De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1414 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 May. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028q86h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Doperingsche Kei kop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. OORLOG EN VREDE 't Is nu zoolange reeds dat de oorlog woedt, na zich slepend afgrijselijie wee en verwoesting en dood : en in veler geest waar "■t licht des geloofs aan 't verduisteren is gegaan. rijst de vrage : Waarom toçh laat de yoede God dit ailes toe ? — en uit veler harte waar de goddelijke liefde aan 't insluimeren is, stijgt een wanhoops-kreet, een kreet van opstand tegen God ! Ah, zelfs onder geloovige jongens lijdt men zonder onderwerping, met tegenzin, morrend en knorrend, vervloekt en veftvenscht men al die miseries strijdt men bitter tegen dit onyermijdelijke wee ! Arm menschelijk verstand zonder lichtbaken van het geloof ! Arm menschelijk hart, zonder den balsem der Goddelijke liefde! Gods rechtvaarcligheid eischt dat er orde heersche op aarde, in ieder mensch : De schepper vôôr de schepsels. Eere wien eere toekomt. De mensch is geschapen, zegt de Kathechismus, om in dit leven God te dienen. Edoch, is dat het beginsel dat de mensch als grondslag van zijn leven heeft gelegd? God wordt miskend misprezen, gehaat, vervolgd. Hij werd uit het huisgezin, uit de maatsçhappij verbannen. Hij werd de aartsvijand, die moest tôt ter dood bevochten worden. De afgrijselijkste ondeugden werden op den troon gezet en openbaar eere bewezen. En onder de geloovigen welke lauwheid, en zwakheid -in godes dienst — welke karakterloosheid en halfslagtigheid in het goed doèn, welke laflmrtjgheid en bangheid in het kwade te be-kampen het menschelijk opjiicht is lijk een kanker die de maatsçhappij afknaagt. Waarlijk de mate was boordevol en 't riep om wrake ten hemel. - » Ab ! de goede oude menschen waren zoo klaarziende toen ze zeiden : de wereld loordt te slecht, 't gaat kwalen regenen en oorlog fal er komen!... En God wendde zijn aangezicht van île wereld af en zijn arm viel loodzwaar neder ! En de goeden boeten het met en voor de kwaden. Zijt ge bij de goeden? Aanschouw dan het erfdeel van wee dat u is overkomen bij 't zicht des geloofs en ge zult u gelukkig achten. God doet u de genade uw vagevuur te doen hier op aardé — ge wordt gezuiverd als het ijzer in den smeitoven en slechts wat zuiver is kan den hemel binnentreden. Is de leerling beter dan de meester? Jezus Ghristus heeft pijnen verduurd die geen mensch ooit verduurd heeft. Moogt gij, chri'sten mensch, geen deelken daarvan krijgen ? Begreept ge Jezus' woord : Wij met mij medelijdt zal met mij mede verheerlijkt worden. Verders wien god mint, dien kastijdt plei : het lijden immers leeit de mensch bidden, en het leven naar zijn echte waarde schatten : wij zijn in een dal van tranen, in een beproevingstijd : hierboven is ons Vaderland. — Verliest daarbij niet uit hetoog, dat het lijden welverdragen u in staat stelt uit te voeten voor de zonden uwer medemenschen : en dat is een werk aan de heilige zielen weg-gelegd : Middelaar zijt ge gesteld met Jezus, tusschen God de Vader en de zondaars ; en een heilige ziele kan voor duizenden uitboeten. Dit ailes >wel beschouwd en overwogen, is't mogelijk onverschillig te blijven, of te lijden met tegenzin, zonder onderwerping ? Ge zijt toch katholieke jongens met hart en ziel, en niet met beetje geeste-lijk vernis bestreken dat wat regen doet verdwijnen. Leefden -We ons geloof ? Als ge echter tôt de lauwe zielen, tôt de zondaars behoort, hebt ge reden uw lijden zonder morren, ja met vreugde te aan-iaarden ? Het antwoord springt in 't oog. Het is noodig immers, absoluut noodig, dat aan Gods Rechtvaardigheid voldaan worde, dat de zonde uitgeboet worde, dat de gebroken orde hersteld werde. En hoeveel beter is het voor u, dat ge 't kunt doen hier op aard ! Hier namaals is de straf onherroepelijk. — Hier op aard kunt ge aan-spraak maken op Gods Barmhartigheid — Voor hoevelen is het lijden het beginsel geweest der bekeering en de poort des hemels ! Gods gratie wacht ze daar af, om ze terug tôt kinderen Gods te maken. Laat ons bidden opdat de oorlog vele geestelijke vruchten zou mogen dragen, opdat de zondaars niet doof blijven aan Gods r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods