Gazet van Lommel

1842 0
29 March 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 March. Gazet van Lommel. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hx15m6350m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet var Lommel Algemeen Nieuws- en Aankondigingsblad yoor het Kanton Neerpelt en omstreken. GODSDIENST VADERI 1ND MOEDERTAAL ABONNEMENTSPRIJS : Vooraf betaulba-ar Per jaar 2,50 frank. K, Y A N L E E M P T - I M M E II S DRUKKER-UITGEVER 7, KERKSTRAAT, LOHUEL. AANK0NDI6INGEN : 10 centiemen per drukregel. Reklamen ..... 0,25 fr. Yonnissen ..... 0,50 fr. Aile bydragen voor het blad moeten vôôr Vrijdag middag ingezonden worden. De abonnenten der « Gazet van Lommel » worden vriende-îyit verzocht te reclameeren indien zij deze niet regelmatig zouden ontvangen. Alwie abonneert aan de Gazet van Lommel ontvangt ze van heden tôt Nieuwjaar aan den prijs van 1,90 fr. f G. Z. J. C. Godsdienstige Week DAGWIJZBR Maart St-Jozefsmaand — Lentemaand Zondag 29. — Passiezondag. 't Evangelie is van Jezus, Die in woor-denwisseling was met de Joden ; ze zeiden dat Hij van God niet was, maar van dan duivel, en Hij ant-woordde » «die myne woorden hoort, I zal niet sterven.» — «Hoe !» zeiden I zij, «Abraham is gestorven !» Jezus I antwoordde : «Abraham heeft ver-I langd naar mijnen dag, hij heeft hem gezien en 't verheugde hem.» De Joden zeiden : «Gij zyt geen vijftig jaren oud, en hebt Abraham gezien !» De Zaligmaker hernam : «Eer Abraham werd, ben Ik !» — En zij zoch-trn steenen om naar Hem te werpen, waar Jésus ging weg ait den tem-pel.Vandaag begint de Passie-iijd. Sinds de opwekking van Lazarus, wandelde Jezus niet meer onder de Joden, maar trok zich terug in eene streek nabij de wildernis. — De kruisbeelden in de kerlc worden met een paarsen lijdensdoek bedekt, om den rouw en de droefheid der H. Kerk over Christus* ontzettend lij-den te verzinnebeelden. Vandaag ook Eerste Plechtige Communie der kinderen, H. Eustatius, al>t. Maandag 30. — H. Quirinus, martelaar, werd gedoopt met heel zijn huisgezin, ten tijde van Paus Alexander. Onder keizer Adriaan werd hein, om 't Geloof, eerst de tong afgesneden, en eindelijk door 't zwaard den doodsteek gegeven. Dinsdag 31. — II. Balbina, maagd, was de dochter van den juist genoemden Quirinus. Balbina was met eene besmettelijke ziekte aange-tast, doch het aanraken der kettin-gen, waarmede de Paus Alexander gerangen zat, gênas haar. April Paaschmaand —• Ghasmaand Woensdag 1. — H. Hugo, was bisschop gedurende 52 jaren. Donderdag 2. — H. Francisais van Paula, stichter van de orde der Miniemen. Hij vaaide eens op zijnen mantel over zee, van Cortona naar Sicilië. Na zijne dood bleef zijn li-chaam onbedorven, doch de ketters verbrandden hec in 1562 Vi ijdag 3.—Eerste Vrijdag der maand. Jezus heeft aan de vereer-ders van zijn H. Hart beloofd dat Hij hunne verzekerde toevlucht zal zijn in hun leven en vooral in de uur hunner dood. 0. L. Vrouw der VII Weeën. H. Richardus, bisschop van Chi-chester in Engeland. Zaterdag 4. — H. Isidorus, kerk-leeraar en bisschop te Se villa, na zjjnen broeder Leander. Vrijdag 3 April, eerste kwartier. Nonkel Judocus' weermeter. Donder in Maart, Vorst in April ! Zijn dat Moeders ? Zou men zich niet verontweer-digd afvragen, als men bij late avonduren, ja zelfs bij nachte-lijke uren, moeders met kleine, kleine kinderkens de straten ziet rondloopen, of als men ze aan-Ireft lusschen eene volksmenigte die feest- of cinemazalen buiten-dringt ? Zijn dàt moeders ??... Zijn het moeders die men 's avonds laat met een kindeken in den arm aan een herbergtafel ziet zitten, waar er gewoonlijk zooveel gespot wordt met vrou-weneer en moederpiicht ? Zijn het moeders, welke bij opennare feesteu, tUsscueheènei! volksdrang, met moeite een on-geluk ontloopen ? Zijn het moeders, die om hunne eigene nieuwsgierigheid en vermaakzucht te voldoen, hunne kinderkens in gevaar brengen door overmacht van volk ver-pletterd of door paarden ver-trappeld te worden ? Zijn het moeders, zij, die om te genieten, den moederpiicht gansch vergeten en hunne kinderen alleen, in eene kamer op-gesloten, den ganschen nacht soms aan hun lot overlaten t Hoe is het mogelijk dat zulke moeder een oogenblik rust vin-den kan en niet aanhoudend hui-vert bij de gedachte dat liare kinderen alleen en verlaten zijn! En, o schande ! Zijn het moeders, die het niet ontzien met een lcindje de danszalen in en uit te loo'pen ? Moeders hoe zult gij uwe kinderen in latere jaren uit die krochten van verderf houden, als gij z'er van hunne eerste lerensstonden zelf in-brengt ? Zijn dàt moeders ? Wie het moeder-zyn zoo ver-staat, die is het moeder-zijn on-weerdig ! Moeders plaats is nergens an-ders dan thuis, by hare kinde ren : ze zijn haar leven, haar ge-luk, haar trots, haar rijkdom en de wereld met al zijne verma ken en aanlrekkelijkheden mag of kan er haar nooit van verwij-deren : hare kinderen voor en boven ailes ! Zij vindt het zoet-ste, het innnigste genot in de opvoeding harer kinderen, zij zoekt geen ander vermaak dan ze altijd diclit bij haar te hebben en verstaat zoo wel het woord van graaf de Maistre : «Als gij het geluk hebt moeder te zijn, weet dan dat al wat groot en heilig is op moeders knieën ge-vormd wordt » Dat zijn moeders... dat zijn weerdige moeders ! Gij, die den moed niet hebt het moeder-zijn zoo aan te gaan en aile vermaken.om wille uwer kinderen, te verzaken, wacht u wel de verantwoordelijkheid der zware plichten van vrouw en moeder op u te nemen, gij kunt niet, gij moogt niet trouwen ! M. Denys. Vooruitgang Dit woord hebben de vijanden van Kerk en Godsdienst ^edurig op de lippen, en houden niet op de ka' lieken te verwijten dat zij v, zijn van den vooruitgang en chter-uitkruipers zijn. Doch welk schoone vooruitgang dien zij • j>he-ineien en betrachten ? Niet anders dan de vervolging van Kerk en Godsdiensl, van priesters, kiooster îingen en al wat den Godsdienst raakt. De nooit genoeg geschandvlekte . verovering der PauSelijke Staten ; de rooverij der goederen van kerken en kloosters, gansch Italie door, dat noemen zij vooruitgang ! De hatelijke wetten ve.ii vervolging tegen de Kerk, over eenig ren in Duitschland, thans nog in Zwitserland, Italie en andere landen, voornamelyk in Frankrijk. dit hee-ten zij vooruitgang ! Aan het Katholiek Geloof veria-ken, waarin men is opgevoed : met God en zijn gebod den spot dryven ; trouwen zonder de wetten der Kerk te ei kennen ; zijne kinderen niet la-ten doopen, ze opvoeden buiten de godsdienstige leer : integendeel hun hare leering en hare bedienaars lee-ren haten en versmaden ; er hun 't voorbeeld van geven ; de geboden der Kerk miskennen en verachten ; leven en sterven gelyk een godde-looze en als een hond begraven worden, dat ailes noemen zy vocruit• gang ! Goddelooze gazetten verspreiden, bibliotheeken oprichten, waar on-godsdienstige en zedelooze boeken worden geleend, die slechts dienen om den Godsdienst en zijne dienaren bij 't volk hatelyk te maken ; — Sîholen inrichten waaruit God, zijn gebod en de christelijke leering ver-bannen zijn, om zoo allengskens aile godsdionstig gevoel uit het hert van t vo'.k te rukken ; — de katholieke kerk ioven en begi'afenissen ontee-ren — het H. Sacrament des Au-taara tijdens berechtingen uitjouwen en b?spotten ; de processien aanran-den, de openbare bedevaarten en boet^ilegingen aanvallen en uiteen-drijven, openbaar gebed onmogelijk maken ; dit noemen zij vooruitgang ! Noch koning noch keizer meer eeren of liulde bewijzen ; de overhe-den miskennen en verachten ; de wetten openbaarlijk overtreden, de zedeloosheid verspreiden en aanpre-diken ; tôt revolutie opwekken, den armen werkman, door valsche be-grippen van broederlijkheid en ge-lijkheid, misleiden en bedriegen ; hem tôt brandstichting, plundering en moord aanzetten ; dit ailes noemen zij vooruitgang ! Eh wel, van zulken vooruitgang willen wij niet. Doch wat moeten wij doen om hem tegen te houden ? Al onze krachten en pogingen vereeni-gen om den icaren, hatholieken voor-vitgang daar te stellen of te verwe-zenlijken. Daartoe immers hebben wjjj een onfeilbaar middel aan de hand, namelijk de verspreiding van de katholieke leer. Dus, dat alwie de hedendaagsche samenleving be-houden wil, het Vaderland liefheeft, zijn f ;gei geluk en dat zijner nako-raelingen wil verzekeren, het zijne jbrenge om scholen op te richten t - ondersteunen waar men de ) j i nigd van jongsaf eene ware chris-lijko opvoeding g^eft, waar men aar de plichten jegens God, jegen3 t Vaderland, jegens den naaste, jegens zich zelve diep in 't herte pren-ten Aan dien prijs alleen is het beho id der samenleving mogeiyk en k » n • ope-odsdiensti^'o vooruitgang' met vrucht bestreden worden. Gemengd nieuws rreexnde vorsten. — Bij het p gramma der feesten, ter gelegen-heid van het bezoek der deensche vorsten te Brussel en dat wy vroe-ger reeds meedeelden, moet er nog eene tooneelvertooning gevoegd worden, Deze zal plaats hebben in het paleis van Laeken, waar men, nabij de warme serren, een tooneel opge-i :ht heeft, onder het toeziebt der koningin. Frys van 25,000 fr. — Wijlen koning Leopold II had een prijs van 25,000 fr. ingesteld voor den schrij-vei van het volledigste werk over i'ontwlkkeling der lichaamskracht.» isiei .egenstaande er werken toekwa-men bij de aangestelde kommissie, werd de prijs nooit toegekend. Het vraagstuk van dien prys is opnieuw te berde gekomen, bij het onderzoek, over de nalatenschap van wijlen Leopold II. De middenafdeeling der K. aer heeft liesloten het beloop der som af te «cheiden van de nalatenschap, om ze te kunnen besteden aan het doel waarvoor ze bestemd werd. 10.000 Russische visschers lr amen in den laatsten storm on>. — Eene ramp wordt gemeldt per radiogram uit Astrakan. Tien duizerd visschers dezei stad, met hunne vloot vertrokken, daags voor den storm en leden schipbreuk. 800, dank een wonderbaar toeval, slaag-den eiinop de landtong Atchouyeff te vluclUen. De anderen zijn ver-dronken.Tôt hiertoe lieeft men reeds 3.200 verdronkenen opgevischt. Straluitvoering van een mon-ster. — Maandag morgend, ten 7 u. werd te Berlijn de vergiftiger Hopf, uit Frankfurt, gehalsrecht. Volgens de pruisische wet werd de misdadi-ger 12 uren voor de strafuitvoering, dus zondag avond, ten 6 ure, verwit-tigd dat de keizer zyn verzoek om genade verworpen had. Zonder de minste ontroering hoorde hij het be-slutt aflezen, en toen men hem van zijne boeien verloste, vroeg hy om sigaretten. Men gaf er hem eenige en van den ganschen dag hield hy niet meer op te rooken. Hopf heeft den bystand van den priester gewei-gerd. Tôt op het laatste oogenblik toe bleef de moordenaar zeer kalm en bedaard. Maandag morgend stond hy ten 6 ure op, kleedde zich aan en nutte zeer smakelyk zijn ontbijt. Ten 7 ure leidde men hem naar den koer van het gevang waar de strafuitvoering moest plaats grypen. Volgens het gebruik las de prokureur hem daar nogmaals het vonnis af, en brak dan een rieten stoksken in twee. Op 't zelfde oogenblik werd de veroor-deelde vastgegrepen, op den kap-blok vastgebonden, en in één slag hakte de beul hem het hoofd af. Daar niemand het lyk opgeëischt heeft, werd het aanstonds naar de snijzaal i der hoogêsehool te Merburg gezon-den.De werkbeurzen en de weri stakingen. — De belgische afdee-ling der internationale vereeniging tôt bestrijding der werkeloosheid heeft maandag eene vergadering ge-houden in het ministerie van nijver-heid en arbeid. Men onderzocht het vraagstuk der houding welke door de Werkbeurzen moet aangeuomen worden in geval van werkstaking. De afdeeling was van oordeel dat de Werkbeurr.en geene kaarten rnogen afleveren aan de werklieden, die zich aanbieden om werk te bekomen in een werkhuis waar het personeel in staking is. Niettemin moeten de Werkbeurzen die werklieden al de inlichtingen geven die zij noodig hebben om te weten of zij al of niet de plaats der stakers moeten innemen. Naklank der zaak Vergouts. — Dinsdag namiddag, om 14 ure, heeft mevrouw Vergouts, thans mej. Homans, vergezeld van twee getui-gen, zich op het Stadhuis aangebo-den voor den heer Cools, schepen van den Burgerlyken stand om de echtscheiding te voltrekken welke te hare voordeele is uitgesproken door de Burgerlijke rechtbank van Ant-werpen. De droeve uitvoering van . het vonnis had plaats in de trouw- I zaal ; niemand was aanwezig dan de | diepbeproefde vrouw, de heeren schepen en zijn beambte en de twee getuigen. i Het moet de ongelukkige vrouw ontroerd hebben, wanneer zy daar ter zale kwam, waar, pas eenige jaren te voren, zij mevrouw Gaston Vergouts wérd. Handel in blanke slavinnen. — Wy lezen in «The Vigilance Record», orgaan van de «Vigilance Association» van Londen, het volgende feit, overgenomen uit een blad van Buenos-Ajres : Personen die in de buurt woonden van de Calle Junin, no 400, te Bue-nos-Ayres, verwittigder. de politie dat er een man en eene vrouw, met name Ackermans, onlangs een jong meisje ingenomen hadden, dat men dikwyls hoorde weenen. Over eenige dagen verdween zy en de geburen vermoedden iets on-regelmatigs.De policie beval onmiddelljjk eene nauwe bewaking van het koppel en men ontdekte weldra dat de man of de vrouw, ofwel beiden, zich bijna aile dagen naar Ensenada begaven, in een zeer slecht befaamd koffiehuis. Na eenigen tijd kon men bestati-gen dat hun ware interest, in het zoogezegd koffiehuis, gericht was tôt een jong Duitsch meisje, dat daar als kellnerin dienstig was. De jonge dochter werd door de politie terug naar Buenos-Ayres gevoerd, en ver-haalde, dat zij naaister was in Duitschland, toen zij kennis maakte met het koppel Ackermann ; door schoone en vleiende woorden hadden zij haar verzekerd dat er in Argen-tinie veel meer geld te verdienen was. Met toestemming van hare ouders die groot vertrouwen in de Aeker-thr-î -n steîde», verliet sy Duitschland en kwam met hen U Buenc Ayres aan. Zij namen haar in te Galle Junin, no 400 en bezigden haar inderdaad als naaister gedurende eenige dagen. 's Zondags na hare aankomst geieid-den hare wakers haar naar Ensenada en verplichtten haar een schandig leven te leiden. De man en de vrouw werden aangehouden. Het gebruik van paarden-vleesch in Belgie. — In 1912 werden te Ant werpen uit Engeland alleen 26.143 paarden ingevoerd, waarvan 18,476 recht naar het slacht huis werden gebracht. 2.085 daarvan werden te Ant werpen zelf geslacht en 4.479 te Borgerhout. Te Gent kwamen in ditzelfde jaar 8226 paarden toe, waarvan er 6.304 voor het slachthuis en dus roor de voeding werden bestemd, te weten 3.210 voor dit van Gent en de andere voor verscheidene buitengemeen-ten.De haven van Oostende ontving 255 paarden, waarvan 26 voor de slachterijen. Mengelwerk der Gazet van Lommel. j De Mijnwerker van Valencia. Vry naar het Duitsch van den Schrijver der «Beatus-kluis.» De stad Diiren werd belegerd door een regiment, waarover graaf Rodrigo de Palma het bevel voerde. Gedurende tien maanden hadden de belegerden dapper elken aanval we-derstaan. Van beide zijden waren vele dooden gevallen ; doch daar de Spanjaarden telkens versche troepen lieten aanrukken, waren de uitge-hongerde inwoners ten slotte genood-zaakt zich over te geven. Op een nevelachtigen morgen maakten zich de Spaansche troepen tôt een nieuwen aanval gereed en de moed der belegeraars was des te grooter, daar zy er zich van over-tuigd hielden dat deze de laatste zou zijn. Eene doodsche stilte heerschte binnen de muren der stad en voor de schietgaten in de torens verschenen nu en dan de door den honger ver-magerde gezichten der soldateD, om de bewegingen van den vyand gade te slaan. De vertraging van het ar- tillerie-vuur deed bovendien genoeg-zaam zien, dat het oogenblik nader-de, waarop de stad zich zou over geven.De nood was aan weerszijden ontzettend ; een wapenheraut kwam uit de stad een vel perkament aan graaf Rodrigo de Palma afgeven. Hij voeg-de er by dat de stedelijke overheid hem een voorstel deed, dat over de stad moest beslissen. De generaal verzamelde zy ne manschappen om zich heen en gaf Alberto een wenk het perkament over te nemen. Eene diepe stilte heerschte onder de gelederen en Alberto las met eene luide, heldere stem : «De oudste inwoners der stad Diiren en de commandant van het gar-nizoen aldaar, aan den edelen graaf Rodrigo de Palma !» Aangezien er reeds zooveel bloed is vergoten en om te verhoeden, dat er nog meer vergoten worde, hebben wij, na rijp overleg, besloten het lot onzer stad te laten afhangen aan een gelukkig, of ongelukkig toeval. Wij stellen u namelyk voor drie dappere helden, uit ons midden tegen drie van het Spaansche leger te laten strijden. Zoo de Spanjaarden moch-ten ovorwinnen, hebben wy besloten den graaf de Palma de sleutels der stad te overhandigen en wij hopen alsdan van zijne goedheid en mensch- lievendheid dat hy oi>s niet te streng moge behandelen. Zoo echter twee der onzen de overwinning behalen, moet het beleg terstond worden op-geheven en door den graaf een stuk worden onderteekend, dat ons tegen verdere aanvallen zal vrijwaren. Mocht men van Spaansche zijde ge-negen zijn dit voorstel aan te nemen,, dan moet zich graaf de Palma door een handschrift op zegel verplichten voor de stipte en rechtvaardige uitvoering daarvan zorg te zullen dra-gen.«In het tegenovergesteld geval zullen wij ons tôt den laatsten drup-pel bloed verdedigen. In den uiter-sten nood zullen wij zelf de liuizen in brand steken en in de vlammen den dood zoeken, opdat de vijand, wanneer hy de wapperende banier op onze muren plant, niets anders vinde dan de treurige overfclijfseien van onze vertwyfeling en van onze vroegere welvaart, en in plaats van prachlige paleizen, rookende puin-hoopen ! Wij onderteekenen : De oudste inwoners der stad Duron en den commandant der bezetting !» De generaal liet den blik over de hem vergaderde krijgslieden rond-gaan. De oversten betuigden bijna allen door een hoofdknik hunne goedkeuring en tevredenheid. Alberto's gelaat glansde van be- gee-itering, teen hy dit bemerkte. Vol vuur trad hij op den graaf toe en vroeg met eene stem, die van geestdrift trilde : «Stem toe, edele heer, en ik smeek u, laat mij de eerste der stryders wezen. Ik vertrouw op God, en ik gevoel het, met Zijne hulp zai ik overwinnaar zijn !» By deze woorden richtte Alberto zijn helder oog op de lippen van den graaf en wachtte met spanning zijne beslissing af. Verscheidenen der om-standers raadden dan jongen held dit v; agstuk af en fluisterden hem toe : «Neen, Alberto, zoover moet gij u door uw moed niet laten voeren !» — Anderen echter reikten hem de hand en zeiden luidop : «Wie zou hem nog willen weerstreven ? wij allen zijn van zijne kracht en erva-renheid orertuigd.» De graaf de Palma schudde even-wel bedenkelijk het hoofd en poogde syn gunsteling nog van zijn vooroe-mnn af te brengen door de volgende woorden : «Weet gij wel, mijn vriend, dat, als de krijgslieden, door de stad ge-zonden, de zege behaalden, wij het beleg zouden moeten opbreken ?» «Ik weet het, edele heer,» zeide Alberto, «maar ik herhaal het u nogmaals ; ik vertrouw op God, en, voegde hij or bij, terwijl hij de hand r j het hart legde, «ik gevoel iets, dat mij het welslagen van het ge-vecht voorspelt.» «WeliiU dan, het zy zoo, in Gods naam !» zeide de graaf, na eenige oogenblikken nadenkens. «Hetvoor-val in de kapel van Toledo, en zoo-vele andere heldhaftige daden, door u verricht, geven my dan ook recht om te hopen, dat gy, tôt uwe eigene eer, en tôt roem van het vaderland, als overwinnaar uit het strijdperk zult treden. God zij met u !» De graaf sprak daarop tôt den héraut : «Doe mijne gi oeten aan de oudste inwoners der stad Duren en den commandant der bezetting en zeg hun, dat het voorstel is aange-nomen. Ziehier mijn handschrift met zegel ! Men kan dus drie uwer dap-perste helden in het strydperk ien-den en van uwe wallen zult gij van de overwinning of de nederlaag ge-tuige kunnen zijn !» De wapenheraut vertrok en weldra klonken de trompetten, die de komst der Duitsche stryders aankon-digden". Zij waren vergezeld door twintig ruiters, Graaf de Palma plaatste bij hun naderen zijne troepen in slagorde. Er heerschte groote spanning, zoowel op de muren der stad, als in de gelederen der Spanjaarden. Toen het oogenblik van het geveoht daai j was, trad de graaf nog eenmaal op Alberto toe, om hem, zoo mogelijk, nog van zijn besluit af te brengen ; maar deze was on wankelbaar. «Edele heer.» sprak hij tôt den graaf, het geldt hier de eer des lands en ik zou oarzelen hiervoor mijn le-,ven ten otfer te brengen ? Neen, nooit zal zulk eene laffe gedachte in mijn geest opkomen ! Zoo ik sterf in den strijd, dan zal ik gesneuveld zijn als een dappere ; verzuim ik echter deze gelegenheid om te toonen, dat ik bereid ben mijn leven voor den roem des vaderlands op te offeren, dan zou ik de verachting mijner land-genooten op mij laden... De trompet kondigt den strijd aan ; ik snel naar het veld van eer ; doch alvorens den degen te trekken, vraag ik uwen ze-gen.»Diep getroffen strekte de graaf de hand over 's jongelings hoofd uit en zegende hem. Ieder zijner makkers reikte hem de hand, en wensche hem een goeden uitslag. Alsnu liet Alberto zich ten aan-schouwen van het gansche leger op de knieën zinken en bad met luider stem : «Goede Hemelvader, aanhoor mijn vurig gebed ! Ik lig hier voor U in het stof geknield ; Gij weet, o mijn God, dat ik slechts uwe eer en het welzijn mijner medebroeders wensch te bevorderen ! ( Wordt voortgezet.) : 1 ■ rpf ■ t Tweede jaargang Nr 13. Zondag, 29 Maart 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Lommel belonging to the category Financieel-economische pers, published in Lommel from 1912 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods