Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

391 0
20 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 February. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5m6251gc41/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

9e iAflrcmn(r — M' 4-3 Prijs ; & centiem voor hccl het land en â @ csntictn voor het Buitcnlaod Zaterdag20 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLAD VOOR H ET VLAAMSCHE LAND t'oor Woik, en TaaI. <??iîdal Ik Wiamiatg !îeiî. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggeeondm BEHEER EN RED ARTIE : 12. Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 AANKONDIGINGEN . PîaaUaan .ragen : 5 cectiem per halven rejtl Andere aankoadik'Egea: 10 cenUem ; Publiciteit: 30 ceaticw. ZALITALIE OORLOG VOEREN? Iedereen weet, dat Italie de bondgenoot van Duitsch-latrd en Oosbenri j k-Hongari je is. Toen men bij het uit-breken van don oorlog vernam, dat Italie onzijdig bleef, Warea niet weinigen verwonderd. Masar wanneer de roep girg, dat dit land misschien med'e zou beproeven xijno bondgenooten ten onder te brengen, kon een zekerc verbazing niet ond'ordrukt worden, ofsclioon die mare met blijdschap door de volken van de verbon-dene mogendheden werd ontvangen. We!l hadden wij dikwijls van Fransdien gelibord, da't Duîtsohland op sija Romaanschen bo-rodgenoot nid œocht rekenen, maar wij m enden, dat onze zsgsliede.ii hun wenschen voor de wcrkelijk'heid namen en da.t z i de toekoanst dus al te roaafeleurig inzagen. In Augustus was Italie in het geheetl nicit uitg«.rust om zieh met eene andere groote Europeesche mogend-heid te meten. Men ilreeft er gedurende een taentel jar-cn veel zorg aan de rijksfirar-ciën besteed en we! ten koste van de oorfogsbegrooting. De on^ijdigheidsver'klanr.g was dus een vooraichtige maatregel, met denwe'lken Duitschland amlioUjk instemde. Sindsdien éditer is ev wat veranderd. Italie heeft eei.e aanzienlijke leening uitgeschreven, voorr/amelijk om in den mangal aan oor-logsmateriaal te voôrzien. Daarbij zijn sommige bo-ir.htcm Iiii vooi'beeld ds iongste mededee- al de bescihikbare paarden opkoopen in Auiu jscru&neiland wordt e€n .drutkke ©dftogs-propagation gevoerd, vooraf door de vrienden van Frank rijk. De Regeering eehiter is zeer voorzichtig in Jiar* oitlatingen. De vredelievenden blijven van ihun kan/i ook niet rusten. _;!en kan het Italiaansche volk thans in drie hcofd-greepeeringen verdeelen : de oorlogzuchtigen, de vrede-lievenden en de opportunisten. Deze Iaateten verkiezer dût geen bloed vergoten word't, maar eirsohen niêibtemir dait het leger in hooge mate strijdvaardig weze. VVan-user het tôt vredesonderh arscleli ngan komt, bemoeie'n zij zich dan met de zaak en, gesteund door hun sterke en fi'issohe tegermacht, dringen zij aan de afgematte .vijanden hun wil op en eischerj voordeelsn voor zich zelf af, net alsof zij de eenige overwinnaare waren. Men ziet, dat de Italianen al zoo leep zijn als Joden en Gneken. Maar, in al de woordenboeken staat het Werkwoord « rnisrukenen »; onze al te sluwe diplomaten Stellen zioh bloot, dat werkwoor".' als straf ;in aile tij-dên te moeten vervoegen, als hun plannen niet uitvallen zooals ze verwachten. Voor Europa echter is de toe-komst nog vol gevaren. Moge onze oude Europeesche beisehaving er niet door te grondf gaan ! EeJ'stdaags wordt het Parlement te Rome geopend, wellieht vernemen wij dan wat ctc- Ibaliaanisohe Regee-ring in hc5t. schild voert. De belangen van Italie en Oos'tenrijk zijn dubbel tegenstrijclig : de irredemtisten wenschen ,aan Oosten-l'ijk het Italiaanseh-isprekende gebied af te nemen; het streven der Staatslieden naar invloed op den Balkan komt ook regelrecht in botsing met de buiîbenteidsohe polifciek van Oostenrijk. Men ziet, dat die twee toraden kwalijk aangewezen zijn als bondgenooten. De Italiaansche oodogspartij bestaat hoofdzakelijk -uit republikeinen. Daar deze lieden zoowel op daden als op woorden gesteld zijn, hebben zij een legioen van -2,000 man gevormd, dat aan de z'jde der Franschen satrajdt. Ofsohoon zij in hun land vooral tegen Oos/ten-:t'ijk sjveren, besloten zij evenwei de Serviërs niet te fgaan hejpen, maar gaven zij de voorkeur aan hun repu-Miketiusche geburen. Dat .is eene waarsehuwing voor het regeenende huis; men verzekert dan ook, dat de koning voor de onzijdiglheid gewonnen is. Dezelfde par--tij draagt de kerk een onverzoenlijken haat toe. Het tvurig verlangen des Pausen naar vrede.is daar door beet %e begrijpen, te meer daar Oostenrijk de eemige bepaald katholieke groote mogendheid in Europa is. Van hun kant zijn de Italiaansche socialisten bepaaild voor den vrede. Vôôr den dag der bijeenkomst der voilksvente-genwoordigers (21 Februari) beleggen zij het geheele land door groote betoogingen tc-gen den oorlog. U't dit overzicht kan men opniaken, dat de taa,k van de oorlogzuchtigc pers ten slotte niet gemakkelijk is. Eene volksbeweging zal wellicht niets kunnen bewer-ken, wanneer zij bevochten wordt door de priestens op den bu-iten en door de socialisteu in de groote steden. Daar het echter moeilijk is de toestanden op grooten afstand te beoordeelen, zullen wij geduldig de gebeur-tenissen moeten c fwachten, zonder onis door voorspel-iingen te misgrijpen, GOVERD. DE OORLOG AMBTELIJKE BERICHTEN Fmnschc : PARUS, 16 Februari. (Router.) Het officielle bericlit van hedenavond luidt : Do kriegsverrichtingen zijn den 16den gunslig voor oi!8 geweest. Over het geheelo front een artillerieduel gevoerd. In Dulgië zijn de Engelsclien ten zuiden vau Ypcren in het bezit van een loopjfraaf,traar de laatsto dagen hevig voor gevochten is. Bij Bailiey, tusachen de Oise en do Aisne, heefl onze artillerie troepentransporten beschoten. In den sector van Reims zijn wij opgesclioten. Rij Woivrejiebben wo eenige loopgrayen geno rnen en honderd kriegsgevangenen gemaakt. Ten noordwesten van Perthes, ten noorden vai ll^yitéjour iû Champagne is de infanterie opge x uosunen Four de Paris on Boureuiii.es en Aç çonnewoidt de sirijd voortgezot. liij ^ois-le-Prêtre, ten noordwesten van Pont ; Mousson, hebben we verscheidene blokhuizei genomen. PA1IJS, 17 Februari. (Reuter.) Oificieel berich van vanmiddag- drie uur : Ondanks hevige beschieting zijn de Engelsche ei Fransche vliegtuigen, die gisteren in de streek vai Ghistel en Oostende bommen bobben geworpen ongedeerd teruggekeerd. De BeJgitsche artillerie heeft vijandelijke troepen afdeelingen en schuilplaatsen der Duitsche troepe: beschoten. In Champagne zijn nachtelijke tegenaanvalle: afgeslagen. In Argon ne hebben wij bij Fontaine aux Charmes een vijandelijk biokhuis en een 100 M. loopgrai vernield. Voorts hebben wij den zeer kovigen aan val, ondernomen door ton minste drie bataljons tusschen Four de Paris en den westkant van Boa. reilles afgeslagen. Meer oostelijk hebban wij in het bosch van Alan court ean honderd M. loopgraaf veroverd. BERLIJN, 18 Februari. — Ambtelijke melding vai heden middag : Westelijk krijgsveld. r De gister vermelde aanivalspogmgen dur-en onvermin-derd in heftigheid voort. Aan de baan Atrecht-Riise zija de gevéchten om een klein siuk onzer loopgraven, waar de vijand gister binnengedrongen was, nog aan den gang. Het aantal der ten Noord-Oositen van Reims door ons gemaakte gevangenen is nog gestegen. De Franschen hebben ook hier bijzonder zware verliezen geleden, ze gaven derhalve verdere aanloopen op. In Champagne, ten Noorden van Perthes, wondt nog gestreden, ten Oosten daarvan werden de Fransohen met zware verliezen teruggeslage t. Ze houden alleen nog op weinig korte plaatsen onzer worste grachten stand. Het gister gemeld aantal gevangenen is op 11 officieren en 785 man gestegen. Een volstrekte tcgenslag waren ook hunne aanvaller op onze stellingen bij Boureuilles-Vauquois (ten Zuider van het Argonnerwoud en ten Oosten van Verdun). De op 13 Februari door ons genomen hoog'te 365 er de plaats Norroy, ten No-ord-Oosten van Pont-à-Mous-son, zijn door ons, na grondige Verwoesting der Fran^ sohe verdedigingsw.ei'ken weer geruimd geworden. Eei heeit ue vij'ana terais- t^nemei Daarbuiten niets nieuws aan îiet West front. Oostelijk krijgsveld. Bij Tauroggen en in 't gebied ten Noond-Weste,n vai Grodno duren de vervolgingsgevechten nog voort. De bij Kolno verslagen ko Ion ne werd ten Noorden vai Lomska door versohe troepen opgenomen; de vijaiw wordt hernieuwd aangeval'len. De gevechten bij Plosk en Razionsk vielen ten onze] gunste uit; tôt nu wenden 3,000 gevangenen gemaakt In Polen, ten Zuiden der Weichsel, niets nieuws De krijgsbuit der gevechten bij de Oost-Pruisisch grens is gestegen. Tôt nu is het bedrag : 64,000 gevan genen, 71 stukken, bdven de 100 machiengeweren, drii lazaiettreinen, vlvegtuig, 150 geladen munit.iewagens zoeklicht en ontelbare beladen en bespannen voentuigesn Een aangroeien dezer getallen blijft nog te ver wachten. Oosteîîrijkseh : WEENEN, 18 Februari. — Ambtelijke melding vai gisteren : Na twee dagen vechteins werd Kolomea genomen 's Namiddags gelukte het, door een algemeenen aanval de Russen onder verbitterden weerstand uit hunne laot t>te stelling vôôr de stad te werpen en tegelijk met d« vluchtenden Kolomea binnen te dringen. De vernielinic der Proetbrug werd beîet. De stad is van de vluchtend< Russen gezuiverd en door ons bezet; 2,000 gevangenen. verscheidene machiengeweren en twee stukken werder buitj naakt. In de Karpathen lot dicht bij Wyszkow duren de gevechten met groote hardnekkigiheid voort; nog verdere 4,040 gevangenen werden binnengebracht. | ~ i De Rkonomisclie Toestand Van Turkii Het ekonomisch leven van het Osmaansch rijk wa tôt hiertoe zeer weinig onitwikkeld. Met den landbouw die de grondslag rnoet vormen van de welvaart van ee: land, is het zeer treurig gesteld, noohtans valt er nie te denken aan een heropbloeien van Turkije vôôr da | de Regeering maatregelen treffe om den veldarbeid t bevorderen. fol hiertoe heeft hlet willekeurig optreden van de bc lastingsambtenaren en het gebrek aan spoorwegem al d pogingen verijdeld welke voor dloel hadden aan ddei toestand eenige verbetering te brengen. Zoolang men dei boer zal blijvein uitoensen, zal hij ziclh er toe bepalei slechts wat voor -ijn levensonderhoud noodig is te ver bouwen, waardoor een groot gedeelte van den boden braak zal blijven liggen. Maar zelfs indien en twee of drie maal meer lara bebouwd werd, zoo moeten er nog vervoermiddelen voor haniden zijn om den oogst naar de kust te brengen anders zou ailes ter plaats blijven rotten. Spoorweigei dienen dus aange'egd te worden. ; Turkije heeft niet alleen een zeei vruchtbaren grond maar bezit nog koper-, ijzer-, zilver- en looderteen naphtabronnen en stcenkolenniijnen zijn er ook voor 5 handen. , | Eenige mijnen wonden reeds uitgebaat, maar dit ge i schiedt met zeer ontoereikende hulpmiddelen. i : We staan dus voor een zeer rijk land, wiens welvaar t . bij gebrek aan een flink bestuu: en aau eene metho ; | disclie uitbating eer achteruit dan vooruit gaat. | Deze oorlog heeft aan Turkije de gelegenbeid geschon - | ken, het bewijs te leveren, dat het op politiek ,en militai ; gebied geheel en ai verjongd is. Na de oorlog is het t< i verwachten, dat het ook op ekonomisch gebied van eei i heropleven blijk zal geven. i Dit nieuwe tijdperk in de Turksche geschiedenis za ■ aan Europa en vooral aan België, Fmnkrijk en Duitsoh i land ten goede kornen. Voor den landbouw, de veeteelt en den mijnbouw zSji i er in de eerste plaats maohienen noodig, dus een nieuv afzetgebied voor de maohienenfabrikan/ten. Spoorwegei zullen moeten aangelegd worden, ingénieurs en be kwame vaklieden zullen daarvoo-r noodig zijn. Een zeer belangrijke faktor voor de beteekenis vai Turkije is zijne ligging ten opzichte van Perzië. Men weet dat van oudshe:- een groot deel der goederen voor dat land bestema, over Ifenslantinopeil verzionden werden. Met uitzondering van Bender Boesjir en Bender Abbas bezit de Perzische kuststreek geen goede havens. Bo-venidien ligt ze heelemaal afgelegen en buiten de direkte verbindingen der stoomvaaiitmaatschappijen naar En-gelsch en Nederlandsch-Indië. De vei voerwegen te lanc! laten -\'eel te wenschen over. Zoo komt het dat de groote firma's, te Konstantinopel gevestigd, de goederen ovei de Zwarte Zee naar Trebizonde verschépen, van waai uit ze per karavaan naar Perzië vervoerd worden. Di< karavaanreis duunt echter bij de zestig dagern, zooda' de prijs der koopwaren door dit lange transport om 10( tôt 110 ten honderd verhoogd wordt. Daartegen ziji Rusland en Engeland beide in het bezit van een uitste kenden weg. Rusland heeft den weg via Batoem, Bakoe Engeland die van uit de Perzisohe havens. Dit verklaart waarom deze twee Staten den hande op Noord en Zuid-Perzië tôt zich getroïkken hebben, wa natuurlijk ten koste van de andere Europeesche State i is geschied. Wanneer echter de Bagdad-spoorweg voltooid is wordt de toestand geheel anders. Dan zullen de Euro peesche goederen via Konstantmopel, Broessa en Bag ; dad naar den mond van den Perzisohen golf per kust i vaartuig naar de Perzische havens en van daar naar ht binnenland vervoerd kunnen worden. Daar deze weg ht voordeel heeft sneller en goedkooper dan de Engelsoh ; handelsmonopolie in Perzië. Buiten die beide beianghel i bende mogendheden, zal dit niemand kunnen betreure en het minst van al de Belgische nijverheid. | ZENTRA. Kiet-Ambtelijke Berichten • j Setorpedeerd. I PARUS, 18 Februari. — Volgens een ambtelijke mel-; | d'ing ontdekte Dinsdag 1 uur 30 namiddag de Franscii* ' | stoomboot Ville de Lille, op weg van Cherbourg naai Duinkerke, ten Noorden van den vuurtoren Boisfleur. • een Duitsche duikboot. De stoomboot beproefde te ont-snappen, maar werd door de onderzeeboot ingehaald en met bommen, die in 't binnenste van het schip gelegd werden, tôt zinken gebracht. De duikboot schonk de t bemanning tien minuut om zich te redden. Na den on-deigang \ an het vaartuig dook de onderzeeër en ver-dween. Vliegtulg opgepikt. VLISSINGEN, 18 Februari. — Gister avond brael een Nederlandsche torpedoboot een Engelsch watervlie^ tuig met één officier, in de nabijheid der Scheldemor ding opgevischt, binnen. De officier werd opgeslotei Het tuig ligt in de haven alhier. AMSTERDAM, 18 Februari. — Het Engelsohe vlie< tuig, dat bij Vlissingen werd opgevischt, had versche; dene kogels bekomen en werd rieergesohoten. De Franscha Censuur. ( ZURICH, 18 Februari. — De Fransche medewerk der Neiien Zuricher Zeitung schrijft, dat de censuur ' l'rankrijk sedert kort een waakzaam oog op aile bu tenlandsche en vooral Zwitsersche Maden houdt, die b _ gebrek aan binnenlandsche inlichtingen zeer gezocl worden. De geletterden.traohten zich deze bij elke gel genheid te verschaffen. Merken op enkele nummers ve i aden het scherpste toezicht aan de grens. De medewe kei der Neuen zuricher Zeitung ontving bij een klacJ op het gezantschap het antwoord : « Bij de aima oh t d< ki ijgsoverheden hebben kladhten weiniig kans verhooi te worden. » i Gezonken. LE HAVRE, 18 Februari. (Havas-melding.) — De E gelsche kolenstoomboot Dulwick, van Hull naar Roue werd gister avond zes uur, op 20 rnijl ten Noord-Westi van Le Havre door een Duitsch duikboot aan stuurbooi i en midscheeps aangeschoten en ontplofte. De berna ndng vlu ht te in reddingsbooten. Van 36 koppen b manning werden 29 door den torpedojager Arquebu. >pgepikt en s nachts naar Le Havre gebracht. Zew andere bereikten lécamp in een sloep. Twee man on i breken. De boot zonk in twintig minuten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods