De stem uit België

567081 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 14 July. De stem uit België. Seen on 18 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t727941w36/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de Jaargang.—Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankri fr.cts ; Price lld. OE OFFENSIEF DUURT OVERAL VOORT. DUITSCHLAND WORDT BEKOMMERD. NOTA VAN DEN UITGEVER. —De oproep om steun, verleden week gedaan, is reeds door velen gehoord geworden. Hartelijken dank aan allen die gifter en abonnementen Inbrachten. Wu zun er echter nog niet. Er ontbreekt nog een inko-men van ongeveer £10 per week dat door nieuwe abonnementen ofwel glften moet worden gedekt. Ue opslag van het papier heeft meegebracht dat wu in uitvoering van vroeger aangegane overeenkomsten, aan onze soldaten ons blad opsturen met ernstig verlies voor ons. Mogen wij een eerbiedig beroep doen om hulp van dien kant? —Deze week geven wij in de plaats der boldaten-pennen eene Studentenbladzijde die voortaan aile drje weken of maandelijks zal verschijnen. Toekomende week geven we opnieuw de Soldatenpennen voor welke rubriek ons nog steeds prachtige stof toekomt. In de eerstvolgende bladzijde geven we ook een briet van onzen Marollien, wiens mengelwerk zooveel bijval had destijds, die naar Congo vertrok en daar door de censuur belet werd zijn mengelwerk voort te zetten. Zijn brief uit " Bocherie orientale. Territoir belge," danken we aan zijne nieuwe overeenkomst met de Censuur. .. —Voor de briefwisseling : Voor de gemakkelijkheid van ons werk, gelieve men zooveel mogelijk op den briefomslag (21, Russe» Square, London, W.C.), eenige aanduiding bij te voegen als : Aankondigingen, Abonnementen, Geldverzending, Inlichtingen, Kinds-korf, Krijgsgevangenen, Opstelraad, Opzoekingen, Pakverzending. O Kindercommunie op 30 Juli a.s. De "Oss. Rom. " bevat het volgend Pause-lijk voorschrift, onderteekend door den Staatssecretaris, Z.Em. Kardinaal Gasparri : * Bij de nadering van den tweeden verjaar-dag der allerdroevigste gebeurtenis heeft Z. H. Benedictus XV, Wien niets meer ter hajte gaat dan de zorg, dat godvruchtig en getrouw worden nageleefd de decreten ' Sacra Tridentina Synodus ' en ' Quam Singulari ' (omtrent de communie der kinderen), welke Zijn voorganger, zaliger gedachtenis, deed uitvaardigen, zich gewaardigd, na rapport van ondergeteekende, Kardinaal-Staatssecre-taris, het volgende voor te schrijven : Aile en ieder der gewone kerkelijke overheden in Europa zullen aile zorgen aanwenden, opdat in de kerken en bidplaatsen hunner respectieve diocesen op Zondag 30 Juli a.s. aile kinderen van beide geslachten, zoo plechtig als mogelijk is, communiceeren ter in-tentie van den H. Vader." O GROEMNGE. (11 JULI 1302—1916.) Nog een jaar dat we voor den i ien Juli geen feestelijke herinnering aan te kondigen hadden. En toch, hoe de oorlog ook woede, hoe ons volk ook verspreid zij, welke ook nu de bondgenoot zij en welke de vijand, de slag der Gulden Sporen blijft geprint in ons volksgemoed als het symbool onzer historische volks-grootheid. En zoo zal het blijven zoolang wij willen blijven: één Vlaamsche volk. Op 21 Juli zullen wij als Belgische burgers, met de hulp der officieële wereld de geboorte herdenken van België, ons vaderland, als onafhanke-lijken Staat in de rei der Staten ; en bidden zullen wij dien dag opdat die Staat en die onafhankelijkheid her-steld mogen worden als een veilig te-huis voor Walen en Vlamingen. Op il Juli hebben wij ons Vlaamsche volk herdacht met zijn eigen aard, en taal, en wezen, zijn eigen grootheid, zijn eigen verl|eden, zijn eigen naam en faam, en hebben we gebeden dat de Goddelijke Voorzie-nigheid het weer moge vereenigen op den voorvaderlijken grond, waar het den herwonnen vrede benuttigen moge, om op te bloeien in steeds hoogere beschaving, ter meerdere glorie van Dengene die heerscht in de hemelen en van Wie aile Volkeren en Staten hun bestaansleen houden. Onze "Jongens." • "Keep the home fires burning till the boys come home." Wat het woord beteekent. Onze jongens ! Waar het woord vanda-in komt, weet ik niet. Wie het eerst onze Belgische soldaten "onze jongens" noemde, kan ik niet zeggen. Dat woord is als vanzelf ontstaan en door het volfesgemoed aangeno-men als het best weêrspiegelend de genegen-heid van onze menschen voor hun soldaten. Het is een woord van liefde, van volksliefde. en die toch e!lk iemand's jongens zijn. De oorlog moge veel leelijke zijden hebben, en hij moge een tweegevecht zijn van haat, in de vo'lksziel ten minste groeit die haat uit rechtzinnige, onvervalschte en zelfopofferende liefde en baart breeder liefde voor de gemeen-schap, en wie liefde heeft kan leven want de liefde is sterker dan de dood en maàkt het lijden licht en zacht. Ons volk en zijne " Jongens." Ik heb zoo dikwijls aan ons volk gesproken over onze jongens : het is een harp die men zoo heerlijk-gemakkelijk spelen kan, want zij De Belgische jongens, die te Rouen, hun Plechtige Kommunie deden, met E. H. Lesergeant, volksvertcgen-woordiger Raemaekers en andere weldoeners. Het weerspiegelt heel en gansch het karakter van ons vol'k, de gedachte en de houding van ons volk in dezen oorilog de gedachte en de houding van ons volk tegentfver elken oorlog. Onze soldaten zijn onze jonigens, dit wil zeggen onze jonge kerels, in den vollen fleur en geur van hun jeugd, in soldatenpak gestoken, met oorlogstuig gewapend, sterk als eiken, taai als welster, maar zoo weinig officieel oorlogsgezind en oorlogdroomend, hun plicht doende en geheel hun plicht tôt het einde toe, als vrije kerels die vrij willen vechten, wars van haai en praai, en legerleuzen. Prach-tiige sdldatenstof, heerlijke soldatendaad, orn-dat het nu zoo moet, maar vijaridig van aile vormen en formulen wanit onder en boven hun soldatenschap, glanst hun jongen-zijn naar buiten, en hun teêr hart, hua zoete ziel smacht naar moeder die waoht op haren lieven grooten jongen. Onze soldaten zijn onze jongens, zegt het volk, niet onze mannen, onze krijgers, onze ridders, onze helden, deze woorden zijn al te grootsch, te bombastisch, voor den eenvoud, de ongekunsteldheid, de onbevangenheid, de zwierigheid, de vroolijk-heid van onze soldaten ; want het doendige, het speelzieke, het losse van hun jongen-zijn veropenbaart zich allenthenen. Het kinder-lijke immers is hun gronddeugd en waar vond de kinderlijkheid der jongelingsziel ooit be-teren. bodem om weelderig te tieren dan mid-den de volksvreugde van 't stille rustige Vlaanderen? Men kan onzen Vlaamschen soldaat niet pletten. of drillen in een automa-tischen, abstracten of algemeenen legervorm, want elke jongen draagt met zich mede, zijn dorp, iijn huis, zijn taal, zijn h-andel en wandel. Daarin, in zijn eigen grond, als een bloem in haar potaarde, kan hij groeien en bloeien. Daarbuiten moet hij verslenzen. Onze jongens, zegt ons volk, en 't is aan-dOenlijk schoon als de woorden "Onze vader die in de hemelen zijt," want het beduidt een diep gemeenschapsgevoel, eene algemeene vaderlandsliefde met daarbij zooveel fierheid en vasten wil om deel te nemen in elkanders glorie, zelfopoffering en weedom, met diep daaronder zooveel menschelijk en moederlijk medelijden voor de jongens die zich slacht-offeren, na een hondenleven, tôt den dood is van 't zuiverste allooi, en 'k heb, in tranen en vreugdekrenten de weer klank zien trillen van dat harpespel op de wezens der toehoor-ders. Ik heb zooveel spaarpotjes gezegend waarin de Belgische werkman wekelijks wat zilver verborg om een der jongens van het front te laten in Engeland op verlof komen. Erf de schamele vrouwen zijn zoo dikwijls komen aankloppen om een beetje gewijd te steken tusschen het ik weet niet hoeveelste pakje dat zij opsluurden naar de lieve jongens. En in dagen van ontmoediging—want een vluchtelingenziele is somwijlen zoo donker-stormig, — wanneer 't vluchtelingen-harte het niet meer kroppen kon,—heeft het woord "ziet naar onze jongens, wat zij lijden," zoo dikwijls den indruk gemaakt van Christus die de onweêrzee sitillegde met een gebaar van zijn hand. En in dagen van wel-gevoelen, als ik met de moeders te klappen zat, nevens het Engelsch vuur, heb ik zooveel hoofden met vreugde zich zien lichtkransen, als ik hun zei : "Wat zal 't zijn als onze jongens weêr te huis komen ! " " Keep the home fires burning till the boys come home." Als onze jongens weêr zullen te huis komen met de vrijheid in hun land, en als de menschen zullen zot worden van overweldigend vrijheidsgevoelen ! Er zal geen koekebrood lachen op tafel, geen malsche koffie geuren misschien, en geen bruischaard zal parelen in de glazen—want de Duitscher heeft 't land uitigezogen en uitgezopen—maar men zal zwij-meldronken zijn van vrijheidslucht en victo-rieheerlijkheid. O die dag van onuitblusch-baren vrijheidsbrand ! De moeders en de dierbaren zullen hunne jongens wederzien— zoovelen echter niet—maar zullen zij ze nog wel erkennen in hun oorlogskhaki, uitgestre-ken en uitgemeten, tôt 't doelmatigste oorlogs-vermogen? Welk een verschil nu bij die eerste mobilisatiedagen, wanneer onze jongens hun regimenten vervoegden en hun sol-datenplunje uitvouwden uit de kleerkas, en de witte of blauwe manœuverbroeken, heraan-pasten? Welk verschil nu tusschen die vod-den en lompen, die bemodderde en ontkleurde soldatenjassen, wanneer onze jongens afzak-ten van Antwerpen op den Yzer,—en den gentlemanliken khaki? Ik zal het niet ont- kennen, de piotten, de jaigers, de kanonniers, de gidsen, de lancieren, de grenadieren in hun bont livrei, op dagen van praal en spraai, waren schoon en lief, een weelde voor de oogen, maar dat was geen oorlogsuitrusting en het was onpractisch op aile wijzen. 't Was een paradekleed, eni oorlog is geen parade, al is het wel een parodie van de beschaving. Het valt ten andere rap in het oog dat de khaki en de geheele nieuwe khaki-uitrusting van heit hoofd tôt de voeten, veel edeldrach-tiger is, en den jongen, forsohen man veel sterker doet uitkomen met zijn heelen Jichaamsbouw, zonder te vergeten dat de ■khaki als van zelf een netheid, en een keu-righeid medebrengt die, in het opzicht be-leefdheid en welvoegelijkheid, inwerkt op den soldaat en zelfeerbied fel aanbeveelt. Onze jongens weten dat wel. Als een Engelsche tommy op verlof komt, geladen lijk een muil, met al zijn loopgrachtenmateriaal, dan ver-schijnt hij hier gelijk een mal die regelrecht uit het hol gekropen is, en 'k geloof wellicht hat hij wat "mud of Flanderst" aan zijn broek strijkt, om—en hij heeft het recht daartoe— den volke diets te maken waar hij vandaan komt. Als een onzer jongens op verlof komt, dan is hij uitgestreken, nieuw en versch. tôt op de tippen. Het geheim daarvan aohter-haalde ik voor enkele dagen. 'k Had eenige onzer jongens op mijn kamer, met frisschen blos en helder oog, en als ik de opmerking maakte dat zij chic types wanen, dan wisten ■zij te vertellen dat zij broederljjk het schoon-iste en beste van de compagnie hadden ge-ieend, hier een broek en daar een vest, hier een klak en daar een paar bruine getten. 't Is wonder, maar 't is waar, de khaki boe-zemt zelfeerbied in, en de tijd is voorbij toen schachten-piotjes wandelden op en neêr, hun soldatenpak aangeschoten met een kruisboog, of gidsen en lancieren, rood, geel en wit Jawaaierig vlekten, al9 versch opgenomen uit een poppendoos, maar helaas, hun twee dagen rondgespraài, tôt bewondering van de vrienden en de lancierzotte vriendinnen, moesten betalen met een vierdagenlang knop-penblinken en kleerenwasschen. Neen de moeders zullen hunne jongens niet meer her-kennen, zij zullen ze'voor Engelsche tommies nemen, ware t niet van 't Bel'gisch nationale kleur op de kepi, en ware 't niet dat moeders speurzin soherp is, en zij, die vroeger piotten-en lancierzot waren, ze worden zeker "khaki-mad," want 't is nu eenmaal een feit dat aile uniform aantrekkelijk is, en dat in dezen oorlog de helft van 't menschelijk geslacht khaki-mad geworden is. Helaas ! soldatenkleuren in oorlogstijd verbergen zooveel sleuren en labeuren. Wat zijn ze? Onze jongens, wat zijn ze wel anders als een aantal vredelievende, in jeugdwelligheid volgroeiende jongelingen, plots bij het blazen van den noodihoorn, diienstplichtig of vrijwil-lig, verlatende hun bezigheid, hun ambacht, en moeders keuken. Zij komen uit de steden en de dorpen, zij komen uit de bureelen en de fabrieken, zij komen uit de mijnen en de booten, zij koimen uit de onderwijsinrichtin-genen uit den landbouw. Zij werden allen samengetrommeld tôt een nationaal léger, samengeordend1 om al hun ziel' en lichaams-kracht samen te legigen als een dam tegen den overrompelaar. Zij zijn geen leger van een partij, een ras, of een klas. Zij vormen één vaderlandsch leger, dat niets anders zijn kan als democratisch, als èen volksleger, wijl elkeen even groot en schoon is', dewijl elkeen zijn schoonste en jongste leven opoffert, en dewijl het samenzijn ini lijdien en gevaar voor éénzelfde zaak van zelf de groote natuur-deugden bloot legt die onbestorven liggen in elke ziel. Het is immers zoo zoet en aan-genaam als broeders te leven onder elkaar, en die band van broederliefde die loopt langs de krinkelkronkelende loopgrachten onverbro-ken, is de regenboogbelofte voor de toekomst van ons land. De oorlog breekt de schansen weg tusschen de zielen, en ontvouwt hoe veel menschelijk schoon en groots er ligt daar, ofschoon ver-mengd, meestal, en verruwd met en door menschelijk klein. Gods menschenwereld is zoo veelzijdig-heerlijk voor wie met zijn ziel luistert naar het blij- en treurspel van de zielen, die in hun milioenenvoudigheid, een weerspiegeling zijn van Gods oneindigheid. Waar zijn ze? Onze jongens, waar zijn zij? Waarlijk het Belgisch volk mag op zichzelf het "In exitu Israël de Egypto" toepassen. Onze jongens zijn verstrooid over de wereld henen. Het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection