De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht van Antwerpen

200 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 March. De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht van Antwerpen. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1r6n010r49/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZESDE JAARGANG — NIEUWE REEKS MAAND MAART 1914 - NUMMER 6 ■ DE VLAAMSCHE WACHT Maandelijksch Orgaan der "Vlaamsche Wacht,, van Antwerpen Aile stukken moeten vôôr den 2den Donderdag der maand gezonden worden aan het Algemeen Sekretariaat : De Coninckplein, 17, Antwerpen. Dit blad wordt den heeren leden kosteloos toegezonden. Voor aankondigingen wende men zich tôt den Penningmeester : Rijnpoortvest, 24, Antwerpen. "PETER BENOIT-ZAAL", HANDELSLE1.23 Alg. Maandelijksche Vergadering op Donderdag, 26 Maart, ten 8 1 2 uur stipt DAGORDE: 1. Ingekomen stukken ; 2. Boekerij. Bepaalde inrichting; 3. Landdag te Brussel "Nat. VI. Verbond" 4. Nieuwe richting in den Vlaamschen taa strijd : (bestuurlijke scheiding, hervoi ming van het kiesstelsel, verplichten mandaat, politieke staking, onthoudin bij het eeuwfeest van 1930.) Besprekin op voorstel van het "Verbond d« Vlaamsche Maatschappijen". 5. Algemeene Belangen. Verslag onzer Handelingei gedurende Februari=Maart Met het oog op de bespreking der Schoolwe in den Senaat, hebben wij aangedrongen b Minister Poullet, opdat hij de duidelijke verkla ring afleggen zou, of de bepaling "de huisvade zal de moedertaal aanduiden" enkel geldig i voor Brussel en tweetalige gemeenten of voo 't gansche Rijk. Wij kregen een ontvangst bewijs van onzen brief. In den zelfden gees schreven wij aan Volksvertegenwoordigers Le Augusteyns en Frans Van Cauwelaert. Va dezen laatsten kwam het antwoord toe, dat w verder in dit nummer mededeelen. Wij stemde eene geldelijke bijdrage van 25 fr. voor d Sporenviering. Onze leden noodigden wij uit te de voordracht van Heer Fernand Toussaint va Boelaere over "Het Stadsleven in het Vlaamsc Proza onzer dagen", op 9 Maart, ten Stadhuize ingericht door de "Vereeniging van Letterkun digen". Onze Boekerij is thans bepaaldelijk ge sticht : in dit blad drukken wij de 1ste lijst der be schikbare werken, alsook de bijzonderste aan duidingen betrekkelijk hunne ontleening. He Sporenkomiteit zet krachtdadig zijne werkin. voort, alsook het Adolf-Pauwelskomiteit, e dit tôt onderzoek der zaak Coucke en Goethals Aan den Gemeenteraad zonden wij een schrijve van verzet tegen de ééntalig-Fransche redevoe ring door den Burgemeester uitgesproken in d Stedelijke Feestzaal, bij de opening der Ten toonstelling van den Kring "Kunst van Heden" Wij stuurden ook aan den Gemeenteraad eei vertoog, vragende dat de Antwerpsche Tramwe gen-Maatschappij verplicht zou worden, 0| hare stiistandplaten, enz., de Nederlandsch taal bovenaan te zetten. De Raad antwoordd ons, dat hij genoemde Maatschappij aange schreven heeft om de wet van 1878, en teven de taalvoorschriften der Stad te doen naleven en stellig voor wat betreft de nieuwe lijnen zooals overigens het lastboek der vergunninj het uitdrukkelijk gebiedt. De Algemeene Schrijver, Karel Anqermille Briefwisseling KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Antwerpen, 2 Maart 1914 ' Geachte Heer, De bepalingen welke over het taalgebruik bij d het lager onderwijs in het schoolwetontwerp g zijn geschreven door de Kamer, moeten naar g mijn oordeel zeker worden opgevat zooals gij :r in uw schrijven wenscht. 1k heb echter uw verlangen voorkomen, en uit eigen beweging reeds voetstappen gedaan - om de verklaringen in den Senaat nog duide-] lijker te doen maken. Met aile achting, Frans Van Cauwelaert. :t Den Heer Secretaris j der "Vlaamsche Wacht" T/S Onze Nota : Het komt ons voor, dat bij r Heer Van Cauwelaert, geen twijfel omtrent het s punt in kwestie zou mogen bestaan. Immers hij r was behulpzaam bij het opstellen der gestemde taalamendementen. Overigens zegde hij, ter * Kamerzitting van 18 Februari, niet woordelijk : De tekst bij de eerste lezing aangenomen, 1 kwam ons te weinig duidelijk voor, tôt voorko-J ming oj bestrijding van misbruiken, die de ge-1 meentelijke overheden of de besturen der vrije e scholen, soms slecht gezind tegenover onze taal, * zouden kunnen in ' t leven roepen en bestendigen. NU BLIJFT ER GEEN DUBBELZINNIGHEID 1 MEEROVER. Toch verklaart Heer Frans Van Cauwelaert in bovenstaanden brief, dat hij uit "eigen be-" weging voetstappen gedaan heeft, om de verklaringen nog duidelijker te doen maken". Hieruit blijkt wel, dat hij, zoo goed als wij, t voelt al de "dubbelzinnigheid", die in de ge-? stemde taalregeling schuilt. Wij blijven vreezen n dat helaas, die toestand opzettelijk duister zal gelaten worden, om de Vlamingen, ouder-1 gewoonte, des te beter te kunnen foppen. i Vragen en Antwoorden over het Schoolwetsvoorstel I 3 V. Waarover ging de strijd ? 2 — In de eerste plaats, om een duidelijken, - ondubbelzinnigen tekst. Of de huidige onder- wijswet dan ook mag opgebouwd heeten op het 3 pedagogisch beginsel : moedertaal-onderwijs-» taal, hoe beslist en allerplechtigst (sic, Poullet) de destijds fungeerende minister Schollaert zich l ook in dezen zin uitsprak, we staan vandaag voor deze dubbele vaststelling : dat eenerzijds afwijkingen van den regel moedertaal-onder- wijstaal worden aangeklaagd, dat anderzijds de beklaagden (Yperen, bijv.) verwijzen naar de wet zelf, die rekening houdt met de plaatselijke toestanden (d'après les besoins de la localité"). V. En in de tweede plaats ? — Om het Nederlandsch te bevorderen, niet tôt de gewone onderwijstaal, maar tôt de eenige onderwijstaal in Vlaamsch België, met uitslui-ting van aile andere. V. Hoe wilde men daarin voorzien ? — Door in de wet verschillende grondregelen vast te leggen... V. Welke zijn ? — Primo, het beginsel van gewestelijkheid, dat aan de kinderen, geboren of wonende in Vlaanderen, het Nederlandsch als onderwijstaal oplegt. V. Oplegt ? — Ja ; als staatsburger heeft elk van ons plichten na te komen : belastingsplicht, militaire dienstplicht, leerplicht. Daarbij dient gevoegd de plicht van de taal te kennen van het volk, waaronder, van den grond, waarop men woont. Het is een van die maatschappelijke plichten, die met den dag talrijker worden, en V. ja, en,... en de vrijheid der talen dan ? — De "Liberté des Langues" is een antisociale, antinationale, révolutionnaire Belgische specialiteit. V. Dus : Vlaamsch in Vlaanderen zonder afwijkingen ? — Inderdaad ; of die afwijkingen gehouden binnen de grenzen van een minimum, bijv., ten profijte van pas aangelande Waalsche kinderen op schoolouderdom. V. Werd dat territorialiteitsprinciep in de wet ingeschreven ? — De Regeering verwierp het en stelde zich hierdoor reaktionnair aan. V. En de overige grondregelen ? — Ailes verworpen : dat het aanleeren van het Fransch zou verschoven worden tôt den 3cn graad ; dat te Brussel en omgeving en in de grensgemeenten Vlaamsche scholen of afdeelin-gen nevens de Fransche zouden ingericht worden; dat, wat de onderwijstaal betreft, de on-derwijzers zouden oordeelen en de vaders en moeders niet als bevoegd zouden worden aan-gezien ; dat de taal der Vlamingen niet is één of meer plaatselijke gewestspraken, maar wel degelijk het oude, roemrijke, beschaafde en verbreide Nederlandsch. V. Wij verloren den slag ? — Globaal beschouwd, ja ! Maar de vijand toonde zich grootmoedig : 't wordt soms iets slechter dan het statu quo (Fransche scholen in Vlaanderen !) maar den 4en graad liet men ons, grensgemeenten blijven gemeenten bij de grens, en dat statu quo, een weinigje ten onzen voor-deele aangevuld — juist hoeveel kan nog nie-mand verzekeren — zal nu zwart op wit worden neergeschreven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht van Antwerpen belonging to the category Vlaamsgezinde pers, published in Antwerpen from 1894 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods