De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1286 0
01 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 December. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028qh26/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de Jaar—Ne 16 (33) Nagezien rfoor de Krijgsoverheid N' 1708-27-11-18) 1 en 15 December 1918 ^ -^: ,. - - ïmHCK'X f KHs *3% ° ABONNEMENTSPRIJS jj VfirSChijnt BEHEER . Poper. Soldaten KOSTELOOS h / (a|s,( | an) E. H. Jul. Vanneste. Aalm Z 44 I Andere soldaten 2.00 fr. fl i H G Herpelinok, brank. Z "93 Burgers 4 00 fr. jf 2 iïl 2l 8 I t e IÏ1 8 8 11 d e H. A. Baert, Poperinghe AàM QW/.É ÊI1IRS De tijdsomstaiid'gheden lâten ons nog niet toe regelmatig en op tijd te verschijnen. « De Keikop » bij uitzondering aan meest al andere oorlogsbiadjes venchijnt voort. HET BEHEER. POPERINGHE Iemand die de beschieting onzer §tad gedurende drie jaar en half niet heeft medegeleefd en dezelfde dag .voor dag heeft nagegaan, zou bij een eerste opzien of een vluchtig doorioopen Popeiinghe niet zoo erg beschadigd wanen. Wanneer men van buiten de stad in de verte de drie kerktorêns en het stadhuis schier ongeschonden ziet oprijzen, heeft men moeite om te gelooven dat zij gedurende zooveel jaren hebben weerstaan aan meer dan 5000 obussen die op do stad hebben neergeploft. Maar toch heeft de stad veel geleden -en een nauwer toezicht doet ons overal puinen ontwaren. Weinig huizen bleven ongeschonden en waar de voorgevel u in een waan brengt dat het huis niet heeft geleden, van naderbij gezien moet het u bekennen dat langs achter muren plat ligg'n. daken vernield, achtergebôuwen vergruisd zijn. Van al de groote gebouwen bleef ons nieuw stadhuis het meest gespaard. Ken obus hvam op het dak terecht, doch richte niet te veel schade aan — Sint Bertinuskerk die er een tiental kreeg heeft erg geleden en zal veel herstelling vereisschen. Sint Janskerk is ruim zoo slecht gesteld en is ook aan eene verwoesting gelijk Onze Lieve Vronwkerk is ver uit be&t bewaard en zal 't spoedigst kunneu hersteld worden. Op de Markt ligt « De Haan » plat r« De Hert » is ook ten deele vernietd en de herberg « Het Stadh'uis » staat met opengereten gevel. — Op de Paarden Markt ligt het huis Baeckeroot vernield, het huis Denys zeer erg beschadigd en het magazijn Lebbe met omvergeschoten zijgevel. — De gemepnteschool heeft ook nogal erg afgezien, maar kan hersteld worden : reeds worden er twee klassen geopend. — « Het Mirakelhuis » en « De Paternoster » zijn afge-brand en de steenen weggevoerd. — Het klooster van Sint Jan kreeg ook nogal zijn deel op de achtergebôuwen Terloops bemer-ken wij. nog de puinen van « De Chasseur» Magazijnen Brutsaert en Goevoet, herberg Em. Feys. — Het gesticht van ongeneesbaren en veel huizen op den Boulevard zijn ook erg gehavend. — Het prachtig (!) Statiegebouw bleef gespaard, maar de herberg Proot en vele huisjes' daar rond liggen in puinen. — Het kasteel Carton, St. Union, kasteel van den Vrederechter allen werden getroffen. — In de Yperstraat zien wij uitgenomen het huis Van de Casteele-Le Roy dat vergruiseld werd, nog weinig puinen van op straat, maar zeer veel huizen zijn langs achter erg geschonden. — Ons Volkshuin werd omgewoond en de boekerij van het Davidsfonds (twee jaar voor den oorlog gesticht) geplunderd. — In de Yalchestraat en de St. Jan's Kruisstraat liggen een tiental huizen plat. — Op het Reh-hof ook liggen twee, drie huizen in puinen en op het Kerkhof zelf werden de -grafzerken niet geeerbiedigd. — De Veurne&traat kreeg van in 't begin der beschieting reeds obussen van 380, ook heeft zij zeer veel geleden. Wij. bestatigen de vernieling der huizen Notre-dame, Thery, Lietaert, Decrock, Bortier, Berat, Camerlynck, Duflou Benoot enz. ; veel ander zijn erg beschadigd. — In de Vlaming-straat verdwenen de teekensebool, Vredegerecht, huis Billiau, Ler-mytte enz. — In de Priesterstraat werden vernietigd : het huis van Z. E. H. Deken, Minne, Priem, M. Schaballie en omtrent al de andere hebben min of meer erg geleden. Op de liertenplaats zijn de huizen Coevoet. en Vanrotberghe half vernield, andere beschadigd. -- In de Rondstraat ligt de oude Muziekzaal half ten gronde. — Het Sisschoppelijk Kolleqie heeft ook veel geleden, bijzonder de kapel. — Het Oudcnmanhuis is voor de drie vierde vernield. — Het klooster der Zusters Henedictijnen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods