Gazet van Lommel

1588 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 March. Gazet van Lommel. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3qx3v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet van Lommel IV 1 T C\ d \ 1 ~V~ T». -■ -■ -«/-V y\l /—* l^v 1 ^-v V 1 Algemeen Nieuws- en A ankoiidigingsbl yoor het Kanton NeerpeJ en omstreken. 1NST YADEltLAND GODSDIENST MOEDERTAAL ABONNEMENTSPRIJS : Vooraf betaalbaar Per jaar 2,50 flrank. K. Y A n Leemi ut-Immbrs DRUKKER-L TGHAER 7, KERKSTRA/T. IOMMEL. A.ANK0NDIQIN6EN : 10 centiemen per drukregel. Reklamen ..... 0,25 fr. Vonnissen ..... 0,50 fr. Mie bijdragen voor het blad moeten ,vôôr Vrijdag midda ingezonden worden. JL T G. Z. J. C. Godsdienstige Week DAQWIJZKR Maart St-Jozefsmaand — Lentemaand Zondag 22. — Laetare, of 4de Zondag van den Vaste:), 't Evangelie van den Zondag handelt over de vijf gerstenbrooden en de twee visschen, die Jezus vermenigvuldigde en aan de menigte gaf, in de wildernis, waarvan er nog twaalf manden brok-kelingen overbleven, nadat er rond de vyfduizend menschen mee ge-spysd en verzadigd waren. Toen kwam het volk om Jésus met geweld koning te maken, doch Hij vluchtte in 't gebergte. Deze Zondag iieet ook Half Vas/en Laetare is een vermaarde Zondag hij 't volk, omdat rond dien tijd, het weder woer helder wordt en de zo-mersche dagen aankonien. 't Volk vierde eertijds Laetare op zijne manier : daar werd een mail van stroo gemaakt, of liever twee ; men droeg den eenen, die Winter hiet of Compère de dood, tôt buiten de grenzen der parochie, en daar werd hij ver-brand, versmoord of begraven ; dan kleedde men den tweeden man, een waren mensch van vleesch en bee-nen, met loof en linten en strikken, en men bracht hem in triomf het dorp liinnen. Dat lnet men den Zomer inhalen, den Zomergraaf of den Graaf van Half-Vasten vieren. I>e menschen hebben daar al lang de oude i)eteekenis van verleerd en ver-geten, en, hij gebrek aan verstand, vinden er velen geen ander leute en plezier in dan de walgelijke baldadig-lieden van vaster.avond te herhalen. H. Catharina vanZtceden, maagd. Maandag 23. — H. Victorianus. martelaar. Dinsdag 24. — H, Simeon, martelaar. De Joden van Trenten wilden in 1472 hun paaschfeest vieren met een christen kind te mai telen. Op den vooravond van .Paschea, stolen zij Simeon, pas 2 jaar oud, door-kerfden hem met een elzen en pieken. lieten bem zoo doodbloeden, en ver-borgen zyn lijk in eeneschuur. Doch hunne misdaad werd ontdekt en de plichligen werden ter dood veroor-deeld.Woensdag 25. — O. L. V. Bood-schap. De Engel Gabriel brengt aan Maria, te Nazareth, de blijde hood-schap, dat zij de Moedur des Zalig-makers zal worden. Feestdag van Dismas, den goeden mocrdenaar. Donderdag 26. — H. Ludger, werd door Karel den Groote tôt bis-schop van Munster verheven. Vrijdag 27. — H. Joannes Damas-cenus, belijder en kerkleeraar. Kostbaar Bloed van Jésus. Zaterdag 28. — H. Joannes a Capistrano, belijder. Donderdag26Maart, nieuwemaan. Nonkel Judocus' weermeter : Roept de koekoek vroeg in Maart Volgt een goede Lente. LENTE i Ze slond in 't open deureken met blozend lief gelast, En zong een lustig liedeken Op trippelende maat. Het blonk zoo f 'isch vol zoete min, Zoo jeugdig en zoo blij, En al de vogels zongen mêe ( ^ In 't zonneken van den Mei ( 2 Ik vroeg : Och liefste lieveken Hoor mij een stondje aan, En schenk my gansch uw harteken Wij zullen saam dan gaan. Het smeekte bang vol zoete min Zoo hartelijk en vrij En al de bloemen smeekten mêe (j j In 't zonneken van de Mei ( 3 En weet mij i teeder engelken Als gy mijn vrouwlje zijt, Zal ik u zach'jes troetelen En minnen vooraltyd. Het juichte fier vol zoete min Zoo jeudig en zoo blij En al de krekels iuichten mèe ( , . T J . , 1 Xf / ^ÎS In t zonneken van de Mei ( k ' Ze stond vei-rukt te luisteren 'k Ging dan bij haar, en toen Gaf ik haar op het mondeken Een flmken malsclien zoen Zij schaterde vol zoete min Zoo hartelijk en vrij En heel de lente zoendo mêe ( j .g In 't zonneken van de Mei ( s TOONEEL. Er zijn toch wondere dingen in den loop van 's menschen le-ven. Doch wat voornamelijk op-vallend moet vastgesteld worden is, dat zij, die met den degelijken ernst van een gevormd man niet zeer Jioog oploopen, toch soms een vlaag van meer mensch zijn niet ontsnappen, en zich willens laten meésleepen door een drang naar hooger. Sedert geruimen tijd wordt te Brussel, in den Muntsehouwburg het meesterwerk van Wagner «Parcifai» voorgedragen. Heelemaal Godsdienstigstuk, terugwijzend naar den kalvarie-berg, en het lijden van onzen Heer Jésus Christus, valt het nochtans in den smaak van het wereldsch publiek. Is het nu uit kunstsmaak en waar kunstgenot dat die bonté menigte naar de vertooningen heenstvoomt, of is het enkel «snobism» dat velen meèlokt ? Het feitis klaar en treffend. Laten wij gelooven dat gading en smaak alleen de schouwburgbe-zoekers aansporen. Wij vinden er een bewijs in dat, zelfs op onze dagen, wanneer wellust en zingenot zoovelen trachlen te begoochelen, ook hooger schoon den mensch nog kan treffen, dat zelfs wereldlijken nog kunnen meêlevsn ware kunst en degelij-ke idealen. Wat te Brussel en wellicht el-ders gebeurt, kan ook op onze nederige kleine schouwburgen gebeuren. Waarom altijd voor het voetlicht komen met zout-looze flauwigheden en zoo ge-wone lage platheden. Wat stelt men zich de toeschouwers als kruipende menschenkinderen voor die maar alleen genoegen vinden in het alledaagsche neer-hofgedoen, en plattemanspraat. Ook hier kan veel edelverhef-fend werk geschieden, en in too-neelspel en in zang en in voor-dracht Wezen wij wel overtuigd dat zelfs min ontwikkelden zullen smaken degelijken kost en ziel en geestesvoedsel. Het aankomend geslacht, de studeerende jeugd, die binnen enkele jaren het leidend element in de samenleving zal uitmaken, treedt kloekmoeriig dien weg in. Studentenvertooningen on der het verlof zijn derhalve zeer prijzenswaardig en daarom ook zal elk weldenkend burger zulke ' oet'eningen v<Dorstaan, allermihst niet afkeuren. Puto. aeaagaiiBsaaWiWii «miBirrirCTTm'atf Gemengd nieuws Het loodwit. — Dinsdag nairiid-dag bevonJen zich eenige werklieden slaclitoffers van de loodwitziekte, in eene der afdeelingszalen van de Ka-mer. Zij waren uitgenoodigd door de leden der middenafdeeling, die gelast zijn met het onderzoek van het wets-voorstel dat het gebruik van loodwit verbiedt in den schildei'sstiel. Die ongelukkigen, allen gebrekke-lijk, legden hunne ellenden uit aan de leden der afdeeling, en smeekten dat het wetsvoorstel zoo spoedigmo-gelijk zou gestemd worden. De aan-wezige leden beloofden dat zij den meesten spoed zullen besteden aan het onderzoek van het wetsvoorstel. De milicianen van 1912. — De minister van oorlog heeft beslo-ten dat de milicianen van 1912, die bijzondere verplichtingen aangegaan hadden om hunne garnizoensplaats te mogen kiezen, in verlof naar huis zullen gezonden worden. Dat nieuws zal vooizeki-r met vreugde begroet worden door de tal-ryke belanghebbenden. Garnizoeusveranderingen. — De volgende garnizoensveranderin- ,en '.lien plaats grypen in dagte< 1 fini ■ au 14 Mei aanstaande : 1' :• staf en de vestingsbattalloi: Se linieregiinen t, evenals h( tî: on n dit korps, thans in gai izo--; in het kamp van Beverloc ;u)le e Laeken garnizoen houden ' •. bataljon en de vestingcom iiag'i van het 3e regiment jagers t oet (.ans te Laeken, zullen zich b (•en • if van het korps, te Doornih ' er\ egen. De tabel der standplaat .er >rpsen en inrichtingen van he ege zal gewijzigd worden in ver '■•and met Let voorgaande. Tu het kamp van Beverloo. -ilr was gezegd dat er in het kam 'un Beveidoo slechts vijf electro :eifverkende schietschy ven zijn /ulL' is eene missing, er zijn er 18 ' Mes de 15 nieuwe die er bij komen ■ uL n er dus 33 zijn in de maand Ju î i aanstaande. Bankpapier. — Het bankpapie ><*li jnf in Belgie meer en meer di j'Irais vari hetgemunt geld te willei innem< )e gemiddelde omzet vai ! i i'i iefje van 20frank die in 190( s1' its 87 1/2 millicen bereikte, i: i >13 geklommen tôt 228 1/2 mil 1 o-'.n. Wat zal het zyn wanneer mei o bankbriefjes van 5 fr. die in d< 1 v «en der Nationale Bank gereet ■ '.'r «n in oinloop brengt ? Aan Leopold II. — In hetStaats î'lad van verleden Zaterdag, word • < n br f afgekondigd, door Z. M . jntng /. bert, gezonden aan d< orzitters en leden van den Senaa u Kamer, die de taak op zich geno-i en h' ben van eene groote nations betoo^'Tig ter verheerlijking vai oning Leopold II in t# richten, na •^lijk eene nationale inschrijvins o, .ichtmg van een standbeeld aar ■ flgie's tweeden vorst. De koning verklaart gelukkig t( v i het inzicht van het Belgisch Par-c ienf vernoinen te hebben er wnscht aan het hoofd van de lijsl . oor 100,000 fr. in te schrijven. De ge?<ondheidsdienst in het ôfc — M. de Broqueville. minis-r van oorlog, heeft een wetsvoor . el neergelegd, waarbij het perso-el van d bestuurs-, gezondheids-•» ! veeartsenijdiensten in het legei i8ringericht wordt. Door het nieuw ontweip zal het togelijk ïijn een uitgelezen keus te 'oen voor de verschillende diensten vooral voor den gezondheidsdienst, Nu dat de natie verplicht is zooveel ..■er kinderen aan het leger te le-veren, is het niet meer dan billyk l„t zij verzekerd zijn er in geval var z ekte of ongeluk, de allerbeste zor r 'il te zullen ontvangen. Het nieuw utw -p zal, op dat gebied, eene ge ststelling zijn voor de ouders. De officiers. — Door den minis- • 11 van oorlog is een wetsontwerj: neergelegd, waarby er wijziginger q;ebiacht worden aan de wet van ( Mei 1888 op de bevordering der offi-cie-s en waarby de krijgsschool of • o anderen voet ingericht wordt. Muziekoversten in 't leger. — Krachtens een nieuw ontwerp zuller df muziekoversten in het leger, die i- zes jaar dienst tellen, gelijk gesteli worden aan de onderluitenanten. N; s drie jaar goeden dienst in dien graa< st zullen zij den graad van luitenan kunnen bekomen en na negentiei i, jaar zullen zy kunnen gelijk gestelc ; worden met de kapiteins. Een storm maakt 1200 slacht offers. — De berichten uit Zuic •' Rusland bewijzen dat de storm, di< ' de streek heeft verwoest, talloozt ® rampen heeft teweeg gebracht. Uit Zekatorinador schrijft men da de Kuangouw vernield is. De wate-ren der Àzofzee, door den wind drie meter hoog gestuwd, hebben At-? chousse wekaïn overspoeld waar meei dan 1000 personen den dood vonden. Op de Zwarte Zee spoorbaan deed de vloed heele treinen omkantelen. > Te Atchou-Yenkaïd liggen 38C huizen in puin, tengevolge van een springvloed. Volgens een telegram f uit Ychatermodar sliepen te Achtyrs- i kaïd twee honderd werklieden, die i door het stijgend water verras! om- i kwamen. Tal van huizen werden door ) het water overstroomd. s Te Tenerjuh werd een cimenten dijk weggespoeld. Een groot deel » der stad staat onder water en ver- s scheidene personen kwamen om. ' Reuzenschildpad. — Op de kust der landtong van Flores, by Montevideo, is eene schildpad gevangen ' die meer dan 600 kilos weegt. Er waren tien mannen noodig om den ! buit aan land te krygen. 't Is voor-L zeker de grootste schildpad die tôt hiertoe gevangen wei'd. i De ronde van Belgie De grootste belgische baankoers > voor beroepsi-enners, de Rnnd^> van 1 Belgie in zeven ritten, zal plaats hebben van den 26 April tôt den 10 Mei 1 aanstaande. Binnen kort zullen wij de voornaamste punten van het re-1 glement meedeelen, benevens deuit-gebreide wegwyzers. Zeggen wij nu terloops dat ei zeven ritten zijn, te ; weten : Brussel-Maeseyck-Antwer-pen ; A.ntwerpen-Gent-Oostende ; Oostende-Ninove-Dinant ; Dînant-Leuze-Namen ; Namen-Bouillon-Lux emburg ; Luxemburg-Diekireh-Luik (of Verviers) ; Luik (of Verviers-Laroche-Brussel.) Elke rit telt on-geveer 300 kilometers afstand. De klassementen der ritten en de algemeene klasseering zullen niet rneer opgemaakt worden volgens het getal punten, maar wel volgens de tyden, zooals het verleden jaar in de Ronde van Frankryk gebeurde. Schrikkelyke ramp te Berlaere De watersnood heeft Maandag avond te Berlaere eene schrikkelyke ramp veroorzaakt, welke de gansche ptreek in verslagenheid gedompeld i en in heel het land eene pijnlijke onl-i roering teweeggebraclit heeft. i De Schelde was op gansch haren loop buitenmate gezwollen en op verscheidene plaatsen vreesde men voor dijkbreuken en de schrikkelyke gevolgen die er uit voortspruiten. Die vrees was maar al te gewet-tigd en is Maandag avond op schrik- 1 kelijke wijze te Berlaere en omtrek i bewaarheid geworden. 1 Maandag avond klom het water t steeds hooger en de strooming werd i geweldiger en onstuimiger. Rond 1 10 ure, toen de oeverbewoners reeds te bed waren, brak de scheldedyk nabij de brug, die de grensscheiding j van Berlaere en Schoonaerde uit-maakt, door. Op nog 10 andere [ plaatsen werd de dijk doorgebroken. Het water stroomde met geweld en geklots door de openingen en over-" rompelae den ganschen omtr«k. Berlaere, Schoonaerde, Appels, tôt zelfs tôt Zele staan onder water. 't Is heinde en verre niets anders dan water dat men ziet, waar men de huizen en de boomen ziet uitsteken. Men begrypî licht welke opsohud-ding deze ramp in die dorpen ver-wekte. De bewoners werden uit hun-nen slaap gewekt en begrepen dade-lijk het gevaar dat hen bedreigde. 't Was een akelig en rerschrikkelijk. schouwspel te midden van den duis-teren nacht, het hulpgeroep der ge-teisterde bewoners. het geloei der dieren en het geklots van het water. Het was een wilde vlucht voor het nakende doodsgevaar, Vele personen vluchtten ook naar de bovenkamers en de zolders waar zij geblokkeerd bleven tôt dat men hen kon komen redden. Meer dan 150 huizen waren overstroomd ; het water stond er 1 m 50 tôt 2 meters hoog. Zes personen van Berlaere zyn door het water verrast geworden en vonden er den dood in. Men heeft de lijken der zes ongelukkigen weerge-vonden.Aan het Veer is Dinsdag de dijk nog op drie plaatsen doorgebroken. De schade is onberekenbaar. M. de minister Helleputte, verge-zeld door zijn kabinetsoverste, een ingénieur en verscheidene overheden is ter plaats gekomen. Honden in 't leger. — De veld-mitraljeuzen zullen van af 1 April, ieder voorzien worden van 12 trek-honden. De manschappen van iedere kompagnie, zullen door het perso-neel van het le regiment karabiniers opgeleid worden in het behandelen en verzorgen der honden. Het getal honden voor iedere kompagnie mi-trailjeuzen zal trapsgewijze gebracht worden op 40. Te Leuven zijn de betoogingen en geweldenarijen van een deel der studenten gestaakt. Vele zien in dat men hun heeft willen misleiden en dat het spel op-gestookt is doorlieden die aleens tôt de universiteit in lang niet meer be-hooren.Dat belet eventwel niet dat er, de verledene week beklagelyke dingen zijn gebeurd. De ivctor der hoogeschool, Mgr Ladeuze, samen met al de professors heeft in de halle eene vergadering gehouden, om den toestand te be-spreken.Na de vergadering zyn de rector en de professors naar het huis van den onder-i'fctor gegaan, tegen wien de betooging gericht was. Daar heb- Mengelwerk der Gazet van Lommel, __ De Mijnwerker van Valencia, Vrij naar het Duitsch van den Schrijver der «Beatus-kluis.» Dat goed komt ons niet toe, Ceci-lia,» antwoordde ik, «en wij mogen het niet behouden. Ik ga die rykdom-men terstond naar het kasteel bren-gen. De edele vrouwe zal, beter dan wij, kunnen ontdekken, wien zy toe-behooren. » — «Gy hebt gelyk,» antwoordde myne vrouw. terwyl een lichte blos hare wangen kleurde. «breng ze er maar onmiddellijkheen» — Ik begaf my dus aanstonds op weg en ziehier nu myn gevonden schat. » «Gy hebt braaf en eerlyk gehan-dold, Pedro,» zeide de gravin, «en daardoor getoond dat gy myne gun-sten op prys weet te stellen. Het doet mij inderdaad genoegen dat ik zulke brave lieden heb aangetroffen en ongeiwijfeld, de goede God zal u voor uwe deugd beloonen ! Van de govonden schatten kan ik u evenwel niets ten geschenke geven, daar my zelf de eigenaar hiervan met bekend is. Toch wil ik u voor uwe eeilijk heid beloonen,» ging zy voort, ter wijl zy eene beurs te voorschijn haal de, «neem die aan ; het geld zal \ in het huishouden te pas komen.» Zij reikte Pedro honderd dubloe men over en Blanca schonk hem voo zijne vrouw een prachtig goudei halssnoer, dat Gecilia op Zon- ei feestdagen dragen moest. Was Pedro verbaasd en verwon derd geweest. bij het ontdekken vai den schat, nog meer was hij zulk, over de edelmoedigheid der gravin In de overmaat van zyne vieugdi vergat hij byna haar en hare doclite beleefd te groeten en hy ijlde uit he kasteel, om zijne Gecilia deelgenooti te maken van zijn geluk. Nauwelijks was Pedro vertrot ken, of de gravin nam de geheim zinnige roi en zeide lot hare dochter «Wy zullen eens zien aan wien dezi kostbaarheden toebehooren.» — Z\ verbrak het zegel en vond weldi'i een klein stuk perkament, op het welk door Camillo's hand het vol gende stond geschreven : «Dierbare Alberto, voor het geva dat een onvoorziene dood mij van i mocht wegrukken, voeg ik by di stukken, die mij uw vader heeft ach tergelaten, mynen en uwen naam die ik uit voorzichtigheid veranderi had.» «Gy zijt inderdaad de wettige zoon 7an graaf Rodrigo de Palma. Moge de goede God steeds uw huis blyven i beschermen, ook als uw oude mees-ter Camillo (Fernando d'Arias, leer-aar aan de univeisiteit van Salaman-[■ ca) niet meer zijn zal.» i De verbaasde gravin hield een i oogenblik op, doch Blanca, die zeer verlangend was den inhoud te ver-nemen van het perkament, door Al-1 berto's vader beschreven, bood dit 3 hare moeder aan. Deze las : «Dierbare Lorenzo, wanneer u dit s bewijsstuk in handen zal komen, zult r gy uw zestiende jaar bereikt hebben. t Ik heb u als een knaapje van vier s jaren, op den feestdag van Santiago, aan mijn besten vriend, Fernando d'Arias, toevertrouwd, opdat hij u in de eenzaamheid zou opvoeden ; ; maar echter zoodanig, dat gij eens > den rang, die u waclit, zult kunnen j bekleeden. Hij moest het geheim van i uw edele afkomst zoi gvuldig voor u verborgen houden ; dit is myn uit-drukkelijke wil. Want zoo gij uw geheele leven in den toestand, waar-L in gij u thans bevindt, zoudt moeten i doorbrengen, dan ware het beter dat 3 gij metuwegeboorteonbekendbleeft. God alleen, die myne onschuld kent, , weet hoelang mijne ballingschap zai i duren en wanneer wij elkander zullen wederzien. Als gij uw zestiende j aar zult bereikt hebben en gij uw le ;iitkur verduren, hoedanig he ■ ..u ~ok zijn moge, zal uw pleegva dur u de kostbarc voorwerpen te iind stellen, die ik inderhaast by •on gegaard heb en u de reden onze "heiding doen kennen. Door midde 1( adelbrieven, welke ik hier bij oeg, zult gij in een gunstiger tyd ^ aan het hof van Madrid uw ■Me geboorte kunnen bewyzen ' edaai ailes, mijn zoon, wat ik u il ; ijne overhaaste vlucht kan zeggen sluit met den vurigen wensch da îu Almachtige u zegene en gehee v leTen uw Beschermer zy !» Uw liefhebbende vader, «Graaf Rodrigo de Palma.» oen de gravin dit handschrift gc 'Men had, ontviel de roi aan bar nnd. Tranen stroomdon over Blan s wangen ; maar het waren tra nen van vreugde. «Alberto is dus de zoon van graa Rodrigo de Palma !» riep de gravi m vervoering uit. «Groote God, ho ■vijf) zyn toch uwe raadsbesluiten TÎj hebt het gewild dat de zoon va >nzou vijand in het midden onzer fî nilie ontvangen werd, opdat de ram » .i, die, tengevolge zijner vijand .i.ap met mijn echtgenoot, op de i af de Palma drukten, zouden vet iirht worden in den persoon va un zoon en door de vriendscha t die wij bem toedragen.» t Moeder en dochter begaven zich hierop naar de slotkapel, om daar r haar ontroerd gemoed lucht te geven en God voor deze wonderbare be-f schikking te bedanken. 1 Den ganschen dag was die verras-sende ontdekking het eenige onder-werp van het gesprek tusschen de a gravin en Blanca en beide zonnen op allerlei middelen om dat nieuws aan i graaf de Palma en Alberto te berichten.t «0, moeder,» zeide Blanca, «had 1 Alberto het dal maar niet verlaten !» De gravin troostte hare dochter met de woorden : «Uw broeder heeft ons beloofd, na het eindigen van den oorlog, den graaf hier te brengen en b ongetwijfeld zal hij ook Alberto hebben gevonden. Mocht hy hem echter nergens hebben ontmoet, dan zullen wij overal doen afkondigen dat de f mijnwerker Alberto, Lorenzo de n Palma heet. Indien hy nog leeft en e de blijde tijding verneemt. zal bij ! zonder twijfel hier terugkeeren en d tranen van dankbaarheid komen i- plengen op het graf van zijnen ouden meester. Dan, myn kind, zal dit kasteel getuige zijn van een eeuwigdu-n rend vriendschapsverbond tusschen de twee familien.» il Blanca antwoordde niets ; maar p dagelijks ging zij in de kapel de be- i houden terugkomst van Alberto van den hemel afsmeeken. XVI. Het geveoht Een hevig oproer was in Duttsch-land uitgebarsten. De landbouw en veeteelt verkeerden in een erbarme-lijken toestand en waren, om zoo te zeggen, bijna geheel vernietigd. De weiden, waarop eertyds talrijke kud-den graasden, waren door de ruitery vertrappeld en leverden een bedroe-venden aanblik op. In de steden zag het er al even treurig uit. Zij waren in een akelig tooneel van dood en vernieling her-schapen en schenen, als het ware, uitgestorven. Hier en daar zag men eenige puinhopen van verwoeste fa-brieken, die voorkort nog door de gansche wereld hare producten af-leverden.Sommige andere steden echter werden door hare heldhaftige inwo-ners bloedig verdedigd en liever ver-kozen dezen van honger en gebrek om te komen, of zich met ellendig voedsel, als : ratten en muizen, te behelpen, dan zich aan de Spanjaar-den over te geven. ( Wordt voortgextt.) Zondag, 22 Maart 1914. Tweede jaargang Nr 12,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods