De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

194 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445jg7f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NR 42 TWEEDEJAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belffisch oreaan »oor de provincie Antwerpen Vôrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begiinenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan Qns Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Komrnandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. iJe toestand in het bezette gedeelte van Noord-Frankrijk. In de Matin doet Jean Monnier mededeelingen omtrent den toestand in het bezette gedeelte van Noord-Frankrijk, in het bijzonder van de streek van Lens en Douai. Monnier, zoo deelt de matin mede, is professor aan de vrije faculteit van protestantsche theologie en een der vermaardste redenaars van de hervorm-dekerk. De oorlog had Monnier te Lens, waar hij vertoefde, overvallen. Bijna dertig maanden is hij in het bezette gebied geweest, eerst bij de gevechts-linie, later te Douai. De Duitschers hebben Monnier eerst vergunning gegeven het bezette gebied te verlaten toen hij, ten gevolge van ontberingen en beproevingen, zwaar ziek geworden was. Het beeld van den toestand, dien hij in Noord-Frankrijk beleefd heeft, is verschrikkelijk. Het is een herhaling van reeds bekend geworden ^ingen. iJ^Monnier noemt dien toestand in één woord sla-Ternij. De bevolking is overgeleverd aan de genade van het Duitsche leger, dat haar gebruikt naar zijn behoefte, haar behandelt naar het lust heeft. Van den rampzaligen toestand geeft Monnier tal van voorbeelden, en dan zegt hij : Hoetreurig zulke feiten 00k mogen zijn, daarop moet toch niet de nadruk gelegd worden. Het ergst is het stelsel zelf, een soort hydraulische pers om den wil te breken, om uit een volk de laatste hulp-middelen te persen, eene geweldige machine, die men, al naar de behoefte varï het oogenblik, meer of minder aanzet, die overal fonctionneert waar het leger doordringt, en waarvan het geknars aan hen, die het moeilijkst verstaan, duidelijk moest maken wat de Duitsche overheersching beteekent. ....Het is er om te doen, zegt Monnier verder, al het mogelijke uit het arme volk te halen. Met de hulp van de Spaansch-Amerikaansche commissie, en dank zij de zeer outwikkelde groententeelt, kan men leven. Daarbij komt nog zwakke steun in den vorm van levensmiddelen uit iets minder beproefde streken. Dë gemeenten steunen flink. Gemeentelijke bons geven overvloedig papieren geld. De gedwongen koers, maar vooral het vertrouwen in de overwin-ning verzekeren hun waarde. Iedereen denkt : de Duitschers zullen terugbetalen, en men aanvaardt zonder knibbelen vreemde papiertjes. De handel vermindert. Op het einde van 1916 was er geen leder meer, weinig ijzer- en koperwa-ren, bijna geen papier meer, enz. De nijverheid ligt stil, de moderne fabrieken zijn van hunne machines ontbloot, het materiaal van de suikerfabrieken is zorgvuldig naar Duitschland gezonden, en wat te oud is, wordt als oud ijzer meegenomen. In de mijnen, die niet meer geëxploiteerd worden, zijn tôt de geringste buizen meegenomen. Al-le£ is verstoord, opdat naden vrede handel en nijverheid toch maar langen tijd zouden behoeven om er weer bovenop te komen. Het zedelijk lijden is groot ; ailes is gezegd over onze vrijheidsberooving, opgesloten als wij zijn in de stad en dê onmiddellijke omgeving, ontbloot van correspondentie, behalve dan de korte, zoo zeldza-me, zoo kleurlooze briefjes van het Roode Kruis en de kaarten der krijgsgevangenen. Wij voelen rond ons in de daden der overheid, in het optreden van het leger, in den toon van het dag-blad, dat men ons toedeelde, de handige, hardnek-kige poging om onzen moed te fnuiken. Voeg hier nog bij de bitterheid, onophoudelijk met de Feld-grauen te leven, die uit de loopgrachten terugkee-ren, te midden zelfs van het vijandelijke leger, met het voorbijtrekken der regimenten. Enkele malen is de keizer hier doorgekomen, en op de dagen van Lemberg en Warschau brachten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods