De stem uit België

1620 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 April. De stem uit België. Seen on 29 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d50ft8ht6f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Bureeî: 21, RUâSELL 8QU/ LONDON, W.C. Téléphoné» Muséum 2 6 7* De Stem uit Belgie. Vbannement : 2sh. voo ! maanden. Subscription îsh; fçr 3 rnonths. Voo le Vereenigde Staten iO cts. Voor Holïand : j I. Voor Frankrijk : 2.5( r. Voor de soldaten : lsh f 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 32. Hz. 1427-1438.) Oplage: io,8oo. VRIJDAG, APRIL 1], IQI/* Registcred at G. P.O. as a Newspaper. 12 blz. i ^d. De Oorlog en de Vlaamsche Volkskracht. Sociale volkskracht. Het vraagstuk doet zich voor als volgt: I Hoe zu'ltai wij de Vlaamsche volkskracht I heropbouwen, in 't licbt vain ailes wiat de I oorlog on s lteetrde of ontleerde, m et andere ! woorden, hoe zullen wij op " verstandelijk, [ zedelijk, sociaal en godsdiienstig gebied," oins [ voile opvoeden o<m het al de rijkdommen viajn zijji wezen te lesren onitigimien, om al zijn mogelijkhedieia tot werkeMjkhedd te maketn, ten einde bat eerae aereplaats te laten i'nnemen jade be/.cfaïaafd» wld, door J«ze oorîogis-schommeling in zoo manig opzicht gewijzigd? In een eerste bijdxage had iik het over [ "vefstandelijke " volkskracht welke moelt j aangeworven en ontwïkkeld worden door ' eigen onderwrjs, met de moedertaal als voer-\ taal, volladig en stelselmatig aiangepast aan : de Vlaamsche toestanden. Vervolgems moet 1 die verstandelijke volkskracht zich openbareai naar buiten, in den vreemde, op elk gebied vaa wetenschap en nijverheid. En binsien den lande moeten drukpers, dagbladwezen, letferkunde en staatkunde dermate ingericht zijo dat zij het volk door de waairheid opvoe-den voor de waarheid. In een tweede bijdnage had ik het over "zedelijke " volkskracht welke moet aamgie-worven en ontwikkeld worden door de opvoe-ding der ware en gezoode vaderlandsliefde, door de opvoedilng der eigendommelijke be-leefdheâd, door de opvoeding dier eenidracbt, door de opvoeding der zuiverheid voor het leven, en voor de moderne wereld. Thaims hebben wij het over "sociale" of r maatsohappelijke volkskracht. Door sociale volkskracht beduiden wij de ■ kracht die uit-gaat van een degelijke inrichtinig, verstand-houdittg, em wisselwerking der verschilletade klassen en sitanden der maatsebappi j, zoodat elk een gepast voortbrenigand en wimstopsitrij-kend aandeel hebbe in de geesteli'jke • en stoffelij ke schattan der maatschappi j, zoodat niemand leven moete in. onverdiende ellende, zoodat voor elk besta een zekere maat van stoffelijke welvaart welke vereischt wordlt tot beoefemdmg van detigd en wetenschap. Door sociale volkskracht beduid ik diensvolgens ook de degelijke inrichting, uitbreiding en verdeelling van 's l?nds welvaartsbronnen, 't zii door persoonliik iniitàatief, 't zij door Stau.sstenn aar, !io. . ci'iooulijk initiatief, 't zij door den Staiat zelf, daar waar het per-soonliijk initi'atief o-ntbreekt. De Staat immers is gemaakt voor de welvaart van het volk, als enkelingen en samerileving, het volk is niet gemaakt voor den Staat. Een volk is een matuurlijk wezen, een Staat is een con-venitioneel weaen. De Staart is een werktuig ter bevordering van 's volks belangen,, moge-lijkhedfein en idealeai. Maar de Staat moet, waar het noodig is, wijzer zijn dan ljiet volk dit wil zfggen dat de Staajt het volk zou moeten vootrlichten. De Staat mag niet enkel en alfeen de uiting zijn van den wil van het volk. Het volk immers kan onwetend bevooroor-deeld, bedorven zijn. De Staat moet dus ook de lichtbaak zijn voor 't verstond van het volk, en de uitzuiveringskracht voor den wil van het volk. De Staat moet idealist zijn. De Staat in de moderne Europeesche politiek gaa>t veelal tweederlei mank : eerst omdat hij niet idealist is, maar enkel positief de uiting yan den volkswil, 't zij die wil goed of slecht is. Daar ligt het gevaar van een liouter demo-cratischen Staat. Hij is niets anders dan een thermom'eiter van 's volks toestand, hij is geen geneesheer. De Staat in de moderne Europeesche politiek zondigt ten tweede omdat hij autocratisch is, dît wil zeggen, geen vol doende gehoor geeft aan de uiting van den volkswil, 't zij hij die uiting van den volksw-'1 a priori uitsluit, of vermoeilijkt door allerlei partijschapoeti, tusschenorganisaties en tus-schenpersonen. Wijze staatskunde derhalve bestaat in 't evenredig aanpassen van de autocratie aan de démocratie, in het in overeen-itemming brengen van vrijheid en gezag, in het wsdsrzijdsch inwerken van Staatsideaal en volkswil. Het is voorwaar geen gemak-ktlijfee taak. Derfialve is het getal der grootp staatsinartrien zoo gering. Er zijn veel tijde-hjk groote staatsmanmen, aiutocraten of demo-cratea, maaT blijvende grooten niet, want zij zijn niet bestand tegein het oordeel der histo-ne. Velen zijn. gestandbeeld, maar helaas hun misgrepen en hun ambities zijn de schuld der tragische giebeurtenissen. In onzem tdjd, meer dan vroeger, wordt de echte staatkundige zoo niet gesteenigd, toch achter-uitgesteld. Wij leven immers in "le siècle des incompétences," en w© zien blindein blio-den leiden. Hoe vorraen wij de sociale volkskracht? Het spreekt van zelf, dat we die verstande-ujke, zedelijke en godsdàensitige volkskracht met kiiiïnen afscheiden van de sociale volkskracht, dewijl de volkskracht een geheel is door die verschillende bestiaindd'eelen samen-gesteld, dewijl bet ééne bestanddeel het andere vervolledigt. Het spreekt ook van zelf diat wij de verschillende middelen tot vorming der sociale volkskracht niet uitvoeirig ontleden kunnen in al hunner aiangelegen-hedan. Wij kunnen enkel beginselen opge- (i) Zie: "Stem uït 'B»1giê," Nr. 33, over VfjTSftandelijke " volkskracht, en Nrs. 28, 29, over " zedelijke " vO'lkskrachit. ven, die <lan verder in hun gevolgen kunnen sociologen die 't belang der .Vlaamsche kwes- uitgewerkt wordein. Gezonde beginselen ten tie in sociaal opzioht duidielijk hebben afge- slotte is all-es. Het mamkeert deze wereld lijad, ik bedoel Pater Rutten in het boefcje niet aan geld, wetenschap, plezier, enz., en "La question sociale après la guerre," en toch deze wereld haailt en draait zdameloos en Heintlirik Heyman in zijn boefk "La Belgique heilloos, omdat zij geen beginselen heett. sociale." Daarin bewijzen beidien dat de r, tr. , , , . Vlaamsche kwesitie een belangrijke sociale De Vlaamsche kwestie. (1) kwestie ils. Maar er is meer. Rechtmaitig Er zijn menschen die zullen meesmuilen durf ik zeggen dat de Vlaamsche kwestie de bij 't zien van dlilt opschrift, en zich afvragien sociale kwestie van Vlaanderen is, en daiair- "wait koint die Vlaamsdhe kwestie te pas in meê beduid ik niet enkel dait de Vlaamsche de sociale \"olkskraoht." Het antwoord gaef kwestie de hoofdzakelijkste en belang.rijksite ik seffiens. Er zijn immers nog menschen dite sociale kwestie is, maar de beknopte iniboud, niet kumien of willan verstaan wat de geleerde of beiter gezegd, die oorzaa'k van al de andeire hoogleeraar Godefroid Kurth schireef : "Il ne Vlaamsche sociale kwestiën, zoodat de oplos- fant pas être grand historien ou grand psy- sing van de Vlaamsche kwestie, de meesite chologue pour ne pas voir que la question sociale wantoestaaden wegneemt, of helpt flamande est d'unie importance grave et capi- wegniemien, zoodat aile oplossing van sociale taie, et que de sa solution dépendront l'union wantoestainden, zo'nder die oorzaak van so- et l'avennr de la Belgique." Die laaitste ge- ciale wanitoestandem, weg te -nemen, half beurtenissen in bet bezette land zijn er een werk is, ja d'ikwijls kracht en tijdverspilling sprekend bewijs van. Maar enlcelen werpetn en pkaaSterleggen op een h ou ten been. De op : laat diie zaak nu rusten, later zullen vàj achterlijkheid van Vlaaodieren in sociaal op- zien. Dat kan niet In den beropbouw van zicht is te wijten aan gémis van onderwij.s De gedrapeerde gestalte met herad, op het voorplan onzer photo is die van den hoofdman Musinga, den grooten koning van Urundl (Duitsch-Oost-Afrika), die meer dan 5,000,000 man regeert of, ten minste, er " recht " van ïeven of dood over heeft. >t;isin;:a heeft onzen generaal Tombeur zeer goed ontvangen. Hij heeft vele ministère en geheel zijne briefwisseling gebeurt per schrijfmachien ! onze nationaliteit kan en mag men de eerste en opvoeding in de moedertaal, voertaal, en voorwaarde van Belgié's nationaal bestaan : aan een stelsel van halfslachtigmakende en erkenmmg va.n de rechten der twee rassen in voorbarige tweetaligheid. Lie achterlijkheid 't ééne lanid niet doodzwijgen rioch doodnij- van Vlaanderen in sociaal opzicht is te wijten pen. Men kan immers geen natuurrecht be- aan de kloof die het hooger volk van "het graven. Het natuurrecht verrijst uit eigen lagere afscheidt, namelijk het verschil van kracht en eigen nood en eigen drang, en hoe taal, welke de oorzaak is van halfschheid van meer men het natuurrecht wil kortwieken hoe beschaving van beider zijden. De achter- heviger het wordt en onverbiddelijker. Men lijkhedd van Vlaanderen in sociaal opzicht is kan dat veel minder in dezen oorlog, dewijl te wijten aan het feif dat veel Vlaamsche het toch geen schijnheiligheid en geen leugen handei- en nijverheidsmogelijkheden onont. zijn kan, wal al die natiën thans beweren, dat gmd en braak liggen, dewijl de arbeid niet zij vechten v-ocur een wereldvrede, tegen aile vakkundig iis ontwikkeld, noch het kapitaal autooratde in, voor een wereldvrede gegrond- niet Vlaamsch gebruakt. De achterlijkheid vest op 't recht en de vrijheid van al de van Vlaanderen in sociaal opzicht is te wijten nationaliteiten. Président VVilson's vrede- en aan de onaelfstandigheid, het gémis aan fier- oorlogsnotas—weerklanken van Paus Bene- heid, en zelfbetrouwen van 't Vlaamsche volk, dictus XV' woord—hebben dezen oorlog een aile gevolgen van een vijf ho-nderdjarig stelsel zedelijk karakter gegeven van het hoogste be- van politieke schommeling, of stelselmatige lang. En al de kleine naties, Armenië, Polen. onverschilligheid voor 't Vlaamsche ras, dat Ierland, Finland en de Slavenstaten zijn aan aile rasidealisme is kwijt geraakt. Met recht 't roeren en poeresn om hun vrijheid te mag die wantoestand Vlaanderens weezang bewerkstelldgen. Waarom moet Vlaanderens worden genoemd, en de potsierlijkbeid ervan taalvrijheid achterudtgednwd? Een recht is ligt enkel hierin dat 't Vlaamsche volk nog een recht. En 't recht van Vlaanderen gaat zijn achterlijkheid niet versitaat en bokloe- niet in tegen 't recht van België. Integendeel sprongen maaikt van grootheidiswaanzin in de 't recht van België wordlt gewaarborgd door ijle lucht. Enkel de groote Europeesche be- 't recht van Vlaanderen en Wallonie. En weging der demœratie heeft in de Laatste een wijze staatkunde moet de moeilSjkste jarem het volk ietwat wakker geschud en in kwestiën durven bij de boornen grijpen en Vlaandieren ds dat niet zoozeer gebeurd door ze oplossen, met goeden wil. Dd.t geldt voor de katholieke démocratie of het socialisme, het nationaal, en politiek, en naituurrechter- als wel door de Vlaamschgezindie keikoppetn lijk karakter der Vlaamsche kwestie. die aan ons volk het rasevangelie hebben verkondigd met de woorden: "Wees Vlaming De sociale kwestie van Vlaanderen. dieu God Vlaming schiep." Maar dat spijts Zonder tbams te gewagen van de geschrif- eeuwen stelselmatige acht&rui tstellhig van ten dar 90cialistische leiders Vandervelde, Vlaanderen, dat yiaamsche volk niet heel Huysmams en Destrée, zdjin er tweie gekende dood is, nog een beschaafdie taal heeft, zijn taalgrens van geen mater heeft verschoven, ~ ~ ~ ~— * en een nieuwen leven s wij begimt te hebben, 1 (1) Mark op dat ik gean udtspraak doe over is wet het grootste bewijs dat memschenwerk, die wijze van oplossing dar Vlaamsche kwes- in steê Gods, een eigenaardiig volk niet uit- tie, niet omdat ik niet kan, ndet omdat ik niet maloen bain; is wel een bewijs dat de uitwen- 1 durf, maar omdat ik niet mag. Duitsche dige schij.n van het volk werd gewijzigd, 1 dwang is ds eenige nriet die weegit op Vlaan- enkel op de oppervlakte, maar dat de oor- 5 deiren.—^Nota der Red. : We hopen dat zoo kracht van dat volk onbestorvan en onge- min onze lezers als E. P. Callevvaert ons dit schondon, in de ziel te slui'meren ligt, met al 1 "verbod" zullen kwali|k nemen. zijn sitiandiaarddeugd«n ; is wel een bewijs tem < 1 slotte dat de Vlaamsche nationaliteit werd bewaard ein gered door het katholiek geloof en door die priesters. De historié zal het melden tot de grootste ear der Vlaamsche priesitierschap, en voor de toekomst moge hat manig katholiek man dioen daniken op deze onbetwistbare formuul, door diuizend fedtan dagelijks bewaarheid : " de toekomst der katiholiciteit van Vlaanderen ligt in de Vlaamsohheid van Vlaanderen." De demo-cratische beweging v.an onzen tijd zal de beste befboom zijn van de rasfierbeid van'ons volk, want daar liigt de wortel : het volk is zoodanig van nasfïerheid ontaard dat het niet meer weet wat eigen sohoonheid en eigon kracht is, en ean wijze staatkunde moet dat. .volk doen wi'laa zijn wat het van natnurs. wege is, en enkel zijn kan. wii het waaiuju zichzalf en groot zijn en, een bewarande kracht zijn voor België. Een bewarende knacht zeg ik, want een rasbewust Vlaamsch volk is eerlang het siterkste bolwerk tegenover Duitschland. Het schijnt diat man diat van hooger hand is begonnen in te zien. 't Is wat laat, maar de Vlaming is houwe trouw en vergeet veel, waar eenmaal goede wil wordt bewezen. Dat man dus niet te ras oordeele, noch veroordeele, met lastere noch sla, geen nieuwe wonden toebrenge. noch geen haat verspreide, niet goochele met het woord ver-rader, niet baloorig schreeuwe, nwet klein-geestig, niet politiekachtig, niet partijschap-pig doe. De tijden zijn ernstig. Dat men Vlaanderens wantoestand durve inzien, en rechtvaardig zijn tegenover 't gestorte Vlaamsche bloed, en wel wete dat passivisme en activisme nu een beteekenis hebben, maar er geene meer hebben zullen den dag van de vrede, dat al de bewuste Vlamingen activiest zullen optredan voor het recht van hun recht, en dat gansch het Vlaamsche volk, dat nu weten zal en voelen, zal willan uitvoeren. De formuul "de sociale kwestie van Vlaanderen is de Vlaamsche kwestie," deze kan, door 't onzaiggelijk feitenmateriaal in dezen oorlog opgedaan, de eenvondigiste Vlaamsche volksjongen verstaan. De démocratie. Ean groote Kardimaal van 't BritsJche K<H-zerrijk heeft gezegd: "De twintigiste eeuw zal de eeuw van het Volk zijn." De wàarheid van dat gezegde springt in het oog.; Maar waarscl ijnlijk voorzag hij niet dat de démocratie het winnen zou, nadat de Europeesche wereld gezuiverd werd door 't Scb'oonste bloed van millice-nen jongf mann^n. Er ligt zulk een verjeugdigende kracht in het b:oed. Onze wereld werd zoo oud, zoo kunstmatig, zoo rot Dan kwam deze wereldoorlog, met al zijn ellenden, en grootheidsgebaar. De oorlog, hoe groot in zijn afmatingen ook, had kumnen een kleine oorlog blijven, ik wil zeggen een wereldkamp voor kleine profijtjes, en persoonlijke ambities. Hij dreigde het een oogenblik te worden. Maar België's houding en verweer, ik beduid zijn zedelijke houding, gestaafd door zijn krijgskundcge houding, en niet het minst het katholiek rechtswoord deT Belgische biaschoppen, rukte dezen oorlog met een geweldigen schok uit de staatkundiige kleinmenschelijke diepten en diplomatie-donkere kamers, en het woord natuurrecht der kleine vreedzame volkeren vloog rond de wereld als een donderstorm, en werd verwel-komd in de harten van hat volk, die voor 't recht openstondian. 't Was de triomf van het geesteiijk ideaal over het brutale feit, van de rechtspolitiek over de realpolitiek, von God, den Koning, over de godheid-zich-aanmatigende koningen. Wie de filosofisrhe schriftan der laatste jaren heeft gelezen, werd getroffen door de verheidensch-ng van aile begrippen, niet het minst over de verheiden-sching van hat rechtsbegrip, dat werd afge-rukt van de macht, Wie de politieke doening der verschillende Staten van bij beschouwde, stond bevreesd voor het wederzijdsch wan-trouwen, en voor de laconische onverschil-ligheid waarmedie Staten z'chzelf optîmmer-den op de gekrenkte rechten Het akelig begimsel van " non-intervention européenne," dat toeliet broeders te laten vermoorden zonder een woord protest, werd seffens weer opgegeven als er brokkelingskens te deelen vielen in den grooten roof. En 't ergste van al was, dat dit ailes gebeurde, zondier dat hat volk ooit ki'kte. Maar, door het feit van België, door het vadarlijk en rechtwrekend woord vain den Paus, door den drang der toestanden zelf, door het opportunisme, en ten slotte door het wijze woord van den vroeger onverstainen Wilson en door de oorlogs-verklaring van Amerika, werd het oud politiek stelsel, het materialistische, het utilaris-tiische, verbrokan en in den prondelhoek ge-gooid, en eein nieuw tijdperk zou aanvangen voor het recht, en voor een wereldvrede ge-steund op bet recht van elkendeen. Nu ten minsite wist het rechtzinnig volkshart waar-voor het vechtem zou, en 't zou veel last en liiden kumnen uitstaam o>ndiar het nu nood-sakelijk militarisme omdlat het vooht voor 3en geesteiijk ideaal, waar heel de wereld en îlk persoon zou bij wd'nnon, werd dat ideaal iverbelijkheid. Deze oorlog is zeker de on-iergang der autocratie. Rnsland is er het aatstie bewijs van, en men moet geen profeet :ijn, om te voorspellen dat elders ook de lutocratie ten ondergang is gedoemd. Er is neer : al die Staten zijin thans willens nn'llens jedwonigen, gelijkheid en vriiheid te gedoogen vaar zij het vroeger niât deden Zij ook er-renmeni dat zij ten dianste van het volk zijn, m dat zij moeten lui3terein niaiar de stem van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods