De legerbode

1016 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 08 May. De legerbode. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4m91834p0x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dî'nsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEIJ3ISCHE SOLDATEN bestémd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exerntplafen. AAIM DEN YSER DE VELDSLAG III. — De Laatste Phase. Terwijl de Duitschers voortdurend liet geheele Belgische front bedreigden dat zij onophoudélijfc bombardeerden, en met bijzondere hevigheid in <ie omstreken der overgangen van Sint-joris, Schoorbakke, Stuyvekenskerke, hadden zij tôt nu toe hunne voornaamste pogingen gericht op Dixmuide en Nieuwpoort, de twee steunbogen van dé verdediging. Toen deze pogingen niet lukteri, maakte de vijand gebruik van zijne groote overmacht om pîôts, o'p 22 October, den overgang van Tervaete, ilie zich op den weg van Keyeai naar Stuyvekenskerke bevindt, aan te va lien. De vooràf-gaande beschieting was zoo hevig, en de aanval die er op volgde zoo viruiig, dat de verdedigers van Térvaete, verpletterd onder het niachine-g'eweervuur en onder de overmacbt, ten sîotte moesten wijken. Eené Dùitsche kolon rukt langs dezen vrijen overgang vooruit en verkrijjgt vas ten grond op lien linlver oever vàh den \zer. De toestand is efnslig. Als de doorbraak breeder wordt, za'l dé geheele Verdediging van den Yzer zich in gevaïc bovinden. Ook hebben onze troepen, die aocîi-taTis zèër uitgeput sdjn, eene pràchtige opfllkké-rih'g van kracht. OfschGon door een helsch vu'ur ovei'stélpt, schieten de batterijen die iri de nabij-heid -fan Stuyvékenskérke staan opgesteld, zon-dér1 opliouden naar den vijartd, zij beletten hem vôOrtiît te Ifomen. en élementen van de Ie divisie stôfciVèh, in een pradhtîgerrtegertatovai, vooruit. Maar, né'ergenta'aifd door dé Duitschè machiné-Çeweren, kunneti orize soldaten hùnne eerste popng tôt geen goed éinde brétfgéft. Het géeft niets ! j!en moet Têi'vaéte kost wat kôst térug nemen, Na eene korte rustpoos wordt het béVel tôt den tegenaanval opnienw gégeven. Dfe geestdrift van onze troepen is onbesclmjfelijk; rtAverSchiîlig voor de dood, medegesleept door hunne officièren, v^ier zelfopofFering tôt het véé-tvèvene stijgt, trekken zij door het Ihaelrinegc-'.veervuur hëen. Eri dit mààl wordt hun âanvâl hekraoM ; dé vijand. dié in Tervaété over den yZër #aà getrokken, wordt in den stroom terug-géworpen. Onze heldhaftige soldaten bezetten opuieuw hunne loopgravén. Maar de bijjna bôvenmenschelijke inspanrring die zij hebben moeten doen heeft hunne liraeh'ten geheel uitgeput ; ook hangt het lot van de dap-pere troepén die Tervaete hebben teruggenoruen Çéhéél af van eèn vijandélijken tegenaanvai, die lëder oogenblik kan gedaan Worden. In den niaeht vah 22 o|> 23 October heeft dé gèvrèesdè aàrival plaats met versehe Duitschè troepen ; na een Jaatsten weerètand blijft Tervaete in de handen van dèn vijand. Maar het is het éenige voordeel dat zij beha-lén ; overal elders. zoowel laings iSfieuwpoort als '-ngs de kanten vân Schoorbakke en Dixmiiide, wôi-deff hieuwe aanvallen teruggedreven. ... t0J^nd :,s eehter kritisch geworden. Ge-kan op 23 October de eerstè Franséh® ■ ersterking tusschen beidekomen. Op dit oogen-'-ik is de vijandelijke drukking nog Vermeerderd ■pigs déh kant van Nieuwpoort, een punt dat meer "an de anderen gevoelig is. Het bombardement ç an de stad is verschrikkelijk ; de troepen die sedert eene week den toegang verdedigen, zijn geheel uitgeput ; de eerste elementen van de ransche 42e divisie, worden dus belast hen te ^ tan Advokaaf (ils " chargeeren " kan ^ ten Londehsche rechtsgeleerde heeft dienst ïenoinen bij een dei1 nieuwe regimenten van a ^'lo^ener ; gen van zijn vroegere cliënten f, t hem een gelukwenscii in dezen niet te ver-talen vorm : Aanvaardt m'n gelukwensohen met uwe gaan aflossen. Maar het geschut van deri vijand is zoo hevig t deze troêpen slechts langzaam over de bruggen van dè stad kunnen trekkeri ; eindelijk des avonds konden zij, op dé hoogte van de linie Loihbaertzyde Groote Bamburg-hoeve, o.nae vermoeide soldaten vervangen. Intusschentijd is de toestand op het midden-gedeefte van ons front verergêrd. De vijand heeft langs Tervaete bélangrijke legérmachten doen vooruittrekken ; hij valt opnieuw Sèhool'-bakke aan en onder zijne voortdurende drukking vei?pliéht hij onze troepen, niettegenstaande hunnen tegenstatid, stap voor stap achternit té wij-ken. Den 23 October. dès avonds, bezetten zij eene wijkstelling achter de bocht door den Yzér gevoMnd, tusâchen Schoorbakke eti Tervaete. M a an- de eenjheden van de !e én de 4e divisie, die langs dezen kant onopboli'delijlte gevechten g'eleverd hébbéû, kunnén het' idét langer vol-houden. De tussabenkornst van versehe troepen is noodzakelijk als men een dréigend ongéluk vermijden wil ; nieuwe elementen van de 42e Fransche divisié komeh toé. Te beginnen van 24 October zullen deze troepen màchtig veel bijdragen om de ônzén te heîpeh, eérst oni dén vijand tegen te houden en daarna om hem terug te drijven. Langs den kant van Dixrïtuwle schéén de toestand insgelijks dreigend te worden, door het feit zelve dat de vijand op den linkeroever van den Yzer was doorgedrongen, ten Noo'rden van de stad, waarvan de verdedigers ook bedreigd waren omsingeld te worden. Om dit gevaar af te wenden wordt naar Oud-Stuyvekenskerke een tegenaanval uitgevôerd door de bataljons van de 5° en door die heldhaftige brigade van de derde divisie, die met de marine-fusiliers Dixmuidé bç-zet houdt. Op schitterende wijze uitgevôerd, verwijdert zij tijdelijk het onmiddellijké gevaar. Maar dé Duitschers zullen niet lang meer waçh-tén om te beproeven gebruik te maken van het voordeel dat zij hebben beîiaald. Op den 24" wordt een bombardement, nog versehrikkelijker dan de vorigen, gericht op dé Stad, op de loopgravén, op heel het naburige terrein waarboven zich de torens verheffen van Caeskei'ké, St-Ja-cobscapelle, Oudecapelle. Wij weten dat dit tempeest het vôorspel is van een nieuwen aanval. Bevel wol-dt gegeven te weerstejan tôt het uiterste, het ondani;£ alles uit te houden. Men zal gehoorzamen. Tegen het eind'e van den namiddag teekenen de vijandelijke voor-bereidselen zich af ; Belgen en marine-fusiliers wachteû den aanval af, vast besloten liever ter plaatse te stérven dan een voet breed achteruit te wijken. In dén nacht van den 24" doet de tegenstrever eene reusa obligé poging op het bruggehoofd Dixmuide. Elf aanvallen. de één na den andere, worden tegen de Noordelijke en Noord-Oosteli jke sectoren van de stelling gericht; vijftien razende aanvallen Worden terzelfder tijd in den Zuid-Oostelijken sector gedaan. De eén na den andere worden afgeslagen ; aan onze loopgravén stape-len de vijandelijke lijkenzieh opeen ; indendon-kéren nacht en in het kléverige slijk wordt een verschrikkelijk, onbeschrij-felijk gevecht gele-verd. De overwonnen vijand, ten einde kracht, wijkt ten slotte. Dixmuide blijtt onschendbaaT. , Maar van af dén voîgendén dag herbegiû't dé beschieting, die slechts onderbroken was om nieuwe aânfrâlléh toe té latén, dé eené in den namiddag, de andere tegen den avond, die echter even weinig geluk als de vorigen hebben. Te beginnen van deh 2Gr' October komen eindelijk de Fransche eenheden, de eene na de andere, te Dixmuide onze uitgepiitte troepen vervangen. Nochtans hebben de vijandelijke pogingen tegen het overige van het front niet opgehouden. Te Nieuwpoort, zo'oals té Dixmuide, overwint de weerstand dé meest krachtige aanvallen. Maar tusschen deae twee punten, langzamerhand, Voor het Roode-Kruis %Vij hebben ten bate van het R. K. eene som van tien frahk ontvà&gen. als eerste stortîfig op de opbrengt van den verkoop van verso-heuie»ne patriotiséhe liederen, gecomponeerd door den wachtmeester Wiïlam, van de 104" artillerie-bat-terij. 6' L. D. Uit gauseber harte dank I stap voor stap, zijn de verdedigers moeten tertig trekken naar de laatste weerstandslinie, gevormd door den spoorwegtalus. Geholpen door de 42" Fransche divisie en door de bataljons terri-torialen, vérsperren onze soldaten aan den vijand den toegang tôt deze stelling. Deze heeft nochtans wanhopige pogingen gedaan om de linie door te breken, evenals hij op den Yser doorgebroken is. Een oogenblik heeft hij zelfs kunnen geloôven dat hij er in gelukt was. Ken van die ontzaglijke drukkingen waaraan hij gewend is, heeft hem toegelaten Ramscapelle binnen te trekken, onmiddellijk ten Westen van den spoorweg. Maar dit plaatselijk succès is van korten duut. Op 3in October wérd de vijand voor goed uit het dorp gedreven na een prachtigen tegenaanval, tegelijkerti|d ùitgevoerJ doew- de bàtaljoiis vân de divisié Grossetti en van onzè 2f en 3' divisie. * * Op dit oogenblik daagt er overigens een andere vijand op dien de Duitschers niet haddén voorzien : de overstroouiing. Inderdaad, op tiét oogenblik dat het klaarblijkend werd dat de orti-standighéden aan onze troepen, zelfs met de be-komen versterkingen, niet nieer giiigen toelatén hunnen zegevierenden weerstand voort te zetfeh, beslooL liet commando de Yzervallei ondér fiTater te treideen. Yermits de tôt dan toe zoo heldhàftig gedane ofîers niet voldoende waren, zou men tôt de vruchtbaarheid Van den grond opofferén. Men raadt hoe vol angst, terwijl onze troepen tôt hunnen laatsten ademtocht Blijvéri voort-vechten, men den vooruitgang voigde der over-strooming die langzamerhand, uur voor uur, grond won en onverstoorbaar de loopgravén vab den Vijand vulde. Het séiiijiit dat dezen eenigen t'ijd noodig had om zich van het gevaar rekenschap te geven. Dart, plots, was het de aftocht-, hét verlatèn vaa den linkeroevêr van dén Yzer, de pijiiiijke te rugtôcht door de overstroomde gronden diédooP dè aTtillerie bestrekèn Worden. Geheele groe-peh Dnitsôhers worden door de golven verrast, A'ôrcWînkén of zijn vérplicht zich ôvèr te géven. Anderen worden onder vuur génômeh terwijl zij trachten te vluchten en komen om : twee zwaro stukkén en machinegeweren op den linkeroever gébraçht moeten in het slijk achtergelaten worden. Zwaar moet de vijand het tijdelijk voordeel dat hij bekaaîd had betaien. Van af dit oogénblïk was zijne neêrlàag volko» men. Dé Véld^lag van den YzcTr liep ten éirtde. Ons léger hâd er ten îïiinste éen viérde van zijû strijdend elTectief verloren, maar de Duitschè veriiezen warèn verschrikkelijk. In het vervolg hadden èr nog slechts plaatselijke gevechten piaatS', soms zeer hevig', uitgélokt door de Fransch-Belgistehe troepen om den vijand te ver-jagen uit de laatste eilàndjes die hij nog op den linkeroever bezet hield, om het uit de voorwach-ten rondom Nieuwpoort terûg té drijven. Meer-malén onde^cheidden de onzén zich hierih nog. Maar lia in zijne jjqging om door onze linies op dén Yzfcr door te in-eken, te zijn mishjkt.wendde de Duitschè stafal zijne pogingen naar Ypéren ; hij onderging er éene nieuwe bloedige nederlaag. Yoor goéd ovérwonnen in dén grooten veld-slag in 'Vïaahderen, moest de vijand in zijn» neerlaag berusten. Gédurende den wintér hiel-den onze ddvisies op den Yzer stand, glanzend door hunne dapperheid. elkander om beurten af-lossend, zich opnieuw inrichtend, herstellend van hxmne glorierijke wonden, zich gereedma-kende voor de toekomstige gevechten, zeker voortaàn van de overwinning-. Er blijft nog slechts, in de omslijsting van dèn Véldsiag die wij hier in het breedé hebben a%e-teekend, de méest roerende episoden te ptaats'cn, waarvan de onvergankelijke herinnering pr?jkt op de zinnebeeiden der eenheden die zich bijzon* der hebben onderschéidén. len IgftctFpub Liedje Van de v.njn die zij daar palwkéa Di'onken zij dei heelen dag. Pomp maar aSaxi! zei Pier-lalake En hij schoot in eenen Iaehr. Want hij wist dat hun de keteer Kortelings tôt order gaf; « Trekt het water van den Uzer ûp de leege tiesscheu af!» é Mei 1915 ldô

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods