De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1274 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 August. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/610vq2ss3k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

N° 8 Nagezien door de Krijgsoverlieid. 1 Oosst 1917. De Poperingsche Keikop \p e ■ r}' :n^Ç'i^rs i r/îJ eej <fr Abonnementprijs. Poperingscîie Soldatea: kosteloos. Andere Soldaten: 1.00 fr. Burgers: 2.00 fr. verschijnt 1 maal te maande. BSHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. D 65 I H. Gasp. Herpelinck, brank. c 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe ONDER MEERI Wij daehten het niet overbo.lig heden met een bijvoegsel (1) te verschijr.en en zoo van die gelegenheid gebruik te ma-ken onze « Keikop » te laten varen met een nieuw kostuimtje. Dat hij over-al zal welkom zijn staat vast. Het is nu omtrent zes maanden gele-den dat de gedachte een bladje te sticli-ten ons door den kop vloog en wij, eenige vrienden samen, de hoofdcn bij-een hebben gestoken om wel te weten hoe dat aa:i boord gelegd. Dat scheen al zoo gemakkelijk niet. Het soldatenleven is zoo iets op zijn eigen en nu vooral bestaat liet meest in een gedurig rond-reizen. Poperinghe, kart men niet daar geraken naar beliefte. Verders heeft men druk, papier en inkt van doen en opdat de taak ons niet te gemakkelijk voorkome, moet Moeder Onsuur over ailes haar jawoord zeggen en goed- of afkeuren. Blijft dan nog eindelijk de knoop van 't spel: Men krijgt dat al niet kosteloos. Goddank, zijn wij niet bij die be-sehouwingen gebleven en, wat laat misschien maar toch, verscheen ons n°i met Maart. Wij waren nu te schepe en moesten varen. We stliurden zoo wat links en rechts én twee, drielionderd exemplaren. Dooli hoe zou men ooit al die adressen kennen? 't Ging goed, zij kwamen dapper too en met Mei steeg men tôt 500. Het bladje viel zeer in den smaak en gretig werd het door iedereen gelezen. Maar zie 't was niet voldoende eens te maande. Op zekeren dag k.wam ons een vraagske toe (2) ten min-ste aile veertien dagen uit te komen! De stap was groot voor een pas gèboren bladje. En toch met Juni reeds ver^ heen « De Keikop» op 1 en 15, dank zij de milde ondersteuning van onze stadsge-nooten. We melden 't sei'fens aan de vrienden en nu was 't volop feest. Een ware bui dankbetuigingen, aanmoedig-ingen en steun kwamen ons overvallen. 't Was dcugddoenend te zien dat onze inoeite niet vruchteloos was gebleven. U laten \ve,- hier zelf bcfrdee.lèn en geven (1) Dringelid werk is de oorzaak dat 't bl.'id niet juist op tijd verscheen. (S) zie N° 3 Mci. onder meer het een en ander briefje. Een lange brief in twee, drie reken: Hartelijk proficiat met uwen Keikop Nieuws, wetenswàardig'hedéii. een goe wbord | Ailes is er: een echte mozaiek, en daarbij aile 14 dagen! ! M L. Een ander evengoed: Waarlijk, ik kan maar met lof spreken van uw bladje. Het bevat gezonde en nuttige Igedachten en weet ook het aangename bij jj het nuttige te voegen. Keeds van versohilli-! ge heb ik gehoord dat uw bladje aaiïsxîfat. | Mochte het dus veel goed doen, daarom /al j ik zooveel ik kan mijn steun trachten te ver-| leenen. M.6. Hier een woord van een maatje door ! den «Iveikop» uit den slaap gewekt: | Dit om l mijnen dank uit le drukken. 'k Moest het vroeger doen, maar ... mea oulpa .... vergeten . .. gebrek aan tijd. Ik begeërzekei'lijk mij te abonneeren1, niet ! alleen voor 't bladje zeli, al hoe wel ik er niet 1 genoeg over kan loven, maar om uw werk te i steunen; om al de Poperingnaars van geboor- S te of huisYésting zooA.'el van malkander niet te onlvrecm len, door deze ongelukkige tij 1s- iomstandigliaden gescheideu. X X Van anderen die spijts hun geringe solde het werk toch willun steunen: Ik vind veel behagen in uw bladje om het nienws te weten van mijn streck. Mijn n lam is Cam. Gruwier en in dit brietje zal i'-c een frank steken voor het welzijn vah het blad. C.G. Een ander stadsgenoot: Mijn besten dank om 't bladje. Ziebier, Mijnheei*, ik zend nu nnjne git't (5 fr.) mêe en mijn adres. R.M, Verders nog: Ik kan niet nalaten U aan te moedigen en geluk te wenschen over uw gedacht den Keikop tweemaal te maande te doen verschij-neiii Daar de onkosten zeker hoog beloopen zal niemand weigeren het weinige dat hij kan missen bij te brengén om het werk te steunen. Ziehier van mij tien frank tôt voorbeeld voor veel anderen. W.G. Dit hier eerivoudig maar toch schoon: Ik en mijn vriend hebben UE. wel te be-danken over het gazetje dat gij ons stuurt. We hebben het in voile gezondheid ontvan-gen. A.D. Het nieuws dat het bladje hun brengt doet zoo'n deugd. Oordeelt liever: Wat doet het ons goed. Mijnheer, sonu wat nieuws over ons gehoortestadje te ont-vangen; het bladje, zoekt ons op in de loop-graehten en rustkantonnementen. Het d<>et een oogenblik onze gedachten zweven naar het lieve Poperinghe, waar onze familielëden én vrienden op ons waohten tôt na den zegepraal. L.H. Nen jongon met én dichtersziele! ... Het doet een frontman zoo'n deugd aan het hert van tijd tôt tijd nieuws van de ge-boortestad te ontvangen; van het lieve Poperinghe. waar wij het eerste daglicht te aanschouwen krogen; waar Moeder ons in deugt opk>veekte dit duurbaar plekje grond waar wij onze gelukkige kinderjaren hebben doorgebracht. Dank, nogmaals dank. N.C. Een koene strijder deze: Aan een echte Poperingnaar zooals ik doe' het plez'e:1 lu t weinige nieuws te weten van onze geii t'de' stad, waar dat we over drie jaar nog zoo gelukkig waren, waar dat wij nu als echte keikoppen ook vechten en strij-den voor ons recht en vrijheid. M.D. Men vindt soms nieuws dat men te huis niet weet. Is 't niet zoo? Luistert: Nietlegenstaaude ik hetgeluk heb dikwijls ne këer naar mijn huis te gaan en allerhand wat nieuws verneem, ben ik toeh grootelijks nied vsgierig u-v bladje te ovefrien, waar ik vecd vind, dat ik in mijn huis niet heb ver-îiomen. P\D. Bij 't nieuws, verkw,ikt de «Keikop» geest en ziel. Ik acht mij het een zoete plicht U te be-danken voor uw nieuwsbladje welke ik met veel vreugde ontvangen en met groote aan-dacht heb gelezen. Het is hier heel moeihjk aan 't front zich zulke kristelijke lezingen aan te scharfen. C,C. Een ander: Geen woorden genoeg vind ik om U mijue volm.oikstf; ti vredenheid uit te drukken. 1k weet, niet, m iar mij dunkt, bij het lezen zulks a^na'aande, nen menseh voelt zich ge-heel en al in een ander humeur; en is er soms iets dat niet opperbest, gaat, wel dan peist men ne keer op ons bladje en Poperin-ge en men voelt zich weer getroost, bij 't vernemen hoe de zaken staan in stad. J.S. Hoort hier: Met wat voor eene vreugde heb ik de ge-schiedenis onzer « Keikoppen » gelezen! Hoe schoon ldink zi j niet oprecht, 'k gevoel mij er fier over; en dat deed met eens de strijd onzer voorvaderen herleven. « Ver-volgt» zei ik, en van nu al smacht ik om in 't bezit ta zijn van dat roemrijk yerhaal; ge-beurtenis die van kindsgebeente gelëerd en bijgevolg- nooit uit het bloed der inw'oners zal verdwijnen. M D. Na lezing deelt men 't nieuws aan anderen mede: > Ik bedank U voor al de weldaden die gij mij gedaan hebt en ook voor de frontbladjes, die gij mij tweemaal te maande zendt Deze zend ik dan naar mijne Ouders die ook zeer tevreden zijn het nieuws van de strekc te vernemen. L.D. Zoodra ik het gelezen heb, stuur ik het naar mijne fainilie te P die het op hunne beurt aan Vrienden en Kennissen overhan-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods