De telegraaf: sportwereld

168468 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 August. De telegraaf: sportwereld. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v40js9jb7z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TWEEDE JAARGANG, «!fcm WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1914. De Duitsche legermacht komt dieper -het land in. =- De Belgische troepen worden samengetrokken rond Thienen, en wachten daar den vijand af Schermutselingen tusschen de Ve De Franschen dringen, door in Hcog-Elzag en rakken op Straatsburg aan LAFFE HANDELWIJZE DER Dl/lTSCHE INDRIN DE TOESTAND Kalde aan he Gebeurtenissen waa den dag : Een nakende Veldslag Meer en meer bevestigt men ons dat we erts bannen enkele uren, aan een grooten veJdsïag mogen verwachten In Haspengouw. De Duitscher komt dieper ons land in; het Belgisch leger heeft post gevat rond Thienen en wacht den indringer onverschrokken af. Dan zouden de Engelsche en Fransche huipbonder, opdagen. SCHERMUTSELINGEN In den loop van den dag hebben de talrijke plaatsen van Haspsngouw, vooral rond Tongeren en Sint-Truiden, schermutselingen p-iaatts gegrepsn tusschen de Duitsche en Belgische voorposten. Ons leger heeft moedig gestreden en eiken aanval schitterend afgeslagen. Waar zal de slag plaats hebben ? (Onder a"e voorbehoud). Men vermeldt dat de nakende grotte slag za? plaats hebben in de groote vlakte, die zich uitstrekt links van de spoorlijn Ver-viersBrussel, dus rond de gemeenten Sint-Jans-V/eert, Beauvechain, . naar het Wecten, Ottignies en naar het Oosten, Geldenaken. EEN E RAMP TE LA LOUVIERE Te La Louvière waren Dinsdag morgen honderde menschen in de kerk, waar een dienst werd opgedragen voor het Belgisch leger. Door de vlam der kaarsen, schoot het altaar in brand. Eene geweldSgs paniek volgde : veertien vrouwen werden dood getrappeld; meer dan 50 andere werden gewend. Orij honderd duizend soldaten België heeft een leger van 300,000 m an te been. 15 klassen werden binnengeroepen; weidra roept men die van 1914; voegt daarbij de 40,000 vrijwïiii gers. De leemten dienen echter gevuld; de Regeering doet een beroep op meer vrijwilligers, en denkt er aan, het Parle ment te verzoeken de kras van 1915 binnen te halen. De Franschen zijn meester in Hoog-Elzas Officieel wordt thans medegedeeld dat de Franschen het Duótsche leger hebben achteruit gedreven en totaal van Hoog-Elzas meestsr zijn. Barbaarsch optreden der Duitschers De Duitsche overrompelsars gaan ?!s echte wilden te werke. De Inwoners nemen verschrikt den w«.j*. Hofsteden warden argebra.id ; vreedzame burgers werden vermoord. Deze oorlog zal eene cruitwtschbare vlek vormen in de geschiedenis van het Keizerrijk. Het antwoord van onzen Koning Op den dreigtocn dien de hoogmoe digc keizer Wilhe'm in zijn telegram aan Koning Albert heeft : 3ng:s'agen, heeft onre vorst het volgende koït maar krachtig antwoord gegeven : DE BELGEN ZULLEN STRIJDE N TOT DER DOOD ÖM HUNNF. ONAFHANKELIJKHEID TE VERZEKEREN, EN, DESNOODS, NEEM IK ZELF HET GENEER OP. » HET BELGISCH OORLOCSVELD Sedert Zondag is er weinig- of niets gebeurd, op het Belgische oorlogsveld. Alles bepaalt zich bij toebereidselen tot eene gebeurtenis die aanstaande is, en waarop ik gisteren reeds gezinspeeld heb eenen slag in de omstreken van Thienen. 'k heb gisteren gesproken van de samentrekking onzer troepen, op eene zekere plaats, zonder nader te willen bepalen waar. Vandaag echter kan ik gei ust spreken, 't is in de omstreken van Thienen. Ik mag het nu ïïoog en luid zeggen, daar de Duitschers het ook weten, vermits er Maandag avond reeds botsingen plaats hadden, tusschen duitsche en belgische ruiterij der voorposten. Alles dus laat voorzien dat de vijand meer het binnenland zal naderen. Zal ons leger de Duitscher slag leveren te Thienen? Of zal het achteruit trekken, tinnen de Y^rsjeiikingslijrien van Ant-j werpen? Zullen de bondgenooten, Franschen en Engelschen weldra feitelijk optreden? Ziedaar zoovele vragen die zich uit den hui'digen toestand opdringen, en de openbare meening bezig houden. Het is ons niet toegelaten dieper in ie gaan, op deze beschouwingen, want alhoewel alles eene zekere wending neemt, eerle zekere richting opgaat, toch hangt er een waas van mysterie in 't geluchte. Die onzekerheid der dingen en verwikkeling der toestanden, groeit uit den aard der zaak zelf, en 't is ons aller belang te zwijgen over de gebeurtenissen die moeten kooien. De toestand dus van het Belgische oorlogvseld is aldus samen te vatten: On."e troepen worden bijeen gebracht rond Thie nen en de Duitschers naderen uit de rich • ting van Luik. Voor hetgene volgen moet,'raadpleeg de kromjk over"3e gebeurtenissen van gisteren. OVER DE FORTEN VAN LUIK Zooals ge verder zult zien, is de Duitsche legermacht afgezakt, en komt dieper het land in. Schermmutselingen hebben reeds plaats gehad, over heel de lijn die loopt van Tongeren in Zuid-Westelijke richting over Haspegouwen. Dit komt ten anderen volkomen overeen met hetgeen ik, enkele dagen geleden, schreef, dat beide legers op elkaar zouJen botsen in de omstreken van Thienen. En de forten van Luik, hoor ik menigeen vragen, wat zal er van geworden, en waartre dienen ze'? Alles schijnt aan te duiden, dat de vijand de forten van Luik niet zal inne. 't ware immers noodeloos bloed ver, v ant onze kanoniers zijn vast bevel duur te verkcopen. Maar hoor ik u vragen, waartoe dier.an die forten dan. Vooreerst ''t zijn de forten nze troepen beschermd hebben, tijdens de bezetting en zulke onmenschelijke verwoesting aanbrachten in 't vijandelijk kamp. Van een anderen kant, zoolang of de forten in onze handen zijn, is de groote baan VerviersLuik-Brussel niet open, en zal de vijand nooit gerust gelaten worden. In het opkomen, lijk in het weggaan zal hij beschoten en gehinderd worden. AAN DEN VOORAVOND VAN EËNEN GROOTEN SLAG Is er niet veel te bespreken, als gebeurd zijnde, 'k geloof dat er meer werk is, als zicht an wat er gebeuren zal. Inderdaad, uit het "Noord-Oosten van Duitschland, én om nader te bepalen, uit de richting van Aken, zakken er voortdurend vijandelijke troepen af, al over Hervé, Tongeren, Sint-Truiden, Borgworm en Landen. Yan een anderen kant, de troepen die uiden van Luik lagen, rukken 't ZuidWesten in, ter richting van Geldenaken. Men ziet dus duidelijk eene soort zwenle beweging der vijandelijke legermacht, in de richting van Frankrijk, maar bezijden de versterking van Namen. Er wordt zelfs voorspeld dat de botsing zou plaats hebben, rond Geldenaken. Dat alles is natuurlijk maar bloote veronderstelling, maar ze gaan af, op de gebeurtenissen van den dag. Al de gazetten hebben beweerd, en meermalen herhaald, dat de Franschen nakende zijn van het slagveld. Tot nu toe heb ik het altijd geloofd, en fel verhoopt; 'k wil er nog niet aan twijfelen, te meer dat er ons uit verscheidene zijde gemeld wordt, dat Fransche ruiterij in botsing kwam met Pruisische soldaten. Dus, ik geloof het, maar als de fransche legermacht zich in de eerste dagen niet komt vertoonen, dan zullen we 't recht hebben, zooniet van ongerust te worden, dan toch van ongeduldig te zijn. De groote slag immers is nakend, de [heele duitsche 'beweging bewijst het. Tot nu toe hebben wij onzen plicht gedaan. Wij, klein volkje, hebben niet geaarzeld, sterk van ons recht en onzen plicht, de wapens op te nemen, en een veel sterkeren vijand te lijve te gaan, maar dat men var. ons hét onredelijke niet eische. Ons verweeren zullen we, tot den laatsten druppel bloed, maar dat zij die ons ter hulpe komen, .op het slagveld wezen eer het te laat is, ziedaar wat gansch de Belgische natie vraagt. Een klein h and ie hulp van onzen beschermer, Frankrijk, en onze soldaten zullen de Duitschers bespringen als echte leeuwen ! En dan, dan zal de Beiaard spelen! Karel VAN WYNE*rnAELE. De vreemde pers gaat altijd \ lof artikelen te geven, over < is J< In deze oogenblikken van last en lijden, doet het goed een opbeurend en aanmoedigend woord te ontvangen. Daarom ook wil ik enkele uittreksels dier, artikelen geven. In o ; « Gaulois» van Parijs, lezen wij de volgende roerende hulde: Het tooneel welke België' ons thans oplevert wordt van langs om heerlijker.; Het belgrsch volk is efLnaf subliem. Het duitsch leger dat de wereld deed reven, moet plots staan blijven voor den kleinen Belg; 't is alsof de vinger Gods voor de oogen van den germaanschen kolossus,'in den Belgischen grond deze woorden gegrift had: Zie, de onmacht der machtigen der aarde! Al wat Parijzenaar is, elke vreemdeling • n Parijs vertoeft, laat de belgische ■ ggc naast de fransche aan hunne vensters wapperen. 't Klinkt er door de straten van Parijs ! Glorie aan België! Leve België!.. De Burgemeester heeft van den meier van Lyon volgend telegram ontvangen: « Trouwe vriend van België zend ik U in deze beroerde oogenbliMken de uitdrukkingen mijner bewondering en van den geestdrift mijner medeburgers. Ik omhels U broederlijk. » De Meier van Bordeaux zond volgend telegram naar den Heer Burgemeester van Luik: pieegcT. Hoevele helden feiten zijn erj rond Luik!...veile'dn?! Ik zie dat schadron gidseç, tienuren lang de Uhlanen char', , •' ,pri. i . ► i •• »tKleine 3V.1 maal sterker dan zij ; k zie .^'^ gent, beruchte schutter, zi/. )£fLen voormtloopen en alleen V^ ^ denoiiicierenst;k 'k zie dien militairen gor^1 , ' A ji itschen mui' n*sr antwoord aan den d^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection