De volksgazet

1619 0
23 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 November. De volksgazet. Seen on 24 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6q1sf2n22b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iTERDAG 23MEIfiBER 1913 jpeflfiemnIietnummef lebeer en opstelraad : M VOOR ANTWERPEN ION JOOSTENSSTR., 2. Tel. 4291 VOOR BRUSSEL IVHLSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET s.. eebste mmm r \w (VoortzetLi'ng jaargang 1914] ABGSHEffllEH'ÏSPÏîîJS a Drie maanien. . lr. Zes maanden . . » Een jaar. ... » Voor aankoiidigingen prij<;en volgens tarief DA GBLAD m& WMMKUmEN,LJARIU Nâ de Eerste Week Onze SoUdaten Buim aclit dagen zijn verstreken dat ■aatate Duitseke soiclateii de stad lieb-n verlaten en dat oois leger aija biij-I intociit in dja ^càeldeit^i hetîv gt- ■o verdrukking van buiten is achter a.rug; d8 kweilingen .van allen aard bbsii opgehouden ; de lichameiijke en leeie ioiteiiugen behooren, lot liet .ver- ■îizs soidaten hebben ons onze zoo L^iiatbare vrijheid terug bezorgd. ■Èrwjl wij nu spreken over cnzesol-|n, het zal toch eenieder opgevulien a, hoe flink, gezond de onzen ex uit-m; hoe prachijg zij uitgedosciit zijn. 't Zij a niet meer die armzalig gekiee-pûotjes, zooals "wij die gekend liebbem In3 ue eerste ooriogsmaanden. I\u dra-u zij de khaki-uniform. Eoewel ,-wij de pest hebben aan al it maar van verre of van dichtbij het Starkme raakt, dan tosh kunnen wij ;t nalaten het uit te spreken wat .wij ieiidig voeiden bij het terugzien yan ize brave soidaten ; Het zijn fiinke, pxachtige lcerels., Onze Bevoiking Do laatste acht dagen heeït zij îsieii f gedronken aan den beker der iYer-fcing.pe laatito acht dagen heeft zij feest bierd; liet feest der bevrijding. f, at een vreugde, wat een genot bij Idîgenen, die het geluk smaakten van n zoon, broeder of verloofde te tellen ■de rangen van het tei'uggekeerde le-! ■ |Vut een angst, wat een teleursteliing, it een vrees bij degenen, die deze blij- Iverwachting — het terugzien van p, die zij liefhebben, — moesten mis- ïaal de vreugde zocwel als de vi*eus rden beheerscht door de idée •. „Wij a verlost van de Duitschers/'1 fcjii dan de verrasa-ing i • , Wij kennen îamiliëu, die mesnden dat hun soldaat reeds lang gesneuveld .was; hij ook zou te rotten liggen op hat slag-veid, bij al die andere millioenen. flan 'me en in g was verkeerd. Hun soldaat leefde nog. Gisteren kwam hiji on-verwachts aankloppen Verrassing ! Wonder ! Mirakel ! Ai wat gij wilt ; de menschen konden ,hun eigen oogen niet gelooven... en toch'was het waar, hij leefde nog. Zoo zullen er nog vele gevallen op-dagenOngdukkiglijk zullen er ook zijn die niet meer terugkeeren ; die hiir -vvedu-wen en weezen achterlaten. Voor deze laatswn is het een harde slag- , . De Collectiviteit langs den weg der Regeering heeît een schuld te verefleuen tegenover de oorlogs-weduwen en -weezen..Deze personen mogsn met aan hun lot overgelaten w or den, noch gesteld worden op de hulp en steun van lieidadige en anaere philantnropische insfcellingen. De toekomst dezer landgenooten rnoet verzekerd worden langs den weg der wet. De vreugderoes is achter den rug; het bezettingsleven, is het nog niet vergeten dan toch zal het ctilaan in de yerge-telhoek sukkelen. De ontnuchtering, zoowel der ver-lossing als der verdrukking, staat voor de deur. Morgen ontplooit zich het "werkelijkc leven in zii,ne l'eëele gedaante ; da strijd voor de lcôrst brood gaat nerbeginnen. De groote vraag is. dat deze feestroes ons niet van het re:hte spoor fcrenge, in zooverre dat wij niet paraat zoudon zijn den strijd tôt onze xnaatschappelijke verheîfing met sukses aan te binden en door te voeren. Wij hebben geleden, wij hebben ge -îeest, en nu terug aan den arbeid voor één België, dat schoon zal zijn, omdat het democratisr-h zal zijn. n ftlidden- en Zuitieiijk Eurûpa De toestand in Zuidelijk Europa is niet >als het hoort, wanneer men, zooals i o.a., enkel het oog heeft op een alge-lenen democratisohen vrede, met uit-[iting van aile machtspolitiek door im-fialisme en annexionisme. Sinds Oostenrijk-Hongarije uiteen is valien, wordt er tusshen de nieuw gerichte naties een onderlingen strijd /oerd, die in plaats beheerscht te wor-n door het zelfbeschikkingsrecht der iken — een recht, waar deze verschil-kde naties met klem zijn voor opgeko-în en waaraan zij hun bestaan te dari-p hebben — eerder ontspreten is uit zucht naar gebiedsuitbreiding ten na-ble van andere naties. loo hebben o. a. de Tsjechen pogin-n in 't werk gesteld tôt inlijven van litsch-Oostenrijksch grondgebied. De îkrainers zijn gewapenderhand binnen-valien in het vroegere Oostenrijksch Po-i. De Hongaarsche Magyaren koeste-1 de inzichten een deel Slowaaksch 5/idgebied, dat nu behoort tôt de Tsje-Sch-Slowaaksche Republielt, in. te pal-:n.•\nderzijds hebben de Italiaansche im-rialisten hun program tegenover de npalencJe gebieden der'Adriatische kust t; met totaal opgegeven. Italie heeft zich niet vergenoegd met militaire bezetting van Triëst, maar 1 ook Fiume in zijn machtsfeer brengen. De Groot-Servische Staat, waarbij nu iKooren de Jougo-Slaven, teekent kchtdadig verzet aan tegen deze poli-|k; want moest deze politiek behooren t de realiteit van morgen, dan zou daar-or niet alleen het zelfbescmkkingsrecht r volken in 't gedrang kornen, maar oot-Servië zou nogmaals geen uitweg ar de zee hebben; iets wat reeds voor il oorlog als onhoudbaar geacht werd. Trouwens de Vereenigde Staiten of lie-r Wilson onderschatten het gevaar van :ze politiek niet. Zij hebben de haven urne met de Italianen bezet, hetgeen n deze bezetting het karakter ont-emt, alsof het een zuiver Italiaansche zetting zou zijn, m.a.w. dat Fiume zou jeten aanschouwd worden als behoo-nde voortaan tôt Italië. in Midden en Zuidelijk Europa spelen • rivaliteit tusschen de verschillende ,t''es eenerzijds en de drang naar ge-îdsuibbreiding anderzijds de hoofdrol i dit oogenblik. Zoowel ^!;e rival!feit als deze drang ar gebiedsuitbreiding zijn niet te veree-^en met een duurzame vredespolitiek, ch met een democratischen vrede. Het een zoowel als het andere moet neutraliseerd worden,^ hetgeen alleen mogelijk is door de integrale toepassing én van président Wilson's vredespro-gram én van het program der georgani-seerde arbeidersklasse. Welk volk denkt er nu nog aan een politiek te steunen en te onderschrijven, weike in zich de kiemen van een votgen-de oorlog draagt? Geen enkel voik is zoo dwaas. Aan de volken dan te zorgen, dat het niet ge-beure ! ïoegeiaien door ùa Uensuur TELEGRAMMEN Mînisîer bave ov&r us Gensuùr Cave, de Engeisehe minister van binnen-landsche aaken, zegde omtrent de censuur : L»e censuur op biryieiilandselie tela-graminen is al opgekouden en aan de vrijo uidng van puiitieke ineeningen zal geen enkeie beleniniering in den 'weg worden gelegd. Yerder verkiaarde hij wat betreft de bui-tenlanders : ken wetsontwerp over de behandeling van buitenlanders gereed is. Het zal de | regeering de bevcregdheid verleenen om I de landing van vreemdelingen in Enge-land te verhinderen en bijzondere beper-| kingen voorschrijvexi -voor de onderdanen van staten, die nu ii.ngeland's vijanden ! zijn. De besciierraing van poiitieke viacb--teiingen zal eehter voortduren. Hongaarsche aariogsschuld De Hongaarsche oorlogsschuld be-draagt, volgens den Hongaarschen minister van financiën, 33 à 34 imlliard kro-nen., waarvan 15 milliard oorlogsleenin-gen, 10 milliard schuld bij de cireulaùe-bank en 8 à 9 milliard volutaleeningen bij particulier© banken in i)uit3chland. De algemeene oeconomîsche toestand van het land achtte de minister ec;.ier niet ongunstig, daar 28 à 30 milliard van da schuld zich in het bezit bevindt van Hongaarsche staatsburgers. De buitenlandsche schuld van lioDga-rije bedraagt circa milliard. Engeisehe voorsehoften Naar Bonar Law in net Lagerhuis heeft medegedeeld, bedragen de voor -schotten van Engeland aan Rusland 568 millioen p. st., aan Frankrijk 425 milli-oen p. st., aan Italië 345 millioen p. st, aan de kleine staten 127 millioen p. st., en aan de koloniën 218 millioen p. st, Hangar en en Tsjeeho-Slowaken BOEDAPJEST. — Volgens de Festi Hirlap is de président van den felowak-eche Nationalen Raad, M. Dulla, te Tu-rocz-Szent-Marton in hechtenis genomen. Graaf Karolyi heeft gelast hem oogen -blikkelijk vrij te laten De wapenstilsland BBRLIJN. — Den regeeringen der te-genstanders ia door bemiddeliug jder Zwitsersche en Nederlandsche regeering de volgende nota overhandiigd t met el-ken dag van de bij den wapenstilritand opgedrongen overhaaste ontruiming dreigt wanneer er geen economische overwegin-gen in acht worden genomen, het gevaar eener noodlottige uitwerking, niet slechts voor Duitschland en in het bizonder voor zijn linker Rijngebieden, doch vôôr ailes ook voor Luxemburg De Duitsche regeering verzoekt daarom dringend (om matiging? — Red.)- daar er anders economische schaden zou kunnen ontstaan, welke achteraî niet weer is goed te ma-ken.Soif, staatsseeretaris v. buitenlandsche zaken. Een proiest van de Entente Uit Parijs wordt bericht : Volgens de "Eoho do Paris", hebben do regeeringen van de geallieerden besloten, bij de Nederlandsche regeering oiiicîeel te pro-testeeren tegen de schending van de on^ij-digheid, waaraan dio regeenng zich sehuldig gemaakt heeît, door Duitsehen troepen te veroorîoven door Limburg te trekken. De "N. R. Ct." iaat op dit bericht Vol-gend koinmentaar violgen : De Nederlandsche regeering heeft niet aan "Diïitsche troepen" vei'oorloofd, door Limburg te trekken. Wat er gebenrd is, ia dat 'bntwapende Dui'sche soidaten door Limburg-op-zijn-smalst zoo spoedig mogelijk naar hun land zijn gezonden. De Amerikaansche oorlogsvloct WASHINGTON. — Naar is bekend ge-rraakt voorziet het Amer, vlootprograin voor de volgende drie jaar in den bouw vt,,n tien superdroadnoughts, zes slagkruisers en IdO andere (oorlogs)-schepen. Het proses tegen Caillaux LONDEN. — De Londensche medevverker van de Manchesier Guardian schrijft : X ol-gens de Humanité, heeft de commissie voor de instruetie uit het lioaggerechtshoî ■>. an den Fransehen Senaat in de zaak van Caillaux nog niets gedaan. De Humanité zegt, dat.de regeering niet wil, dat het procès doorgaat Het blad verwacht dat de eommissi'e de be-schuldiging van vèrraderlijke betrekkingen met den Vijand zal laten vailen en dat Caillaux ten aanzien van de beschuldi^mg van samenspanning tegen de veiligheid van den staat begrepen zal worden in een algemeene i aranestiewet voor poiitieke beklaagden. Do I Humanité protesteert lievig tegen deze manier van doen die zou % «riiinaoren dat Caillaux in het openbaar zijn aanklagers aan de kaak zou stellen. Een Duitsche Kruiser in den grand gehaord Volgens de l'Lokal Anzeiger" meldt is de Duitsche kruiser "Wiesbaden"i, metende 3000 ton, welke zich niet aan de revolutionaire troepei; wilde overleveren en welke trachtte naar een onzijdige haven te vluchten, choor een ander Duitsche kruiser in den grond geboord. t Schip telde een bemanning van 330 personen. Niemand is gered. Het program van Llsyd George en Eonar Lsiv LONDEN. — Lloyd George en tBonar Law hebben een manifest uitgevaardi^d, dat hun verkiezingsprogram behelst, het-welk met hun laaiste redevoeringen over-eenstemt. Het dringt er op aan, het he-langrijke vraagstuk dat da oorlog h°el! nagelaten, van die eendracht der natie welke het gehei.m onzer kracht in den oorlog was, op dezelfde manier als rot nu toe te blijven behandelen Generaal Pershing hij Koning Âiheri PARUS. — Het Belgische groote hoofdkwatrtier aan het Britsche groote hoofdkwartier : Verzoeke er generaal Pershing van in kennis te stellen dat hij den 22n November om 10 uur 's och-tends door Z M. den Koning der Bei gen wordt verwacht. Fiume LAIBACII. — Volgena SlowenskiKa-rod, geven de Italiaaen aan het stellige bevel der entente om Fiume te ontraimen geen gehoor, maar bezetten ze ook (.'en omtrek van Fiume en rukken ze Noord-waarts naar Karlstadt. In Dàlmatîë marcheereai ze in de rich-ting van Iinin. Het streven tôt her- eeniging van Rusland KIEF. — Volgens de lladen hebben te Jekaterineslaf#belangrijke poiitieke hesprekin-gen plaats gevonden, waaraan veriegenwoor-digers^ uit het n.ildenpunt der staa.Uundige hereeniging van Kusland te Kief en van l'A vrijwiïlige leger hebben deelgenomen Het vrij v ilige leger werd daarbij verklaard tôt een-truim van de territoriale welergeboorto van Rusland. Men bes'oot een al-Russisehe regeering te vormen bij den staf van het vrji-wi'lige leger, die voorlooipig nog wordt aan. geduid als ' bijzondere vergadering" De por-e'euilles worden op de volgende wijze ver-deeld : minister-president : generaal ragomi-rof; minister van oorl'og: generaal LoeKoms-ki; assiiistent ^ian den minister van oorlog : generaal Makarenko; minister van buifenlànd scho zaken ; Sasonof; assistent van den'minister van buitenlandsche zakea : Neratoî ; minister van binnenlandsche zaken: Astrof ; minister van bandel: Stefanof; assistent an den minister van handel: Lebeden ; minister van verkeer : Sjoebersk^. De ministerraad1 maakte het volgende re-geeringsproigram bekend : 1. Hierstel an het hereenigde Rusland op federatieven grondslag met lhandhaving van aile rechten van'ie Oe. kraine op staatkundige en nationa e autonomie; 2. Handhaving an bevestiging van d'e burgeilijke redhtsorde In de Oekraine, wat slechts mogelijk ig door beacheritning van den staat tegen anarchie en bolsjewisme; 3. Spoe-dige afkondiging van een wet betreffen.de de volksven;egenwoordiging en de verkiezingen daarvan op demokratischen. grondslag ; 4. Agrarisehe hervormingen op den grondslag van de n ta van den hetman van 23 Okto-ber jl.; 5. Arbeidersbescherming, verbetering van arbeidsvoorwaarden:. 6. Opheffing van de afschaffing v^in het graanmonopolie en van de vastgestelde graanprijzem; 7. Onvoorwaar-delijke invoex'ng van maatregelen voor het herst 1 van het 9poorwegverkeer„ verbetering van de verzorging en huisve;ting van her, spoorwegpprsoneel Binnenlandsche kronijk OMS HINIKIUiK-PROGRAi Sommige partijgenooten zijn niet voïdaan. Zij achten ons minimum-prograxn te beperkt. Zij zijn van oordeel, dat de parti] nog andere, zeer dringende voor-waarden had moeten stelîen, alvorens tôt de Nationale Regeering toetreden. Zij werpen op, dat nu het oogenblik geschikt was om al te Kalen wat er te halen is. De bedenkingen dezer partijgenooten zijn niet zoo misplaaist als men op 't eerste zich zou denken. Nocliîans zij willen den wagen vôôr het paard spannen. Wat heeft de arbeidersklasse tôt dusver verhinderd hare maatschappe-lijke positie aan te passen aan hare machtspositie Wat stond er haar in den weg? 1 ) Ons drie en viervoudig kiesstel-sei.2) Art. 310 dat ons als het zwaard van Damocles boven het hoofd hing bij arbeidsconflicten. 3) De beperkingen aan het veree-nigingsrecht.Door ons minimum-program worden al deze hinderpalen volledig op-geraimd.Door ons minimum-program krijgt de arbeidersklasse dezelfde poiitieke rechten als de bourgeoisie, dezelfde rechten en vrijheid als het patronaat. Ons minimum-program is de sleu-tel voor aile andere poiitieke economische en maatschappelijke proble-rnen.Ons minimum-program stelt ons de middelen ter hand, datgene door eigen macht en eigen kracht tôt stand te brengen, wat sommige partijgenooten nu zoo maar met één greep wiilen thuis halen. Wij beginnen met het begin, en zcodra dit begin — ons minimum-program — er is, dan komt het overi-ge wel. Onze arbeidersklasse is dan sterk en machtig genoeg tôt binnenhalen van den oogst, den voliedigen oogst. Ons minimum-program bezorgt ons daartoe de noodige en onontbeerlijke middelen. Zoo staan de zaken en bij ons wordt het nieuwe tijdperk prachtig in-gezet.De naaste toekomst teekent zich schitterend af ten gunste onzer arbeidersklasse, op één voorwaarde: Onze Arbeidersklasse moei zich hare taa\ bevûusi zijn. Onze Arbeidersklasse moei wetzn dat hare macht ligt in de orgamsatie der moderne arheidersbeweging. fcs Billde ialrede van Albert I te Brasse Ele «asa aasa Qisteren V'rijtiag heeît de konmlslijke fami-iie haar plecli.ige intrede gedaan in de stad iirussel. De aag van gisteren was voor onze hoofd-stad een dag van groote historische beteeke-rns, het was de dag, dat de ofûcieeio scem. pel zou gedrukt worden op ons '"Belgiij vrij !" "België onalhankelijk !" L»e koniniilijke iauiiiie was "au grand complet". Aan de grenslijn der Brusselsche agglo-meratie bevond zich burgemeester Max, die een korte welsomrede hield. Het gevolg van den kon,inklijken stoet be-stond o.a. uit graaf Athlove, sehoonbroeder van den koning, de Amerikaansche generaal Pershingt de Engelsclie generaal Sir Douglas Ïïaig, do Fransche generaate Rouquerolle en de Boissouly, de admiraal Ka/ys, de Belgische generaal Léman, enz. Deze stoet was gevolgd door de troepen, tellende twee Belgische divisies, welke met eenige geallieerde troepenafdeelingen deel zullen nemen aan den défilé. De ontvangat van onze soidaten te Brus-sei was zooals zij geweest is alhier, terwijl de toeloop der massa ontzaggelijk was. De dag van gisteren was voor Brussel een der praehtigste en hougelijkste dagen, die onze hoofds'ad gekend heeft door den loop der tijden heen. Ee eersîa zîtîSng ran SseS Pai'-eraasraê jJa eerste zitùag, na de historische zitfcing van 4 Augustus neeft duai gisteren piaais gegrepen. Zij zou geopend ,worden om 14 u. 45. Te beginnen van 11 u. beginnen de ka-merleden en senatoren stilaan te arriveeren. De kamerleden die deel uitgemaakt hebben van het leger, zijn in xnilitairon uniform. Zoo o a. de H H. d'Ursel en Carpentier, senatoren, met den graad van kaimein ; Pirmez, commandant der gidsen ; Crick en DeVèze, luitenant der artillerie ; Pécher en Pastur, militaire auditeur. Tu&schen de genoodigden bevonden zich burgemeester Max, de h. Qol-voy en Mgr. Mercier. * In de diplomatieke tribune hadden verschei-denê vertegenwoordigera van vreemde mo-gendheden plaats genomen, o.a de markies de Villalabor, minister van Spanje en M. Van VoMienhoven, minister van Nederland Om 11 u. 45 werd de zitting geopend door den oudeTdomsdeken, M. Visart do Bocarmé, bijgestaan door de kamerleden Devèze en Ptchcr. De Koning ml zich ter zitting aanbieden om 1 u. 45. Er werd besloten een delegatie fe benoemen, die gelast zal zijn de konink-lijke familie te ontvangen. AVorden aangeduid voor de ontvangst van Koning Albert I : de h.h De Becker-Remy', Capelle, Délia Faille d'Huysse> de Kerokbo-ve d'Exaerde, I^ibrecht, Fmpain, senators ; M.M. Royers, Wauwermans, Maerhaut, Drion, Gilliès de Pelichy, Gendebien, Ooms, Kens, Pêcher, Segers, Poncelet en Lemonnier, kamerleden ; terwiil de delegatie voor de ontvangst van de Koningin bestaat uit de h.h. Dnbo'gt en Hallet, senatoren ; M M. Olaes, Peten, Helleputte en -Borboux, kamerleden. Onmiddellijk daarop beklimt de minister-president Coor'eman de tribune. Zijn prach-tige rede komt ongeveei: op het yiolgende neer De H Cooreman begint met de fiere taal te herinneren, gesproken door don Koning,-tijdens de historische zitting van 4 Augustus lal4. De toejuichingen van het parUun'vii, onder&chreven door het Belgische volk, hebben bewezen, dat de taal van onzen to are-rein wel degelijlt aanpaste aan de gevoelens onzer natie. Daarbp volgde de groote tragédie, zcoals de menschhekl er no oit eene gekend heeît. Zij werd bekroond door de iuzinicing der Rijken, die dezen oorlog hadd'en ontketend, door de zege van het îieciit. net juii is per slot van reiienjng van de baan. Onze provinciën en onze Sieden, adenien opnieuw met voile teugen de zjo fris-sche als aangename lucht der vrijheid In zijn rede van 4 Augustus 1^14 ver-klaarde de Koning, dat de regeering het ver-trouwen der natie bezat. Onze bezorgdheùd is iuvmer geweest dit vertrouwen niei te verbe uren. Ten QV.orsi.aan de ernst der gebeurtenissen was het*'een moeilijke taak de verantwoorde-lijkhe-d te troiseeren zonder de medewerldng van het parlement. Nooit hebben wij de waarde zijner medewerking zoo ondervonden, dan wanneer wij beroofd waren van zijne studiën, zijne werken, zijne kriuek e^ zijn sdmniant. De taak was groot. Wij waren geplaatst voor de noodzakelijkheid het leger te reorga-niseeren en te onderhouden, de vluchteimgen en de verm,inkten te steunenj de voorberei-ding van het herstel, het betioud der betrek-kingen met de geallieerde .landen- Wij hebben er aangehoudja deze prpble>-men op te lossen langs den \veg der nationale eenheid met de medehuip van person-naliteiten der drie partijen. Wij hebben slech.s in zooiverre verbintenissen aangegaan tegenover onze toekomst, dat de noodzakelijkheid er ons toe verplichtte, waarbij wij ons, i:i de mate van het mogelijke, hebben laten lei-den door de wenschen van het bezette ge-bied. Bij het teekenen van den wapenstilstand heeft het kabinet zijn ontslag aan den Koning aangeboden. Dit besluit werd genomen in zitting van 13 November. Er was geen spraak van conflict noch tusschen de kroon en do regeering, noch in den schoot der regeering Maar ons mandaat droeg een al te uitzonderlijk karakter. Het oiogenblik was aangebroken onzen Koning de gelegenheid te geven een regeering samen te stellen, die de vveerapiegeling zou zijn yan de openbare opinie. Den 17 November werd het ontslag der regeering den Koning aangeboden. Nu blijft er ons nog een plicht te vervul-len en dan wel tegenover al degenen, die medegeholpen hebben aan.. de bevrijding van het land : De Koning, die slechts bekommerd was met de belangen van zijn volk en zijn leger. De Koningin,. waarvan de houding boven allen lof verheven staat. Hulde aan het Belgische leger. (Toejuichingen). Onze soidaten hebben hun plicht tegenover het vaderland gedaan. De overwinnmg was liun waardig. Een spéciale vernielding voor degenen der onzen, die bezet België zijn ontvlucht om plaats te nemen in de rangen van het Bel-gisch leger. Groeten wij met een ontroerde sympathie degenen, die gesneuveld zijn op het elagveld en de familiën dezer dooden, de gekwetsten en do verminkten. Onze medeburgers, waar wij zoolang ge-Scheiden zijn van geweest, hebben ook recht op onze bewondering. Leve de 'be'Volking vau het bezetie gebiod, >veli.e tijdens de yier ja-rea van verdrukking hun moed en yàder- ' landsch geloof heeft hoog gebouden ! Eera 3e arbeiders, die do onlberingen en do ge-vangenschap verkozen boven het werk ten voordeelo van den vijand Éere demenschai van harto en versiand, die onze bevolki'i,^: hebben gesteund. liet sukses van hun werk staat geiijk met de overv.inning van verschillende ^eldslagen. Het werk van iset A7a-.ionaal Komiteit staat boven alien lof veme-ven.Danken wij oak de diplomaten, oie zjjn werk hebben gesteund en \vei voornameiij. M. Hoover, die van den Koning den t.i . van "Vriend der Belgische Natie ' Iieeit ge-sregen. N , Do mateiieele verzorging van het volk was aiet al'.es. Burgers van ons land hebben ziui voor eeuwig beroemd gemaal.t : M. Ma»:, il. Levy-Morelle, voorziiter van. hei Ueroepshei', M. Théodor, generaal Deman en kardin&al Mercier. Ik groet tevens de geallieerde naties, waarvan de légers hebben samengewerkt met hc-t onze voor het bevrydiingswerk. Fraakrijk vooral heeft aansipraak op onze erkenseûj;:. heid. Plet heeft de Belgische Regeering een onderkomen bezorgd. Deze gastvrijheid van regeering tôt regeering is zonder voorgaande in do geschiçdenis. Zij hebben zich ,soi-lér • 3Chok of stoot voltrokken. De regeering en le Belgische natie zallen er een fifrteîijk aandenken van behouden. Ten sloito onze welkomgrceten aan het adres der nieuwe regeering. Het zaj eon regeering van nationale eenheid zijn, een regeering die ons land noodig hee t. Zi.] is in goede handen en zal ons land vceren naar en nieuwe bloeiperiode. Na deze reden. d'e meermaîen toege.'ncht werd, werd Ce zit-ing geheven, omhernomen te worden, om 12>£ uren. Sïe ûéïiié Tijdans do sehorsi,>\g der parlements zitting lied de ofiieieele défilé, vôôr het Palols der' Natie plaats De Konnklijke familie met haar geMolg had plaats genomen aan den vcet **an liot Paleis der xv'atie; terwijjl de Pa.-lementsleden den doortocht van on^ leger bijwoonden in de^balkons van het Paleis der Natie. Zocdra de défili was afgeioopeui, werd do zitting hernomen. _ jJe koning;n, vergezeld van den prins van Engeland, prias ICarel en princes l'ar^e-José .uelct zich eeist aan, weldra govo.gd door den koning. Een grootsche ovalie werd do koninklijke îamilie gebracht. Nadat de stille hersield was, stond .Albert I recht, voor het honden zijner troonrede. Gs Trooiit-etie MM..., Ik breng Ued de groeten van het leger. Vvij koman vain den IJzer, door'neen onze fe vri/cie sieaen en aorpen. Vier jafen ge.edan verlrouwdet Gij mii he( leger toe. 1 hans komen wij Ued rekenscnêp gei vein onzer dad«n en omirent wiait de moeid en he( voiliardingsvermogen onzer soidaten hebben k-ur* rien verwezénlijken. Ce roi vaa het Belgiscii Isyss* U ia bekend, dat het ons leger was, nst-,ve!ki de eerste stoot ontving. Klein maar moe'dig, aarzelde net niet z'd vastberaden op aeii weg te piaatsew vaai' c -f t-'ot <£e tan<ien gewapenden v^anci. Twee cLen hielcen we het Dua-sche rauzein -gor -ejen, i^n juist dit oponthoud verleencl'e oè o-ns bevi:ièa dj© natie's den t.jd hun legers te mobiliseeréiu L>aynk het Beigiacne leger was het gevaar v de Ou.ische hegemonie gaweerQ. De Koning ma-akc verôer een korte h Gtoriek aej militaire gebeurtenissen gedurenae de vier ver» loG'pen jaren en brengit ter loops Hulde aan onze bonagenooien Hij heraankt verder de op Bei.giscnan bodem gevailen vreemdelingen en brengt Hulde aan de stachtofjers van allen aard, aan Hen welke den Holdenaood s;ierven op i sla-gveld en die slierven in v:;aR.d'et | lij'ke gevangenissen. Allen verdieneri in gelijke mate de erkentenîi van het Vader;and. Verder brengt de Koning zijn Gelttkwenschingvn over aan hei bczvtte gebieà en iooffc de houciing der bevojk^ng, weike in weer. wil de verlc-'kking en beareigingen des vijand^ waardig en eensgezind en met een nooit voipre^ zem u:.ïhoudingisvermogen aile leed ccors.'ond en vastberaden vertrouwen bleef in de €irÀv.erwiai-' nin-g. 't is deze eensgezindlheid welke ons deed be-sluiteniEene Nieuwe Regeering vormen, samengesteLd uit de verschillende staatskundige sîreldkingen en die de zware taak der iwee vorige Regeeringen zou overnemen. Nieuwe VerJ^vezingen zullen plaats ginjpen zoodra de nood.ge maatre» gelen hier</oor zullen genemen zijn en onze land-' genooten door den oorlog verdreven zich terug in. ons midden zul'len bevinden. A&gessîeesi SS«Bi22»ec-£iS op £9 iasr De eenheidi in het lijden en het UKxioudingsver-' mogen heeft gelijke rechten geschapein voor a lo openbare verzuch'iingen. Onze regeering zal dus in Vadierlandsche eens-gezindiheid aan de Kamers voorstellen de vroegere voorrechtetn weg te nemen en een algemeen kics-stelsel te verwezenlijken cp de bazis van Geiijk stemrecht en diat voor aile mannen gekomen tôt den ouder-d'om waarop zij hun burgerrechten verwerven. In afwachiing der Verfcezingen zal het parlement geroepen worden een serie wet» ton te stemmen om de nadeelige geve gen van den oorlog te bestrijden, onze Landigenodten, die in den vreemde -verblijven, de teru - komst te ve>r-gemakike-ijken; nijverheid en handel weer op io bèuren; kortom cm ons land weer terug zijne ' plaats van voor den oorlog tusschen, de verschillende staten op handels- en nijvérheidegebied! te kunnen doen innemen. Hiervoor verhepen wij samenweriking aller klassen. Zonder on der Linge solidariteit dezer zou de grootsche taak welke ons wacht omnogelijk kunnen vervuld worden. Eerbiediging der wederzijdsche belangen van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De volksgazet belonging to the category Socialistische pers, published in Antwerpen from 1914 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods