De stem uit België

358 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 May. De stem uit België. Seen on 07 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tt4fn1475m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Stem Abonnaient ; 2/5 voor 3 mA&fidss. Stibscripuen: 2/6 for 3 KMBiki. V*of ë.z Yeraenigde Staten: flO cfca. Yoor Holîand : 1.28 11. Yoor FrarJîrljlf. 3 fr. Yoor do sclaaten: 1/0 of 2 fr. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. yyr VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné i Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 37. (Blz. 1963-1970.) Oplage: 10,600. VRIJDAG, MEI 31, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. Aan onze duurbare Landgenooten. Op Vrijdag, 7 Juni, eerste Vrij d; er maand en feestdag van het ] lert van Jésus, vieren onze medebu ers, in het bezette België, onder i ;iding hunner Bisschoppen, den 50' erjaardag van de toewijding van o 'aderland aan het H. Hert. Eeno Dep, door Z. E. Kardinaal Merci edaan tôt de Kerkelijke Overhedi er Verbondene Natiën om zich ai 3 sluiten bij het katholieke België < let ons dit Jubelfeest te vieren, let den besten uitslag beantwoo eweest. Niet alleen in Engelan rrankrijk, Italië en Portugal, ma n Noord en Zuid-Amerika hebb e vertegenwoordigers van het kerk ijk gezag hunne geloovigen aange2 un dit jaar zoo plechtig mogelijk d> eestdag van het H. Hert te viere îuitengewone pogingen moeten vvc [en aangewend om van de goddelij! termhertigheid de genade te bel? nen van eerlange tusschenkomst ti ■oordeele der Bondgenooten. \A ullen ons hier in de Britsche eila [en schikken naar de verordeningt 1er Bisschoppen, die allen het voors: 'an Zijne Eminentie met volkome lereidwilligheid hebben aangenome edere Belgische familie zal zich d ■ereenigen met de Engelsche kath ieke bevolking hunner parochie. Y\ :ullen brachten te communiceeren i len feestdag zelf of op den volgendi tondag. Wij zullen onze hard b iroefde vrienden in België en on lappere soldaten in de vuurlijn g lenken—ons samen toewijden aan 1: H. Hert : onze aanbidding, dankze ;ing en eereboete doen opstijgen t roor den troon van genade—en met rarigste liefde den zegen afsmeek fan het H. Hert, bron van ail Iroost, voor onze Bondgenooten, ma bijzonder voor onsgeliefd Vaderlar De nood is dringend. Wij moet onze blikken verheffen tôt Hem, c beschikt over het lot van volkeren natiën zoo wel als over personen familiën. Komen wij vooruit n: moed en betrouwen, steunende op belofte van het H. Hert dat Zij zegeningen zullen worden uitgestc over hen die deze godsvrucht zi toegedaan. Z. E. Kardinaal Mercier vermaa de christelijke gezinnen gebruik maken van dezen feestdag om aan geestelijkheid hunner parochiën vragen hunnen huiselijken haard t te wijden aan het H. Hert. On priesters hier in Engeland zullen g lukkig zijn, op uwe aafivraag, die i wijding ten uwen huize te kom doen. t A. A. DE WACHTER. Vie. Gen. van Z. E. den Kardina o SnVinnno Jnnofpns (Zie De Stem, Nr. 36, blz. 2.) EEN ANARCHIST. Hij is een wreede ziel, ik vvil zegge een onstuimige, een absolute. W: hem niet kent, zou hem niet graag i den donkeren ontmoeten met zijn aai fîezicht van Apache, of beter van Bo chevist. Zijn oogen staren lijk ijze en die kop op die breede schouders leemvachtig. Maar hij is goed, barn tartig, en medelijdend. Hij hee 'elf geen cent te veel, maar hij ka 8een nood noch armoede zien bij ai deren. Van zijn eigen armoede dee hij mede aan de schamele maats, di !egt hij, veel ellendiger zijn dan h 2elf, dewijl ai j, benevens lichamelijl armoede, armoede lijden van gedach ten. Hij is een gedachtenmensch, eer intuitieve, en hij heeft zijn gedachten kasteel gebouwd op de uiterste berg toppen, waar weinigen hem volgen i. omdat zij hem excentrisch wanen. Hi x- is katholiek geworden. Ik heb herr zien bidden in de kerk lijk een klui zenaar. Zoo op de kille steenen var -n hun cel baden de eremijten, wijl d( ns lokvingers der driften hun pijen stuk p. scheurden om hun gebed te stooren. Il er heb hem zien te communie gaan lijk een eerste-communiekant èn 'k hac în willen binnen dat hart sluipen om te m hooren hoe zulk een mensch spreeki »n tôt onzen Lieven Heer. Zijn schietge-js bed is : ik geloof in de ééne, de hei , lige, de katholieke, de apostolischs ra Kerk. Hij is verzot ®p de Christus d, figuur. Het Evangelie kent hij var ar buiten. Hij ziet Christus altijd er in overal tusschen de hedendaagsche we reldellenden, maar 't volk is te blind e" zegt hij, te kunstmatig gegalvaniseerc et om dat te zien. En als hij spreekl ;n van 't volk dan zucht hij, lang er n zwijgend, want het schijnt hem dal 't volk wordt begraven, met vleiers-ir" woorden en eereleuzen. Hij is een be-ie keerling na een ultra-romantisch le o- _ vreemde onbekende wezen, op zijn Alfred de Musset's. Dan kwam het heimwee, de ijdelte, de begeerte, de verveling, met aandrang tôt zelf-moord, tôt opstand, tôt anarchisme en hij was nog maar volop twintig jaar. In die dagen, of beter in die nachten, dat zijn lijf griezelde van wulpsch-heid, dat zijn hart bonsde van onrust en zijn hoofd gloeide van haat, had hij uren lang gezeten op 't bankske voor een Calvarieberg, langs zijn baan, had hij daar^ zitten weenen, hij die geen geloof ha'd, maar stierf van niet te gelooven, met den gekruisigde, en hij had zitten peizen op al de men-schen, dutsen en doolaards lijk hij, maar onbewusten. O, en dat hij met een intuitief verstand was geboren, en niet kon versmelten in de kudde, die niet lijdt, omdat zij niet weet ! Hij haatte de menschlooze menschen, de slentermaatschappij en de ijzeren wet. Hij zou naar Amerika gegaan zijn, er-gens in de oerbosschen waar hij ailes vergetend en door allen vergeten, geen last meer zou zijn voor zich zelf of de menschen. Toen was de oorlog uitgebroken, en gevolg gevend aan den drang van zijn geweldige natuur, die moest iets groots doen of bersten, was MIJN G0EDE HERDER. m :el - 'k Ben een verloren schaap in 't haten ne Van dezen diepen nacht, n* En naar mijn herder schreit mijn blaten JS Eentonig droef een klacht. o- rij Ik mis de kudde en 't kalme grazen )p Bij dag in welig dal, >n En 't lceeren door koel avondwazen e- Naar veilig warmen stal. Mogen Uw deuren openbreken t Naar dees mijn moede klacht! Kom, til mij onder teeder spreken Op Uwen schouder zacht. . de Gedenk de braam en doornenhagen, Die plukken blanke vacht, 3n En stil mijn vrees en weifel-klagen, ar En zalf mijn wonden zacht. 3n En, goede Herder, wil mij dragen je Naar d'ouden warmen stal 3n Em mij nog vele vrededagen 3n Weiden in welig dal. et ie Front. Mei 1918. Van Moerlande. ne t [l ven. Een verstooteling van een kind ergens in een groote stad, opgeraapt . langs de straat, opgekweekt door groot-ouders als een geus, en een heiden, e een rakker van een schooljongen latei e die de bellen der huizen kapot trok, e de manden van de groenselmarkt om-verklaaide, de straatlantaarnen uit-draaide, die zwart en blauw geslager e werd door politieagenten. Hij wa; - dokker geweest, nog een kind, later als . zeeman had hij den helft van de we-reld gezien, van op den mast, waar hi; halve dagen tôt zijn straf werd opge-kruisigd, later fruitverkooper, gazet-tenleurder, theaterfigurant, bazarbe [_ diende, en- dies meer. Hij was nooii geen bedelaar geweest. Daar was hi; te fier voor. Hij had geslaafd vooi zijn brood en gevochten voor zijn vrij heid, al was hij als niemandskind, er derhalve een maatschappijslaaf gebo n ren. Daarbij was hij een nachtraai e geweest, een herbergprins, een vrou n wenstreeler, ja zelfs een socialistischt i- propagandist tôt hij uitvond dat dit 1- kyvakzalverig verpolitiekt socialismt r, niets gemeens had met zijn socialisme is Want hij had veel boeken en blader i- gelezen en zijn sterke natuur kon nie ft om den tuin worden geleid. Te: n waarheid streefde zijne rustelooze ziel i- Hij was begeesterd door de kunst, d< lt natuur, de Schelde, Antwerpen, ei s, 's nachts kon hij op net Scheld of il ij de velden uren lang alleen wandelei :e en droomen van de sterren en he hij gaan vechten, lijk een leeuw, roe keloos, hunkerend naar dood in bloe-digen kamp. Hij werd geridderd er geëerelegioend. En dan kwam d< langdurige loopgrachtenoorlog, me die stilte, en den tijd om te zitter denken, en om op zijn vroeger lever neder te buigen, het doorkijkend me den spiegel van den oorlog en der verrekijker van de toekomst. Er wa: iets veranderd in hem. Hij was inge legerd met hoogstudenten, simpelt piotten lijk hij zelf, die meedeeldei van hun overvloed, zoo heelmaal zijn: gelijke werden en hij, onwillekeurij keek hen na, in hun godsdienstig le : ven, hij redetwistte dat hooren en ziei verging, tôt hij, door den geest God: ' gedreven, ervaarde dat de natuurlijki ■ rechtzinnigheid van zijn ziel zoo dich stond bij de katholiêke waarheid. El ; een avond teenegader was hij begon nen bidden, met geloof, voor al di ■ anderen, niet voor zich zelf. Durfdi : hij niet, als een onwaardige, of wa : hij nog te hoogmoedig om iets te vra : gen van God ? Maar anderen badei voor hem... tôt hij schreef aan eei i priester dien hij nooit zag, en onder : richt, ging hij knielen om zijn levei r als een zonde uit te spuwen. Het wa de blijde dag van zijn gedaanteverwis : seling. En sedert bleef hij trouw ge i lijk een kind, en werd hij een apostel i Hij is gemaakt voor heiligheid. Wa i zal hij doen ? Zal hij naar de vreem t de streken trekken, om de wilden t bekeeren, ver weg van 't verouderd Europeesch wereldtje ? of zal hij op de hoeken van de straten aan de hei-denen van ons land de blijde bood-schap preeken ? of zal hij in de een-zaamheid van een Trappistenklooster als een martelaar voor God, aan de wereld en zich zelf sterven ? Ik weet het niet. Maar dit weet ik : dat er maar een ding groot genoeg was om zulk een natuur te omvatten : de bo-vennatuur.EEN JONGEN VAN TE LANDE. Hij komt uit het hartje van moeder-Vlaanderen, waar 't reuzelend koorn sperkelt van zware rijpheid, waar de koeienuiers Iudderen in 't hooge mal-sche gras, waar de kelders geuren van room van zoetemelk en de boerinnen triomfantelijk, en met ,'t diamanten-kruis opgesierd, als koninginnen van te lande, met hun botermanden naar den markt trekken. Hij is een flinke boerenzoon, nu kanonnier te paard. Hij is de oudste van een twaalftal bloed-rijke broers en zusters, en peter van 't jongste zusje dat hem zooeven .zijn eerste communie meldde in zulke teere troostwoordekens dat het hem bij 't lezen kropte in de keel. Hij is ver-want met een honderdtal kozijns en nichten uit denzelfden familiestam, koninklijk schoon lijk 't geslacht van David, de grootste weelde van Vlaanderen voor den oorlog. Stadssoldaat-jes en parvenutjes hebben in 't eerst wel geschimpt om wat ze noemden de domheid van menschen met veel kin-ders. Maar hij duwde die spotters met zijn zware handen langs den grond. Hij gelooft immers in slaande argu-menten als de beste en wee die aan zijn vader of zijn moeder raakt. Nu durven zij niet meer, maar strijken nu zijn mouw met honing. Zij zijn immers lijk bijen : ze hebben een angel die steekt, en honing die leekt. Als hij trouwt, dan leidt hij ook een flinke boerendochter tôt het altaar, een die werken kan en bidden, een die moe-deren wil, volgens de traditie. Men trouwt niet uit eigenliefde, maar men paart liefde met liefde om de liefde, te vermenigvuldigen, in vele kinderen, die 't land gerieven en God lieven. Dat is voor hem zoo klaar als 't water van den Dender, langs wiens boord zijn vader's hoeve troont als een ver-sterkt kasteel. Hij heeft landbouvr-onderwijs genoten en door zelfstudie in lange winteravonden, in warme noe-nestonden, en met klokgeluid door-ringde zondagnamiddagen heeft hij zijn gezond boereverstand ontwikkeld, tôt een heldere filosofie des levens, niet om te praten door schijngeleerde schoolvossigheid of modern-verlichte verdonkeremaning. De troep heeft hem niet geschonden. Plaatst hem morgen op 't land, met Blesse en Baai, en hij zal "ju" zeggen en den ploeg • door den akker drijven, en 't zand uit ■ zijn klompen slaan, alsof hij nooit i 't land verlaten had. De aalmoezenier : weet dat die boerenzoon hem altijd : terzijde staat, loyaal en sterk in zijn i geloof, de officieren weten dat zulke i mannen nooit begeven, zij zijn tôt : plicht verijzerd. Daar kunt ge eene i kerk op bouwen want de grondvesten : liggen in de eeuwenoude familietradi- - tie. Hij zegt niet veel, tenzij als 't : nood doet en dan spreekt hij door. Hij i ziet veel en monkelt binnensmonds om ; waanwijsheid en gebaring. Zijt u zelf, ; is zijn leuze en met die leuze beoor- - deelt hij het midden waarin hij leeft. t Later op zijn dorp zal hij een kracht ; zijn, conservatief voor de hoofdlijnen ; der traditie, modéra voor de aanpas-t sing der bijkomstigheden, een kracht i in zijn dorp, zeg ik, wanneer elk dorp, - als een lokale eenheid zijn zaken zelf zal beredderen en niet toelaten zal dat stadsmenschen hun w-ijsheid, in om 't even welken politieken vorm, komen - opdisschen uitgaande van 't waanwijze i princiep dat de boeren stadslantaarnen i noodig hebben om den weg te vinden - door hun landerijen, waar dé geest der i vaderen als de woestijnzuil hun voor-5 zweeft. 'k Heb veel menschen over - den oorlog hooren praten, optimisten - en pessimisten,-gelukzoekers en gezag-. voerders. 'k Heb nog meer over den t oorlog gelezen uit betaalde en onbe- - taalde pennen, maar als Fons zijn t krijg»kunde en wereldpolitiek uiteen-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods