Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

392 0
12 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 February. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f47gq6rw86/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

GAZET VAN BRUSSEL DflGBIiflD VOOÎ^ HET VliflRJWSCHE LiflflD % oor f olk. Ni » in en laàl Omdat ik Itamiug Sien. Van Eyck. BEHEER EN RhAKTIE " Il aankondigingen . Handschriften worden niet teruq qezondev J ' Il Plaatsaan/ragen : 5 centiem per>alven rcg«l , I Îaiia \p #i4i iO II am^ra 4anirnndi( moen 10 centiem ; Publiciteit: 3° centiei»-» Uit het Krijgsdagboek varç eerç Franschmarç H. t Levea te Bordeaux. — Kleeding • der Vrouwen. — L>e Siemming te Parija. — Vaihciie Gerucïuen In ons rnummer van 26sten Januari hebben wij reeds eenige udttrétosals gegeiven uit het tweede oorlogsdag-boek van den bekenden Franschen romainschi ijver Georges Ohnet. Wij wezen toen op den dmgemdein toon dien Ohmet aansloeg tegeuoVer de kleine Noordsche Staten, alsamede op zijn gescherm met den stterken arm van EngcJand. Tegamover de Duitschers gebruikt de scihrijver een vûoed van smaad- ien sohimpwoorden. Au, dat schaad't niemand. Oischoon hot, zeer bdangweikkeaad zou aijn eens kennis te nemen \ an dien rijken en eigenaardigen woordeçschat, zullen wij toch dat genioegen aan onze lezei'is niet scihenken. in de èerste plaats oimdat wij zulk een toon uit ons blad zooveel mogelijk weren. Uit hetgeen volgt zal de lezer kunnen opmaken, dat de plaag der valsche geruahten, waarvan wij zoo flink ons deel gekregen hebben, ook buiten onze grenzen de menschen kan zenuwaohtig maken. Dooli het is wel op-merkenswaardig dat de valsche geruahiten fcein oruzenit sohier uitsluitend gunstig waren, terwijl er bij de vfoo-l'ijke Franschen blijkbaar oiok vele ongeluksprofeten rondloopen. Zooais een iader, zoo bad ook ik. sGhrijfit Oiimeft, van, het aardige, behaaglijke en opgeruimàe leven hooren spreken, dat de Parijzénaars zich in Bordeaux gescha-pen hadden, toen zij aan de oevers der Gironde de rust en de veiligheid zochten, die hun de oevens der Seine niet meer sc'henen te bieden. De schrijver heohtte hieraan echter geen geloof, tiot wanneer een artikd in de Revue des Deux Mondes hem ailes be/vestigde. In dat tiijdschrift,gaiat het over het « van vele rijtoe Parijzénaars, zedenlooize vrouwen en. politieke mannen » ge-vulde Bordeaux : Men eet en drinkt voortreffelijk, men brengt de nachten in de kroegen door, waarim ziclh een onigehoorde weelde ontvouwt. Men speeit de geibruike-lijke zedeniooze vaudeville's. Het straatJleven is luid, opdringerig, van lachen vervuld. De vrouwen spreiden een ongehoorde weelde ten todin, die zoo ver gaat, dat « de pniester eener aanzienlijke kerk in Bordeaux aan de vrouwen verklaren moest, dat hij vast besloiten was, al diegene va» de kommunie uit ite sfluiten, wier kleeding niet «vereenstemde met de heiHigheid van de plaats. » Qhnet voegt er bitter aan toe : « Des te erger voor die arme lieden, die^voor de bedreiging der Duit-sdhe kanonnen sidderden-en zoo ver mogelijk zijn ge-gaan, om vroolijk te leven, terwijl hun vaderlanid lijd't. Laten wij ze vergeten, zooais zij zich zelf vergeten hebben. » Het beeld vlan de Parijsche toestanden is zeer ver-schiillend van het vorige : « Wij zijn van treurende inen-schen omgeven. Van allent/wege komen ons de beridh-ten, dat deze of gene onzer vrienden giedood of gevan-gen genomen werd. » En bij de droefheM oni'de ver-wanten komt nog de beizongdheid om het lamd, die dooi voortdiurende, steeds opnieuw opduikemde « valisdlie ge-ruohten » ver le vend igd wordt. « Gisteren verzekerde inen mij », zegt onze Parijsch< schrijver, « dat JiusLand over de Wiitte Zee en Archan gelsik een leger gezonden had. Dit leger was zooeven in Schotland aan land gegaan en was op het punt naa Frankrijk tè komen. Vergeefs zegde ik aan de versprei ders van deze fabdachtige geschiedenis, dat deize zonde meer onwaarschijnlijk was. Waarom ware een Russisc! leger over Schotland ge komen, in plaats van reohtstreek naar Duinkerke ? — Om zich in Londen te toonen ! -Maar het heeft toch niotis in Londen te doen; in Oo* tende ware het nuttig, om de Duitsche verhindingen >t onderbreken, — Gij zijt aMijd dezelfde, ge wiiilt nietl gelooven. Jan heeft iimmers de Russen gexien ! Liede die ik ken hebben van hen uniformknoopen tôt aandei ken ontvangen. — Daartegen was niets meer in te bra gen, wilde men niet aïs slechte Franschman behandel worden. Dan werd er gezegd, da!t het Russi.sch leg eene afdeeling naar Rondeaux gezonden had. Vriendea die van ginder aankwamen, -hadden ze natuurMjik g zien. Ze waren in 't groen gekleed en droegen pel mutsen. Het wàren kozaïkken. Met behuîp van de 150,000 Russen — want er waren er 150,000 — zoudi wij van de Duitschers verlost geraken, die wij .met on Engelsohe kameraden met uit Frankrijk konden buite werpen. » ©h»et klaagt ni«t alleen owr onwara « go«$# geruchten, maar ook over de hon-derden menschen die, aag in, diag uit, met nieuwtjes nonddoopen aïs de vol-genide : We hebben gœn ammunitie meer, de tuighuizen zijn ledig, de aoldaten kunnen niât meen' ingekieed worden, enz. Onze dagboekschrijver mejjt daarbij uit : < Die verbreiders van geruchiten zijn even gevaarlijk als rie vijanden. Zij brenger. hun tijd daannee door, het verLrouwen te vemietigen en de openbare meening te doen wankelen. Deze onrustverspreiders beteekenen voor Duitschland zoo veel aïs een-nieuw legerkorps. Het zijn bloohartigen, 'die hun eigen vrees verder willen ver-breiden. » . De EKonomische Oorlog (Slot) Zoo werd Duitschland in een gevaarlijk positie ge drongen, die vroeg of laat op een konfliikt mioest uitloo-pen. Zeker heeft het, wel wetend dat het voor zijn eko-nomiische ontwikkeling bovenal vrede behoefde, den oorlog niet gewild. Maar natuurlijk moest het zich hand-hav'en, en de weinig innemende eerlijkheid van het grevé gebaar en het harde woord waardoor Duitsohlanid zich-veelal kenmerkt, kon soms "den indruk wekken, alsof het niet tegen oorlog opzag. Maar <( knijgsvaardig » en « krijgszuchtig » is niet hetzelfde. Had het den oorlog gewenscht, dan had het na Fasjoda of tijdens de Rus-sisch-e revolutie teter gelegenheid gehad. En in 1913 tj iaid hot op gevaaî' van Vf uni r 1 •—n—r ^ f ^ ,4-.^. ■ ■■ wensoh naai' inerziemng van den vrede vian Boekarest in den weg. Maar de 'teganover Duitschlanid door Enge-land gevolgde politiek niaakte den oorlog te eeniger tijd onvermiijdelijik en Giey trok slechtts de konklusiie uit de sedert 1905 door hem zelf gevolgde i»litiek, toen hij 1 Àugustus 1914 weigerde een onzijdigheidsbelofte af te leggen ,al zou Duitschland België's onzdjdigheid eer-biedigen en Frankrijk's grondgebied in en buàten Eu-ropa onaangetast laten. Daardoor is iduidelijk gebleken, dat de ekonomisehe worstaling itussohen Engeland en Duitschland de kern vormde van dezen strijd, voor wel-ken Engeland's aktieve medewerking onmisibaar was. De wijze, waarop de oorlog gevoerd wordt, is daar-made in overeenstemming. Het krijgsbedrijf voorehands in» hoofdzaak aan de bondgenooten oiverlatend, streeft Engeland in de eerste plaats naar de ekonomisehe uit-pntting van Duitischlnad. Daartoe strekken de hand-having van het buitrecht en de uitbreiding vian het be-griip 'kontrabande, vvelke door de overmachlt van zijn vloot mogelijk zijn gemaakt; evenzoo het door Engeland het eerst uitgevaandigd verbod van betaling van han-dels- of andere schulden aan, en het drijven van hari-del met Duitschland. De schorsing van Duitsdie patent-redhten en de georgandseerde vOorlichting omirent mer-ken en verpakking van Duitsche igoederen beoogen te-wns de door Duitschland veroverde afze.tgebieden te heiweren. De beoordeeling van deize wijze van oorlogvoering liigt evenmin op sprekers weg als de beantwoording der vraag, of zij niet ook voor Engeland's d'uurziaame he-langen schadelijk is. Maar, gelijk spreker met oijfers aiantoont, haar doel zal zij vooreerst niet kunnen be-reiken; ook wat voediselverzorging betreft, kan van uit-putting van Duitschland geen sprake zijn. En wat de ' algemeene ilasten van den oorlog betreft, deze zijn zeker ontzagldjk. De schattingen van de kosten van een half 1 jaar oorlog voor aile oorlogvoerende Staiten wisselen r tussohen f 30 milliard (Wolf) en (maar dan met linbegrip ■ van de waardf der verloren menscihenilevens) f 51 mil-r liand (Guyot). Zij worden gedragen deels uiit het deel 1 van het volksinkomen, dat boven het volstrekt ,noodig< s beschikhaar is, deels door middel van krediietwisseh op de toekomst, die. hoe de oorlog ook loopen moge straks zwaar zullen druk'ken op het, ibedrijfsileven. Hei e is echter bovenal een vraag van volkspsychologie, nie s van ekonomie. n He't is niet in te zien, dat de oorlog spoedig toit e^i i- einde zal komen.- i- Bij de ekonomisehe geVoIgen van den orlog wiil sp^-d ker thans niet stil staan. Beschpuwingen daaroimtrftill "r zouden grootendeels spekulatief zijn, nu omtrent/dt i, voorwaarden waarop de strijd beslecht zal worden, rj)d e- omtrent zijn duur iets te zeggen valt. Kon de vrde, s- die ten slotte komen moet, er een zijn niét enkelvai ze negatieven aard (niet-oorlog) maar van positieve srek m king, als die van 1866; een vrede, die het buitrech op ze heffend, tevens de kiem bevat, waaruit beperkim va: n- bewapening zich kan ontwikkelen, dan zou de (ach van verschrikking, welke de mensohheid thans ioor » leeft, d« voorlooper blijken van ««n morgen vol bgiften De Bëigiïchç Vlieger? / spreekt -men niet meer van de Belgische vhegers, toadeden en doen zij nog goed werk, schrijft de te Loi m uitkomende Aintwerpsche Métropole. i Idens de vier eerste oortogsmaanden vei'loor het kon vliegofficieren l doode, 2 gewonden, 2 verdwenen en gevangenen. Dagelijks deed heit talrijke en zeei gev rliijke vei^kenningen. Bj den slag aan den Yser vlogen de vliegers onafge-broin over de vijandelijke stelMngen en ontliulden de plaiing der geduchte Duitsche artillerie en de ovei de Yter geslagen bi'uggen en zij gaven waaideivolle aan-wijzhgen aan het geschut dp de EngeLsche schepen. TtjAntwerpen hielden de vliegeniers voortdurenid de waclt over de belegeringsitroepen ; zij verkenden de Ne-the A de pogingen der Duitschers, om over die riviei te kiîien en kondigden de plaatsing der 42-centlimeter te Bolrt-Meer aan. Hei blad vertelt nog allet'lei andene vernchtingen en besluii met een warme hulde : « Van het begin van den oorlogWf heeft de Belgische vliegkunst onder kapitein-kommahdant Mathieu met groote offerv,aardigheid haren plicht yedaan. Weer noch wind, kogels nooh granaiten hielden onze vliegeniers ook maar één ooigenbliik terug. Zij waren het oog van het leger. » . 1 — Pruisische Zitting der Kamer iTiCRTJ.iA, y feûruafï. i\ameir \ ;in aTgiv^arougllënr--De zaal is bomvol ; de tribunen opgepropt. De voorzitter zegt onder andere : « Sedert de jongste oorlogsizitting verwierver onze heerlijke troepen nie'uweh onverganikelijiken roein en hieilden met onviu'gteJijkelij'ke dapperheid dezen zwareii winterveldtocht vol. Zij bewaarden het land voor vijandelijke invallen en maak'ten een toenemende overwin-ningop den vijand mogelijk. Natuurlijk onder ontzet-tende oiïers. Wij zijn misschien nog lang niet aan '1 einde, maar hoe grooter de offers, des te onwrikbaardei is de wil om vol te houden tôt aan de wlledige zege- •i praal want eerst nu weet orns volk welke de drijfvee-ren van den wel d ; dachten verdellgiingsoorlog tegen ons waren. Wij sti jden om zijn of niet zijn, om onze ekonomisehekultureele en nationale (toekomst, daaroni ook is geen offer, geen ontbeering, geen beperking onzer levenswijze te groot. We stellen bij de besprekmg van de begrooting aile afzonderlijke wenschen en" partijte-langen bij de volstrekt gemeenschappelijke vaderland-sche belangen achter. » (Uitbundige en aanhouderulr bijval.) Daarop wordt het begrootingsontw^erp neergelegd m volgt de rede van den minister van geklwezen, die her-haald 'luidruchtig wordt toegejuicht en insteroming viAdt. , Hirsch (sociaal-demokraat).— « Mijne groep wàjst de tôt nu gevolgde politiek der Regeering af en verlangt een omkeer dezer politiek tegenover de werklieden-partij, ewnals een kiesrecht-herziening. » De ispreker verklaart verder, dat naar een einde van dezen oonlog overal door 't volk in de deelnemende landen gesnakt wordt en drukt zijn vertrouwen uit, dat de vredesteminen zich bij de beslissende overheden zullen doen gelden. von Heydebrand iind der Lasi i (konservatief) legt vol-gende verklaring af in opdracht der burgerlijke par-tijen : « He^ Pruisisch volk verlangt, dat het baar blijikt, hoe de eensgezindheid van het gansche volk ook tegenover den oorlog, dezelfde gebleven is ais in het eerste uur. Het volk verwacht, dat wij bereid zijn, ten aanzien van den huidigen toestand, elk offer te brengen. » Liebknechl (socialist) roept : « Gij hefat geen redit in nanin van 't volk te spre'ken. » (Geweldig^ verzet 'len-.J - ~ ' von Heydebrand, voortgaande : « Ook wij weten den vrede op prijs te stelten, maar het geldt nu niiet een spoedigen, maar een blijvenden vrede, die de vruchten van dezen geweldigen strijd voor ons vaderland in veiligheid brengt. Nu geld't het strijd'en en zagevieren, wat later komt, is een andere vraag. (Stormachtige, algemeene bijval; luid handgeklap.) De begrooting gaat aan de vensterkte begrootings-kommissie en de aanstaande zitting wordt op Maandag bepaald. Tweede tezing der begrooting besloten. DE OORLOG AMBTELIJKE BERICHTEN Duitsch : BERL1JN, 10 Februari. — Ambtelijke melding van heden middag : Westelijk krijgsveld. Buiten eenige kleine wordeelen, .die onze troepen in de Argonnen behaalden, aan de Wesitheiling der Vogee-zen bij Ban de Sapt en bij het Wurzbaoher Woud behaalden, valt er niets nieuws te meliden. ; j Oostelijk krijgsveld. j De afzonderlijk'e gevechten aan de Oost-Pruiisische ; gnens groeien hier en daar tôt slagverrichtingen. van grooteren omvang aan. Het verloop is overal reigelmatig. In Polen, rechts en links van de Weichsel, zijn geen wijzigingen voorgekomen. • Oostenrijkscli ï WEENEN, 10 Februari. — Ambtelijk : In Polen en West-Galicië geene wijziging, enke geschutgevechit. In het Woudgebergte gelùkte het gister den Verbon denen, eene door de Russen hardniekkig verdadiigd* plaats ten Noorden van den Voionecrug na dagenlangi t gevechten te nemen. Wij hebben talrijke gevangenen ge . maakt, veel ammunitie en krijgstuig buitgemaakt. Op het ovwige Karpath^nfront heftige gevechten. >«■ In den Westelijken hoeik mislukten verscbeilciene ftu.s-sische aanvaMen, waarbij 340 gevangenen en 3 ma-chiengeweren in onze handen vitelen. Ons vooruitrukken in Boekowina ihoudt aan. Wama werd door ons bezet. X urksch î KONSTANTINOPEL, 10 Februari. (Ambtelijke melding) Het hoofdkwartier deelde gisteren mede : De voorhoede van ons tegen Egypte optredend leger maakte eenen baatrijken verkenningstocht door de woestijn en dreef de vooruitgeschoven pos-ten der Engelschen tegen het Kanaal aan. Zij trok zelfs met eenige kompaf nieën voetvolk over het Suez-Kanaal tusschen Tussum en' Sarapeum. On-danks het vuur der Engelsche kruisers en gepant s< rde treinen, Jiielden onze troepen den vijand den heelen dag bezig en geraakten ten voile op de hoogte zijner verdedigingsmiddelen. Een Engelsche I kruiser werd door ons geschutvuur zwaar bescha-digd- Onze voorhoede zal in voeling blijven met - den vijand en den speurdienst op den Oostelijken oever van het Kanaal waarnemen, tôt onze hoofd-macht tôt den aanval kan overgaan. Een deel onzer vloot beschoot Jalta met vrucht en boorde' op een ander punt een Russisch schip in den grond, ■i ■■i ' • - i 2e jaar^ang Nr 36 Prijs : 5 centiem voor heeland en 10 centiem voor het Buitenland ^LL——■ i«n————————— ———————»t—■———W*—MM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods