geheele blokken woningen neer, te midden van het geluid der ontploffende granaten ; -ook de loopgraven hebben ernstig te lijden en de manschappen zijn onophoudelijk verplicK ze te herstellen onder een onafgebroken vuur. Het bombardement duurt tôt tegen het vallen van den nacht, zonder dat onze prachtige kleine batterij tjes ook maar een oogenblik ophouden den vijand in bedwang te houden, terwijl zij een projectielenregen doen neerkomen op het terrein dat hem van de onzen scheidt, niettegenstaande de pogingen van de Duitsche artillerie om ze het zwijgen op te leggen. Ailes schijnt nochtans te doen voorzien dat de vijand dezen nacht eene poging gaat doen om dea, Yzer over te trekken. Heeft men inderdaad niet vernomen dat een trein bruggenmateriaal te Sint-Pieterscapelle is aangekomen? Ook wordt aan de bataljons van het 7e linie-regiment bevel gegeven op hunne gevechtsstellingen te blijven, gereed om bij het eerste signaal op te trekken. Meer naar achter, bij Ramscapelle, staan het 9° en het 14* linie-regiment insgelijks gereed tusschen beide te komen om den mogelijken aanval af te slaan. Maar de verwachte poging heeft geen plaats. Onze batterijen hebbeù gedurende geheel den nacht han afwisselend vuur voortgezet, de genie hëéft de Eendrachtbrug geheel vernield. Men heeft de manschappen voorraad in munitie en in levensmiddelen kunnen verstrekken ; de zieken-dragers hebben de dooden en de gewonden ko# men oprapen, wier getal, voor het 7" linie-regi« ment, reeds 7 officieren en 200 maii bereikt. Doch de geest der manschappen blijft prachtig; het hevige gevecht van dezen laatsten dag heeft hunne strijdlust slechts aangewakkerd. Zij hebben besloten oUdanks ailes vol te houden en zîj zullen het op prachtige manier bewijzen. (Verçolgt.) Eene huide van den Burgemsester van Peirograd aan onze dappere soldaten Graaf Afexander Tolstoy heeft ter besehikking Van den Koning S groote zilveren medaaljes, 17 groote bronzen medaaljes en 20 kleine bronZen medaaljes gesteld, om uitgedeeld te worden aan die onzer soldaten welke zich het méest tijdens den oorlog zullen onderscheiden hebben. Al deze medaaljes dragen het opschrijft : « Aan de heldhaftige en edele Belgische natie. Hulde van hare Russische bewonderaars. j> Deze medaaljes dienen niet als eefeteekens, maar als persoonlijke herinnering verschuldiga aan het initiatief van graaf A. Tolstoj, Nummer 107 13 Met 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods