De stem uit België

848 0
06 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 September. De stem uit België. Seen on 22 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nc5s757f9d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2,;l io»r I maandui. Subscrlptlon: Ut for I month». Yoor i* YwMnlfdo Statu I H «te. Yoor Holland ; 1.11 To« rifMÏpkrtJki l t*. ïw «• «Miatwii i/« Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON.s W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphonai Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 51. (Blz. 2075-2082.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 6, 1918. Registered it G.P.O. as a Ntwsp»per. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. De Verbondenen breken de Hindenburg-lijn. Lens en Quéant ingenomen. KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK D1NSDAG, 27 Augustus. lioven de Scarpe bereikten Schotsche tioepcn het dorp Roeux ; ten zuiden bezetten Canadeesche troepen Wan-' court en Monchy. Welsche troepen bezetten Bazentin le Grand, tervvijl Engelsche troepen Montauban nade-ren. Aan het front van de Somme veroveren Australische troepen Suzanne en Cappy. Britsche vliegeniers bombardeeren Frankfort en Mann-heim.WOENSDAGj 28 Augustus. Britsche troepen bezetten aan de Somme Fontaine les Cappy, Vermando-villers, Longueval, Delville woud, en Bernafay-woud. Aan de Scarpe en de Sensée werden Chérisy, Vis en Aitois en Sart-woud ingenomen. Bo-ven de Scare werden Roeux en Gra-velle, en Arleux en Gobrelle ingenomen. De Fransclie troepen bezetten Roye. DONDERDAG; 2ç Augustus. De Britten bezetten Bourg-Notre Dame en Belves, Croisilles. aan de Scarpe; Hardecourt en Curlu aaù de Somme. De Franschen veroveren Chaulnes. en Nesle, Pont l'Evêque, Suzoy, Vaucherelles, Porquericourt. Tus-schen de Oise en de Aisne bezetten de Franschen Pont St. Mard, en Chavrigny. VRIJDAG, 30 Augustus. Nieuw-Zeelandsche troepen veroveren Bapaume. De Franschen bezetten Noyon en Haplincourt en trekken over de Ailette. ZATERDAGj 31 Augustus. Britsche troepen trekken over de Somme aan beide zijden van Péronne; Hendecourt en Bullecourt werden bezet : dit l<Tatste dorp werd door de Duitschers teruggewonnen. Vaulx, Frémicourt en Baucourt worden bezet. De Franschen trekken over het kanaal van het Noorden, bezetten Chevilly en den sterk verdedigden St. Simeon-berg. Champs, Chavigny en Cuffies worden bezet. ZONDAGj 1 Se-piember. Britsche troepen bezetten Bailleul, en de vijand wordt gedwongen terug te trekken aan de Leie ; de Kemmel-berg wordt veroverd en de lijn Voor-mezeele, Lindenhoek, La Crèche-Donlieu bereikt. De Britten aan de Somme veroveren Mont St. Quentin boven Péronne. Feuillaucourt wordt ingenomen en het Marrières-woud. MAANDAG- 2 Seftember.. Britsche troepen veroveren Bouchaves-nes en Baucourt. Bullecourt werd te-ruggenomen. De Franschen bezetten J uvignv, Crecy au Mont, Leury en Crouy boven Soissons. AAN HET WESTERFRONT. Bijnà geheel het Westerfront van Ieperen tôt Soissons is in beweging, en de vijand gaat overal achteruit met de uitzondering van La Bassée en Lens waar de Britsche lijn reeds vooruit-dringt in de Duitsche. Belangrijke punten werden gevvonnen. Bapaume en Noyon werden ingenomen, en de Somme overgetrokken. De strategie van Foch is den vijand te dwingen al de stellingen te ontruimen, waarop hij hoopt te blijven staan, niet door ze rechtstreeks aan te vallen, maar met ze zijdelings voorbij te loopen. Zoo bekomt hij met de minste verliezen zijne doeleinden en veroorzaakt de te-rugtocht van den vijand onder de "slechtste voorwaarden. De Duitschen trekken terug, maar zijn sterk genoeg 110g om op de bijzonderste plaatsen hevigen weerstand te bieden. C'haulnes en Bapaume en Péronne hebben het verscheidene dagen uitgehouden. De Verbondenen hebben de macht en het geduld om gestadig al deze plaatsen te veroveren. Op het einde der week zijn de Duitschen begonnen te wijken in Vlaande- ren. De Kemmelberg werd door hen verlaten. De lijn komt nu te Voorme-zeele en Lindenhoek dicht bij de lijn van 1916. Het is niet waarschijnlijk dat de vijand even gemakkelijk de ! hoogte van Meessen zal verlaten. Al-1 hoewel van op Kemmelberg de ^rijand de Britsche troepen in den rug kon ' schieten, w^s hij daar nooit zelf heele-maal gerust, daar hij er gedurig door [ de vliegeniers bestookt werd. ! Op sommige plaatsen, zooals Pé-; ronne, en op het vak Soissons-Noyon, ' biedt de vijand grooten weerstand. Op andere plaatsen, aan de Leie en aan de Somme is hij haastiger in den af-tocht.Men mag toch aannemen dat ze wil-len stand houden op de oude Hinden-burglijn, die loopt door Quéant, St. Quentin, La Fère, en de hoogte van St. Gobain. Deze lijn is zoo sterk ver-dedigd als maar kan, met al de moderne middelen. Aan Soissons verdedi-gen ze zich om te beletten dat Gen. Mangin dor de vallei van de Ailette zou oprukken naar Laon. Niettegen-staande de schitterende overwinningen ; mag men niet ontzien dat de Verbon-1 denen nog groote moeilijkheden zullen ontmoetten en dat ze hun geduld zul-' len moeten oefenen. EEN BELGISCHE AANVAL BIJ LANGEMARCK. : Belgisch Front, 28 Augustus. (Van eenen ooggetuige.) 1 Gelijk de ambtelijke mededee'ling ' van 27 's avonds het aankondigde heb-1 ben onze troepen in den nacht van 26-27 Oogst een prachtig succès be-haald v66r Langemarck. Het ging er warm toe, doch de zaak werd degelijk ' geleid. Om 1 ure 's morgens glimden opeens : aan den gezichteindef vurige stralen. ■ Onze kanonnen overgieten met duizen-; de granaten de vijandelijke stellingen. De Duitschers, werden zenuwachtig, roepen haastig de hulp in hunner artil-' lerie, doch deze beantwoordt slechts zwak het helsche kanongebalder en eenigen tijd nadien, stormen onze troe-en onder den kreet "Leve de Koning" naar de vijandelijke stellingen. Voorwaar geen gemakkelijke taak : het gevechtsterrein is doorweekt, de grond door de granaten omwoeld. Onze mannen plassen goms tôt aan het middellijf in 'tr water; doch dit ailes 1 II " De Duitschen trekken terug aan de - Leie, en hebben Kemmelberg verlaten. is niets, als 't geweer maar droog blijft. Vlug wippen zij den pinnekensdraad c over en rukken de stellingen van den c vijand binnen. 1 Wat prachtig werk heeft ons grof \ geschut verricht. Loopgraven, schuil- 1 oorden, 't is ailes vernield, en onder e île puinen kreunen de overlevenden. 1 Op de geheele frontlijn, 3 km. breed 1 begint nu een hevig gevecht. De vijand i is bij het aflossen zijner troepen ver- f. rast. Ten Noorden vinden onze jon- 1 gens de hoeve Brienne onbezet, zij 2 vorderen steeds, drijven de Duitschers 2 met het blanke wapen achteruit, die « gevangenen in hunne handen laten. j. De hoeve van Craonne wordt door 1 den vijand hardnekkig verdedigd en ( het regent er grenaten. Luitenant c Eelens klimpt op een versterkte schuil- ( plaats van den Duitscher, werpt door i de luchtpijp een ,grenaat die ontploft i en al de inzittenden geven zich over. t In eenen anderen schuilhoek rukt c sergeant Schoeder de deur af welke 1 hij als wapen tegen de Moffen ge- 1 bruikt. De dappere valt, de borst met ï grenaatscherven doorboord. Een ge- 1 vecht lijf om lijf ontstaat tôt de laatste \ Duitscher verplicht is zich over te ge- t ven. \ Al de stellingen in en om de hoeve 1 Demain worden op prachtige wijze na 1 een hevig gevecht veroverd. Ook daar c vielen ons krijgsgevangenen in han- 1 den. c De vijand beproeft door tegenaan- s vallen het gewonnen terrein te herwin- s nen. Bij zijn tweeden aanval laten de 1 Belgen hem den tijd niet om te nade- 1 ren. Vastberaden rukken zij op den 1 vijand en dwingen hem tôt overijlden 1 aftocht. t Op de hoeve "De Hond" doet zich ] een wezenlijk treurspel voor. Soldaat 1 Cieters die den linkerppls door een gre- 2 naatscherf doorboord is, weigert zich ( te laten verzorgen, doet zijn geweer < door zijn gezellen laden en schiet met 1 zijne eene hand op den Duitscher. Men 1 heeft de hand tôt aan den pois moeten < moéten afzetten. ( Meer naar 't zuiden werden de hoe- t ven Boris, Van Acker en Ferdinand < met het blanke wapen en grenaten van t vijanden gezuiverd. Als bewijs van de hardnekkigheid van den strijd in de loopgraaf Come- ' dia haalt men aan dat een soldaat ■ wiens geweer door eene grenaatscherf i was verbrijzeld de baionnet-zaag uit ' 'nen Duitscher zijn handen rukt en ; met dit eenig wapen voortgaat den 1 vijand te bestoken. 1 Onze karabiniers die daar den vijand J deden plooien vermeerderden hunnen s vooruitgang door het nemen der hoeve van Regina Cross,—die zelfs geen deel < maakte van het programma. Zij maak- ; ten er ook krijgsgevangenen. 1 De strijd voor Langemarck is een : mooi wapenfeit. Karabiniers en linie- j troepen wedijverden in moed en strijd- lust. Geen weerstand kon hun opruk- I ken stuiten. En nochtans zij hadden 1 het niet onder de markt ; de Duitsche troepen die zij voor zich hadden mo- gen onder de besten des Keizers gere- 1 kend worden en het terrein was door- 1 slecht. Enkele uren na den aanval waren de veroverde stellingen geheel ingericht. ; De Belgen bezetten de voorposten van Langemarck. Zij hebben hunne stellingen verbeterd, een hon4erdtal krijgs- : gevangenen genomen, een schoon getal machiengeweren, ammunitie en oor- ; logsmateriaal buitgemaakt. Het groot aantal Duitsche lijken welke op het slagveld bleven getuigen van de hevigheid van den strijd. Onze verliezen zijn, rekening houdend van ] de belangrijkheid van het verrichte 1 werk, klein. Het zal den Dliitschers voorwaar een raak antwoord geweest zijn op den plakbrief die zij voor onze lijnen hadden aan 'nen paal gespijkerd en -die den Vlamingen uitnoodigde zich over 1 te geven. "Ja, zegde ons 'ne Vlaam- 1 sche piot, ik geloof dat ons antwoord hen geen groot genoegen zal gedaan hebben." ROND DEN OORLOG. Lord Hugh Cecil, lid van het En-gelsch Lagerhuis, gaf zijne ^edachten over den volkerenbond. "Het is vreemd dat degenen die on-derhandelingen vragen ook voorstan-ders zijn van eenen volkerenbond. Ik ben zelf een geestdriftige ondersteuner van zulk plan. Maar wanneer men dat plan bestudeert, dan moet men zich afvragen, hoe deze bond als laatste middel zijn gezag zal doen geldén. Wanneer aile middelen om eene natie in opstand tôt gehoorzaamheid te bren-gen te vergeefs zijn, dan zou de bond haar den oorlog moeten aandoen, en ze tôt onderwerping dwingen. Zou zulke oorlog niet grootelijks zijn, zooals wij er nu eenen voeren ? Is het groote verbond tegen Duitschland niet het begin geworden van het verbond dat we wenschen op te richten ? De oorlog is niet langer tusschen twee groepen naties. Het is de beschaafde wereld die de opstandelingen tegen de grondwetten kastijdt. De oorlog kan niet eindigen door besprekingen en onderhandelingen zooals tusschen ge-lijkwaardigen, maar door de erkende nederlaag en de onderwerping van de weerspannige natie. Wij moeten too-nen dat er in feite eene macht is in de wereld grooter dan de macht van eene natie, want zoo dat niet getoond wordt, waarop, op welke basis kan dan het gezag van den volkerenbond be-rusten ? Zoo de oorlog moest toonen dat Duitschland het alleen kan uit-houden tegen de wereld, dan zou het onvoorwaardelijk nationalisme, het slechte beginsel dat Duitschland voor-staat, gerechtveerdigd zijn volgens de macht, maar niet volgens het recht. Het is noodzakelijk voor de gedachte van een bovennationale macht, die be-vat is in den volkerenbond, te kunnen toonen dat er eene macht is in de wereld, grooter dan de macht van de meest oorlogszuchtige natie. Zoo niet zou Duitschland, noch een loyaal deel-genoot kunnen worden, noch een on-derdanig lid van het Verbond. Dit nationalisme zou kunnen onbeperkt blijven en zich zelf zoekende te ver-sterken totdat het sterk genoeg zou zijn om opnieuw te strijden ; de andere naties zouden verplicht zijn hetzelfde te doen, en het verbond zou aan zijn doel te kort komen. De Duitsche regeering heeft de voorwaarden van de Spaansche nota aangenomen, en zal Duitsche schepen in de havens van Spanje geven als vergoeding voor de verliezen veroorzaakt door de duikbooten. Senor Dato, minister van Buitenlandsche Zaken heeft verklaard dat de Spaansche regeering zinnens is, al de Spaansche schepen op te eischen. Duitschland heeft toegegeven aan de protesten van Noorwegen over het zinken van schepen. Duitschland zal vergoeding geven voor de gezonken schepen, indien het bewezen is dat het gebeurde buiten de gevaarlijke zone. Deze toegevingen van Duitschland beteekenen eene verandering van poli-tiek tegenover de onzijdige landen. Beginnen de Duitschers hunne oogen te openen ? Ten minste sommigen onder hen. Zoo schrijft Otto Flake in Wissen uni Leben, van Zurich, dat de vrede bijna geheel en ai van de Bel-gische kwestie afhangt. Volgens hem is er geen discussie mogelijk over het recht van de Entente, de geheele her-stelling van België te eischen. Mr. von Bethmann-Hollweg erkende het onrecht. Die verklaring moet her-haald worden. Zoolang Duitschland zich er tegen verzet kan er geen vrede zijn. Dit weigeren is eene misdaad, zoowel tegen het Duitsche volk als tegen de menschheid. Van al de ziel-kundige verschijnsels, zegt Flake ver-der, in dezen oorlog, is er geen dat neerslachtiger maakt als de verandering van de openbare meening in Duitschland over België. In het begin wist het Duitsche volk dat het tegenover Belgie eene ;nisd''ad had begaan, die de noodzakelijkheid alleen recht-vaardigde. Het heeft die waarheid vergeten, en nu betreurt' het, dat het dit bekend heeft, vermits men zegt dat België een vuistpand moet zijn in de handen der onderhandelaars. Neen, België is geen pand, maar de herstel-ling ervan is eene zedelijke verplich--ting die buiten bespreking is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods