De telegraaf: sportwereld

167878 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 August. De telegraaf: sportwereld. Seen on 23 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3n20c4td7m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DINSDAG U AUGUSTUS 1914, C2l £WF,i:r>F. T— Nr. 299. RUSLAND SCh De Toestand in ENKT DE VRIJHEID AAN POLEN België blijft onveranderd sedert Zondag ELZAS LOTHA Men verwacht in 't kort een groote veldslag, waaraan de vereenigde Fransch-Belgische troepen zullen deelnemen. De Duitschers worden overal na Gebeurtenissen wslh den dag :{ DE "FO'ESTA^ D *T* uu) i ounu^ii i u, ' j. «L, ; • De duitsch c artillerie. DE TOESTAND De toestand Sn het land heeft geene verandering ondergaan, aJIeenüjk kondigt men groote beweging der troepen aan rond Luik en Visé. 40,000 Belgische Vrijwilligers Bewonderenswecrdig is de vaderlandsliefde die in de herten der Belgen is opgeblakerd. In dichte scharen zijn onze jongens zich komen aanbieden, om als vrijwilliger dienst te nemen in het leger. Hun getal bereikt niet min dan 40,000, die gaan ingedeeld worden in 10 regimenten van 2,000 man. De Czaar schenkt de Vrijheid aan Polen Uit dankbaarheid voor het heldhaftig gedrag der Polen in den huidsgen strijd, heeft de Russische Regeering besloten Polen vrij te verklaren. Ook de taal der bevolking zal als offioleëfe taal herkend worden. Dit ïs eene groote teleurstelling voor de Duitschers, die hoopten da't de lang verdrukte Polen tegen hun dwingeland zouden zijn opgerukt. OFFICIÊELE CIJFERS Men deelt 0113 van cfficieë.'e zijde de verliezen mee die de Duitschers ondergingen in hun aanval tegen Luik op den 4, S en 6 Oogst. Deze bedragen : 14,000 doeden, 1,200 gekwetsten, 8,000 gevangenen, DUS 23,200 MAN BUITEN STRIJD. De Fransche rukken vooruit Na de schitterende overwinning, die het Fransche leger op de Duitschers behaalde te Mulhouse, zijn onze zuideibure n vooruit geruki. Zelfs zou men officieel de inname van Goimar bevestigd hebben. De staf van de Duiïsche brigade, die zij achtervolgden, werd aangehouden. Gevecht tusschen Franschen en Duitschers in België Naar het schijnt heeft er in Belgisch Luxemburg een gevecht plaats gehad tusschen Fransche en Duitschs ruiterij. Da Fransche troepen naderen Luik Het is nu vas ten zeker dat de Fransche troepen Lu:k narieren met rasse snhredsn. Er wordt geseind da; er resds gezien werden in 't zuiden ü&r provincie ngeland roept 500,000 nieuwe soldaten binnen De eerste 'Minister Asquith, komt een wetsontwerp neer te leggen in de Engeische Kamer, waarbij hij 5CO.00O solùz:en vraagt. Het werd onmiddeiijk ^gestemd. STILSTAND Voor het oogenblik is er weinig of geen nieuws van het slagveld zelf. In ons nummer van gisteren heb ik klaar en duidelijk uiteen gedaan, hoe 't gesteld is met de stad Luik. Aan ons de forten. Aan de Duitschers de stad. Voor het Belgisch Leger dus, is de taak hen opgelegd, voorloopig af; zij hebben zich teruggetrokken, en daaruit volgt als van zelfs een stilstand in de gebeurtenissen. 't Was overigens noodig, want de strijd rond Luik heeft de beste krachten uitgeput. Bij mijne terugkomst uit de bezette stad, heb ik honderden soldaten gezien, die bezield zijn met de beste gevoelens en bereid zijn elk oogenblik terug op te rukken, doch dat belet niet dat enkele uren rust veel goed zal doen, aan die stoere werkers voor het vaderland. OVER ONS LEGER 't Is vast en zeker dat er groote gebeurtenissen voorhanden zijn. In der haast worden onze troepen bijeen gebracht- op het oogenblik dat deze regelen verschijnen mogen we er op rekenen dat er minstens 100,000 man slagvaardig liggen. 'k Heb persoonlijk de samentrekking onzer troepen bijgewoond. G-lief m verontschuldigen, beste lezers, indien ik u'de plaats niet aanduid. Velen onder u, die dit artikel zullen lezen weten het misschien zelf wel, doch het ware onvoorzichtig zulke belangrijke werkzaamheden op militaire oogpunt, aan het klokzeil te hangen In ons landeke krioelt het van spioenen in dienst van den vijand; /ij verslinden de gazetten en luisteren alle g< af, en daarom heben wij voor plicht van tig te werk te gaan. Het ware immers eene misdaad, den vijand on de hoogte te houden onzer krijgsverrichtingen onder voorwendsel van onze lezers nieuws op te disschen die ze kunnen missen. VAN DUÎTSCHE ZIJDE German n schijnen zich herin te richten en hunne strijdende machten sackken, in een kring rond Luik, buitenhet bereik der kanonnen onzer forten. doen? Zullen ze de t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection