Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

359 0
14 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 February. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9c6rx94465/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2e jaargang — N' 38 Prijs : 5 centiem voor heel .het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 14 en Maandag 15 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLiAD VOOR HET VUflfl^SCHH LAfiD Woor Volk, Stam^eii Taai. Omdat !k Vlamiitg tien. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggesonden BEHEER EN BEDAKTIE : 12, Zwarte Lievs Vrouwstraat, 12 M«MI| »n I i . , , AANKONDIGINGEN . Plaatsaanvragec : 5 cectiem per halven regel Andere aankendi^ingen: 10 centiem : Publiciteit: 30 centieui. a—wnmwniwiwaaaam «Mwm'winiii gaawB»«g^vB»atwBgTef.iMwii iMwraMw»r->jjg«ara«M—na HetAl-Slaoisme « I Door Al- of Pan-Slavisme bedoelt men het sitrëven der Slaven Russen, Polen, Serviërs, enz.) naar politieke eenheid, dat is de mflijving, .door Rusland, van afl 'de amdene kleame Staten of provinciën met Slavische be-volking. Er werd in de laatste tijden veel gesproken van Engelsch en Duitsch « expansionnisme », men sdh.ijn!t echter vergeten te hebben, dat op diait gebied Rusland nog veel gevaarlijker dan Engeland of Duifcsdhland is. De geschiedeniis is daar om bat te bewijzen. Van af 1Ô97 heeft Rusland de volgende gebieden veroverd : Kamtsohatka (1697), Kaakasus (1705), de .Oostzeepro-vinciën (1721), het Azofgebied (1739), de Ekaiterinoslaw-provinciën (1742), het Zuideilijk gedeellte van Finlland (1743), het Don en de Dniestr (1774), de Krim, hett Ku-bangebied (1783), de steppen van de Bug (1792), een deel van Polen en van Kurland (1795), de Oeral (1798), Georgië (1891), het Nungreliëgehied (1803), Bielostok (1807), het. ovenige gedelte van Finland en het eiland Aland (1809), Bessarabie (1812), Baku en het aanpa-lende gebied (1813), het Groothertogdom Warschau (1815), de Kirg'nizesteppen (1819), de rest van Kaukasus (1824), Erivan (1S28), het Zuideilijke gedeelte van Bes- .j sarabië (1829), het Sirdariagebied (1855), he:t Arnurge-bied (1858), Tunkastan (1864-1870), Ghiva (1873), Saka- ; lië (1875), Kokanda (1876), Turkoma'n (1881), Mero .1884), Pendjab (1S85), Mandjoeri. (1899), Mongolie £-1 (i.&.&.y.j K^r 'TT/CTi irrrjTt ' "Txr'Cr v> 'vXV ') • •'. v . In 215 jaar héèft Rusland zijn grondgebied vertien-dubbeld ! De geschied'enis heeft ons insgelijks geleerid, dat hoe meer een Staat zich vergroot, hoe grooter ook zijn op-sdorpingsvermogen wordt (zie ihett Romeinsche keizer-rijk, het moderne Er.gela.nd), vooral wanneer zijne be-volking steeds aangroeit, zooals dit het geval voor Rusland is. Franikrijk, integendeel, waar het bevolkings-cijfer allé jaren aan 't verminderen is, kan op dat gebied niet gevaarlijk zijn, alhoewel het sedert hon-derd jaar zich veel grondgebied toegeëigend heeft. Terwdjl dus het opslorpingsverinogen .der andere oor-logvoerende Staten : Franikfiijk, Engeland, Duitschland en Oostenrijk nioodzakeliijk door hun eigen maefet en doo-r de macht van hunne geburen beperkt is, zoo is dat niet het geval met Rusland, juist omdat zijn rajk-dom aan grondgebied en aan inwoners ver boven dien zijner geburen vertheven staart. Het is niet bewezen, dat er ooiit een « Testament Van Piefcer den Groote » bestaan heeft, m,aar bett is wel tewezein, dat zijn veronderstelde inhoud : de inlMjving' van Turkije met Konstantinopel, van al de Slavische provinciën -en de Balkanstafcen sedert den dood van Peter den Groote aan zijne opvoTgers altijd tot nicht-snoer heeft gediend. De Tsaar heeft nog altijd deai ititel van keizer van Bizantië (Konstantinopel) en de twee groote Russisohe parfcijen : de Oktobristen (Regeeringspartij) en de Ka-detten (Idberalen) zijn aanhangers van het Pan-Slavisme. Dit zij vermeld, opdat men niet denke dat het half-parlementair regiem dat Rusland tegenwoordig geniet, aan de al-Slavische verzuchtingen e>en einde zou ^e-maakt hebben. II Van af ongeveer 1830 tot 1905 :hadden de Russen hunne oogen vooral naar het. Oosten gericht, maar sedert den Russisch-Japanschen ooriog werid hun in die riebting den weg door Japan afgesperd, zoodat ze van hunne Aziatisohe politiek, welte toch maar altajid van ondçr-geschikt belang was, moesten afzien. Hat tooofddoel bleted toch Konstantinopel en de Adriatische Zee. Ziehier wat de gekende Italiaansohe sclhrijver Guido Pardo in Italia Nostra van 17 Januari 1915 daarover schrijft : « Na den Japansch-Russischen oorlog heeft Rusland opnieuw hare taditioneele Europeesche politiok willen volgen, welke voor doel heeft Turkije af te schaffen en al de kleine Slavische Staten in te palmen. Hier volgen de redenen waarom Rusland in die riohting werikt : 1. •— Omdat het geen andere open weg heeft. Ten Westen Mggen de Skandinaafsche Staten, achter de-•wel'ke Engeland staat, ten Oosten digtt Japan, dat reed'S den weg afgesperd heeft, ten Noorden 1s de .zee, altleen naar het Zuiden blijft de weg vrij. 2. -- Omdat de volksoverle^ering zulks wenisoht. 3. — Omdat alleen die Zuidelijke landen Rusland de ijsvrije havens zoiu kunnen verschaffen die het xuoodig heeft. 4. — Omdat de Slavische n.iet-Russisohe bevolkinge ten Zuiden van Rusland wflner. 5. — Omdat Rusland langs de Zaidelijke grens een minimum van ■tegenstand ontmoet. Indteidaad zijn Oos-tenrijk eu Turlkije betrekkelijk zwak. Japan heeft in 1905 aan Rusland laten zien dat het een machtige vijanid was en de Russisch-Perzische overeeiikomst tetrefckelijk Perzië heeft aan de Russische uitbreidingszucbt in het centrum van Azië een eind'e gebracht. Dat Japan aan Ruslamd eene gevoeliige les heeft ge geven wordt bewezen door : 1. — Het sluiten van een verdrag tusschen Japan e Rusland na den oorlog. 2. — Het feit, dat de Russische Regeerintgsparaj he,1 Pan-Slavisme op den \Toorgroncf heeft geschovein. 3. De verdragen tusschen Engeland en Rusland die een einde maken aan aile geschillen tusschen beid^ landen onstaan ten opzichte van Perzië. 4. De Russische bespieding, die in Oosteninjik op een€ enorme schaal bedreven wend. 5. — Het Balkanverbond, dat door Russiische be-moeing tot stand kwam en de Balkanoorlog voor ge-volg had. 6. — De groote vriendschap, die Rusland na den Japanschen oorlog aan Italië bewees. Men zou nog andere bewijzen kunnen vinden, maat de hier aangehaalde voldoen om te d'oen inzien, dat Rusland aan zijne Aziatische politiek heeft verzaakt om opnieuw eene Balkanpolitiek te volgen » Aldus Guido Pardo. III _ îk niet, wdat Rusland er aan deqkit.. Dpi^; er toe verbonden heeft, het niet te doen. Konstantinopel en de Adriatische Zee blijven dus het dbel van de Mos-kovietisc^he politiek. De eeuwenoude zending van Turkije en Oostenrijk bestaat hierin, aan Rusland den we te versperren. Sedert tachtig jaar was Turkije brok per brok aan 't verdwijnen, maar het klein stuk dat er van overbleef had een onschatbare waarde, voor zoover het aan de Russische veroveringszucht paal en perk sitelde Immers, indien Turkije zwak was, stond het machtige Engeland aan zijn zijde, en Rusland durfde niet roeren. Maar sederit eenige jaren scheen Engeland het lot van Tunkije geen belang meer in te boezeman, Turkij« voekle zich aan zijn doevig lot overgelaten en zooht naai een steun. Duitschland bood zich aan en .zoo kwam waarschijnlijk het Duitsch-Turksch verbond tot sitand Oostenrijk is voor Rusland natuurlijk een veel gevaar lijker vijand. Voor wie de Oostenrijksohe binnen'land sohe politiek gevolgd heeft, zal dadelijk geblelken zijn dat dit land er naartoe streefde, een Slavische machl te worden welke tegenover Rusland ko a optreden. Mis schieïi is het een. politieke fout van Oostenrijk geweesf te veel den schijn te hebben gehad een zuiver Germaan sche Staat te zijn. De vermoonde Oostenrij'ksche troonopvolger had dit geforek ingezien, dat verklaart den haat die de pansla vische weield tegen hem koesterde. Het is te verwachten, dat na dezen krijg, naar gelar^ van den einduitslag, we voor een buitengewoon machtàj of voor een fel verzwakt Rusland zullen staan. HetaèlA geldt immers voor andere oorlogvoerende Staten. ZENTRA. •$>- — Bargemeestep jVlax Een persoon in nauwe betrekkirig inet de famille vai den gewezen Brusselsahen burgemeester .kreeg een brie te lezen waar het een en ander Staat over het verblij van den lord-major, te Glatz. De meier is in de vesting van genoemde stad geïn tenneerd en verblijft er in gezelsohap van officieren, Hij beschi-kt er over twee plaatsen, eene slaapkame en een klein salon, terwijt den officieren maar eem plaats ter beschikking wordt gesteld. Hij laat zijn etei uit de offioierskeuken komen en mag gazetten uit Bel gië ontvangen, terwijl hij ook op een Zwitsersc'h blai is geabonneend. Hem wondt vergunid op de wallen te ïviandelen. ei al dus geniet hij van het prachtig zicht, dat het bergadh tig landschap biedt. Hij mag vrij met de officieren omgaan, zelfs steld. men hem voor met een officie rwandelingen te maken h den omtrek. Dat heeft de burgemeester echter afge slagen. Zijne gezonidheid is uitmuntend en ailes laat ons ver hoopen, dat wij heer Max zoo welvarend als ooit zullei fcerugzien, DE OORLOG AMBTELIJKE BERICHTEN Fransch© : PARUS, 10 Februari.(Reuter.)Ambtelijkbericht vau 11 uui? 's avonds : Wij hebben Umadagnacht drie mijnen laten springen te la ^oiseelle en ondanks den tegenaan-val, de holen, door de ontplofflng gemaaKt, bezet. In Argonne is van weerszijden met gesebut ge-schoten en met bommen geworpen, vooral in de : streek van Olante en Bagatelle. De Duitsehers bebben een hevigen, aaaar vruchieloozen aanval gedaan op bet Maria ïberesia-veldwerk. Onze voorpost beeft een Duitscben aanval in Lotbaringen aan de noordzijde van bet bosch van Parroy algeslagen. Het weinig beteekenende gevecbt bij Manonviller is geeindigd. Onze buzaren vervolgen den viiand. geezen is afgeslagen. PARUS, 11 Februari. (Reuter.)Ambteiijk beriebt van vanmxddag drie uur : In Champagne is een aanval der Duitsehers op de bossekan ten noorden van Mesnil-lea Hurlas,waar-van wij ons dezer dagen hadden meester gemaakt, afgeslagen. In Argonne is zeer bevig gevochten om bet veld-werk Maria Tberesia. Volgens de laatste beriebten waren de Duitscbe stnjdkrachten daar ongeveer één brigade Bterk ; wij bebben al onze stellingen H» bebouden. De verliezen van den vijand war«n aan-zienlijk, de onze ernstig. In de Yogeezen bangt dicbte mist en er valt veel sneeuw. Het gisteren vermelde nacbtelijke infante-riegevecbt bij La Fontanelle in Ban de Sapt is bij volslagen duisternis geieverd. De Duitsehers hadden hier ten minste twee bataljons in het vuur. Het terrem, dat wij hadden verloren, hebben wij gisteren door een reeks tegenaanvailen bijna gebeel ker-wonnen.Duitsch : Westelijk krijgsveld : Aan de kust verschenen na langere rustpooa weer vijandelijke schepen. Op Oostende werden door vijandelijke vliegers bommen geworpen, die geen iXiiLvr*';*G^-LilcIi. v oorax voei ammumue verspilde de vijand tegen onze stelliugen in Champagne geen voordeel van eenig belang werd hier boreikt. Bij Souainwerd ook een intanterieaanval beproefd, die echter al'g'eweerd werd met een verlies van 120 gevangenen voor den vijand. Het gister ge-melde aaaial gevangenen in de Argonnen groeide aan met eenen officier en 119 man. Ten N.-W. van Verdun werden verscheideae vijandelijke loopgrachten door ons genomen. De da are n tegen van Fransche zijde onder het voor-aandragen van de R.-Kruis vlagondernomen tegen- (Vervolg up bl. i) NIET-AMBTELIJKE BERICHTEN : I Bij Solssons. i Uit Geneve wordt aan den Lokai-Anzeiger geseind, ■ dat de Franscihen nieuwe Dultsche aanvallen bij Soiis-t sons verwachten. Bloika.de. PARUS, 12 Februari. — Fransche bladen vernemen ' uit Rome, dat I'talië tegen de blokkadeverklaring van ' Duitschland niiet zal opspraak maken. ) l Turken en Ruesen. KONSTANTINOPEL, 12 Februari. — Een halfambte-lijk telegram uit Iseban aan de Turksch-Russische grens meldt, dat de Russen eergister en gistter verschillende adnvallen op Egriklissa .en Lespik ondernamen, maar onder gi'ot^e verliezen des vijands door een krachtig aanvallend-'optreden der Turksche troepen afgeweerd werden. Dp Russen trokken in vvanorde terug en lieten «en groote'1 hoeveelheid krijgstuig achter; 600 man der ' bevolking der Russische plaatsen Tanechkerd en Palisch-^ kerd lieten zich in het Osmaansch leger i.nlijven. In Skand navie STOKHOLM, 12 Februari. — Volgens het Svenska Dafjbladet zal de samenkomst der Regeeringen der drie NooTdefijke mogenidheden om den. nieuwen toestand op zee te bespreken, over kort te Stokliolm plaats hebben. i In Boekowina. Uit Roemenië wordt aan het Itaitiaainsch blad Secolo 1 beriçht, dat er in de laatste dagen hevig ge'vodhten werd in Zuidelijk Boekowina. Wij hebben daar reeds een woord i over gerept in een vroeger nummer. De Oostenrijkers, - gesteund door Duitsche troepen — naar het schijnt — hebben de Russen daar tot den aîtocht weten te dwin- î gen. Hun reohtervleugel trok terug op Ko'lomewa, hun i centrum op Seletyn en hun linkervleugel over Kimpo- - lung. De Duitsoh-Oostenrijksche troepen, die te Doroa-•vatra verzamelden, vergolgen de Russen; ze hebben de - stad Suczowa reeds bezet, en rukken thans — altijd vol- î gens Roeineensche bron — op Czernowitz, Boekowina's f {iQofdstad, aan, f Aangeslagen-FALMOUTH, 12 Februari. — De overheid sloeg de lading der stoomboot Wilhelmina aan. Boven Viissingen. VLISSINGEN, 11 Fbruari. — Rond 10 uur 15 van och-tend kwam een tweedekker van onbekende nationaliteife boven Viissingen, vloog over de havea en wierp twee bommen, die weinig sebade deden. Zij vielen vlak bij de stoomboot Main, van den Nord-Duiitschen Lloyd, die daar iigt. Geene personen werden gekwetst. Het vlieg- ^ tuig vedween in Zuid-Oostelijke richting. AMSTERDAM, 11 Februari. — De bladen me 1 den, dat dit vliegtuig waarschijnMjk v.an Fransche afkomst is. Engelsch Schip en bamanning verloren. Duikboot vermoed. De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft : « In vette letitei's staan deze woorden gedrukt op een winkelbiljet van de Times, ingevouwen in de exeimpla-ren, die wij gister avond onitvingen. Noch in de Times, noch in een ander Engelsch blad, dat ons is geworden, hebben wij echter een beriebt gevonden, waarop di/fc winkelbiljet betrekking kan hebben. « Weliswaar komen in de Times de officieeJe verkla-ringen voor over het vergaan van de Tokomaru en de Icaria, reeds ilang bekend. Ofschoon heit opsdhrift van dat bericht natuurlijkervvijze eenige overeenko.mst ver-toont met de woorden op het winkelbiljet, as het niet waarschijnlijk, dat de Times voor zoodanigoud beriebt, hetwelk het blad dan ook niet eens boven aan een kolom afdrukt (hetgeen, gelijk bekend, de Engelsche bladen bij beriohten van belang plegen te doen) een winkelbiljet zou uitgeven. « Het vermoeden ligt dus voor de hand, dat de Engelsche marine (handels- of borlogsmarine) een ramp heeft getroffen en misschien moet dit in verband gebraoht worden met Reuter's stilzwijgen sedert eergisteravond. Opmerkelijk is ook, dat wij gisteren van het Fransdhe gezantsohap in Den Haag geen offioieel .bericht hebben orotvaîigen. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods