De Vlaamsche gedachte

216 0
09 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 December. De Vlaamsche gedachte. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q23qv3d00w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ie Jaargang N«. 10 9 December 1916 De Vlaamscle Gedachte onder leiding van L. Picard. ABONNEMENT : voor Holland per kwartaal . . f 1.— buiten Holland „ ,, . . - 1.50 Adres voor Redactie en AdminUsératie : DE VLAAMSCHE GEDACHTE Postbus 252 •— 's-Gravenhage. ADVERTENTIES: van 1—6 regels f 1.20 iedere regel meer - 0.20 's-Gravenhage, 8 Dec. 1916. De dickter Albert Verwey toont ons in het laatste nummer van zijn tijdschrift „De Beweging" nogm.aa.ls zijn belangstelling voor de Vlaamsche beweging. Hij drukt n.l. de hoop uit, dat de huidige deportaties van Vlamingen en Walen naar Duitschland aan aile verblindingen een eind zullen maken en dat wj, flaminganten, Duitschland zullen gaan haten zooals een Westerling het hoort te doen. Aan 't eind spreekt hij nog de meening uit, dat de hoogeschool van Gent wel Nederlandsch moet zijn maar tevens vaderlandsch. De Vlamingen zijn Albert Verwey zeker veel dank verschuldigd voor wat hij vôôr den oorlog voor de Vlaamsche literatuur heeft çedaan en geen toeval is het ook, dat in zijn tijdschrift, dat meer dan aile andere open staat voor uitingen van nieuzv en jong leven, voor 't eerstgesproken werd over de Vlaamsche beweging in verband met den oorlog. Doch juist daarom achten wij het noodig protest aan te teekenen tegen het feit, dat ook hij, de Nederlandsche dichter, na zekere Belgische politiekers, de deportaties te pas brengt in het débat over Vlaamsche politiek. De Vlamingen willen gebruik maken van de Europeesche machtsconstellatie. Dit is een recht dat elk volk heeft en dat Nederland in 't bizonder zich zeer dikwijls ten nutte heeft çemaakt. Dat er onder ons, actieve Vlamingen, zouden zijn die een blijvende overheersching van Duitschland zouden wenscfien, of zouden gewenscht hebben, zooals Albert Verwey in den aanvang van zijn artikel doet gelooven, is beslist onjuist; zelfs de me est verregaande leden van Jong- Vlaanderen wenschen dat niet. Wat wij naar aanleiding der deportaties zelf te zeggen hebben, vindt men verder in dit nummer. Doch deze enkele woorden meenen wij te moeten schrijven, omdat het ons onaan-nemelijk toeschijnt, dat de Vlaamsche beweging zou bestreden worden, alleen maar omdat de flaminganten niet au diapason zijn van den Moffenhaat in zekere kringen alhier. Nog eens de Scheldekwestie. „De Vaderlandsche Club", wiens groote sympathieën, niet alleen voor het Belgische volk, maar insgelijks voor den Belgischen staat sn de Brusselsche politiek voldoende bekend zijn, heeft zich in een algemeene vergadering uitgesproken voor het behoud van het status quo op de Scheldemondingen. Dit is een voor Hollanders en Vlamingen zeer verheugend feit. Zeer bedroevend integendeel mag het ge-heeten wOrden dat nu ook Mr. Frans van Cauwelaert in het laatste no. van ,,Vrij België" zich doet kennen als een tegenstander van Holland's rechten op de Schelde. Weliswaar verkiest hij voorloopig ,,de zaak niet op den grond te gaan", doch aan het eind van zijn artikel drukt hij de meening uit dat ,,Het Nederlandsche volk voorzeker niet wenschen zal, ook maar in verzachtende vormen, over onzen zeehandel de willekeurige beheersching van het Munsterverdrag te be-houden". => Te behoudenl waarachtig het staat er, en Frans van Cauwelaert die het schrijft: de Hollanders beheerschen willekeurig onzen zeehandel, en wij leven nog altijd onder het regiem van 1648 ! (geen wonder dat de Belgen anti-Hollandsch zijn !) Van Cauwelaert's heele artikel, dat bedoelt een bespreking van Deibel's brochure te zijn, is overigens slechts één verwarring. Moed-willig ziet hij aile onderscheid over het hoofd tusschen regeling der handelsvaart en toe-kenning van militaire rechten op de Scheldemondingen. Daarbij wordt zelfs de lange duur der bespreking over de baggerwerken bij de zandplaten van Bath, die twee jaar ,,aan-slobberde" (sic ! niet de zandplaat maar de be-sprekingen slobberde aan) als argument aan-gehaald.* * * Tegen die verwarring, waar ook Huysmans zich reeds achter verschuilde, kan niet genoeg gewaarschuwd worden. Wanneer zij iets anders is dan een gevolg van eene, dan toch wat al te verregaande onwetendheid, kan ze slechts bedoeld zijn als een demagogisch middel, waardoor men het Belgische publiek zou trachten sympathiek te stemmen tegenover een aanslag op Holland's rechten. Het is goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat de technische administratie der Schelde-bedding voor verbetering vatbaar is ; bespre-kingen daaromtrent kunnen van nut zijn, maar hoeven niet in 't minst de machtspositie van de Nederlandsche staat op de Schelde-mon-dingen aan te tasten en hebben dus volstrekt niets te maken met de Schelde-kwestie zooals ze sinds den oorlog gesteld is en vroeger reeds naar aanleiding van de voorstellen tôt vestingbouw te Vlissingen gesteld werd. Het zou toch zoo makkelijk zijn in deze zeer duidelijk te wezen : wil men ja dan niet dat de Schelde ge- internationaliseerd wordt en gelijkgesteld met de open zee? wil men dat voortaan Antwerpen ook weer oorlogshaven worden mag? wil men dat de vloot van een of andere mogendheid voortaan het recht hebbe door de Schelde te varen zonder daartoe nog toc-lating aan Holland's Regeering te moeten vragen ? Geen enkel flamingant kan het willen om de reeds dikwijls genoemde redenen ! Wil Van Cauwelaert het wel, dat hij het dan duidelijk zegge ! *** Reeds in 1830 is het precies zooals nu gegaan : de „sterke" Belgische partij wilde Holland van Zeeuwsch-Vlaanderen enz. be-rooven ; de ,,gematigden" integendeel wilden alleen maar Holland's recht op de Schelde verminderen. Doch ook toen reeds werd het gevaar dier schijnbare gematigdheid ingezien en de woorden die van Alphen sprak in de * Staten-Generaal (October 1832) zouden nu nog kunnen herhaald worden : » ,,Ons recht op de Schelde, onze suprématie aldaar, bestaat niet in illusoire maat-regelen van beheer, maar in materiëele macht van bestrijking en verdediging van onze kusten, een recht, dat overal geldt en het krachtigste van aile argumenten voor zich heeft, het bewijs namelijk van het be-reik van het geschut : — dit laatste bewijs moet krachteloos gemaakt worden, de for-ten geslecht, Vlissingen afgestaan, Staats-Vlaanderen ons ontrukt worden, dan zal men conséquent handelen, zooals Napoléon deed. Als Europa dat wil, als dat het staatsbelang van Europa is, dat men het duidelijk en stellig verklare ; maar eene eerlijke, trouwe, vredelievende natie door duizend kronkelende wegen op eene indirecte wijze en langzamerhand tôt datgene te brengen, wat Napoléon in één enkel decreet volvoerde, dit is erger staatkunde dan die van den grooten geweldenaar". *** Dat Van Cauwelaert ons over niets dan over de handelsvaart weet te spreken, om Deibel's argumenten te weerleggen, lijkt bijna ongelooflijk vanwege een politieker, zoo niet van groot talent, dan toch van groote naam. Immers Deibel schrijft uitdrukkelijk (blz. 13 zijner brochure): „ Wanneer zij (de Belgen) de handels-vaart bedoelen, geloof ik niet dat Neder-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche gedachte belonging to the category Oorlogspers, published in 's Gravenhage from 1916 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods