Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

706 0
30 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 January. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 02 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rx93776x24/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AB0NNEMENTSPR1JS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 pcr Itwartaal. (alle KOSTEN INBEOREPEN) Men wende zich lot de postkantore�. VERSCHiJNT 'S NA1W�DDAGS met al da ochtendtelegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaaii, 75 (Saurs). Kantoor te HENT : Gazst van Brussel AANKONDIG1NGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). � 52, Warmoesberg. Publioiteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicit�, 86, Nlemvstraat, Brussel. VERSCH9JNT 'S NAMIDDAGS met al de ochtendtelegrammeit. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het-geen hij schrijft. Ongcvraagde stukken worden in geval van niet opneming, icruggezondeu zoo er het noodige porto is bijgfcvoegd. Hooldopsteller s 13r. Ken� DE CL�SI�CQ. De Vredesbeweglng in V�aanderen. Eenige regels geschiedenis. Elke gebearteiiiiS, elke periode m de geschiede-iii.s biedt �en uubbcj ge-zichtspun-t aan, ni en kan haar onnio-gel'ijk m haar gehccl beoordeelen. Elis�e Reclus. Wie met ons de lange oorlogsjarea heeft docj'geanaa.kt, sal hob onbetwistbaar met or.s eeaa zijn, <lt>- zeiden ao6 duidelijk de zueht om dea mensah.eHijke geesb te veriuin�keai mei'kbaar was als in de achter on s tiggende p�riode1. Waar wij ons bewogen, hctzij naar links, het zij aaar rechts, overal waren d� spcto'ec van deze vloek-waardige band'�fcwijze. wa-aarneemtoaar en het baarde ods esmstig� verwonctericg ais wij hier of daar porsonen aanbroffen die door ernsfeig nadteafcen of door het toe-vai gespaard bleven. Voor heu die reeds voor het uit-breken van den ailelbedroefen-dste brcederinoord, zich wi-sten vrij te maken van de geestelijiken leiband, wa-ar-(t>an nog zoo vclen wordea rondgevoerd, voor bon was de vrees t�t geeetelijke inzinkin� oiet zoo gr oot, aoeh onze gedachte giag m hoofdzaak naar dio massa, die �corner en immer de spce^al wa,s van hein die bewust of onbewust de geesben dier ong&lukkige misvormden �a de massa aile midd-len om ineer zelfstandig te deu-ken an te bandelen oathouckn werd. Wat men tegeno-ver die massa, misdaan heeft valt niet minder te wra-keit als de dverige iiehamedijke eu mater jade vennin-kingen, die betzij middellijjk of onmiddellijk door deze geeisbesdrijvers werden veroorzaakt. Indien ons_ zelf-vertrouwen niet sterk genoeg ware geweest wij zou-den d'asi, ons opgeskutea hebben en on s van elkeii om-gang met ande�en ons hebben onthouden on langzaani verkwijnd zijn. Go'lukkig waren wij door de opvo>�-ding 'dils moditen geinioten voldocn.de gehard m �waren zelfs de meest sehokkeiide voorvallen niet m igtaat ons van d'en goeden wo^- af te drirgen. Voor ons Wiaren aile- nationaiiteiten in den ooriog betroklcen de-zejfdis beklagenswaardige slachtoffers der sinds eemven gangbare sleehte opvoedmgsteiseis en eullen baddeai reelub op ons medielijd�n. Hadden wij evcnwei den moed deze tbesis in tegienwoordigbeid van door ooriogsinfeu-rose aangetaste te verkondigen, dac. twijfelde men aan onze goede fcrouw en verdacht ons van alleaiei sleoiite eagens-chappen. Het was rondaik bekeind niet heel aan-genaam z�� te moeiteo, i*onddwaicn ,felkenis en telkens te ffloei m erva,i en, dat de haai, en tweedraehtzaaiers nog ait i j cl een grooten voorq->rong op ons hadden, dp massa veeil liever naa-r hun vord�r� medevoerende raad-gtvingen wildeot iui&terem, dan naar ons, die baJsem jm plaats van gift op de geslagen. wonden wilden leg-g<?n. Maai' het vertiouwen in oiis zelf ,in de idealen die ons rceds large jatar grj�i wjgeD'i'ven heeft onzen moed 6si overtuiging niet kunnen schokkcn en heeft ons ge-�Fiu'e�de de lange oorlogs-periode g ester kt in de hoop dat er kost wait het kosfc ton kneutei'ing ten goede m'Oest plaals gi'ijpen. Zoo zeker wij waren, dat zelfs lia de meest cloiiKcren nacht, het daglicht onlierroeplijk ko-men moet, zoo warem wij innig overtniigd, dat wij met a!locai zouden blijven staan om t�t de massa woorden van verzoening on liefde to spreken. Geheei onver-waeht kwam de dag waar het eerste zaad der vredes-geidaclite vrerd ui.tgestrooid. Tweo jonge mannen, nog iiict voldoende eavaren kna.pen, d!e zich door hun nog vrij'O, van aile partij of eeirsucht zwanger gaa-ndo ge-vbeleBJs lieten lcide-n, dedeu een beroep op. de massa voor de vrede te ijvcren. De uitsilag was niet schitterend, doeh aile en ibleve�i zij niet- staaai; enkel� inedfevoedeiide schaar-den zieh aan huime zijde en zoo was de kiein gclegd voor een beweging hier te lande ,die jammer geuoeg niet onmiddsMijk die belaiigs>teilling genoot oie zij behoefde en ook verdi�ude. Eeiiigen tijd i a den oer-sb n oproep wilden wij o�s fcoch eers op de hoogte stel-�en, hoc oi de zaken door de Pacifistische vereeniging, zoo had men de jonge loot der vredesp�ant gedoopt, oe-hand&ld werden. Naar wij toen vernamen was de be-langst e ling lia den eersten oproep niet klimmende, het tegendoel was waar. Ondcr de bijtreders der eerste "bijc-eakomsteii lieersehte vensehil van meening in de Btnjdwijze, waarnaast nog te vinden was gebrek a-an vcrt^ouwen in het welslagen der onnenieming, wat t�n gievolge had dat enk&�cai zieh terugtrokken. To-e'h was de zueht om voor te arbeiden bij heu die etiatid l�idden gehouden nfet gewekea � en overwoog mon wat er gedaan kon. worden om het vredesvTiiir smculeinile te hotiden. Wat gevoedden wij ons geiukkig t� jnidden der �einig� vrcmwen, zoowel als ma-nnon, di ^ ailes aanwendden om de vredesgodaohtc veld te doen wimen. Wij wil�en geemszin� persooniijk zijn en onthou den orjs daarom de namen te noem en van h en die v��r den ooriog ais de meest alctiove- vredesgezm-den �anges�hreven stonden, die_ toen elke samenwer-king met de Paeifistische Vereeniging van de hand vve-xen, die zich dachten t� kompromiteeren en het moei-lijke pionniei'swerk aan de jonge kraehten dier onerva-ren doch eerlij'k bedoe'de ijveraars overlietem. Welke moeite de Paeifistische Vereeniging zieh ook gaf om de bovengenoemde laksche of oiiwillige t�t an-aere gedachten te brengen, zij bleef aan een doovemams-deur kloppen en het is in hoofdzaak hun sehuld dat de1 v redesWi w eg in g hier" ten lande niet vroetger kon worden ingeluid. �oeh was aile, inspanning niet te ver-gieefs, die inindei'heidsfraktie der Belg>isohe Werklieden-partij wetende hoe zwaar de oorlogedruk door de n>assa gevoeld werd, st�unde de Paeifistische beweging door ec-n de>eil van haar inniidde-ls versc-her^n orgaan � De Niduwe Tijd � be-;chikba.ar te atellen en enkele leden der fraktie nanien e�n werkzaam aandeol in �le propagaindifetische leiding voor den vrede. Belia-lre de voof'dien uitg�p'lakto en verspreide spreuken en bet xccir kernachtig manifest � Aan lien die denken � door de P. V., is het door het init'iiatief dier vereeniging dat do uitgever van � Onze Leeistafel � �ich gesterkt ge-voelde, het meesterwerk van wijten Bertha von Sutt-micr, ii De Wapens Neder � t� doen versehijccn. Wat v'i�r all.es btoogd werd was, het verkrijgcn van sa-menwerking met andere organisai:es om niet alleen de vredesidee ia. di�pte doch ook in breedte te doen toe-nemM. De eei'ste poginig diaartoe leed sehiptbreuk en het kosbte groote kraehtiaspaaningen om de vredes-zaak vloLtend be houdeu. I^angs versebillende wegen verspreidde men de viuehtbare <lenkbeelden. het getal ijvoraans bleef klein. Tocli wanhoopten wij niet. De idee van samtnwerking met andere organis�t!es werd dfeiir ons niet los gelatcn. Nogmaa's drongen wij ex op aan om de maatsehappijen van ernstig karakter op te roepen eft dezen het doel en strekking dci' Paeifistische Vereeniging uiteen te zeltcji ten einde lot het ge-�wens�hti� doel te geraken. Dat onze veirwaohtiiig ge-epannen was behoeft zeker geea betoog. Hoe zal orze opioep beantwoord worden. Zal rnen ons wee-r alieen laten -staan. Zou men nieits voor db vrec�esbeweging w'i]l>er>. doen en liever het terredn vrij laten voor lien die ut u oogen �oeh ooren, noch gevoel he'bben voor het eao�m lijilen der mi'lioenen sthulde�oozen slaehtof-fers van fcet militarisme. Met 'n benepen had-t gingen wij naar de bijeenkomst waarop onze lioop gevestigd ^'as, doch dilmaal wairein wij gelufckiger. Do meest werkzaamste organisaties waren dien avoncl aanwezig en warai het in hoofdzaak eesis met het slrijdprogram-ma der Pacifistisciiie V��reeaiiging. Dien avond werd een mijipaal gep.aat�4 in de geschiedenis d^ vredesbe-wegiitg en met een lieerlijke opgswekte voldoening gin-gen de meesten onz<r huiswaarts. Het behaalcle su k s es meest de meesten onzer nu toch weil geleerd hebben, dat alieen door volbairdiiig en zelfvertrouwen goede uit.slagen bereikt kunnen worden, men- met de lcamp moet opgepen al zou meai ten slotte ook alieen blijven staan. Zij die vrotegeir smalesid en niinaehtend over de ��rste werkers voor do vredesbe.wegmg sprakeai, hon het moeilijke ontginniiigswerk a le en lieten, rastig de kat uit den boom zag=n, zij moesten nu toch erkenr-eai dat zij zichzelf de heeriijkste voldoening ontzegd hebben die toen doo-r ons gesmaakt werd. Waait,wat lia dien avotd ten gunste van de vredesbevveging werd gedaan is onbetwistbaar een uitvloeisetl van het onvetrstoor-baar veatrouwen _ dat ons bezie'de, om trots ons klein aantal, en de Wicinige lust bij anderein, om met ons te willen Eamenwerkeai toch voor den vrede te blijven ijveren en e-enimaal ons aamtail zou toenemea. Het Ver-bond voor Welreidvrede dat dien gedenkwaardigen avond t�t stiamd kwam en sinds eeiiigeiv tijd de leiding der vre-desbeweging_ heeft is de vrucht van de inspaainning en het doorzettingisv'ennogein der P. V. an wij hopec dat a 11 en die daarvaii de�l uitmafeca, hetael�do doorzet-tingsvermogen en cen onwanikelbare vertrouwen in de vredeiszaak zullen hebben ails de grondleggers dier beweging.lin zoo de vrede, die wij hopen niet te la.ng za.l nut-blijven, en rustiger tijd?n voor ons allen zuflen aan-breken, dan behoever zij zieh voor niemand te seba-men, want dan hebben zij met ons medegearbeid t�t het vtrrkrijgen van den vrede. Dan kunnen zij met n variant op Multatuti zcggeji : � Niet m het genieten van den vrecJe ligt de vreug'de, doch in het gesiietea van dan vriedo dien men gezaaid heeft. Antwcrpem, Novembei' 1917. 8. SAMSON. Vredesoiiderhancleli�igen. Taai d�r ot:deihande�inge�i te Erest-Litofsk. Uit het sto.ncgrafiseh tijdscbrift � B�tz � ontlaenen wij het volgendio over df� viedesonderhande^ngen te Brest-Litofsk : Het is wel de eerste maal dat op eene inteamatiena e bcspi eking de Fraosehe taal als de taal der diplomateai geheei uigescliaikel is gieworden. De onderhardvLngeD werden gevon'rd in de Duitsche tn Bussischo taal. Daardoor werden ze in werkelijkheid mindeii- moeilijik, doordat do Bussische deeinemera allen do Duvfsohte t=aal machtig zi.rn m ook de u�it"^';;};. woordigers dbr ve'j'bo'nden�n de Bussische taal eigen is est z�! dooitien g-' 'bruiker;. De tn het Duitsch gehondien rede wesd door een ver-tollcer in het Busaisch oveigezet en de Bussische in het Duitsch. Een moe��i.ke katise. De � K�lrischie Volkszeituiig � ontvangt van. cen des-kundsge het voigende sdirijven. Naar aiaoleid�ng van de vi e di: sondrrbandel i n g�; i in het Oosten zal ik mij willen veroorlooven, op een zaak te wijzen, die t�t dus-ver in de pe-rs nog geen aandac-ht lieeft gevonden. Zij is in ieder geval int�ressant. Indien zich de voikstem-ming in Litauen. Koerland en Polen niet uitspreekl voor aansluiting bij Duitscliland, dan moeten deze lan-den hun geheei spoorwegnot, <lat iJia.ns in Duitsch nor-maal spoor is veianetord, in Bussisch spoor verarde-ren en dat n-'et aUeem: zii kunnen geen enkele Duitsche lckomotief, geen eakele Duitsch� goederen of pei'sonesi wagon biiincn hun giebied meer laten rijden , want Dnitischland liaalt dan terscond zijn rol�end materiaa) terug, daar het dit zeif dringend noodig heeft. Busland kan geen materiaal zendrn, voor dat de sporeai _ weer zijn veraideid natu- Bu-ssisch model. Bij het huidig gebrek aan arbe dsl�rachten en maberiaal is een derge-lijke visrandering van den spoorwegaanleg volstrekt uit-geskiten. Haalt dus Duifeeh'and zijn lokomotieven, en wagons dadc-lijk weg, dan kanien aile betrwkken landen in een zesr moelijkeai taeistand. We'lieht geeft dit vocr^ uitziclit aan zake�ijk <lenkende Litauers Aamkiding om rijpelijk ovof de staatlnmdig� zeMst.mdigheid lia te dfnkeii. De enderha.ndelaars keereii terug naar Brest-Litofek. BEBLIJN, 2S Januari. -� Het � Berliner Tageblatt �. rneldt: Staatssekretaiis v. K�hlmann is, vergezeld van ds*n legatiesekretsins v. Hocsch, gisteravond te 9 uur naar Bicst-Litofsk verti'okken. WEENEN, 28 Januari.. � De minister van buitenlaiid-sch� zaken, graaf Czernin, is gisteren naar Brest-Litofsk vertrcklven. Hij werd vergezeld door do giezacten vrij-hcei* von Mittag en Dr. Wiesner, den legatiefaad vrij-lielr v. Etulricn en graaf Colloredo en legatiesefaieitaris viijh��r v. Gaaitsch. Afdeelingsoverste Dr. Cratz zal in die eexstvolgende dagetn eveceens t� Bnrst-Litofsk aR-n-Itom-en.De Fiosche afgevaardigden. STOCKHOLM, 28 Januari. � n gtoekholms Tidnin-gen � vernei mt uit Hels'iigfors dat d� Finselie landdag een afvaaidiging beneemd heeft, om de belamgen van Finland op de vi ed'c son derh andcln: �11 te verteg^nwoor-digen. Zij bestaat uit dde burgerlijke en drie soeialisti-sch.e ieidon en wel do vroegere s�nateurs Starrotb, pro-fessor Erich, opstellcr Siro's en burgemeester Vit (de zeside na/am onlbiwkt in het te'egram). Trotski oaar Brest-Litofsk. SINT-PETEBSBUBO, 28 Januari. � De voikskommis-saris voor buitenlandiscli� zaken, Trotzki, is vearleden nacht naar B'.irst-Litofsk vertrokken. Het sch&epvaartverkeer. SINT-PETEBSBUBQ, 28 Januari. _ Naar gcrneid wordt se h ie ten de onderhandelingen tusecheii d� Bussische �a de Turkselie govoknachtigden over liet- oprieii-ten van een scheepxaa.rtverbimling tussehen Bussische en Turksche haven3, bijzonder tussehen Odessa en Kon-stantir.opel, goed op. De �oestand in Rusland. AFBSEKEH DES BETEEKK�1�GEN TUSSCH1N R��SLA��D EH ROEMENIE. BE�iLIJH, 28 Jauuari. � Volgetis een draadloos le-legiaiu uit Sint-Petsr.sburg heeft de re?eejriDg de diplo mat.ieke bet-ekliingeia met BoemsDi� afgebroken. Eet Ro�meeLS;.Ii gezan;scha.p moet zich ^oo spoedig moge-liik veiwijdersD. De Roemeensche goudschai, welke in Xtfotkou werd onaantastbaar verklaaid. De regee-ring neemt de verantw oordelijkheid voor het bev. aren van dit goud en voor het teruggevea ?,an het Roemeen-sche voile. VOLS�REKTE OHA�'HAHKELIJKEE�!) DER OEKEEEKSC��E REPUELIEK. BASEL, 2S Januari. � Havas meldt : De Oekreensche �/Luden-Kada proktamee^as met 308 tegen 4 stemmen cte voistifcKte onaxhankehjkh�id der Oe.iie�nsche repu-bliek en uLoe aen wensen om met Roe^neni�, �urkije �n de nabunge ianden goede en vrienoschappelijke be-tretkingeu te hebben. 'io. het biieenroepen der koDsti-tuante zal de Middea-Rada ia naam van het Oekre&n-eehe vo;k legeeren. xn de prokiamatie verwiit de Rada aan de voik.-.kora��i:sarissea van Sint-Petersburg den Viede te;;en te vverken. Verd�r luidt de bekendmakin^ : Wij ziin door ds aiceide.sk as vfrkozea. F)e boeren en eoldateii van Ockreuij zuuen geen ooriog voeren. Wij wea^chen vrede voo� het Oekieenache voik en dit zoo spoeaig mogeiijk. Wij "kiameeren onse O�afhankelijk-heid oadat noch de lius�scixe, noch een andere regee-ring hinderpa-Li zou. kunnen stellen aan het duiten van dea vrede, welke de o�de in Oekienig zal herstelen en de door de revoiutie verkiegea vriiheid zal bevesti^en. Het ontstaan der landsvercegenwoordige�s in EQ.r.-and ea Lithauen. De � Germ&rua � b*va,t een mededceling over het ont&taan vaai aea landdag van Koeivaad en den lands-raad van Lithauen. Deze govea een Dujtseh voorbeekl dat deze vere:nigingen zondea' invloed van Duitsche zijdi3 oatstaan zijn en d� werkelijik� vertegenw^KM'di-ging der Ianden uitmafcen. De landdag vaa Ko�il�ad bestaat uit 79 leden die vo-.gnonuerwijzo samengest� d werden : 27 vcrteg-enwoor-digei-s van groote grondbezittiea<s, 27 van kleinc groi -d-b-ezitteis, 4 van het nddepschap, 5 der geestel'ijkheki en 16 der sibeden. De verki�znig d�:1 vertegenAvoordigeiis der groindbe-zifct.ers gebeaird'e kerksgewijze, m d� steden door ver-gaderingen d�r gemeenteraadmtxl'ea zonder medewerkiag vam de i>uitsche overheid. Over het ontstaan \-an don landdag va.n Lithauen schrijft de � Gei-mania. �: Het Lithauscihe komiUit te Wilaa dat gedeelte. jk gedeikfc wordt met het voorzit-tersohap van de Liiiiansche nadonaiLe vcr^ad'aring 111 1905, het ja<ar der r�volu Ci e-, heeft uitnioodigkigen ge-stuuurd aan ongeveer 230 maimen vaai vertrouwen uit ail� kringen et pa.vlij._-u voor de nationale vesgade-i'ing. oi^ tien 23 September 1917 te Wilna. zitting hield. Na l<%nc,e bera.adslag ng koos de vorgade�ing 20 afge-vaartKgdein, die als landsiraad door het Duitsch� be-stuur erkaid werden. Ook d:ze verkiezingeo hadden plaats zonder de mi liste medewerking der Duitsche ovierheden. De aationaiLe vergaderirig vaardigde den iaads aad h t betkend� onderricht uit dat bevest gd werd door der niationaleh raad te Bcm en Stockholm. Deze t\xc� laiidsradaBi zijn sarniengesteid uit aile natio-^aat' -11-it l-U.liau^'.n beia.u<si aitt' jiartijem, ook sociaJIstei van Lithauen zooals Wilc�sjis en Kaiiys. Aile voorgesi.e.lde leden van den land&raad van Litbaaien werd n einniddeili k en zoncler uit-zonde-ring va?, tegenover DuitscMand niet welgezinde pers-o-�en erkend. De gevechtea met Oekreci�. STOCKHOLM, 28 J.um-ar.. � De s�ag di� o-ntstaan is in de omgevi-g van Jetkaterinoslaf tusschea Oela-er��rs en Bolsjewisten dimrt me-, verbittering vooit. Het station gaait van de eene in de o,nd re h an... De Bolsje-wiki behoude,; Bachmoet. De Oeki*oni�rs bczettea Plos-kirof ei Sjepio-to.rko, waar zc 185 kanonnen en 500 ma-ohiaaegewKren bui maakten. Daarentegen konden <ie Bois-j.ewiki Briansk en Lozora vast-zelten. Te Poltau werd de hcofdman der Oescreemscihe kozakkenii, Las-tbrbsjenko vermoord. Te Novgoiod-S!eviier�'k overvvon-nen de Oekreni�rs tweie batterij-en awa-ar ^-eschut en be-zetten de stad. Te Nikolaji- f hebben bloedige botaiagesi piaats tu-schen 0:kreni�rs en de Rood� (�arde. De Oe-&eni�r3 trokken lerag. De offieser die een boni naarr Ka-ledin geworpen had om hem te doedea werd aargrfio-u-den.WEENEN, 28 Januari. � De n Neu� Freie Preese � meldt uit Lemberg: Het Oekreensche pai-tijorgaan � Diclo � ouitvj'ng van de Bussische greus het bericlit dat bue.scli.en Ot kieenscbe er Bolsjew stiiseli� troepen ge-vocliten w�. dt nabij Loeck. De aanval ging uit van de Oekreni�rs die d� stad Loeck wilden bwneesteiren, die in banden der Bolsjewiki is. De strijd d-uurt rfeds ver-seheidioxe dagen ; de bevehebber dea' Bolsicwiki heeft zich toi de b�wlhebbi- rs d�;- Oostenriiiksch-Hongaarsche batterijeai, die op dat frontdeel staan, geweind om huip te verkr'jgen, die hem nochtans niet weird gegeven. STOCKHOLM, 28 Jacnari. � Het P. T .A. verspw?idt een med'odeeling van dea volkskcminissaris Antonof : De st'edvi Kuinen joeg, Bon<iadal en Poetivo zijn in onze liartden. In het -ebied van Alexandrof gaven veertieai eskadrons kozakken zieh over, na cen botsin.g met onze troepen. efoasatopoSl erkent de overheden der Sovjets; d� Rada wordt verdreven en de zeestrijdkraehtcn ramen do partij op dier Sovjets. Nabij Ialta werden d� Tarta-ren teinggeworpen en venslagcn ia de omgeving van Feodosia. De anarchie. LIJGANO, 28 Januari. � De � Comere d�lia Sera meldt uit SiDt-P.etersburg : l>e stad wordt door d� anarchie beheerselit. Aan de dag&rde staan geweervuur i-n plundeaingen. Men h�eft den indruk dat de regeering van Lerin zal gcdwongen worden de Diiitsohe vredes-voorwaarden aan te nemen en de scliuld dman an toe te schrijven aan d� Entente. Voorsteikn zooals b.v. het veiklaren, van den lieiligE-n ooriog tegen Duitscliland misluktea, omdat de massa- in Busland deai dag van he-den onbekwaam is t�t elke daad die niet beteekent � plunderen �. Mc-n gelooft dat d'e vredle speedig zal komer. De Oekreeaisch� viedc zal de maximalisten dwin-gen op de Duitsche vredcsvoorwaarden in te gaan. Maxim Gorki werd tijdem cen sledevaart nabij Mos-kou, door een geweerschob, door een onbekende_ geilost, gewond. Zijn to�s-tarjd is gevaarlijk. D� rogeeiing vain Lenin lieeft bet Roode Kruis ontljonden en den voor-zilter en Le�ider aiangehouden. Men. koncbgt eveaieems de aanlieuding aan van a1!� leden van het r�volutionnaire soeialistische komiteit- van Moskou en de gansche pio-vircie.Demokrat-isee�ing der oor�ogsvloot. SINT-PETERSBURG, 28 Januari. � Het P. T. A. gaf het voigende bevel over de d�niokrat-i.seeiing der vloot: Het persoaeed der vloot van de Bussische republiek bestaat uit burgers die gelijke rechten hebben en mavine-onderdanea genoemd wordea. Het hoogie pea-soneel be-stwirt de straiegische eat teehnisehe, en gemeeiiisehap-pedijik met de bestunrskomiteiten de bestnursafdeeling der vloot. De marireonderhoorigcn voeren den titel die overf'tnkomt met hun pos-: van bevelliebbei', me kan:-cien of artillei�vl. Elke ondethooiige der marine lieett het reeht aan redere be �oe p s v-e r e e n ig i n-g, politieke partij cyf terkc-lijke gezekcliappcn deel te nemen. Het hoofd-komiteib der marie� en zijn militaire afdeeling, met een voorzitter eu twee plaabsvervangers voor heb algeuietn bcstuii� der stra-tegisolie en tecnnisclie zaken zijn ge-iBeeneobappelijk met de bevoegheden van het bei&tuur 1 der ekonomisthe ea politieke afdeeling toevertrouwd. Het- geheei e- hooger persorjeel is op grond van algemeene stemm�ng gekozea �a in hun egensebap als iniaisters door het hoofdkoniiteit der marin� lj�vestigd worden. D� komitt iten van het bevelend personi?ei iiebben net reeht, onder goetikeuriiig van het hoofdkomiteit de af-zeting van een overb&id te eisebea. De afzetting heeft piaats op grond van de 2/3 der mo�rdei-�icid van �� door eeat van het hoofdkoniiteit met de vertegenwocrdigcrs van heb kom beit gehouden konferentie. De aanbelangde plaats moet dan door herkiezingen terug bezet worden. Da haadekscheepvaart. SINT-PEI*ERSBURG, 28 Januari. � De vrijwiilige' rloot der handolsscheepvaaitmaatschappijen wordt st a�tseigen do M onder de le ding der r�volutionnaire ma-tiozenvereenigi-ng. Heb kapitaal der vernootsebappen werd in beslag genoinen. Verwarrende toestaadea. STOCKHOLM, 28 Januari. -� Sedert jjistervoonnid-dag is do tele^ra&schc voibi-nd'ng tussehen Stockhoiin en Sint-Petienabmig aigesmeden. Hob ��nsche station Nystad seint dat de Roode Gaixle de draden doorgekni-k)t heeft. Met Fin'and is or ook geen verbinding. Helsing-fors is in handen der Roode Garde. De stationschef rn talrijike beambtea werd'ea gedood. buit�nland" De Rede van Hertiing en Czernin. Eea anwoorav PARIJS, 28 Januari. � Volgens �e � Echo de Paais � heeft o&.) ievendtgo gedachtenwisseuag plaats tussclien d� kabmetten d-r i��iteat� over a�t antwcora op a� ken-nisgevingeu van Cz,ein ,i en Herdmg. Wuson aai puat voor pun-t antwoorctea op cle uitlatirgea der beide mi' tiisters. Latcr zat ook Clemenceau antwcbrckn. Ita�aaascixs stemmen. BERN, 28 Januari. � Do Italiaansehe pers uit over de red� van dea 1 ijkskanscher en. graaf Cziunin dat dat, wat op het eor.-t-e oogenbl.k ais dtepe meeaingsvtiicnei-denbeid tudsoben Diutsch.and en Ooat�nrijK vooiV-cint, m den grond sleekt-s oen ge3chrkte loiverdeeling is. Czernin moest, voor ailes uit binaenilanctsche po-tn-ic-ke gronden, verzoeruend tegen de Er^tente, Tjdjend tegenover Rusliand en vol lioo-p oji vrede t�t eigen \olfc op wedesmogelijkheid spreken. Hertiing daarentegea moest pjIs sprek-r der mottertijd Bbeafcer dan eogt besteande ai-Doitscae parti jeu -optreden eu z-on we| met. eca o-pen v. granima van d� rijksdagsmeerdenhe�� hem niet voor don geest spookte. Duitsehland d-u dt door zijn nksiwe, riuido ijke houding welke vo�rtreiielijke kaarten d� militaire iaeieastortiag van Rual-and haar ia de hanuen speelt. Oostenrijk moet ten gevolge van zware bir�i<-n-landsoh� gebeurtenissen voorzichtig zijn en wil zien bij d. weate.i^ke maohten door lieficozerij met Wilson's de-mokratisob� grondregeh sympathie verwekken. Doo-r do beid� redeveerirgen zijn do Ententevoikeren gevvaai1-schuwd. Het geldb vol te- hotiden ea weers-tand te biieden aan het front on het aehterland. Want de vred� van Hertiing is netzedfe ais slaveririj met' bet schapen van M ddei: - Enropa en de Duitsche wereid'hegemonie. Kiaditdadige weerstand der Entente daarentegen zal t�t den zege le;den, waarsoliijnlijk binnen korteren tijd daa men- gelooft. Een red� vaa Curgon. LONDEN, 28, Januari. � Lord Curzon hkld een rede te Carditt' ia dewelke hij o.m. zegd� dat �r niemand is die den vrede niet wenscht ; kan men daarentegen niet zooiver komea dan. is dat daaraan toe te sohrijven, dat den vrede dien men voor het oogenblik vaa den vijand kan eisohen, onvei'eenigbaar is met de eer en veiligbcicl van Engelard._ Het Duitsche voorstel om Antwerpen to behoudtn is niet a-anne:nibaar want het Engeiseho Ka-naal zou �en Duitsch worden en met de vrijlieid van Eiv geJand ware bet uit; ook Nedeiiand zou onder Dudt'Schen invloed komea; hetzelfdi? voor Skandmavi�. PraHtrJjk zou wg� zija gebieden teiug verkrijgen, maar de druk-king van DuitscMand op den ooriog, op Eurojm en En-ge'ard uitoefonen, Waarvan Engelaaid zioh niet zou kuii-uen afhouden; een onbesliate ooriog zou een molensteen zijn veor Engeland en zijn� koler.i�n. D� politkk der Entente is, va.sfc te sa men seharen en satnd 1� houden en 'de- hulpbrornen t�t gem�ensobappelijke pogiligeti to vtreonigen. Onziidige oortleelea. De � Nieuwe Coui-ant � meikt aan: Wils-on zal moei* lijk de uitnoodiging van Czernin om een gedachtenwis-seliag van de- hand lcurnien wijzcn. Komt het zooverre daa bestaat er kans op algemeene besprolongea. I11 ie-der gevail is het uitz cht op een vrede door vergeilijfc verbeterd. De stap van Czernin gee�'t �r misschien aan-leiding toe dat- cen lient l'aa� land zijn bemiddelirg aan-biedt.De � Berner Bund �. ste�t aan het hoofd zijner be-spreking der rede van Hertiing en Cz^rmin de bonds-trouwheid der Miildemijk< n over aile vragen. Dat ge'db in 't b'jzontler zegt het. � Berner B'att �, de territoriale vragen. In toon ordcrscheiclcn de twee roden zich doordat deze van Czernin warm is, deze van Hcrtiiing is koel, op enkele pu-nten zelfs streng en afwijzend. De � Berner Bund � zou noch'ans beireunca dat niet. verder op het programma va.11 AVikoii zou irgegaan worden. STOCKHOI.M, 28 Januari. � De red� van den rijks-kamselier on graaf Czernin w-erd in de Zweedseh� pers bijna censtcmmig als een gewichtige stap in den zin des v-reden aangezie-n.� � Dageas Nyther � meert nochtans, dat men niet te vcel mag vetrwaditen, ia ieder ge-?al is het tooh een gnnstig t�ckcri dat men nn op beide zijdcn een tweespraak begint en dat het niet meer heet, cerst moet de tegenstander toegeven, dat hij overwon-nen is, a'vorens men over den vrede kan spreken. Heb woord van graaf Czernin dat men cen gswichtigen stap voorwaarts heeft gedaan. schijnt dus over 't algcniecn bcvest'igd te worden.. � Ook het � Sven-ska Morgenbla-det � ste�t va st.. dat de Ici demie staatsmaimea vaa Duitschland en Oost-enrijk-Hongarij� gewichtige toego vingen gedaan hebb n aa.iv het progra�nma. van AVibf n. Het wordt immer duidelijker dat de meeningen over El-zas-Loiharingrn in d"n grond van e'jkarder afwijfeen. OOSTENRIJK - HONOIRIJB WEENEN, 28 Januari. � Bericht va.11 hedemmiddag : Op de lioogvlakt� der Zeven Gemeentea steeg <1� ge-Eohubstrijd t�t zeer arror.te bevigheid. B0EMENI1 Nog het aitreden van Braiianoe. BEBLIJN, 28 Januari. �- Naar gemeld Werd, i5 Bra-tianoe afgetreden. Goneraal Avereskoe werd t�t zijn opvolger benound. Se JAARGANG. N.Q9 PR1JS � 6 CENT1EM. WOENSDAG 30 JANUARI 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods