De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2047 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 05 June. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1jv6c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

W te Jaargang f M°. 13S ïaieraag c* juni 191S 45 &£<eiîâ.s. DE VLAAMSCHE REDACTIEBOREEL: KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzljden. Abonnementsprys bjj vooruitbetaling : _ Voor Holland en België per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand f 0.75. Voor Engeland, Frankr\jk en buitenland dezelfde pryzen, met ver- hooging van verzendingskosten (2% cent per nummer). TTÎ""K "Re-1 -rolf rla liûlff. trnr»i* A* crc-, Hootdopstoller s Mr. ALBERI.K DESWARTE Opsielraasl : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE R8DDER Voor ABONNEMENTEN wende men zich tôt de Administrais van h et blad, KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — Tel. N. 9922. Voor AANKONDIGINGEN wende men *zich toi de Administratie van de -r VLAAMSCHE STEM, Kalverstraat 64, Amsterdam. — Tel. N. 9922. A DVERTENTIES : 20 Cents per regel. KORTE INHOIID Is-fce B 1 a d z ij d e. De Belasting op de afwezigen. Mr. F rems 1 Yittemans. Voor-Zomer. G. E. Prtem. Kleine Kroniek. De Belgische Pers in Nederland. 2 d e B 1 a d z ij d e. Uit het Vaderland. Qnze artillerie in den eersten Yser-slag. Lente (8). Cyriel Buysse. 3 d e B 1 a d z ij d e. De Europeesche Oorlog. Bond onze Adresverandering. Orerzicht der Duitsche Pers. 1 d e B 1 a d z ij d e._ Christus. Arthur Knaap, Voor de Uitgewekenen. Onze Dooden. Officieele lijst van Belgische soldaten, krijgs-gevangen in Duitschlànd (7). — ■ O ■ CTP» De Belasting op it Afwezigen. Het is van algemeen belang voor d© Bel-;en in Nederland verblijvena, d© z.g. ach-«rblijvers, te weten hoe het staat met de Lwestie van de belasting op d© afwezigen. iVordt deze belasting nu werkelijk door de )uitsche overheid geheven en welk is de îouding van de Belgische gemeentebestu-•ea omirent het besluit van 16 Januari 1915 ? Zooals liet te verwachten was, wordt de :oepassing van dit besluit zoo veel mogelijk :egengewerkb door de Belgische ambtena-reit. De gemeentebesturen hebben al de widdelen, die tôt hunne beschikking waren, gebruikt om het verleenen van d© nliclitingen,' welk© hun door art. 1 van îefc. besluit gevraagd werden, #tegen te kan-;en ; niettegenstaande het art. 4 van het >esluit de ontvangers der belastingen ver-ditfhtte voor 1 April de rollen op te stellen, lebben vele gemeenten pas korteling6 de ;eëîschte lijsfc opgesteld of zelfs heelemaal iog niet. De groote steden, Brussel, Antwerpen en erschillende kleiner© gemeenten, heb->en de lijst nog niet ingeleverd. Dit is nu >ei ni,et zonder gevaar, omdat d© Duitsche verheid haar gebruikelijk middel van hoo-e geldboeten tegenover d© geme.entebestu-en aanwenden zou kunnen, om haar doel e bereiken. Maar dezo zullen het wel niet 00 ver doordrijven. In de kleine gemeenten, waar de afwezi-en gemakkelijk te tellen zijn en ont-ekt worden, zijn de lijsten behoorlijk inge-uld geworden. Anderzijds zijn d© rollen zoo voordeelig logelijk opgesteld geworden, doordat tal an verontschuldigingen en ontlastingen °or de Belgische overheden in. acht wor-_en genomen, niet alleen degene di© voor-ien worden door het besluit zelf als: ver-'oesting van woning, of bezetting door Hiitsche militairen, maar ook talrijke ande- De Duitschers hebben zich natuurlijk ®rwacht op dez© tegenkantingen en op Ne wijzen geprobeerd tôt hun doel te ge-- n> om de namen der uitgewekenen t© ennen en de betaling der belasting t© ver-nJgen; zoo hebben zij een onderzoek in de e to' en ^es^ag gel^gd op de Toch moet gezegd worden, dat de Duit-e overheid tal van vrijstellingen der endubbele belasting aanneemt. De om-andigheden verplichten haar daartoe, want *Wn duizenden en duizenden ach-ÎT tllVerj §e<^wong©n worden zulk een taks 3 betalen, waar zij feitelijk niet eens de ewone belasting kwijten kunnen. 'asis van de belasting het bedrag der per-rond van de belasting het bedrag der per-^ueele belasting ingeschreven voor 1914; .1|} bedrag is in talrijk© gevallen niet 1 r juist, doordat zekere gronden van de ersoneele belasting niet meer aanwezig zijn, • paarden, dienstboden, of zelfs de eubelen. Tôt uitvoering van het besluit door ver-°P cier meubelen van den aangeslagene is >n n°° ^een sPrake geweest; wij mee- - at er zelfs geen deurwaarder te vinden zlJn °m zijn ambt te leenen tôt het . V0,erei1 Vau het wederrechteliik en on-ondwettelijke besluit van den vijand. l_a ,er 7aû zij> om aile moeiliikheden t© . ïjaen hebben veel gegoede Belgen vrij-a!" ei11 gekweten, dien zij b'eschouwd j .••t f s dluir betaalden prijs hunner Pf1C ' e de zaken laten gaan, mi ^ a^wachtende houding aangenomen, .!uets étende toegeven. Doch . «prrî °° Z^n naar va^erland terugge-■nnfi °m unile P^ats in te nemen in de ko!?jSra',, ondér het vijandelijke juk (y in°i ^^en' en leed van den oor-ï, L lrîU1Selijken haard of hetgeen er ïîl ! geduldig doorstaan. , de bewuste taks niet door »bmiU-C lerSTin ^un rechtstreeksch belang ~ ^ord.t, maar twel ten behoevei der 4JLV». ■SssBW-iisW.èrniiSL: I Belgen zelf, de helft voor de. gemeenten en de anderë helft voor de belangen van het bestuur van het bezette België. In het staatsbudget voor 1915 door de Duitsche regeering met medewerking van het Belgische ministerie van financiën, opgesteld, is dit laatste bedrag voor 20 mil-lioen frank ingeschreven geworden. De zaak is echter t© weten of wel dez© som werkelijk ten behoeve van het land en met d© toezicht van de Belgische staatsambtenaren, ge-bruikt zal worden. Indien dit toezicht behoorlijk zal geschie-den, zal België in feite aldus baat hebben bij dé gevolgen van het voorbeeld gegeven door de stad Gent, di© reeds in liil^ een taks hief op de afw©zige welhebbende Belgen, ten voordeele van diegenen die in het van zoo veel beroofde vaderland honger lijden. D© stad Antwerpen zou misschien ook een dergelijke maatregel genomen hebben; in ail© geval de zaak was ter be-epreking gebracht in de Intercomnftmale Commissie, toen de Duitsche overheid haar besluit van 16 Januari nam. Sommig© gemeenten hebben jgeweigerd oenig voordeel te ontvangen van dit besluit ; in deze gemeenten wordt slechts de vijfdub-bele belasting geëiecht, welk bedrag aldus aan het middenbestuur van België uitbe-taald zal worden. Juridiek, is de belasting op d© afwezigen in strijd zoowel met het Belgische'recht ats met het volkenrecht. Volgens ons privaat recfrt, mogen geen uitzonderingsbelastingen geheven worden, tegen het beginsol in der gelijkheid van aile Belges vûoi db' #et. Deze gelijklieid, bij-zonder in zake van belastingen, is bij ons een histôriscli erfdeel, "waarop "\\âj fier zijn ; gedurende d© Bourgondisclie en Spaansch© tijdperken hebben d© Vlaamsche 6teden zich ten koste van goed ©n bloed verzet tegen het heffen van taksen door d© regeering welk© in strijd waren met onze gebruiken. De Bestendige Deputatie der JTrovinci© Oost-Vlaand©ren had dan ook geweigerd de belasting op de rijke uitgewekenen der stad Gent goed te keuren, als zijnde tegenstrij-dig met art. 112 der grondwet, dat 'bepaalt , ,Ër mag gjesn voorreoht in zak© een belasting ingesteld worden". Indien men de rijken■ wild© aanslaan ten voordeele van de behoeftir/en, dan moestèn ook diegenen, die in het land gebleven waren, op dezelfde manier aangeslagen worden. Natuurlijk was dit voor de Duitschers geen rede om het ongelukkige voorbeeld der i stad Gent niet te volgen. In liunn© oogen i moesten de uitgewekenen beschouwd worden als de ,,émigrés" ten tijde der Fransche ; Revolutie, welke zich vrijwillig verzetten tegen het nieuwe regiem, omdat het aan hunne privilegiën een einde stelde. Het was eene prachtige gelegenheid om lien te doen betalen hetgeen het Duitsche bestuur zelf had moeten bekçstigen, ten einde onze door den oorlog zoo 'beproefde bevolking t© on-derst©unen.Het Duitsch© besluit is dan ook eene overtreding van het volkenrecht. Het ,,jus naturale" verbiedt dat de vijand die door zijn optreden de bevolking de vlucht heeft doen nemen, haar juist daarom eene belasting oplegt. De vrijheid van handel en wan-del is de heiligste der vrijheden; zij is hei> voornaamste «teeken der mensclielijke vrijheid. Geen maatregel mag haar beperken, want iedere stap in deze richting is eene terugtocht naar barbaarschheid en slavernij. Mr. FRANS WITTEMANS. Voor-Zomer. Voor Gabriel Oydebeek. Nu brandt de zou de luchten En slaat zijn gouden vlag In breede vlammenvluchten Uit iu den zomerdag. 't Wordt àl opnieuw geboren, 't Leeft àl in groen en goud, 'tls schoon als nooit tevoren In 't sappengeurend hout. In de oude grauwe stammen JMet jonge loot en knop, ■Wekt machtig zonnevlammen Weer nieuw<en harteklop. • Het leven drukt de sprieten Door schors en rimjjelbast, En 't zal naar boven schietep, Al hield de dood het vast. Zoo, België, uit de klauwen Van dood en duisternis, Zie ik ùw hemel blauwen, Tôt -'t klare luister is. 't Wordt àl opnieuw geboren, En 't land, met bloed besproeid, JEs rijker dan tevoren In wat er groeit en bloeit. G. EC. PRIEM. Kleine KrotiieK. Cebed van den Italiaanschen soldaat. Een van onze Italiaansch© collega's, rédacteur aan eén blad te Livornos heeft een ge-bed geschreven, opgedragen aan het Ita-liaansoli© leger, en bestemd om door de Italiaansche soldaten te worden c>pgezegd eer zij in den veldslag trekken. De Italiaansche Koning, en ook diens Minister van Oorlog, heb'ben beiden hun goedkeuring geheoht. aan den tekst van dit soldaten-gebed ; en nu worden de woorden, gedrukt op een briefkaart, bij tien-duizen-den exemplaren onder de Italiaansche soldaten verspreid. Een vertaling uit het Italiaansch in onze taal verliest natuurlijk veel van haar kla.nk-l>ekoring; letterlijk vei*taald luidt het militaire gebed aldus : jjZegen, o, Heer ! onze wapens ! O, Heer der Heeren, wien ^ij toebehooren, reinig ons van al het leelijke, opdat in dit uur van wilden haat ons gebei tôt u opstijge rein van onschuld, gelijk dat onzer kinderen. Ziet, o, Heer, wij hebben ons niet met de sterken tegen de zwakken verbonden, oris drijft geen overheerschers-gevoel tôt ver-nietiging, wij wenschen niet de landen van anderen te plunderen en verbranden. Doch de landen van Italië zijn voor ons gescha-pen, Gij hebt ze o - - geschonken, onze Vcorvaders hebben ze met den prijs van hun bloed vrij gemaakt van een lionderd-jarig ; juk. En nu de dag aanbreekt, dat wij strij -! den moeten, zoo zegen, o, Heer ! overal onze wapens voor U, izegeai onzen Koning uit den stam .der Helden en Heiligen. En geeft ons de overwinning, en reik.ons den lauwertak | voor onze kinderen, voor onze vrouwen, l voor het graf onzer voorouders !" Vanderbilt's testament. De ,,Times" venieemt uit New York: Het testament van Alfred G. Vanderbilt, ! die bij den oi\dergang van de ,,Lusitania'' verdronk, loopt over een bedrag van 6 mil-lioen pond. Eén millioen en het landgoed te Newport gaan over op William H. _Vanderbilt, het vijfjarig zoontj© uit Alfred Vanderbilt's eerste huwelijk^ De twee zoontjes uit het tweede huwelijk van den erflater zijn de Voorna-amste erfgenamen. Vanderbilt's weduwe, Mrs. Margaret Emersen Vahderbilt, krijgt sleohts 200,000 p. st., behalve een haar voor het huwelijk 'gedane sclienking van 400,000 p. st. Bo-vendien krijgt zij Jevenslang het vruchtge-bruik van een kapitaal groot 1,000,000 p. st., wa-arover zij bij testament kan be-sohikken en v^der erft zij de aan haren echtgenoot beilioord liebbende roerende gQftderen in Engeland en drie panden in New York. Een gsschenk der Japanners aan onze officieren. De Japanners hebben aan aile officieren een pracktig potlood gezonden met de volgende op-dracht:AVij stellen er prijs op u een pakket potlooden ,,Chûyû Giretsu" te mogen aanbieden. De vertaling van deze woorden luidt: Trouw, moed en ridderlijkheid" en deze drie woorden drukken zoo juist uit de eigenschappen, welke het Belgische leger vanaf heb begin van den oorlog heeft doen kennen. Wij hopen vurig dat Hij, die in de hemelen regeert, uw leger te hulp kome en u de eind-overwinning geve. De bescherming des Allerhoogsten wordt steeds verleend aan hen, die trachten op de hoogte van hun heilige taak te zijn en die niet terugdeinzen voor eenige moeilijkheid, welke in den weg kan komen. De Duitschers koopen In Hoiland Belgisch zilver- en nikkeigeld. Men schrijft uit Sas van Gent aan de ,,101.'' : De jacht op Belgisch. nikkel- en zilvergeld, waarvan reeds herhaaldelijk melding gemaakt werd, is ook thans in Zceuwscli-Vlaanderen ge-opend. Blijkbaar heeft men van de overzijde een bende van die z.g. chasseurs du 6ou" overgezonden, om het groote kwantum, dat voor al bij winke'liers en nex-ingdoenden, in af-wachting' van betere tijden, bewaard ligt, bm-nen te krijgen. Er heerschte zelfs reeds con-currentie bij het opkoopen van nikkel en zilver •metaal. Zoo A'ervoegden zich heden eeji tweetal per-eonen bij diverse neringdoenden, die voor bon- ( derd francs specie honderd '/es franc en 25 centimes boden, te betalen in Belgisch bankpapier ! van de Banque Nationale. Pogingen, om ook i banlvpapier van de Banque Générale aan den ; man te brengen, blijven evenwel zonder ge-volg.Sommigo kooplui koopen tegen Holjandsch bankpapier en betalen per honderd francs vijf- i en-veertig gulden, enkelen zelfs iets meer. Hoe de vork precies aan den steel zit, is voor de oningewijden tôt heden een raadsel, doch zooveel is zeker, dat duizenden francs aan beiderlei muntspeciën gedurende de laatste dagen België binnengevoerd werden en omgekeerd nog grootero bedragen aan papieren geld hun weg gevonden hebben naar Nederland . • __ ^ y Hoe de Efzas Fransch werd. Men weet, dat de Elzas oorspronkelijk aan Duitschlànd kwam, na de verdeeling van Karel de Groote's llijk onder zijn opvolgers. In de Revue des Deux Mondes zet de heer Albert Petit uiteen, hoe deze landstreek ,,in hart en ziel" Fransch werd. Fransch wordende werd, zegt de l\eer Petit, do Ëlzas pas de Elzas. Zijn moreele per-rsoonlijkheid openbaarde zich op het oogenblik zelf — en door het feit zelf — toen het zijn .intree deed in het Fransche Rijk. Daartoe was noodig, dat het land bevrijd werd van de foe-dale toestanden, welke zijn groei tegenhielden. De omstandigheden werkten de losmaking in do hand. Onder de menigte van kleine, poiitieke orga-nismen, waarin het land verbrokkeld was, be-vonden zich er veel, welke in de 17e eeuw nog behoorden aan oude families van ingezetenen, gewort.eld aan dem grond, gemengd in zijn ver-leden, levende op hun landerijen lietzelfde leven als hun onderdanen en daar hun inkom-sten verterend. In de 18e eeuw daarentegen stierven de meeste dezer families uit en hun gronden ver-vielen aan Duitsche erfgenamen, die niet meer in den Elzas kwamen, die de inkomsten trok-ken en deze elders verteerden en die met ailes onbekend maar ook onpopulair zijn. De vorsten-grondbezitters, zooals men hen noemt, bezit-ten een zesde van den grond, zijn vrij van belasting en dragen direkt noch indirekt in de publieke lasten bij. Men verwijt hun dit met bitterheid. Aan den vooravond van de Revolutie hoort men lien van aile kanten beschuldigen, dat zrj het geld van don Etzas trekken zonder iets ■v oor den Elzas te deen en wanneer, na den riacht van 4 Augustus, deze grondbezitters protesteeren tegen de afschaffing van hun rechten, dan brengen zij zelf don laatsten slag toe aan het oude regime van den Elzas. Do tus-sclrenkomst van den Keizer te hunnen gunste is een van de oorzakèn van den oorlog. Het was' daarom. dat de Elzas in dezen nationalen oorlog. welke eenigszins de zijne was, een oorlog,, welken het voerde roor zijn eigen belangen. Toen de Elzasser • Kellermann de Pruisen bij Aralmy tegenhield, redde hij tegelijk zijn groote en kleine vaderland. Na vervolgens uiteengezet te hebben, dat de foedale meesters slechts meesters in den Elzas waren, vervolgt de heer Petit : Toen men, krachtens de Ivoninklijke ordan-nantie van 22 Juni 1787, districten moest sa-menstellen voor de Provinciale Staten, voeg-de men overal, waar geen Staten bestonden, schots en scheef bij elkaar, ailes wat deel uit-maakte van eenzelfde geografiscli geheel. Dit was geheel en al opruimen met den foedalen en keizèrlijken chaos. Hetzelfde geschiedde toen men de verkiezingen voor de Generale Staten moest houden : mèn groepeerde de districten twee aan twee. De oude verdeelingen verdwe-nen en de protesten van de dude landheeren werkten niets uit. Het,werk der eenmaking van den Elzas werd aldus voltooid en het bevestig-de en volmaak-te zich in den nacht van den 4en Augustus. De Elzas had zijn evolutie voltooid, hij was Fransch geworden, niet bij verdrag, maar uit vrijen wil. Hij was Fransch zonder ,,gefranci-seerd" te zijn in de ruwe beteekenis van het woord. De Elzas was niet in Frankrijk opge-gaan, hij hield niet op Elzas te zijn, was dat zelfs meer dan ooit en had dit niet te verber-gen noch er zich voor te verontschuldigen. Hij was slechts ,,gefranciseerd" waar dit noodig was en voldoende om zich geheel Fransch te voelen. Elzas behield zijn voorkomen : niet de schors maar het hart nam de Fransche kleuren aan. ,,Zij spreken Duitsch" zei Napoléon, ,,maar. ze sabelen op z'n Fransch". Na den oorlog van 1870—71 is het gebruik van de Fransohe taal, volgens den schrijver, in den Elzas toegenomen. Het Roemeensche Jeger. Indien de verwachting van velen, dat ook Roemenië weldra de zaak der Triple Entente zal omhelzen, uitkomt, krijgen de Verbonde-nen een geduchten vijand meer op den hais. Zooals men. weet, is het Roemeensche léger reeds ,,gedeeltelijk'' gemobiliseerd. De eerste linie van het Roemeensche leger omvat minstens 250,000 man, goed geoefend en uitgerust en in staat dadelijk te velde te trekken. Ailes bij elkaar heeft Roemenië een loger van 600,000, waarvan minstens 400.000 voor het vechtleger geschikt zijn. De infanterie is gewapend met het Man-liclier geweer, een uitmuntend wapen. Elke compagnie infanterie en elk' cavalerie-escadron heeft een machinekanon-sectie. De veldartil-lerie is gewapend met het 75 m.M. Krupp-kanon. De veldhouwitsers zijn ook van Krupp. Het nationale arsenaal te Boekare.st kan 2,000,000 geweerpatronen per dag leveren en 2000 shrapnellbommen. In 187/ heeft het Roemefhsche leger bij Plewna zeer goede hoedanigheden aan den dag gelegd. Toch wordt het leger algemeen niet zoo goed geacht als het Bulgaarsche. Een predikant melkverkooper. De predikant van Fritton (Norfolk) had zich bereid verklaard, de taak over te nemen van ieder, die naar het front wilde gaan. Blijkens een plaat in de Daily Graphie gaat hij nu in z'n dorp met den melkwagen rond. Een andere predikant, reverend Skene, gaf zijn werk in Raverungham op en doet nu, in kîiaki, dienst als chauffeur bij den transport-dienst van het leger. De Belgische Pets in lederland. De ,,Nieuwe Rotterdamsche Courant" heeft in drie artikelen het vraagstuk be-sproken hoe d© Nederlandsche pers zich moet gedragen in dezen voor een neutraal land ten zeerste kieschen oorlogstoestand. We willen ons onthouden onze meening over de opvattingen van de ,,N. R. Ct." te luchten, al kost het ons moeite aan dit blad niet enkele der woorden te zeggen, die ons op 't hart liggen. De ,,N. R. Ct." die vroeger in Vlaanderen zoo'n gastvrij ont-haal heeft genoten, di© nu nog, gedurende heel den oorlogstijd, over gansch België is verspreid geworden, zal ons wel een beetje kredièt gunnen. Eerst later, wanneer we in België zullen teruggekeerd zijn, zullen we deze kleine rekening kunnen vereffenen. J animer dat een blad ^gelijk de ,,Rot." zoo roekeloos de diepgeaarde sympathieën verbeurt welke het door het toedoen van vele Vlaamsche intellectueelen, fier op het solioone ^jOroot-Nederlandsche'' blad, deze laatste jaren, in Vlaanderen had gewonnen. Maar des t© bitterder valt het dat dit blad thans aan de Belgische dagbladen, die in Nederland verschijnen, de vrijheid van woord wil ontzeggen, ja. ons niet op onze beurt, de persgastvrijheid gunt die het zelf zoo lang en nog heden ten onzent mocht ge-nieten...Ziehier wat de ,,N. R. Ct." schrijft: ,,Die zoogenaamd ,,heilige" protesten van een klein deel onzer pers, met ,,De Telegraaf" vooraan, die feitelijk niet an-ders zijn, dan eene geregelde, s}'stematisch doorgezette aanwakkering van haat tegen, afkeer en minachting van eén der ooriog-voerende partijen, en die, wàt daarvan ook het doel moge wezen, als voornaamste ge-volg hebben, dat hier te. lande eene kunst-matig© oorlogsstemming wordt opgewekt, di© ,,heilige" protesten zijn kortweg misdadig. en verder: ,,Dat het geduld wordt, dat eene groep Belgische journalisten d© gastvrijheid van ons land en d© veiligheid van onze neutra-liteit niisbruiken, om hetzelfd© te doen,' is — laten wij een zacht woord gebruiken — onbegrijpelijk." Zelf zullen we liever niet op deze ver-dachtmaking antwoorden, maar drukken af het grondig, breedgeestig en warmvoe-lend pleidooi van ,,Het Volk" (Donderdag 3 Juni) en, het ovemeinende, vertrouwen we ten zeersté dat al dadelijk andere ge-zaghebbende stemmen der Nederlandsche drukpers zich zullen verheffen om hun protest bij dat van ,,ITet Volk" te voegen. ,,Tegen deze woorden kunnen wij nieit ernstig genoeg protesteeren. De Belgisch© vluchtelingen die in ons land vertoeven, zijn daardoor • nog geen Nederlander9 geworden. Zij hebben met onze politiek, met ons openbaar leven niets te maken; zij be-moeien zich er ook niet mee. Zij leven geheel op zichzelf, ook waar zij niet in kampen zijn geconcentreerd.' Zij hebben een paar kranten gesticht, di© met hun vertrek uit Nederland ook weer zullen verdwijnen : korrespondentie-bladen zou men ze kunnen noemen, voor de Belgen in de verstrooiing. Van konkurrentie dier bladen tegen de Hollandsche pers is geen sprake. In die bladen spreken de Belgen onder elkander uit wat in hen omgaat. Neutraal zijn zij niet; zij zouden onbegrijpelijke lafaards zijn, als zij zich neutraal aanstelden, en het zou een schande zijn, indien onze regeering en ons land aan dez© vluchtelingen gastvrijheid be-wees, wel wat hun lichaam betreft, maar niet voor hun geest. Men pleegt een gast, indien zijn denkbeelden van de onze afwij-ken, te ontzien ; niet, hem onze meeningen en onze politiek op te dringen. De ,,N. Rott. Crt." echter wil onze gasten dwin-geu, de Pruisische opvattingen omtrent den oorlog en de vrijheid van drukpers te ontzien. Wie zulk een houding aanneemt, moet zich niet bij d© Nederlandsche pers aandienen als zedenmeester. Als een libe-raal zoo spreekt, maakt hij d© beste tradi-ties vau het Jiberalisme te schande, en als hij dan nog een vrije liberaal is, herkennen wij al te duidelijk de kapitalisten-, de werkgeversmoraal, di© ten allen tijde voor de maclitigen en de geweldenaars de meest volmaakte vrijheid heeft opgeëischt, eu de kleinen en zwakken op de meest verachte-lijke manier het zwijgen opgelegd. Wij eisclien voor de Belgisch© vluchtelingen in Nederland de vrijheid op, om in hun onderling verkeer, en tôt iets anders dienen hun bladen niet, volkomen* vrijheid van meeniiigsuiting te genieten. Aan hun takt en hun kieschheid mogen wij het over-laten, dat zij hunnerzijds het land dat hen gastvrijheid verleent volkomen vrij laten in de politiek, die het jegens de oorlogvoe-rende partijen meent te moeten voeren. Ons is geen voorbeeld bekend, waarbij a^n dezen eisch-werd tekort gedaay." ' Reeds tr.ad ,,De Telegraaf" gisteren-avond met een krachtig verweer op, waar-uit we alleen het gedeelte dat de Belgisch© pers betreft, citeeren: ,,En bovendien is het onbegrijpelijk, dat geduld wordt, hoe een groep Belgische journalisten de gastvrijheid van ons land en de veiligheid van onze neutraïiteit mis-bruiken om hetzelfde te doen. In één woord een artikel dat regelrecht uit de bureaux van baron von Kuehlmann had kunnen komen. De zacht© wenk aan onze regeering om de Belgische journalisten in ons land te muilkorven of de grens over te zet-ten is al te doorzichtig-Pruisisch. De ,,N. R. Ct." is blijkbaar al zoo gewend aan Pruisische censuur — op de zes bladen, wordt er immers gemiddeld eén niet in Bel. gië toegelaten ! — dat zij een dergelijk© censuur ook al door onze regeering toege-past wil zien. Zij spreekt echter alleen van Belgische journalisten, doch over haar Duitsche collega's zwijgt ze wijselijk.; Maar dit zijn ook de meest onscliuldige wezens die hier van onze gastvrijheid genieten !" Wat ons betreft, we kunnen niet anders dan de woorden van ,,IIet Volk" beamen en hier opnieuw de belofte afleggen dat wa ons nooit of niinmer zullen mengen in. quaesties die de politiek van Holland tegenover de oorlogvoerend© partijen betreffen. Maar waar wij tôt onze landgenooten spreken en tôt de enkele Nederlanders die van onze richting bewust, met ons instemmen, hopen we dat men ons — in de mate van de wetsbeperkingen — eene volledige vrijheid van woord zal laten. En uit ganscher hart nemen we dez© gelegenheid te baat om openbaar de Nederlandsche pers dank t© zeggen voor de confraterneele hulp di© ze ons steeds heeft geschonken en voor de be-langstelling die ze aan ons streven gunt. We danken tevens het gansche Hollandsche volk voor de sympathieke gastvrijheid die we hier genieten mogen. De Krupp's Fabrieken. Alfred Krupp l)Cgon met pteun der regeering de vervaardiging van het materiaal dat Oostenrijk neerwierp, iDenemarken een pro-vincie armer maakte en Frankrijk uit Elzas-Lotharingen zette. Na den oorlog van 1870 werd Krupp een nog wa&rdevoller wapensmid. In 1873 ©n 1874 vervaardigde hij 2500 kanonnen voor het Duitsche veldleger. De fabrieken kregen het steeds drukker. Werkten zij in 1870 nog met 8000 man, dit aantal was in 1887. tôt 23.000 en thans is het meer dan 30.G0U man. Kolossaal is het pvoductievermogen. In een jaar kimnen bv. 150,000,000 KG. spoorrails geleverd worden. Men maakt er ailes: kanonnen van aile kalibers, affuiten, caissons, pro-jectielen, pantserplaten, koepels, eoheepspant-sers en zelfs complété oorlogsschepen. Sinds haar bestaan hebben de fabrieken minstens 50,000 vuurmonden geleverd aan allerlei landen en natuurlijk aan Duitschlànd in de eer-< ste plaats. Ten einde de productie zoo goedkoop mogelijk te maken, kochten de Krupp's kolen-mijnen, hoogovens, ijzermijnen, enz. Dez© kolenmijnen leveren jaarlijks meer dan 2£ «millioen ton kolen, de hoogovens leveren 1,250,000 ton ijzer. De fabrieken bezitten een. eigen vrachtvloot, die heb erts uit Bilbao en Zweden aanvoeren. Ailes is monsterachtig groot in deze fabrieken.. De ikanonnein.fabrieken ihebben een lengfce van 150 M. en 72 M. diepte. Een werkplaats, enkel voor het afwerken van kanonnen, heeft bijna 200 M. lengte. De fa-bricatie der veldstukken heeft plaats in een gebouw vàn 4 verdiepingen van 100 M. lengte. 850 Machines fabriceeren projectielen, Het chemisch gebouw van 5 verdiepingen beslaat 4000 M. in het vierkant. fc Men weet dat de Germania-werf te Kiel, die 23 H.A. beslaat en 800 M. lange dê baan gelegen is, ook tôt de Kiupp-inrichtingen behoort. Een schitterend schietterrein heeft de fa-briek te Meppen. Men kan daar in alle rich-tingen en tôt 22 KM. ver schieton. Het ka~ non voor Duinkerken heeft men dus daar niet kunnen probeeren! Een onmetelijk kapitaal is in de fabrieken gestoken, maar dit kapitaal bevindt zich geheel in het bezit der familie Krupp, wel een bewijs, dat de ondorneming niet alleen groot, maar ook zeer profijtelijk is. Tôt voor kort bedroeg het kapitaal 1S0 millioen mark. Wegens de enorme werkzaam-heden, wellce uitbreiding noodzakelijk maak-. ten, heeft de familie, geheel uit eigen anid-delen, het kàpitaal tôt 2-50,000,000 M. ver-hoogd.-Een sleohte geldbelegging bleken trouwens de fabrieken tôt dusver niet."In 1906 en 1907, was het dividend 10 perc., 1911—12 12 perc.3 1915 —13 14 perc., het laatste jaar 12 perc. Men weet dat het geslacht in mannelijke lijn uitstierf. Toen Friedrioli Alfred Krupp in 1902 stierf, liet hij twee dochters na. De oudste Bertlia, trouwde in 1906 mefc Freiherr von Bohlen und Albacli. Deze nam den naam Krupp er bij, zoodat do Krupp-naam aan de Essensche reuzenfabrieken verbonden blijft. Een Duitsche universiteit verieende onlaugs den. Freiherr-den doctorstitel* '' T- • •• '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods