De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1452 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 June. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7fp42/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE! KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 ir. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER : E. H. Jul. Van neste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 B. A. Baert, Pioordstiaat, 13, Poperinghe AAN ONZE LEZERS. Nieuwe Lezers vragen ons naar N� 2, 3 en 4 Wie kan ons die terug bezorgen om ze naar de Vrienden te zenden. � Wilt a.u.b. ons een woordje laten-gewor- den zoo ge het bladje ontvangt of niet. � Wie kan ons het portret van de gesneu- velden verschaffen? Dank bij voorbate. Het Beheer. KEIKOPPEN. (Vervolg) Poperinghe bezweek dus in dien on- gelijken strijd, maar. onmachtig gewor- den, greep naar hetwap?n dor zwakken, de spotternij: hij ieder volksfeest zon men den strijd der Koppige Poprring- naren tegen de machtige steden herin- neren. Ghent, Yper, Brugge wierden ten dien dikwijls samen vermeld,bij de eerste loiters G H. Y. B. en men moest . niet hooggeleerd /.ijn om dat woord m 't het latijn "gibbus,, bultenaar, iii ver- band te brengen. Die steden zonden dus in den stoet voorkomen onder geda .nte van een en bulteman- Popeiinghe wilde daarbij dooi" het koppigste dei' dieren verbeeld gaan; en om den strijd tussch- n beiden te laten zien, zat heer G'.iybe, de bultenaar, averechts op den ezel: aan de koppigheid der Poperingnaren zou- den de machtige steden hulde bieden daar Ghybe op een fluweelen kussen renen overgrooten Kei zou dragen. De lijfwacht van den Kei bestond uit twee rijen gildebroeders, giwapend met lepels en vorken en alle "lei keuken gerief: 't was immers voor hunnen huiselijken haard en hun bestaan dat de Popering- naars gestreden hadden zonder inge- richte gewapende macht, maar met al wat in hunne woning als wapen te vinden was. Allengskens vergat het volk de bit- tere spotternij van- die verbeelding en haer Ghybe was bij alle feesten wel- kom en verzette het volk door zijne vrijpostigheid : hij, verweet zijnen ezel wat hij zijne medeburgers begeerde op te disschen : daarbij waren de gil- debroeders van den Kei al .koddige en lustige lieden. Toen Keizer Karel onze stad bezocht, baviel hem-de stoet van den heer fthvbe op, erst en hij liet hem als gildebroeder van den Kei inschrijven. Maar 't gebeurde dat Ghybe misbruik miek van zijn gezag op de menigte, en eens durfde hij den balliu van de stede en de juridiclie van Poperinghe aangaan op don openbaren weg: eene klachte wierdIngediend bij de hooge- re overheid en zoo gaf, onder Philips II , de gouverneur der Nederlanden, een dekreet uit gebiedende te niet te doen de zottigheden die men p'ag te doen tijdens den uittocht van den Heer Ghybe en de gilde werd ontbonden. De balliu daarbij oefende zijne wraak nog GODSDIENT IS GOED VOOR VROUWEN. Waarom niet voor Mannen? Hij is waar of hij is valsch, redelijk of ongerijmd. Is hij waar en redelijk, dan is hij dit evenzeer voor mannen als voor vrouwen. Is hij valsch of onrededelijk.dan is hij. niet beter voor vrouwen dan voor man- nen.wantde leugen deugt voor niemand. � Juist als de vrouw,heeft de man harts- t�chtcri, dikwijls zeer hevige, te bestrij- den: en even min als de vrouw kan de man die overwinnen, tenzij door de lief- de en vrees voor God en de machtige' middelen, die de godsdienst alleen hem verleent. Vo >r den man: evenzeer als voor de vrouw,is het leven vol moeilijke en lasti- ge plichten: plichten jegens de maat- schappij, plichten jegens het. huisgezin, pli 'hten jegens zi< h zelf. De mannen moeten evengoed God aanbidden en dienen, een onsterfelijke ziel zalig maken,'ondeugden onderdruk -ken, deugden beoefenen^ een hemel ver'ionen, een hel var mijden, een oor- deel vreezen, zich tot een immer drei- gen Ie dood voorbereiden. Voor- de oenen zoowel als voor de an -deren is Jezns-Christus aan het kruis gestorven en zijn geboden betreffen een ieder, 'y Moester een onderscheid bestaan, dan ware het hierin gelegen dat de gods- dienst voor mannen nog onmisbaarder is dan voor vrouwen. De mannen im- mers rijn aan rr.esr gevaren blootgesteld: zij kunnen lichter in zonde vallen en zien meer slechte voorbeelden, vooral wat betreft zedeloosheid, onmatigheid en verzuimen van godsdienstplichten. Mgr De Segur. raicacs�. '-�mum� uit op den schamelen kei, die, uit de gil- dekamer heimelijk gestolen,in het vuur geworpen wierd en er aan stukken borst 't Schijnt dat er later spraak was van de , gilde her op te richten en reeds was een overgroote kei voor handen : deze is be- waard in het college waar ,in betere tij- den,menige jonge keikop , � toevallig verdoold op het appelkot,� hem mijme- rend aanstaarde___ Tijdens den geweldigen politieken strijd, over een goe vijftig jaar, verrees Heer Ghybe in een spotschrift dat kor- ten tijd beleefde. Van w dingelichte lieden, nu, heb ik gehoord dat Heer Ghybe, die zoo in woelige tijden te Poperinghe verscheen; n-gmaals gezien is geweest in onze stad, waar hij alles met de hoogste verwonde- ring gadesloeg ... Maar 't schijnt dat de Krijgsoverheid die t' onzent heerscht hem aangehouden heeft .Is spioen! 'K ga eene permissie vragen om te gaan hooren! E. J. V. Zij hebben niet altijd leute degenen die lachen. G.G. SOLDATENPENNEN. ... Ik zit nu in ........... De jongensklas dient ons hier tot lees- en schryfzaal. We zitten hier dus weer op de krut bank- skens. Al 't gene ik mij nog herinner van vroeger jaren, dwarst door mijn kop. Ik zie al mijn makkers, en de tafe- reelen op de speelplaats en in de klas dringen zich vcrwarreld in mijn brein. Hoe g. lukkig, hoe lief de kinderjaren. Wat zou de wereld een ander uitzicht hebben, indien we allen onze vreugde, onze joelende onwetend!� id van de ben- gels jaren behouden hadden. Maar neen! Hedendaags moet een kind�rhert zich schamen. .Nochtans, de goede herder zei het tot zijne apostelen even de Moeders van Jerusalem hunne hinders ter zege- ning hij Hem hi achten. �Het rijkdir Hemt len is voor de kleinen, de o.nnooze- len, en wen ge geen kinderhert hebt zult ge het rijk der Hemelen niet bin- nen'reden.� De wereld is afkeerig geworden van die onbewuste openhar:igheid. De geba- ren.de woorden maken thans den m�nsch en de ziel de schoone kinderliefde vindt geen weerklank meer in de drooge boe- zems van ikzuchtige menschen. De t-'genwoordigo oorlog is een zucht, een zo"ker naar geluk. Drollig niet waar! Nochtans echt zoo! Denk niet dat Duits�hl n'l of g lijk welk ander land dezen oorlog uit genotzucht betracht heeft. Het Duitsthe volk, heeft in dezen oorlog toegegeven omi'at het docht dat zoo het de oppermacht, het overwicht in Europa verkreeg, h't daarmee ook het geluk verkreeg Dezen iever, deze nei- ging van het duitsehe volk, heeft alzoo de lage diplomatie'gestreeld en zoo is het doel �nmiddelijk achteruit geweken en alleen de interest van dezen oorlog bij ge -bleven. Het duitsehe volk was een groot volk: daar is niets op te zeggen, hoe laffe vijanden zij thans ook zijn Doch eeni- ge doorsiepen mannen hebben de eigen grootheid naar verwaandheid en hoo- veerdigheid doen o\ er gaan'en dan is de oorlog ontstaan met de eerste gedachte van grooter en machtiger te worden maar terzedvertijd voorspoed en geluk- kiger op maatschappelijk gebied. En wij, we hebben dan dit doel hekampt omdat we voelden van den eersten dag dat het eerste, het zuivere ideaal verdwe- nen was en dat er nog slechts hot dier- lijke winstbejag van overbleef. Nu stel- len we ook ons standpunt; want vroeger hadden er de b indgenooten geen. Ze bestreden slechts het siechte deel van Duitschland. Nu willen' we de vrijheid van alld volkeren. Er zal nochtans wei- nig bij dien oorlog gewonnen zijn. Als den vrede dag zal komen dan zal de di- plomatie handelen; en niemand zal zijn haken daarin moeten slaan. Dat is hun domein en ze zullen het wel weer zoo goed brengen dat ze opnieuw, nieuwe toestanden zullen scheppen. Dat is echter

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods