De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2160 0
01 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 October. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn40k35/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de Jaar — No 14 (31) Nagezien door de ICrijgsoverheid 1353-8-9-48) 1 en 45 October 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr Burgers 4.00 fr.- IVerschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen (Watou) T VROEGER LEVEN Met half Oogst, is er in do Schoolkolonio « La Miilotière » eene processie geiveest die ons de vroegere prûcessie van Poperinghe in t geheugen roept. 't Was op een zonnige hoogdag ! de vespers hadde'n een einde genomen in de k-apel en de groep van jonge maagden, engelkens en andere Iteiligen stonden reeds in groep'en oin 't Ileiiig' Sakra-ment op zijn doortocht le verheerlijkén. Ikhad reeds, voor de stoet zich in gang zette, een oogenschouw kunrïen, ijemen over die weeldérige kleurenkleedereu en ailes terug-brengen bij de vroegere procession die wo in ons Vlaanderen zoo talrijk en zoo prachlig.opleverden. Ja mocht het maar een schaduw zijn bij het. vroegerç omdat het aan rijkdom, aan medehulp, aan personen mangelde, het gaf toch met den zuiversten en lieftalligsten eehvoud die schoone vroegere gewoonte aan de vlamingen dia talrijk opgekomon waren om de plechtigheid bij le wonen. Het gaf zjlts meer ! ja veel meer ! want wij vermoedden dat, bij di s onzaglijke ^ijeenscha.rreling, bij die onbeduidende uitwendigheid, een macht, een geduld, een moed was die aile onverscbilligheid overtroffen had en ailes door eigen kracht met den zogen vau den Allerhoogste op touw had gezet. Het werk van onze edele Zustei's, en van al die brave kinderen is niet le loor gegaan in onze beschouwingen. N'een. We danken de Zusters'zoo.innig om het doorwerken dal ze in de opvoeding der kinderen, in het bewaren van den wortel van ons toekomend ge-slacbt, aan den daggebracht hebben. De stoet nïoest zicuzijnen weg door een lommerig boschpad ma-ken. Of di'tscboon was! De natuur had boven dat ailes haren wasem van feesldag geslrooid. We zongen uit voile borst de lofliederen der H. Maagd en andere ter eere van het II. Sakrament. Dé klan-ken trilden door de boschbladeron en vroegen liulp aan de lieve vogelen die talri)k en mooi hunne lofzangen medezongen 1er eere van Hem di£ hun goztfgd had « De vogelen des Heeren, ze zaaien noch maaien en verzamelen niet in xchuren en loch de hemelsche Vader voedt ze. '» Lin ginder. hoog moesten Kngelen en Ileiiigen menschenklanken opnemeri, verzoete.n en verheerlijken om ze in "voile reinheid den Almachtige voor te /.ingen. 't Kruis was voorop gedragen : eene rij engelkens met gouden vleugelen volgde. De kinderen moesten de eehte engelkens niet verbeeldon, neen ! Ze waren het, die jonge zuivere zielljes, die met gevouwen handjes en neergeslagen oogen hunne waardighëid ian engelen niet onderschatlen. Heilige maagden volgden van weers-kanten, begeleid door een tal van schoolkinderen met varenblade-doren in de hand. Andere maagden sloten de rij. Een aarital kinderen volgden ze op en werpen bloemen voor de voeten van den priester die de II. Hostie droeg. Vier jongens bewierooken gedurig 't Allerhoogsten en een dertigtal mannen omringde het, met den fak-kel in de hand.De stoet werd gesloten door eenige vrouwen en kinderen. meest allen vlaamsehe Vluehtelingen. Bij al dat schoone en heerlijke wordt onze gedachle gedreven in droomerige vizioenen, ove'r bosch en weide, stroomen en velden naar 't verlaten hoekje waar dood en vernieling de plaats van vrede en geluk bowonen. Ja we komen eens weder! En of zoo een stoet ons'gewond-jongelingshart balzemt ! We lèven hier in pessimisme en wanhoop soms. We kijken met opene oogen en zien ten voile de werklijkheid die ons niets anders oplevert dan rnvve, leelijke, door-sleehle veranderingen. We hadden als jongelingen met leeuwenmoed het ideaal opgeval ons volk te veredelen hooger en hooger op te leiden. Onze jongelingszial was doorkneed met die edele gevoelens. / We wilden, ja, «n we zonden ons ideaal ten uitvoer brengen. De oorlog brak u i t. bij iedereen was den oorlog len voile toegediend. en hij brak bij velen volledi'g de opvattirrg door, bij anderen was de gedachle de vorming echter te maehtig en kon de slag slechts eene wonde toebrengen dîe toch openblijft, bij gebrek >aan zorgen en verstrooingen. Deze stoet heeft me opnienw het versmacnte ideaal onllast. Ja, wo mogen nog droomerig denken en wandelen. De toekomst is niet hopeloos. Do sprnit, de kiem van aile herwor-ding en voèruilgang blijft ons. Of we dus de edele wèrksttrs be-danken die dagen en nachten in den vergelelhoék, builen de wete van eenieder. werken en slaven om ons wordend geslacht edel, eerlijk en zedig te bewaren. 'k Heb met de macht van de voile liefde die lieve meisjes bezien. 0, ze hebben met de borst ontlast, de oogen geopend, het brein belommerd en ilt heb met voile teugen de nieuwe lueht geadenid en met de kijkers doorpeild'' Ja, in die nieuwe golving van droomend geluk, van wolkenloos vooruitzicht hfcb ik mijne godachton laten varen om in die lokkende sti'ooming mijn voornemen te stevigen. te hervvinnen, te h-*.rscheppen. zelfs in deze nieuwe omgeving die ons bij den eersten schok, de waggeling of den val had berokkend. Antoon Lambreciit. Mijd het stelen en 't bediiegeri, Mijd den aehterklap en 't liegen. Wees ook kuisch in uw gemoed En begeer geen anders troed. {Vit de Tien geboden Gods.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods