De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2173 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 May. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xg9f47j500/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

aerste Jaargang N®." va vrijctaê '2S Met 1©15 &> Cents BEDACTIEEUBEEL : KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - TELÏFOON Ko. 9S22 Noord. Ce Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam slken dag des mcrgens op vier bladzijdsn. 'Abonnementsprys l>y vooruitbetaling: Voor Holland en België per jaav / 6.50 — per kwartaal / 1.75 -— per. maand / 0.75. Yoer Faigeland, Fraîtkrijk en buitenhind dezclfde •prijzen, .met Ver-hooging van verzendingskosten (2^ cent per iiuinmer). &$Qotdl®pstQl5ei* s Mr. ALBERIK BESWÂRTE OpstBlfaad s OYRSEL BUYSSE — RENE DE CLERCS? — ANDRE DE RSDDER Yoor ABONNEMENTEN wende men zicli tôt de Adminis iratic va n hei blad. KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — Tel. N. 9922. Voor AANKONDIGINGEN wende men zich tôt de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Kalyerstraat 64, Amsterdam. — Tel. N. 9922. ADVERTENTIES: 20 Cents per regcL la! Italie lot den Oorlog dreef. De reden die Italie er too gebracht hebben do wapens op te nemen. tegen zijne vroegere bondgenooten — en dit ondanks de ;,terrori-satie" die de Duitschérs met voorbedachten rade on met zooveel brio iii België hebben toe-ggpast-, aija zeer verseheiden van aard en zouden — naar onzo bescheiden meening — in tweb categorieën kunnen verdeeld worden: de.physische eu do psyc-hoFogisclie. Over de physischo redenen zullen ivc niât lang uitwijden ; wo rangseliikken onder dczo catégorie al de officieele mededeelingon, daar-over gedaan door Von Bechmann-Holweg in den Duitscliên Bijksclag. door Burian in het Oostenrijks-che en door Salandra in het Ita-liaanscho Parlement, alsook de^ semi-officieele berich'ten, door do telegra m-a'gêntschappèn lTolff en Ivêiiter de werel'd ingezonden. Icder-eçn heeft de eischen van Italie gèlezen, alsook de tegenvoorstcllen van Oostenrijk. Meni-go nuclitore toesehoinvor zai er zi'cli over veiwonderdrliebben, dat Italie liever do risico schijnë te willen dràgen van cenen moord-dadigen oorlog, dan wel de voorstellen van Oostenrijk aan te nemen. Dezo voorstellen waren nochtans ni et te onderschatten, des te meer daar de besli-ssing tôt nog too niet in dpsunrijk's nadeel uitge-vallen i.s. Het inlijvcn en bezetten van do aan-geboden provincios. zou Italie zonder slag of stoot hebben kunnen venvezcniijkcn : het zou liaar geen enkeleu druppel bloed gekost hebben en bovendien zou het bewaren van den vr'ede liare stoffelijke belangen, tijdens de '•Iaffge nicandciï die nog m 't vorschiet hggen.,-zeer teii gunsta zijn gekomen. Daartegcnover staat de oorlog met zijn gruweiijke gevolgen: meïischenslacbting, ver-nieling van dorpen en. staden, verwoesten van iirstorisclie gebouwen en van onmetelijko kunst-scliatten; en nog. in een woord, de gebeurlijk-heid Italië's ongeëvenaarde kunststeden: Venetië. Milaan, Florentië. Rome, Napels te y.ien plunderen doo1* diezelfde gewelddadige Duitsche horden, die in ons arm liclgië l."uven, Mechelen en Iepëren en de rest van het land te vuur en te zwaard verwpéstten. 13n toch vei koos Italie den oorlog ! Waarom ? We v.-oten allen dat Salandra veel grootere eischen had gesteld dan er op'aandringen van 3)uiiscliland (ioor Oostenrijk lia lang talmen wçrden ingewilligd, eu dat het daarom, en ook om verde.r tijdverlics Le voorkonieu, be-nedeu Italië's waardig'nord was, zicii nog langer met do vischmarkt-pclitiok van haren ouden bondgenoot bezig to houdenj dat het vaderlandsche plieht was met een gebaar van misprijzen datgeno te weigeren, wat liaar op zulke onhebbelijke manier werd. toegesmeten. IloVendien eischto Duitschland van Italie, do erkenning van het omvederroepelijk bezit van België, dewijl Oo.stenrijk het bezit van Servie opeischto in mil van hetgeen het <ian Italie aïstond. ItaJië lïeeft (lien schandelijken koop niet willën afsluiten. Het heeft in ant-woerd daarop met verontwaardiging het ver-bondsverdrag verbroken. Salandra liecft er terloops nog aan her-innerd, dat Italie steeds door .zijno vroégero | bondgenooten in zijne recliten en natuurlijke .eischen'werd miskend, en het hoog tijd werd ei" eens en voorgoed mee af te rekonen. Dat zijn zoov.at de oi'ficieele redenen. We Kunnen er echter gerust bijvoegen, dat Italie Duitschland niet vertrouwde, daar waar het l)ij monde van zijnen Ilijkskanselier verklaarde, do verwezenlijking. van Oostenrijk's aanbod mû, j den, owlog (!) te waarborgen en ha-ar gëgeven j ""oord eer aan te deen ! ! Door het voorbeeld Van België kendo Italie lielaas te goed de ^aardo van de Deutsche Ehre en de Deutsche Treue, en het niistrouwde do Duitschérs met recht. Daai*bij komt nog dat Itàlië zich wel bewust was, niet alleen nicts to zullen ver-krijgcn bij eon mogelijken triomf zijner vroegere bondgenooten, maar cr onverinijde-l'jk, en evenzeer het slachtoffer van z6u v.or-den. als de mogendheden van den Drieborid. Oaaruit volgt als vanzelf. dat van den heuge-llkcn dag af, dat Italie zich onzijdig ver-idaarde, het onvermjdelijk geroeyen iccm, vroeg of laat de wo,pcns op te nemen teijen de fWoondcib Kejzerrijlcen, op straffe van allés vei*liezen, wat het met -zooveel moeite 'u lco9 op Oostenrijk had weten te veroveren. * * * Do psychologische redenen zijn • van tweèër-ei aard: de historische en do economische, die z°o kort en bondig mogelijk willen schetsen. net Italiaansche volk met zijn oeroude tra-1 les is — ondanks al den tegenspoed die et in den loop der eeuwen ondervond, — ep-n j001, l<*ealistiscli volk geblëven, dat ook ou-rlp11 S n 1 a'ëcmeeu heerschenden zakengeest vr>r ; u "en —" altijd nog iets méér voelt or het begrip ,,Redit en Wet" dan een ' itsche Rij kska n sel i er! J«a, ook ondanks en trots d.o diepo eîïendè VAr^riîi voor z'.inG éénmaking (1.860) i\a len was — is er in het aloude fiere: Ita-hlov 10 volk-toch aîtijd nog iets overge-' 7^'J VJ." den ouden Romein. laïi/f. neu voélen hoel veel voor hun vader-■Dp«AK+lla eeilcn korfën heropbloei zijn ze hunne den - over^evei'ing opnieuw bewust gewov-tor ^un îfmd het mo.oisto land zn nîû!'- i£S' Ine^ ?ea ze^ere fierheid blikken vrrvM« i r- ^oeniug neer op de miljoenen hS ngc" die' d»S.in dag lût. cl» vip-: knnctoli Q]\ ver' buitengov. oon prachtige brafht > ^oor ^lunne voorzaten voortge- ziin ^ew?ndëreii en bestudeercn ; ze Euronl1 i7 . ^oe'^ bewuRt, .dat ze' steeds in lieblJii • ûby besehaving gedragen ; in zooveno deze altlians nicb gedoofd werd door de. ('otlien; ze zijn ten slotte ook nog niet A crgcten dat hunne besehaving, hunne ,,cultuur".' in het begiii onzer tijdrekening, reeds een :cco [lioogen trap van .volmaaktheid bereikt had, dat ze tôt in do donkerste schuil-hôékëû van het groote en woesto Germanjo dcordrong, Onnoodig d§ onafzienbaro reeks wonder-wci-keh op te somnien, die de lîomeinen van de lste tôt de ode eeuw voortbraclitën en die nog jiedeu ieclers bon ondering, eerbied en ont-zag afciwingen. Noémrn wc terloops het Colli-scum; de Tli'ermcn van Caracalla en liet Panthéon.;; het pnu-htigo ..Forum Romanum" kan aïs do prototype' van Italiaansche grootheid be-schoinvd woivion. Verder getuigèn de opge-graven ; tedon van Pompeï eu Herculanum, de reusa'chtige C'cna's, aquaeducten, en water-spelen. v;ï-ri het Romeinsche vernuft, van den Romeinsr hon ondernemingsgeest en van hun-hen groolen dlirf. Do Italipnen van vandaag leven nog altijd te midden de/.or wonde/werken, — voor zoo-ver ze-althans door de Barbaren uit het Noor-den'gespaai'd zijn geÇlevcn — en worden alzoo ciagelijks aan vroegere grootheid, îiiacht en rijkdom herinnerd. Helaas, veel bleef er'niet gespaard maar wat er dan ook neg van over-schoot, leercle hun voldoende onthouden wat de successievelijke invallen der G'othën voor hunne besehaving te beteekenen hebben gehad. * * * L.svea^i&'^'i^aTî. ooit doenicn jm de voor-vallpn diuîiue't" gesohiedenis" op /voor hunneai geest. Ze 'herinneien zich de V.'estgothen, die onder het bevel van Alarik in 410 voor de eer-ste maal de Heilige Stad ongenadig verwoest-ten ; dan Avaren het de Wandalen. die in 455 onder Geuserik Rome voor de tweedo maal ver-nieldën. A'à hem kwamen nog de invallen der (îermancn onder Odoakcr in 476 en die der Oostgothcn onder Theodorik in 493. Xa dezen laatsten inval was het voor goed uit met de Romeinsche kunst en besehaving. Het eëris zoo schitterèn'de Jicht verdooide, al liaar gelang den barbarenvloed zich al meer en meer uitstorfctë over hun ongelukkig land. Deze duistere periode heeft zoowat 600 jaar gcduurd, tôt eindelijk de Midden- en Noord-italiaansche steden zich voldoende ha.dden ont-| v.ikkeld om — gerugstéund door het Pauselijk gezag, dat zich langzaàm .maar zeker liad v.eten uit te breiden — met îîoop op succès het juk der Duitsche Keizers te kunnen af-schudden.Na een lange periode van onafgebroken strijd herwôn Italie eindelijk zijn vrijheid, en sloeg het aloude Romeinsche vuur — dat eeuwen lang onder de assche gesmeuld had — weër knetterend naar boven. Een nieuwo glansperiode brak aan: de Ke-naissancrj werd geboren. Do .godsdienstige en burgerlijke gebonwen van dien tijd zijn meest allen nog dagelijks. in . gebruik, en getu'igen den Italianen van lieden, meer nog .dan de ruïnen van het aloude Rome, van het alom-vattend genie liunner. voorzaten, van het sprankeiende vuur dat-oplaaide in de geesten van lien, die Italië uit de klauwen van dç Germanen wisten to reddon. De overheerlijke- San Marcokerk te Venetië iras het begin, de reusachtigë Sint-Pieterskërk to Rome do voleinding, -dezer buitengewo.on kraclitige periode, die zoowat 500. jaar had ge-duurd.Toen braken op 't onverwachts de gods-dienstoorlogcn uit, en weer werd er voor Italië een nieuw tijdperk van bloedigen Stïijd. van vernieling eh. ver-valiugeluid De Italianen zullen zich onder de liuidige omstandigheden alleen herinneren, dat het in hoofdzaak Geriiiaansohe -landen waren die zich losrukten v;ni"'do lloomsche Kerk en daardoor het Pauselijke gezag éënen knak toebrachten, waarvan het zich nooit in zijn geheel Heeft he'rstëld. Van dan af hield het verval niet oj> on wérd hèt ongelukkige Italië, zwàk aïs het wâs, in stukken gereten en op b'eurten de prooi. van do Duitsche, dan weer van de Fransche en ook weer van de Oosten r i i kscl l'e Keizers.. . Hetg-'i n cr ton slotte met Victor-Emmanuel en Garibaidi gëbeurd is, li'gt' nog to verscli in iedérs g'ehêugen/'oiii êr'stil bij te blijven staan. Genoeg zi.j gezegd dîit, met behnlp der Eraiischcii. de Oost'énrijkêrs. te Magenta in 1859 vei'SÎâgën" en-gèdw-origeji werdeir het Lojn-bârdisçh-Veiiitia'atisch Koningrijk aan Italië — zijné.n ■ rechtiiiatigên • eigèhaar'-i- af te staan. Al de kleinc staton werden tnt. ec.n îvoriing-rijk .vereenigd en het ônstèrfelijke Italië ver-rees voor de twèëdo: inaal uit' zijne' asch, Ziedaar hoe c,\> his'tôHscho groiiden duide-lijk blijkt, dat de Duitschérs in--het bijzonder -steeds de erfvijahdln v.àren vaù de italianen en het tôt <>p. dç-zeii dag-geblèven zijn. AVant zi0 _ èp.: hier vaiigt de ccoiiomischo faze aan die het luire ,hei?ft bijgedi-àgen tôt het. cou-flict—- iiadaVBisniarck er ih -gelukt was: Italië in: den. Germaanschen bond te 'sle&ren, begon eorst yo.br. goed de" ecoiioinische opslurping van . dat uitgepiitte land 'door de Duîtsbhçrs, wat dezep laaist.çn. niet moeilijk viol. ledereen kent hun. karaktëiy hinrao inanieV van. hande-' Ion .om ze zeif jir 'zijno iiaaste-^iligeving — zoowcr iii Holiahd aïs. ih Bèlgië — te hebben • aan 't; werk. gezien. Toe.'i de Duits'ciiërs • nog aria■ waroYi en in hun éigen land met- Lot -noollige von don ont in hun onderhoud te voorzîen, -togen zo bij duizenden TutTïtinlie ,,lieimat" naar verre en nabijë landen. Het is nog zoo lang niet ge- leden dat men het Duitsche woord .,A-us-wanderer" in allo landen van do wereld ver-stond,< en het doorgaans gebruikte tôt liet aan-duiden van landverhuizers in 't algemeen, van v.aar ze ook kwamen. Wo zouden er zoo hon-derden kiiunen' aanwijzcn die, arm als Job, met een . geJ,apten . sclioen aan den linkërvoet en een verkleurden klomp aan den rechter, de stad als bedelaars kwamen ingestrompeld. Zonder middolen om een eigen zaakje te be-ginnon, scharrelden ze een tijdjo rond al .-nuffolend in het zaakje van den goedzakkigën patroon, die over 't algemeen in z'n nieuwen bodiêiide een goede aanwinst zag en een even goed vertrouwon stelde. En hoo kon liet ook and'ers? Waren zo niet nitermato bqleefd, wàt zeg ii-:. gedwee ois een lam, totaal onderge-scliikt, kruipend bij 't minsto. barde woord. en hadden zo met dat al niet steeds don glinilaeh om den mond? Bovendien — en dat moct hun worden toegegeven — werkten ze "voor drie en' stelden zich tevrëden met een zeor karig looh, Mijh hartjë wat wil-jo nog meer? Het liedeken. dat ze den argeloôzën patroon voorzongen, was echter te mooi.... om lang té duren. Na enkelc jaren noosten arbeid en; vlijt, vroegen ze den Herr patroon op 't onvei'-? waclits hun pas en vertrokken of liever.... be-; trokken .een paar huizen verder, een toevallig vrijgékomen pand, waar ze natuUrlijk — ma&£ siiet veel mooiero lotters op don ge'vel — hetf zeifde ,,Geschaft" begonnen als dat van dew oudon.baas! En nu gingen. pas ^. oor goed de poppen aan J-% dai^son. Her.'-. Muller deed niet zoo^Js z.îin vroegere n patroon, die brave, beste maii, die de storfen en z'n verdore winkohvaren uit zijn eigen land betrok! O neen! Herr Muller l>e-stelde in Duitschland, en nergens anders dan in Duitschland en zoodoende verdrong hij niet alleen de inlândsche nijverheid, maar bracht liij met de zijnen — en ze waren velen — de industrie en den handel van hun vaderland, en dit met liet geld van den vre.cmdc, tôt dien buitengewoôn hcogen bloei, dio steeds onze bc-wondering afdwong en tevens de geheele wereld met verbazing heeft vervuld. Ten slotte werd ook de onde patroon door de concurrentio ver-plicht. zijn koopwaar van dcnzelfden fabrikant te bestêllen ! Van kïeinhandel kwani het al gauw tôt groothaudel, on. zoo werd Duitschland ge- ho'lpeiî- doplr zijne sàbeldiplomatén —van dood-, arin, op korten tijd zeer rijk. De ,,Auswanderer" van voor 50 jaar, met zijn onderdanigo .manicron, \\as er door zijn oïlderkruiperijen in ge'slaagd den landzaat op iiet àchterplan te dringen en zag hij — maar ditmaal met een hoovaardigen trek om den mond — van uit de hoogte neer op die arme stakkerds van Belgën, Hollanders eh meer anderen nog en ^-ooral ook Italianen, met dien ontzèfctenden . blik van minaeliting, die den ..parvenu"' zoo teekenend onderscheidt van den gewonnen en geboren loyalen en royalen gentleman! En vçoral Italië iced geweldig onder dezen economisch.cn toestand — méér nog dan België en Holland — omdat liet, eerstens bondgenoot (!!) was van Duitschland en tweedens te arm om cr zich finantieel tegen te ver-zetten.* * * Door dëze cenvoudige Muller-gcscliiedenis zal liet den lezer blijken, dat in Italië de Duitschérs met hunne bëkende ,.vSchneidig-keit" de toomen van het economische leven buitengewoon str'ak in de handen hieldcn, en er nu en cl-ah met de zweep overgingen, als Jt beestje naar hun zin niet hard gonoeg Jiep. • Zoolang ,'iu iederëeii in Italië in Keizer Wil-iiclm de ..Friedens-Kaiser" zag — een ti.tel v.aar dczo dwccpzieke monarch zich A alsclic-1 ijk niée too'ide,' om des te beter zijn verove-ringsplanncn te kunnen uitvoeren — zoolang vedroog men cr Jiet. Duitsche juk, 't zij. uit vêrdr'a agzaamheid of wel om het ,.zoeto winstjo'' of wel uit vrees voor het sabelge-rinkel, dat de Duitsche diplomàten bij bot slechten van geschilleii bij voorkeur liet liooreri ! Do ..Friedens-Kaiser" heeft zich eclitor op es n goeicri morgen. ontpopt in een ,,"\Yolt-• kriegs-Kaiser" en zie, dé toestanden verande-icn zich ïn Italië als bij tooverslag. Italië's houding in dezen — alhoewel door vclen — nieestal Duitsch-gezinden — ver-kcerd begrepen en zelf's streng gclaakt —, kon niets anders zijn dan ze tôt nog too geweest is. Daarbij komt nog dat, zoolang de tweebond aan do winnondê liand ^vas, Italië misprijzend werd behandeld. Na hunne menigvuldigo tog;jnslagen werden Duitschland en Oos.tçnrijk cchter al zoeter vep zceter, tôt eindelijk de gulzigo woh-cn zich onder een schapenvaHit verborgon en begonnen mot den ouden boiidgcnoot — die ze van niet minder dan van moineedigheid en trouwbreuk liescliuldigëii —-pootjes te geven. .'Italië zou .dit krijgcn. Italië zou dat krijgcn, maar Italië, dat al méér van Duitschland had ^ehbord, vertrouwde zijn gasten niet, en ^. olgde in dezen het groote voorbeeld"van België. Hat verkoés gehoor te geven aan de imveridige stom v-an zijn hart ; aan de groote plichten die de Gerer-htigheid liaar gebcod to volbrengen, iionderdma'aî liever, dan zich door Duitscliên sirenenzang tôt . eon oneerlijke daad te laten verléiden, duizendmaal- liever dan haar glo-rierijk verleden te verloochenon en liare schit-tereudo toek.omst als Latijnsche. natic, door Duifsfhc kultiiur te laten knechten en ketenen. A'oor Italië is het mïr der wrakenabij ! God heboede" haar yo'or c;cji nieuwen inval der "bar- ; barclil P. V. K. | Kleine Kroniek. Belangrijk beric'nt aan onze seïnterneeraen. De versterkingen van Venetië. ..De VJàdmhhe St-cm'? had voorloopig de Tôt de eerste krijgsverrichtingen op het àfloondiging der lijsten von Bclgische krijgsgc- Oostenrijksch-Italiaànsche oorlogstoonecl be- vangoic'n geschorsi, omdat die lijsten biehen hoorde ook do vliegersaanval op \enetië ^aai- noch vollcdig, noch offieieel te zijn. bij ihet vooral op liet arsenaal gemunt Asas. Zondag beginnen icc met de afkundiging van De eigenaardige vorni van de lagunenstad, nicuwc lijsten, offieieel vçlgens ihl'ichtingen de verdeeling in tal van eilaïu^es, is van în- van de ÎJuitsche overheden, opgesteld. Ook vloed geweest op de inrichting der vercledi- alphabciisch gerangschikt en vollcdige inlich- gihgswerken. Aan de la-ndzijde oestaan eue m tlngen over régiment, qraad, plaats van i/nter- hool'dzaak in het fort Malghero, dat de spoor- neèring' enz. verstrelckend. wegbrug, die de eenige verkeersweg vormt met Deze lijst z(d regelmatig, cllccn dag ver- het vasteland, beschermt. Dit fort heeft reeds schijnen. het midden der 19o eeuw eveneens m een - oorlog met Oostenrijkers een roi gespeeld. In 1849 moest het zich, na een vorschrikkel ijk Fou ten in do oorîogsorganisatjc. bombardement aan de Oostenrijkers overge- ■\-en, waarna ook de stad zelf zich moest over- De ,,Times" bevat een brief Vait haren g©ven, waarbij deze haar privilégié van vrijha- militairen correspondent bij het Britsclie ven verloor, dat zij cerst in 18ôl terugkreeg. hoofdkwartier, waarin hij niteen'zet, hoe 't Het fort Malghero wordt door een aantal komt dat ondanks den moed, de vol ha r- kleinere' werken ondersteund. ding en de naar zijne'meening hoogere per- Aan. de zeezijde worden de toegangen naai • i i j. .i . ,, ,i^,, de stad door een reeks van zandbanken afge- sooiuijke geveditswaarde van den Enge - ;,oten Do tussclien die banken zijn schen soldait, het reGultaat met zoodamg ^ ^ ,oot aa° taj fortcn verspel d. Bc be- is als men op grond daarvau zou mogen iangrijksto zijn aan don Porto del Lido, de verwachtcn. forten Lido en San Andréa, benevens verschei- ,,Alle oorlogsstrategie en taktiek herus- dene batterijen. De doorvaart van Malamocco, ten in dezeii tijd op een niet te ontkennen ten Z. van \'enetië, wordt dcor de forton Albe- feit De vijand' heeft een verbazingwekkend roni en San Pietro verdedigd, de daarop vol- oorlogsapparaat en tenzij wij ons een ge- |ende toegang te yater van Clnogg.a door de i.!- i-„71 battern Coroman en het bastion ban I<ehce. vecbtsniachme van even grooto waaide kuii- Agn ^ kanaal van Brcnta liggen hët fort nen verscliaffen, zal hij de hoogere gevecht.s- Brand0,0i (le batterij van San Michele en een waarae van onze mannen te met doen. Die ree^s kleinere forten en batterijen. In het machine bestaat nit een groote hoeveelheid Noorden Icopt een reeks van forten tôt aan zwaar geschut eu automatisclie kanonnen en den mond van de Piave. | een -klaarblijkelijk onuitputtelijken voorraad | ontploffingsmiddelen. Degene, die 't eerst het verhàaltje opdisclite, clat de Duitsclieis Nog de Lusltania. i gebrek krijgen aan bommen, heeft aan de zaak van de- creallieerden een zeer slechten In het kranige blad ,,Le Foyer Wallon" van dienst bewezén. dominée K. Giran, lezen wjj de volgende edel- „De Franschen bracliten dezer dagen te veronWaardigdo _ woorden over het gebeurde Artois een groote massa artillerie bijeen en m® ^ i^de misàaad volbraclit! Een geniepige liet resultaat wasx dat de ransche înian- torpédo heoft de ,.Lusitania" geraakt en meer terie zonder moeite vier mijlen vooruit kon cjan 1500 niet-vechtendon kwamen om in de trekken. Ontploffingsmiddelen in voldoende golven. Mon staat verdwaasd over dezen aan- hoeveellieden vernietigen des vijands loop- val. Een niet te bedwingen gcvocl van opstaïul graven • borstweringén. eu ve'rsperringeu. welt op uit ons intieme wezen tegen allen die, Met dé liulp van een goeden luclitverken. koud berekend, deze moord deze onbesefbare . ,r , 1 , _.i monsterachtigheid voorbereidden. Dan is bot niiigsdierist, zooals_ wij er een hebben, zal ^ ^ van oncindigc smart bij liet bepein- ; het mogelijk zijn, zijne zware lioiiwitsers te zçn ontroerende dramas, der tragische vernielen. Na een goede voorbereiding door sohoidingen, der wanhopige worstelingen, der I de artillerie, kan men, volgens de meening snikken, der kreten, der martélingen, van don van een hooge autoriteit-, versebeidene mij- rouw die de angstverhalcn van de overlevondon len prends ' met een wandelstok in bezit ons openbaavden ! Dan is het een gevool ■ van niet begrijpen dat aangroeit, met meer nemen. , .,11 . krach t, naarmato de rede h are recliten beves- ,, fc Is 1111 geen tijd om te son • tjgt; j10c js mogelijk dat menschen, die zich crifcisëeren. Wij allen nebben senuid al- beroepen op den geest van don Meester on len behalve de.soldaten, die in îiefc veld dagelijks Hem zeggen : ,,Heer, Heer", als ban- staan. 't Is nu onze zaak onze fouten te dieten handelèn, zonder geweten en zonder berstellen en de tegen-machine zonder ver- gemoedsbezwaar? wiil cre'-eed te maken". ,:En de afsehun- een gevoel van onbedwing- 1 W baron afschuw maakt zicli van ons meester ! lî>n onze gedachte gaat naar dat Duitschland, lict- De door de Duitschérs vereverde forten. welk, vroeger, ons zoo groot toeschèen ! En Toen Przemysl door de Russen werd in- wij verrassen onszelf met do vraag of, ginds, crenonien deden de. Duitschérs een plakkaat achter de geheimzinnige grenzen, er geen volk verschiinen waarop de namen stonden der vaJ gekken woont. ^eiscnijut.11, ,n En voortdurend stelt zich de vraag." door hen veroverde veisterkte oteden en Zu]ke woorden> ja Zlllke fiere> zcifbewuste forten. . idaden kan. men alleen verwacliten van edele, De Brusselaars meenden, dat dit plaît- waarheidslievende geesten. die God dienen en : kaat onvolledig was en voegden er bij: Zijne waarheid. Dominée Giran is onder hen een' Coffre-ïort. der sehoonsten, alsmede Louis Hamaekers, . wions plaat: het menschelijk geweten, dat don De .,Landsti:rni". Duitschon stikgas-giftmenger aan de kaak stelt, U'oet gij lioe men in t "Walenland de brave overgedrukt is in liet maandblad der "Waalschc bierdrinkers van den ..Landsturm'' noemt? Gcmeente. .,Du tout venant avec 60.% ,degros"« ■" % Franknjk bresigt hulde aan Belgîië. De ,,Revue ,des Deux Mondes"■ publi-ccert in. haar laatste nummer een iirachtuj artikel van M. Victor G'iraud over „Le vioracle français". Wij geven er een }paJckend uittreîcsel uit, ivaarm hulde wordt gebrachl aan de volhar-ding van het Belgische. leger. Rekenend op zekere medeplichtigheid, de anderen beoordeelend naar zichzelf, gewoon nimmer aanspraak te maken op het eerge-voel, was Duitschland overtuigd dat België niet zou durven weerstaan, en dat het zich met een platonisch protest zou tevreden stellen. Maar België had een koning, zijner waardig, een Koning in wiens aderen overi-gens Fr^isch bloèd vloeide. Kpning Albert verklaarcle dat hij krachtdadig de onzijdig-heid van zijn land zou verdedigen. En Duitschland,verbaasd, woedend, tegengehou-dën in zijn aanval, had veertien dagen 1100-ciig om het onvoorzieiie en voor ons als door de • voorzienighèid gegeven verweer te bre-ken. Inderdaad was het voor Frankrijk het begin der redding. Wat ware er gebeurd, indien bijna de gansche barbaarsche horde, van in de eerste clagen van Oogst, in voile Fransche mobilisatie, ongehinderd door BeA-gië trekkend, hadde kunnen oprukken naar onze noordèrgrens ? Hadden wij lang genoeg aan den eersten schok kunnen weerstaan om onze legers in 't binnenland toe te laten zich samen te trekken en toe te snellen? Wat zeker is, is dat de bewonderenswaardige en zoo verdienstelijke weerstand der Belgen, door het oprukken der Duitschérs te vertra-gen, en door op de slechte daad van onze vijanden den hatelijken stempel te drukken, dien zij ni'mmer meer zullen vermogen af te wisschen, ons terzelfder tijd als een nieuwen bondgenoot, een kostbaar uitstel -gaf, en, bij wijze van tegenstelling plaatste het ons in de oogen der wereld in de begeerens-waardigste en schoonste moreele houding: die vaii een volk, kampioen van het recht, hoeder der gezworen wet, onomkoopbaar vertegenwoordiger der ceuwige gerechtig-heid. In dit opzicht vooral, werkte de ge-scKiedenis zeer gunstig voor Frankrijk. Van Goliath. Gevallen was reeds menige stad, Schier niets meer te vcrdelgen ; Toen dreef de Duitsche Goliath Den spot met de kleine Belgen. —- „Is David daar? Ik ben geroed."-Zoo têrgde de roode snceVer. Dat \vas bij den stroom die IJzer beet. Het klonk tôt den andren oever. — )}Ik. ben gereed ! is David klaar?"-De snor bewoog welsprekend. Honderd pond was de helmhoed zwaar, De punt niet nieegerekend. Vervaarlijk leek die Filistijn, Geen kerel om aan te durven. Toch sprak er een: ,,Ik inag wat zijn, Of ik pak hem bij de lurven!" Nu zag men den jongsten karabinier Der Bçigische Hebreeuwers Noerknielen bij de1 hooge ' rivier, Vlak in de luchfc des schreeuwers. Hij had geen lîelm, geen zwaard, geen speer, Noch keien bij zich, ncch slinger; SIechts een eenvoùdig handgeweer, Dat drukte hij met den vinger. Opeens een knal, een raar geruiscli. Een kraai vloog op en krasté Toen 't ding den Filistijnschen Pruis Te midden het vcorhoofde paste. Geen kreefc werd gehoord, maar een dof gebronij Lijk 't varken doet bij de biggen. Reus Goliath draaide wel driemaal om Eer hij voor goed ging liggen. Kalmpjes richtte zich David op, En liet den broeders hun broeder. Ze vonden een gaatjen in den kop, Met een reukje nog van poeder. Ze zouden hem nu begraven gaan, Geen middel om hem te verroeren. • Heel de Yzerrivier moest overslaan Om den lummel weg te voeren, KABOETER, "âdresyerâioerikg. ■ Te beginnen met morgen, zijn onze Kantoren, wegens uitbreiding, overgebracht naar de Kalversiraat 64, Amsterdam,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods