De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

480 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 July. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8911n7zq4n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I f?erste .sawg»'»» Komaas, 4 «,Iuîl"î^Ia» ct cent. IDE VLAAMS0H£ STEM fpî) u0//f 23/ mei vcryauin ALGEI¥SEEN BELGISCH DAGBLÂD Eendrachî maakt machtî LLi'i-- """ - > ABONNEMENTSPRIJS (by vooruitbetaling): Voor Nederland per jaar gld. G 50 REDACTIE. EN ADH11HISTRATIEBUREELEII» Hoofdopsteller: Mr. ALBERiK DESWARTE. — per kwartaat gld. 1.75 — per maand gld. 0.75.'Voor BelgiP, Engeland, Frankrijk en andore landen dezelfde urijzen, met verhooging van veïzendingskosten (2% eent KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. n.r Dinnco per nummer), Opstelraad: CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — Dr. A. JACOB — ANDRE DE RIDDER. Telefoon No. 9922 Noord. , ' 1_ ADVEETENTIES = 20 Ont rer regel. /tan onze Lezers. ,nuraae van vele abonnenten ~ en om. "U trelnenverkeer gedurende don Zondag-"« «ringer is dan in den naciit van Zater-zal Ce Vlaamsche Stem" voortaan il!, 7n z o n'd a g maar niet op M a a n- *' ««hiinen. De Zondag-nummers zullen , iXden tellon. Ook de Dlnsdagnum-\ julien op vier bladzijden verschijnen, zoo-!" L in deze niet alléén de vollediso telegram- herichton van Maandag maar ook van l"'ïl . _ die gewoonlijk heel welnïg talrijk V"J" kur.nen pubiicoeren. Onze informatie- , ,,I dus, door het niet-versehijnen op m niets benadeeligd worden. S^oiienwerk, v j stellen vast, dat Vlamingen zoowel als ,r.' u oawrikbasr trouw blijven aan het -jiàiid. en het is geen verkecrde nitla- hier of daar uitgebroeid ouder Duit-S'consttur, wolke bij Dttitsohe voorstan-iri van aainexatie veel begoochelingen op- vekkôii , Het begrip ,, vaderland. herinnert met a kcii aan het kleine België, zooals het op aîudag van de Duitsche oorlogsVerklaring ûoor zifn grenzénafgebakend- was; dat be-cjip omvat ook liet . ideaal en het streven vau alwie in den Belgischen staat meer ont-*&ling wil, meer beschavmg volgroeid naar den eigen aaxd van de twee bestand-(jeeien — Vlaanderen en.. Wallonië, — die België uitmakën.- ' " Wij bethoeven geen grooter grondgebied om iK)g eonraaal in de werekl een eere-p.,ala. te bekleeden door volksontwik-keling, maatschappelijké wel va art en kunst. Wcinneer wii aan die toekomst denken. dan zindèrt in 011s een etille ontroering; dâii komt er opnieuw wat zon in het leven, aan vergeten wij een oogenblik al liet ge-nioeue, fcl het kleinzielige, dat ons omringt. om met het hart evenzeor als met den geesi t« bevroeden wat België worden moei m zal Het spijt ons, niefc steeds in die sferen te mogeii vertoeven, en in de lagere regionei: temoeten dalen, waar verdachtmakingen laster en verachtelijk gekonkel woeden. Ook dàt onheil wordt meestal niet ge-spaard aan landen,. die onder zware ram-pen lijden. Wij wilden het ■ niet gelooven, en tocl" is het zoo : men heeft beken.de Ylaminger belaeterd, blijkbaar veel niinder wegei^ W.gcei» zij dedeii of niet deden, .gs^vrend^ den oorlog, dan om in lien de Vlaamsch< knveging, en bijgevolg het Vlaamsch< voîk te treffen. Wij bewanen geen verzameling papierer om daarin later tôt heil van aile mogelijk< twisten te kunnen ploeteren ; ook halen wi slechts een paar geva-llen aan, die ons al: kenteekenend voorkomen, ofschoon de voor beelden ^oor het grijpen zijn. Toen L. Franck aangevallen werd doo] allerlei dwergen, achtten wij het niet een: noodig ons op het pad van die dorps-pole îniek te be^even. Wij liadden wellidht ongelijk, wa-nt — en dit wordt ons thans bewezen —: la-n^t kronkelpaden waren die dwergen aan lie verk om in Franck*een der Ylaamscligezin de leiders en bijgevolg het Vlaaansche voll te bezwadderen. Natuurlijk zijn die heeren te slim om hui doel te ontmaskeren ; alsof men zooiets oj den duur kan verborgen houden, wannee: men steeds tôt dezelfde veraehtelij'ke midde len zijn toevlucht neemt ? Hoe kwaan hun mollenwerik duidelijk t> voorscliijn, toen er bijvoorbeeld geschrevei werd over Kamiel Huysmans : ,,Er i îpraak dat de heer Huysmans schepene zoi worden der stad Brussel ; de heer Hnysmian is een der onderteekenaars van liet wets ontwerp tôt Vervlaamschiirg van de Gent fehe Hoogeschool, een plan, dat de I>nit schecs \villen verwezenlijken.,> Vat men de moedwillige aantijging ? Be grijpt men hoe het mogelijk is door één en kelen volzin verwarring te stichten bij arge looze Belgen, wier geestesvoedsel zich be paalt bij het lezen van dergelijlce berichten Die Belgen zeggen U dan: ,,Kjunt gij lie tlians nog looehenen ? Zio eens wat er ge feurt met Franck en Hmysmans !" Wat er gebeurt met die Vlamingen ? D'à wij een lafaard zonden zijin, indien wi langer het stilzwijgen "bewaarden * er d kwade trouw van hun bel agers — Nog eén nieuwsje uit dezelfde bron, da de uifcgeweken Belgen met een hedlige vei ontwaaxdiging aangreep: Fr. Beinliard Brusselsch flamingant, zou tijdens d tazetting een Duitsch eereteoken ontvange hebben ! Dit nieuws was een leugen, en toch zij e?) die daaraan geloof hebben gehecht. En dergehjke leugens worden stelselm^ ^ verspreid, terwijl het leger, dat aa.n de Yzer strijdt, uit 67 % Vlamingen bestaal terwijl er kompagnieën zijn, zooals een off «er ons van het front schrijft, met een e: feittief van 140 Vlamingen op 180 mannen Wie weet of er geen Vlamingen zijn, d] de leugen aangaande Fr. Beinhard in ee loopgraaf gelezen hebben ; die soldaten zu jcn zich in vertwijfeling afgevraagd lie! ,,Maar wat beteekent dat?" En < ^ weJliclit niemand kunnen zeggen hel ben; ,,Welnu, ik weet dat het ee fcugen is". Want al kan men het over sommige oj yattingen met Fr. Beanhard niet eens zijn pn din£ is er toch, dat boven twijfel ve: ^eveii blij'ft, en dat is zijn eerlijdcheid. Wij zouden die voorbeelden kunnen ver menigvuldigen, ware het ons hier niet ve te doen om het stelsel zelf te schan< V^kken. Hot dc«l is al te duidelijk, opdat wij h uitvoerig zouden moeten omschrijven. Gij wi.lt mollenwerk verrichten, lieer^n ; wij zullen u in liet onderaardsche niet volgen. Wij zullen de verdachtmakingen niet stel-len tegenover de verdachtmakingen, hoe ge-makkelijk liet ook ware om bij.voorbeeld de Waalsche Kolenbarons te -schandvilekkeii, die in de Kempen nog onlangs Duitscliers ten gastmaal uitiioodigden, en voor de bedie-ning een ,,Kellner in Frack und weiszen Handschuhen (een kellner in rok en met witte handschoenen) hadden aangestekl. Neen, Uw moilenwerk, heeren, zullen wij vertrappen door een middel, dat wij gebimiken, omdat gij er ons toe dwingt. Hier geldt het inderdaad geen meeiiings-verschil meer, maar gansch ons leven zelf; ook zeggen wij, de Vlaamschgezinde godach-ten beschouwend als evenveel vlaggen, die wij zien wemelen in onze verbeelding: wappert nevens de Belgische driekleur, o fiere Vlaamsche leeuwenvlaggen ; wappert boven het hoofd van aile " zèlfberwuste Vlamingen.Ontvouwt Uwe vaandels, mannen, want Uwe bel âge rs hebben het gewild, maar han-delt nooit als Leliaarts; gedraagt u nooit zooals die knechten uit de hoogere standen van ons land, die in vroegere eeuwen het Vlaamsche volk hebben verkocht zoowel aan Frankrijk als aan Spanje en aan Oostenrijk. Het Vlaamsche volk is niet te koop. Wij zouden slechts de Leliaarts uit vervlogen tijden navolgen, zoo wij ons heil zochten bij cen vreemd regiem. ^îannen, ontvouwt uw vlaggen ; zoo gij u niet vrij kunt uiten, laat die vlag dan wapperen in Uw h art. Wat ons betreft, de belagers van Vlaanderen hebben ons geleerd, dat wij spreker moeten; . de vrij'heid, waarover wij be-schikken, legt ons dien plicht op. Mannen, ontvouwt Uw vlaggen, en ver-trapt het mollenwerk ! J. HOSTE Jr. —■ o— Stijn Streuveis' liizioSit. Onder den titel ,,Àan mijn Vrienden ir Holland — Mijn inzicht" geeft Stijn Streu vels in ,,De Nieuwe Amsterdammer" var gisteren 3 Juli, een breedvoerige uit eenzetting van zijnen kijk cp de liuidige ge ; beurtenissen, dit ^uit strikt Vlaamsch oog- ► punt. Bij den aanvang luidt het: s ,,De Vlamingen die in Holland verblij ■Ven laat ik er buiten — gij weet er meei van dan ik. Hier in Vlaanderen echte; zijn er voor 't oogenblik drie soorten o groepen Vlamingen : ,,le. Dezen die zwijgen en die bewerei ' dat aile Vlamingen moeten zwijgen zoo Jang de oorlog dnurt. Dat zijn de gedaag den, de kranigen, dio hebben geduld ei willèn op 't gepaste oogenblik voor dei ; dag komen. ,,2e. Dezen die niet knnnen of willei zwijgen. Die meenen "dat de \'laamsch< molen moet voortmalen omdat de tegen ^trever ook zeilen uitspant. ! ,,Die twee e'erste groepen zijn voora : vaderlandsche Vlamingen, die willei Vlaanderen terng in een nationaal België ,,De 3e groep wordt gevormd door d-jongeren — voortvarend en ongestnimig noemt men ze ook wel ! — met radical L denkbeelden. Zij willen ni. Vlaanderen ma > lcen tôt een schoon en rijk land ii | Enropa!" Nu volgt een ontJeding der hoofddenk beelden van elken dier drie groepen en lie blijkt wel uitdrukkelijk dat Stijn*Streuvel liet minst sympathiek staat tegenover d-handelingen en houding der Vlamingen va] groep drie. Sohrijver schetst de drie mogelijke geval len, te weten: als we weer Belgen worde] — en dan met nieuwen moed den strij< liervat! maar dan vooral bij aile Vlamin gen het voile stam- en rasb^wustzijn wek ken ! Dan krijgen we ailes wat we noodi-liebben tôt onze verdere ontwikkeling e: opbloei, alleen omdat wij het willen! -Stijgt de Fransche invloed ten onzent, dai nog heeft schrijver vertrouwen in de vol doende levenskracht van ons volk om tege: een toenemende verdru'kkin^ ^ een hevig reactie te zien.opkomen. En dit beamen wi ten voile! 1 Ten derde: „Als wij nù bij Dnitschland ingelijfd woî den ? Wat de Duitscliers in dit geval, me k ons voorhebben, weet ik niet. Duitschgezin den kunnen het onder maatschappelijk e , stoffelijk opzicht eene weldaad noemen e: e een geluk om in den schoot der Germaar -, sche Natie opgenomen te worden, — maa mijne heilige overtuiging is, dat we in di geval en niettegenstaande aile mogelijk 3 rechten en vrijheden, het onwederroepelij met onze Vlaamsche zelfstandiglieid uit e amen is! Het is me meer dan eens opge il vallon, en het verwondert me, hoe nie mand van de Vlaamsche leiders er oper lijk op wijzen durft wat'voor ons beteekent het Duitsche gevaar. ! Het blijkt wel hierbij dat inderdaa e Streu vels bij zijn bespreking de Vlaminge a die in Holland verblijven,»er buiten laal 1- Hoe zou liij anders zijne verwondering kui i- nen lucliton omdut zoogezegd van Vlaan ir sche zijde niemand op het Duitsche gevaa )- wijzen durft! Immers, sedert ,,De Vlaan n sche Stem" bestaat, gaat er geen dag voorb of er wordt op dit gevaar met allen mog< >- lijken nadruk gewezen. Wij zijn lieden aa ons 153ste nummer en dat beteekent 15 -- numniers gewijd aan liet ldaar uiteenzette vàn dit doodsgevaar voor het V!lamin< r_ dom. :»1 Wat er van weze, wij verheugen ons die l- en innig, d/n de zoo radicale anti-Dtaitsal uitspraak van den grooten Vlaamsche ;t prozaïst, waar zooveel in de laatste tijlde werd geschetterd tegen hem als tegen een landverrader. Er blijft dan alleen maar dit, waarover ook de meost overtuigde vrienden en bewouderaars van Streuvels het ééns zijn, namelijk dat 'vele uitlatingen in zijn OorlogscLagboek beter na dan tijdens deze beroerde dagen het licht zouden gezien hebben. Hier kome een voorbehoud tegen het^een Streuvels al te geredelijk noemt : naïveteit vanwege zekore Vlamingen. Ziehier over wat het gaat: ,,Ik lioor van manifesten om vertegen-woordiging van Vlaamsche korpsen te be-werken bij de Vredes-Conferentie waar de rechten der kleine volkeren en inzonder-heid die der Vlamingen zouden op 't tapijt komen. Hoort, ik wilde wel dat ik mis ware, maar men moet meer dan naïf zijn om te gelooven dat gezanten en ambassadeurs, die er slechts op uit zijn de onmid-dellijke belangen te bepleiten van de Mo-gendheid die zij vertegenwoordigen, zich œn sikkepit zullen aantrekken van de ras-en stambelangen voorgolegd door. een groep Vlamingen !" Wij hebben redenen om te gelooven dat het scepticisme van wie als Streuvels hierover denken, wel in de toekomst kan ongegrond blijken, maar het is hier niet de gelegenheid om daarop aan te dringen. Wat integendeel een bijzonder gelukkige wenk is in het hier ontleede stuk, is de vol-gende oproep tôt het vermijden van twist-zaad en de gevoelde ^noodwendigiheid tôt het voorb'ereiden van een eendrachtig op-treden:Hoe we nu gelijk tegen welk mogelijk geval, onze voorzorgen dienen te nemen, dat zouden onze leiders — of onze leider nu moeten klaar en duidclrjk verkondigen en ons voorhouden opdat tôt stand kome 't geen voor mij van 't opperste gewicht en uiterste noodzakelij-klieid is : dat we vercenigd moeten blijven en eensgezind ! De viideeldheid, meen ik, is nu op 't oogenblik voor ons het grootste gevaar en we moeten het uit aile kracht trachten te vermijden. Wij moeten eeniedêr de gele-genheid laten zich klaar en duidelijk' \ût te spreken, niet voçrtvarcnd zijn in uit-spraken of besluiten, niet veroordeelen, verdacht maken of overboord gooien, into-gendeel : aile krachten verzamelen omdat wij er groote bohoefte aan zullen hebben als de tijd van handelon zal gekômen zijn. A. D. —aC ■ O ' Cgi» Een Belgische Oproep. Dicht bij het front,. 23 Jurii. ( Geachto Redactie, ■ { Op de eerste bladzijde, bid ik U ! Ik lieb me ' ; al dikwijls afgevraagd hoe het mogelijk is dat ' i onze vrienden, de Hollanders, thans eene kans f verbeuren, die zich wellicht nooit meer zal voor-doen. Om hun die waarheid dicts te maken, zal i ik me verooi-loven over mijn eigen te spreken. Ik bon bestuiirder on mede-eigenaar eener fabriek die voor de 9/10 door onze vijanden ver-i nîeld is. Van zoohaast de Duitscliers er van i door trekken (dat zullen zc natuurlijk en dat weten ze zoowel als ik) zal ik — te akkoord riet i mijne vennooten — dadelijk allo mogelijke ; maatregelen treffen om onze zaak weer op te richten. Daarvoor zal ik .een aantal materiaal van aile slag noodig hebben : ketels, motors, l dynamo's, elektrische lampen, steenen, pannen, gegalvaniseerd ijzer, kalk, cernent, glas, bout, enz. enz. honderde zakên meer die, gedurende maanden althans, in ons "vaderland niet zullen te vinden zijn. De Kultur-menschen hebben trouwens ailes leeg geplunderd en eene massa nijverheidsgestichten vernield. Welnu, van de Duitscliers koopen wij nooit ineer! Ausgeschlossen ! Wij zullen ons dns richten tôt onze vrienden, op voorwaarde dat ze ons kunnen overtuigen dat hetgeen ze ons aanbieden niet van Duitschland komt, en wanneei* wij onze keuzo zullen te doen hebben, zullen we vast en zeker de gastvrijheid niet vergeten die door de meeste onzer Nederlandsche broeders aan onze ongelukkige landgenooten werd ver-'strekt. Wij zijn geen ondankbaren, wij wen-schen het te bewijzen, maar om daartoe te ge-raken moeten we de namen kennen van 1 degenen aan wie.wij onze dankbaarheid kun- - nen betuigen. . . En wat is het geval? Als ik de vierde blad-r zijde van ,,De VI. St." gacle slaj vind ik interes-5 santé aankondigingen, maar over bouwwerken, 1 machienen, enz. enz. weinig of niets. Thans is, voor de Hollandsche firma's, het i oogenblik gekomen om zich meer en .beter dan ooit bij de Belgen aan te tevelcn. Wij weten dat x er onder haar uitstekende zijn, maar indien zi; met ons zaken willen doen, moeten w ij z c - kennen. En daarom, dat zij zich den volgen-1 den raad laten welgevallen. Hij is hun gegever door een stamgenoot die van oudsher een vrienc der Nederlanders is. Het middel ligt voor de hand : ,,De Vlaamsche t Stem" ! die thans met zooveel gretiglieid dooi de Vlaamsche Belgen gelezen wordt en na der i terugkëer in 't Vaderland met evenveel gre-x tigheid zal herlezen worden. Aan ieder nummer zou ten minste één bijblac r moeten kunnen gevoegd worden waarin lion ^ derden en nog honderden aankondigigen vai e allerhande artikels zouden te vinden zijn. 11 s ben er diep van overtuigd: het resultaat za n de moeite loonen. Welnu, Hollandsche Broeders, wie lever t eh I bovengemelde materialen en veel meer ancien nog? Aan wie onder u moeten we naar prijzer en oatalogussen vragen? Hartelijk dank, waarde Redactie, voor eh opnamc. i Uw abonnent, n H. D. P.S. Om de zware materialen te vervoeror L1 zi.jn schepèn noodig. Welke zijn de Hollandsclu reeders die zich daarmcë willen belasten? r Nota van de Bed. T)c authentieke bric - Ugt ter image der belamrjhcbbenden, op on. ij kantoor. Verdere opr/ave van hérUomst ci onderteckenaar v-ordt bij dusdanig bezoek ver n strekt. ,0) i O 1 ' "" ; Zie onze teSegramrrser p en Baa4ste!egei*berichîer e " op de derde bladzijde KL 31.E31 3NT ES Kern. ,,Het is niet alleen onregtvaerdig en verne-dërend, er ligt daerenboven iets onzedelyks in het opdringen eener vreemde tael... Het is te hopen dat dergelyke misbruiken eerlang zullen beteugeld worden, en dat Eet bestuer meer liberael zal hanelelen, zonder het zoover te laten komen, dat men het de wedergave van het dierbaerstc pand hetwelk een volk bezit-ten kan, het vrye gebruik der eigene spraek, in een openbaren twist zou moeten afdwin-gen."F. A. Snbllaert in 1840. Vlaamsche Polemiek. Tn een merkwaardige ,,Standaard"-driestar, getiteld ,,België", schreef op 17 Juni j.l. Xederlands gewezen Eerste Minister Dr. A. Kuyper: ,,Geheel afgezien echter (van wat de beslis-sing zal zijn op het slagveld), zijn er twee ge-heel andere vraagstukken, die met België's. toekomst in verband staan, en waarop te Havre en te Brussel de aandacht ziçh wel iets sterker concentreeren mocht. ,,De eerste van deze twee hoofdvragen is, hoo bij het sluiten van den vrede te waken zal zijn tegen terugkeer van het noodlot, dat België, gelijk in de dagen van Spanje, Lode-wijk XIV, Napoléon, en zoo ook nu weer, nog-maals het slagveld van Euroya worde.... .,En dan in de tweede plaats, hoo ontkomt Vlaanderen voor de toekomst aan de Waalsche hegemonie ? Ook nà al wat reeds bedacht en beproefd is, om de ziel van 't Vlaam&che élément weer te doen opleven, van druk vrij is Vlaanderen in ta al en politieke liuishouding nog lang niet. ,,Die twee nu: Geen slagveld van Europa meer, en do Vlaamsche volksziel weer op-leyenel, dàt zijn de twee problemen, die vanzelf zich stellen, en om oplossing vragen. LNaar wat kant ook de vrede oversla, het >;itn deze tv.-ee problemen, die zich niet tôt zv/ijgen laten brengen. Eerst met de oplossing van deze twee vraagstukken is voor België de tojekomst gered." * * * De weerklank uit Havre op deze woorelen licrt, zich niet wachten. "N"aar aanleiding van het door dr. Kuyper in'de tweede plaats gestelde vraagstuk, schrijft iii het Belgische Eegeeringsorgaan ,,Le XXe Sitclo" (30 Juni) do hoofdredacteur Fernand Xcuray: ,,Dt ,,"Waalsche hégémonie" is slechts een icindmolen door cenigc ^Iacchiavelli,s gebouwd, om eenuje eerlijke en naïeve Don Quichotte3s op te mien (ameuter). ,,Niemand in Wallonie droomt er van, Vlaanderen te onaerwerpen en te onderdrukken. ,,l)e taalkwestie in België na den oorlog zal z<><> gemalclceiijlc en natuurlijk worden geregeld als de godsdienstkwcstie ; slechts weder-zmlsche v c. rd ra a g zaamhe i d en een beetje (jfjede vaderland se lie wil zijn daartoe noodig... ,,Welk Waal denkt er aan, Vlaanderen zijn taal- en letterkundige individualiteit te be-twisten P ,,Welk Vlamin g aan den anderen kant zou er aan denken de Fransche kultuur als een vijand te behandcl'en? In allé opzichten is haar invloed, sedert de dertiende ëeuw in Vlaanderen gevestigd, yruchtbaar en weldadig ge-ueest.. Het Vlaamsche volk verlooehent zichzelf niet, waar het zich baadt in dien heerlijken stroom. Het onderwerpt zich niet aan de Waalsche of Fransche hegemonie, waar het, zonder maar eenigszins afstand te doen van zijn nationale taal, put uit "den kultuurschat waaraan de Europeesche beschaving gelulds:ig cijnspliohtig ie en dien wij 't geluk hebben binnen ons onmiddellijk bereik te hebben." * * Het zij ons vergund bij het in het laatste stuk door ons gekursiveerde hier reeds eenige op- merkingen te maken. " * * Op de bëwering dat de Waalsche hegemonie in België een macchiavellistische uit^vinding is ten behoeve van eenige flamingantische rid-ders van de droevige figuur, komen wij in een volgend nr. uitvoerig terug. De bewering van den heer Neuray is o. i. — en wij maken ons sterk dit aan to toonen — met de liistorische waarheid in strijd. Het zij ons veroorloofd :n dit verband o. m. de aandacht te vestigen op ele sedert 1 Juli in dit blad versohijnende Vlaamsche dokumentën. * * Ook dat niemanel in Wallonië er aan denkt Vlaanderen te onderdrukken, kunnen wij niet toegeven. In de alliier verschijnende ,,Echo Belge" van 30 Maart j.l. b.v.,t hernieuwde de heer Louis Piérard het verbond tussclien Wallingan-ten en Franskiljons elat" reeds voor den oorlog was gesloten. In de Vlaamsche Stem van 6 April d.a.v. teekexnden wij daartegen protest aan en lieten wij een waarscliuwend woord liooren. (Zie het artikel ,,Een Waals en een Vlaams Standpunt"). _ . In ,,Le Cri do Londres" van lo Mei jl., een Fransch-Belgisch weekblael dat in Engeland verschijnt, schreef ele heer Raymond Col-leye de Weerdt, een Wallingant uit de krin-gen van de Brusselsche ,,Revue Française", in een heftig anti-Vlaamsch artikel : ,,La Belgique de demain sera latine ou elle ne sera rien!" (Het.België van morgen zal een La-tijnsch België zijn, of het zal niets zijn!) En ook hier blcek het stilzwijgend Waalsah-franskiljonsche verbond, waar ele schrijver de woorden aanhaalde uit een gesprek met een Vlaamsch-Belgisch, franschgezind kamerlid 1 (dien hij niet bij name noemt), ,,dat het plicht van de Belgische bladon was, het flainingantis me uit te roeien en Vlaanderen te hernieuwen : door de Fransche kultuur", (d'exterminer le flamingantisme et de renover la Flandre par la culture française). * * # • , Wat de houding van de V1 aa m sch go zi n de u ten opzichte van de Fransche kultuur betreft, zal niemand beweren, dat het een afwijzende ' houding is. Zoo is, om maar één voorbeeld te ; noemen, de Jeune Belgique-beweging in i Vlaaneleren ingeleid door een mooie bloemle- - zing van Pol de Mont (,,Modernités"). ^ Maar de Vlaamschgezinden verzetten zich — en dit desnoods tôt het bittere einde — teger - den schadélijken invloed van do Fransche kultuur, die zijn uiting vindt in de door de Bel- I gisdlie regeeringen sedert 1830 aan het Vlaam sche land opgcdrongen verfransching. ^ * * * i • t Wij nemen akte van .de verklàring van .der heer Neuray over de-oplqpsing^.yan eleitaal quaestie. ELJFlOIVriEKL Wij leggen nexîhtans den naelruk op de vage bewexjrdingen waarin deze verklaring ^esteld is. Het is o.i. in het belang van de Belgische zaak dat te Havre diéper — en concreeter — op deze kwestie wordt ingegaan. Want wij hebben het recht, woorden te verlangen waaraan wij meer hou vast hebben. En in dit opzicht laten de zinsneden van <len heer Neuray ailes helaas! te wenschen over. Regeerdersplicht. Van jhr. Ph. Blommaert (Gent, 1846) : ,,Do omwentelmg van 1830 onderbrak der weldadigen voortgang van eigene taelbeoefe-ning... Deze staetsberoerte, meest door de Fransche partij in de Waelsche provinciën be-•werkt. was alleverderfelyksjb voor de zecte-lijke onaflianklykheid en de geestesontwikkelinp des ^aemschen vOlks ; in al de kreitsen van 'i bestuer werd de nationale tael door de Fransche vervangen; en schoon reeds van in het jaer 184C duizendo petitien tegen deze tyranny aen de Kamcr der Volksvertcgenwoordigers uit al de gewesten van Vlaemscli-België zijn toegezonden blyft het Gouvernement tôt op heden dit versla-venel en geestverbasterend systema volgcn, er door het opdringen eener vreemde tael, de Vlamingen in hun eigen land schier tôt Iloten ver-nederen. Een gouvernement moet zich weerhou-don van aên liet mode-gebruik eener vreemde tael toe to geven, en bot is wel een zvner hei îigste pligten ter verheffing der landstael er landswaerele, dezen drang tegen te gaen." Germanen. Over het woord ,,Germanen" — do benaininj: I van den volksstam waartoe Engelschen, Noord en Zuid-Nederlanders, Duitschers (in het Duit sche rijk, Oostenrijk en Zwitserland), Denen Noren en Zweden behooren — schreef prof, dr Th. Birt in de ,,Preusische Jahrbiicher" eei stuelie, waarvan in geletterde kringen met be langstelling kennis genomen wordt. Sedert Tacitus' beroemd latijnseh work ,,Ger mania" werd dit woord voor den Duitschei volkstak gebruikt. Veel later maakte het plaat: voor ,,Duitschers", doch in dezen oorlog word het door Duitschland's tegenstanders, men zoi liaast zeggen bij wijze van scheldwoord (?), wee: gebruikt. Het woord Germanen beteîekent volgens d< nfleiding van Birt lietzelfdo als ,,de echten" het is geen Duitsch woord. In ,,Germaan" heeft men allereerst te herken nen het ,,germain" der Franschen en het ,,ger man" der Engelschen, wanneier deze volkerei een graad van bloed-verwantschap aanduiden als ,,cousin germain", of ,,german cousin' (voile neef). Doch dejze beteekenis heeft blijk haar niets to maken met den volksstam als zoo danig. Do reeds aangehaaldo Tacitus schreef dat de naam van ,,Germaan" aan de overwon | nénen door de overwmnaars uit vrees gesçhon • ken werd. De bijvoeging uit vre.es laat zicl aldus verklaren, dat in oudo tijden Zuid-Europ: de weinig bekende noordelijke volkeren onde den algemeenen naam Galliërs (Galli samenvatte ; zij waren zeet gevreesd, vooral n; hun aanval op Rome onder dern legendarischei Brennus. De Romeinen slaagden er in dez stammen in Frankrijk te verslnan, doch de noor delijke volkeren konden zij niet onderwerpen Deze krijgen dan den naarn van ,,g e r m a n Galli", d. z. „de echte Galliërs". Zo werd ook de wreede keizer Claudius, die il Lyon, midden in het gcvaarlijke Galliër-gebied geboren was, aaïigeduid als een ,,Galliër, v a ; de echto soort".= „Gallius germanus" Victor Hugo en de Vcreenigde Staten van Europa. Do Hollandsche schrijver Frans Erens vortel in de Juli-aflevering van het tijdschrift ,,D Gids" van een bezoek aan elcn Franschen dieb ter Victor Hugo te Parijs en van merkwaardig woorden die de dichter toen heeft gesproken. Na do plechtige welkomstgroet volgde ce aîgemeen stilzwijgen (er waren nog drie heerer twee dames en de kinderen), waarin ieder op cl woorden van den dichter wachtte, die nu sprak ,,Les états de l'Europe seront unis comme le Etats Unis de l'Amérique". (De staten i Europa zullen vereenigd worden, zooals do Vei eenigdc Staten in Amerika). Hier hield hij op en keek voor zich uit en me een lichte elraai van zijn hoofel naar mij toe ,,Vous verrez cela". (U zult dat zien)_. En met een blik naar boven : ,,Moi, je verrai cela d'une autre région". (I echter zal het zien van uit andere oorelen). Wederom volgde een stilzwijgen en toon ,,Cela sera". (Het zal zijn.) Een Westvlaamsch rijmple — met eon Oproof Een vriendelijk lezer stuurt ons dit aardig rijmpje, dat hij vijf en dertig jaar geleden ,,va een boerewerVman" te Oostkerke bij Dixmuide gehoord heeft: ,,Je zyt vermaand up maandage Om te compareeren dissendage In 't huus van 'Oensdage -— Komt dunderdage Me Gaan vrydage zeggen Waa'da' je zaterdage moe' gaan Om zundago van d'noene t' eten." — Wie stuxirt ons andere aardige stukjes zooveel pittige Vlaamsche rijmpjes en oudo ve: halen over het Vlaamsche land leven nog in de volksmond. Laten onze geïnterneerde soldatei laat men in do kampen voor uitgewekenen ( eens aan denken, om een en ander t s t u r e n voor de „K 1 e i n e Kri ni ek" van de ,,V ! a a m s c h e S te m' Wij zullen er dankbaar gebruik van maken. Vriendelijk verzoek een en ander te zendc aan Dr. A. Jacob, mede-opsteller van c jjVlaamsch'© Stem", Damrak 58, Amsterdar Militaire luchtballons. Reeds tijdens de oorlogen na de Franscl revolutie u erd van luchtballons, juist eei nieuwe uitvinding, vex>r militaire doeleinde gebruik gemaakt. De eenste militaire kabe ballon werd den 26 Juni 1795 in den slag t Fleurus aangewend. De grootsclie verwac tingen die door de eerste militaire luClithalloi worden gewekt, gingen niet in vervulling -tijdens de belegering van Parijs speelden ; nog een ondergeschikte roi — vooraleer h bestuurbaar luchtschip uitgevonden was. De Politiemuts. Een eenvoudig Duitsch landwcerman in boz Noord-Frankriik had in den trein zijn politi muts golegd op de plaats tegenover hem. Een dikke madame stapt in en gaat er e zitten. De landweerman wil er uit en zoekt naj zijn muts. Hij vinelt ze waar ze ligt en- zegt.: ,,Non, petite madame, daar heb je.geluk^g • hael ! Denk eens, a}s;bet-,mijnjpinhehn-;gewee ^was..."- Een brok oaschiedenis naar aanleiding van dsn 4 lyli. Den 4 Juli herdenkt men de onafhanke-lijkheidsverklaring der Vereenigde Staten en belegt men te dier gelegenheid in sommige Belgische middens wel een feest. Waar vroegèr deze dag onopgemerkt voorbijkuieren zou in de lange reeks der dagen, mag men thans, nu ook ons land door zulke banden van innige dankbaarheid en war bijlblijvende sympathie aan de V. St. verbonden schijnt, dit feit wel even her-denken.Dit verjaringsfeest even belichten door de geschiedkundige omstandigheden is het i doel van dit artikel. Door' den vrede van Parijs, welke in 1763 den zevenjarigen oorlog besloot, werd Engeland de eerste koloniale en maritieme mo-gendhedd ; de geweldige klap die Frankrijk, door het moeten afstaan van Canada, een deel van Louisiana en andere kleinere dee-len, daarbij opliep, bevrijdde tevens de ko-lonisten in Noord-Amerika, fel beducht over den -druk, die Frankrijk op hen uit-oefenen wilde, van eene groote zorg. Deze Engelsche koloniën toch, hadden haar ont-staan te danken 't zij aan handelsbelang z. a. Virginia; 't zij aan het uifcwijken der niet-episcopalen voor de geloofsvervolging ; z. a. Maryland, Massachusetts en Pennsyl- • vanië en hadden als dusdanig al tijd eens ■ vrijwel groote zelfstandigheid genoten.Geen wonder dus, dat zij bezorgd waren om het behoud en het verdedigen van het bestaan-de stelsel tegen allen mogelijken inbreuk. Toen echter dit gevaar geweken was, . schenen zij meteen groot en sterk genoeg om i op hunne eigene beenen te loopen en hunne * gangen gaai1 —> en dus waren zij maar 3 liefst van aile ouderlijke banden ôntslagen. [ Met dit zelf vertrouwen, die zucht naar on- afhankelijkheid ging het uiten van allerlei 3 grieven tegenover het moederland gepaard. ; Vooral de economische afhankelijkheid had het zwaar te ontgelden: De Navigatie-Act - die Cromwell over een honderd jaar inge-" voerd had bleef nog altijd van kracht, en 1 verbood dus aan de kolonisten handel te ] drijven met 't is gelijk welk land buiten . Engeland, wijl anderzijds door het Mercan-. tilisme of het navolgen van Colberts han-, delstelsel het uitoefenen van sommige winst- - gevende bedrijven in Amerika, ten bate " van handel en nijverheid in 't moederland 1 zelf, yerboden was. Toen nu, na den vrede van 1763 de j Engelsche staatsschuld merkelijk verzwaard i was, daclit koning George III en het i parlement dat wie de voordeelen van krijg 3 genoot ook wel een deel der lasten er van " dragen mocht en wilden dus in de finan-: cieele aangelegenheden der kolonie ingrij-j pen door het invoeren van eene zegelbelas-i ting en het heffen van invoeirechten op , eenige handelsartikelen. i Daarop echter gingen de poppen aan 't dansen en er ontstond weldra eene geweldige gistiiig in de koloniën. Meteen herinner-den zij zich hunne Engelsche afkcmist en fc vroegen dus ook dé toepassing der Engel-3 sche wetten. Daarvoor gold een oude rechts- - regel: No taxation without représentation" s dat zeggen wil: geene belasting is wettig zonder de goedkeuring door eene wettige 1 vertegenwoorcliging. Eene zulkdanige ver-' tegenwoordiging was in hunne oogen, niet . het Engelsche Parlement — daar waren zij s niet eens vertegenwoordigd en vrçegen n zulks ook niet — maar hun eigen koloniale - vertegenwoordigingen (Houses of Burges-ses). De tegenstand, welke een weerklank ^ vond in het parlement en er zelfs gerug-steund wierd door eene partij met Chatham (Pitt de oudere) en Burke als woordveer-[- ders, nam al langer hoe meer toe, en daarop trok de toenmalige. eerste minister Lord : Porth, de belas.tingen weer in, met uitzon-dering — en dit vooral om het goed recht en het aanzien van het parlément hoog te houden — van de theebelasting. Maar ook ^ daarmee hadden de kolonisten geen vree, q het ging er niet, zoo beweerden zij, ,,om de knikkers, maar wel om het recht". De steinming zelf werd revolutionnair en te>en de Oost-Indische Compagnie te Boston thee. invoerde en wilde overgaan tôt het heffen der belasting, wierpen eenige ver-momde personen de thee in het water, met als onmiddelijk gevolg de sluiting eloor de ; regeering der hâve van Boston en het in-•- trekken der vrije stàatsinstellingen van n Massachusets. l» Daarmee was het vuurtje aan 't branden, T de kolonisten legden bij een zulkdanig be-0 sluit van 't moederland hunne hoofden niet heer. Een congres van afgevaardigden uit de kolonie kwam te Philadelphia bijeen, n protesteerde op waardige wijze tegen het e aangedaan geweld en verbood aile handels-3* verkeer met Engeland. Daarop ontstond de de Noord-Amerikaansche Vrijheidsoorlog (1775—1783) welke begon met het gevecht l6 bij Lexington. Reeds dit eerste bloedvergie-,n ten, dat ten voordeele der kolonisten bleek, 1- leidde tôt de bekende ,,Déclaration of In-ij dépendance", d. i. onafhankelijkheidsver- klaring op 4 Juli 1776. 16 De Engelschen gaven het echter zoo spoe- . TT dig niet op, maar toen heb weldra bleek, ^ dat de fortuin hunne wapens niet gunstig scheen, sloten zij in 1783 den vrede van Versailles, waardoor zij de o naf Juin kelijl- -h&id d-er* Vereenigde Staten van Amerika ît erkenden. e" Van toen af gingen de ,,United Stcftc hunne eigene wegen onafhankelijk van 't is ,p jjpriijk wie, en: de hedendaagsche gebeurte-nissen leeren ons maar aî te wel hoe fliiik die je>ngen opgegroeid is tôt een echt kra-e-4 nige nïan- dîo zijn gangen gaat spijts allés 1 Dr, J. TJYTTEHHOBVE1S'.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods