De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1857 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 July. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3x83j39m0q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de Jaar — N« 9 (26) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 922 (23-6-18) 15 Juli 1918 De Doperingsche Keikop irrt^é'r ABONNEMENTSPRIJS ' Poper. Soldaten : KOSTELOOS Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen (Watou) Onathankelijkhcidsdng (21 3ttli) Dat woord klinkt heden zoo spottend voôr ons, Belgen ; en hoe zouden wij ons verheugen op dat l'eest, nu de oorlog gruwelijker woedt met den dag, en het bloed overvloediger stroomt, en de tranen bitterder vloeien, en de herten geweldiger lijden ? Nu dat onze dorpen vergruisd liggen, onze geboortestad den marteldood sterft, ons volk als vreemdeling leeft in 't èigen land of in ballingschap zijne ziel voelt> verkwijnen ? — "En toch is het eene beste gelegen-heid om onze hoopte bekrachtigen, om ons betrouwen te versterken in den zegepraal van recht en waarheid, en het woord van Isaïas te vernemen : « Moed, vreest niet ; hier is uw God. » Is heropstanding dan wel mogelijk uit zulk een bloedbad, uit zulke puinen, uit zulk een hert-en zielenood ? Laten wij 'bij Ezechiél het antwoord vinden op die vertwijfelende vraag : De profeet zat nabij Babylonie te denken op het gruwzaam lot van Jerusalem, veertien jaar na hare verwoesting : de tempel was ten gronde toe vernietigd, het land was in eene woestijn herschapen, het volk leefde in ballingschap. — En in een visioen door God hem overgezonden, ziet Ezechiél den tempel heropgebouwd, den eere-dienst heri,ngericht, de stad weëfom bevolkt, en het, land verdeeld onder de twaalf stammen van Israël ; hij beschouwt den nieuwen strooni des tempels, die zijnen oorsprong vindt onder het heiligdom, het Oosten invloeit, gedurig verbre^dt, en overal gezondheid en vruchtbaarheid langs zijne oevers verspreidt. ... Welke heerlijke voorafbeelding van Belgie's verrijzenis ! En zinsbedrog is het niet : want, volkeren vergaan niet, als er Gods hand mede is ; en het vermogen eener christene natie is onbeperkt. Die heropstanding zal geschieden dus. Daar zijn waarborgen voor van den kant der menschen : onze onbedwingbare wil Belg te blijven, en eendrachtig spijts ailes; de eisch naar rechtvaardigheid, die ten onzen voordeele heel de wereld door uit de herten opstijgt ; de eerbiedvreerdige verzekering van onzen welbeminden Paus ; het woord der staathoofden, de stem der wetgevende vergaderingen die om strijd verklaren dat het allereerste artikel van het toekomstig vredosprogi'amma rnoet zijn de volkomen l'rijmaking en lierstelling van België. Te vergeefs kan men van den kant der menschen degelijker waarborging van onze bedrijving en onafhankelijkheid zoeken. ' x Maar bovenal is God met ons volk, niettegenstaande ailes : en het woord van Ezechiël zal in vervulling gaan : « Gij zult onder-vin&en dat ik de Heer ben. » De rechtveerdige, gesterkt van hier-boven, .vreest laster noch smaad ; zijn hert is altijd bereid om op den Heer te hopen ; het is onwrikbaar, en zal niet wankelen, vooraleer het misprijzen nederzie op zijne verslagen vijanden. Daarop steunen wij om onze heerlijke herstelling in de toekomst te begroeten : wij zien onze kerken heropgebouwd, onze steden en dorpen uit hunne puinen rijzend, aile burgers eensgezind werkend tôt luister van 't geheel Wiè zien vooral dien niûuwen stroom van godsdienstzin, aan 't hoogheilig altaar zijnen oorsprong nemend;wij zien de weldaden, allerhaude, stoffelijke en geeste- lijke, er door verspreid 't is uit met de vroegere officieele god- deloosheid... nieuwe wetvoorstellen treden in voege, om vroegere onheilsbronnen tegen te gaan : wij jubelen om de doelmatige beperking van de herbergkwaal en het alcoolismus, om de b.evor-dering van gezonde arbeiderswoningen, om het verkrijgen van een degelijke Zondagrust, om de volledige erkenning van het Vlaamsche recht in 't eendrachtig België. ... Niet waar, zulke bespiegelingen doen deugd, en storten nieuw bloed in de aderen, en stalen onze weerstandskracht en ons uit-houdingsvermogen V En toch zijn zij ingegeven door de gedachle aan het Onafhankelijkheidsfeest, dat bij een eerste opzien ons zoo droevig stemde. Zoo diene aan de plechtigheid van 21- Juli 1918 om ons betrouwen te sterken, en dringerder ook dan ooit ten hemel te schouwen, van waar alleen ons aile goed gewordt. ' X. Wij hebîien eenen man van doen in ieder eenheid (regiment, groep, enz.) die ons op de hoogte zal houden van adressen, gesneu-velden, enz. Wie biedt zich aan '?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods