Gazette van Gent

2128 0
08 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 January. Gazette van Gent. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pr7mp4x94x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

GAZETTE VAN GENT 247e JAAR. — N" 6. 5 OENTIEMEN DONDEKDAG, 8 JANUARI 1914 USt'HEIJVIJi'CÎSFK.Ï.ÏS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : I Een iaar fr. Een jaar . . . . . fr. 15-00 §6 «maillon > 6-53 6 maamien » 7-75 i maanden. .... » 3-50 •> maauden » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht m 16 67 1EURZEN.C0UHANT). BESTUUK El H3EIÏACTI®! VELDSTRAAT, 60, GENT De lureelen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avoncls. TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement némeii ten Postkantoore hunner woonulaats. BUITENLAND. NEDERLAWD. Prins Hendrik naar den Taunus. — Prias Hendrik der Ne.de.rkmd en is gisteren niorgeadl, 9 u. ûl, voor een var-hl ijf van gçniimea tijd, naar den Taiiaus vertrékkea. FRAW&RUK. ÂkeSige mïsdaad Te Abbevilfe kwauiea de echtgeaootea Halattre, arme measehen, bij dea poli-ciecommissaris ail weenend vei. klarea, dat ton doclitertje, 7 jaar oud, verdweaeji was. _ .. . Oaderzoek werd onamdkMiijk îngesfceld, maar zoader dea aiiastein uitsJag. Twee koieabraaders, die iaagis he<t af-leidingskanaal der Somme sta.ptea, oat-delkten, in het watar, eea zak, dicbtbij den oeiver liggend. Zul'ks maakte huinae tiieuwsigiafigjhieid gaande. Zij haaldiea dea a&k op ea ta-offea er, tôt hua schriik, bet lijk je- ia aan van het verd'weaea oac.isje. Uit dis lijkschouwiag blijkt dat hiet kind, v6or haar dood, op lâge wijee mis-handeW wierd, ea ten gievolge vaja den [Iborstanea schrik, tijdeas dea aaaslag, stierf. De vaigaard, die ieverîg opgezocht wordt, heeft zich dan van het lijkje van zijn sÉiachtoffer ontm&akt, door het in een zak te stoppea ea ia bet water te wetrpein. Nicuwe belasting. — Vaa bij de herope-niagdeir Kamer, zal de heer Oaillaux'eien aatwarp vaa belastiag op het kapitaal pjeerlegigea, om de uitgaven te besfcrij-cteai, voort&pruiteade uit de steaimiag Fan den 3jarigen dieasttijd. Er zal spoed bij da zaak gezet worden. De gedenkschriîten van raevr. Stein-lieil. — De eerste bu,rgerlijlke kamer vain Parijs liie^ft \roanis geveJd in z.ake e-eae viraag tôt schadeloosstellling, ten bedra.ge van 100,000 fr., dtoor mevr. Steinbeil in-p'î<J'iead teigôTi eea dlaghliaKis, en, samea' imt eein Eagielscbea uitgever, van 50,000 frank. Heit Fransche diagbîad', d!at de gedetak-schriften van mevr. Steinbeil, dbor dea Engelschen uitgeveT in het lieht gjezon-dea, raocht overaemen aïs "mengiel-wedk", bad eir een darde gedeelte viaa weggielaten en de gedenkschriften llaten gepaard gaan vaa overwegingen, dfi.e mevr. Steiaheil- beleedSg'end vond. De rechtbaak oordeelde dat het weg-gelaten gedeelte juis.t dtt was, beleedi-gend voor dierden en dat het dag-blad1 wijs gehiandeld ha,d' dloor het niet af te kondiigen. Daar de verbintenis ech-ter niet stipt naseleefd werd, zoo ver-wees de rechitbïvnk het diagiblad tôt het betafen van 1 frank schadelooss.t.dOiing aan mevr. Steiaheiïl ea Vaa 1 fraak aaa den Eagelschea uitgever. Een lid van de bende der autodieven gesnapt. — Verleden nacht werd te Pa-■rij.s een kerel aaagehoaden, verd'aebt dieel uit te rnakea van de bende der autodieven.Poging tôt werkstakin^. — Pogingea tôt werkstakingen werden gedaan te Parijs ia de verschillige gasmaatschap-pijen.VergiftijJinjJ. — Eeae landbouwster, te Auinoy,nabij Rijsel wonend, had bij mev. Lacoste met hare zonen, 16 ea 18 jaar oud, eene paardeaworst geëten. De twee zoiM;a zijn reeds aan vergiftiging omge-komen ; de moeder zelf ligt op sterven. Een derde zoon, die van de paardenworst niet medegeëten had, bleef ongedeerd. Zelfmoord van een ontsnapte. — Me.n meîdlt uit Blois dat twee schurken. on- 1. ,T„ 1, _X „ -- F T . • _ X. sticliting, tôt ©euwigdurendtîii dwajnigr arbeid Verooi'deeld, Marcel Morniant ea Emile Brillant, gisteren nacht andeffinaai poogden uit het gevaag te ontsaiappen. "Zij verb'raken buaae boeien, sîoegetn deta geataageabewaker Fragoni neer, bon-den bam aan handen en voeten, ontna-men hem zijn revolver ea zijae sleutels, ea sloten hem daajrop in de ko mer, waar zij sedert huaïie eerste, mislukte poglag tôt Viuchten, opgcsiotein waxea ©ewor-den. Daaima kozen zij hie.t hazer.pad. De (po<licie en de gendarmerie, ver-wi.ttigd1, vonden ze, urea naxliea, ia de buurt van blet gevaag, in eene schou/w verdoken zitten. Juist toen. men Brillant vatten wilde, sc'hoot hij zich vijf kogete in het hoofd ; Normoait, jliaif gestilct, werd aangehoudien en weer opgesiloten. I^NGELAND De prins van Vraies. — De prins van Waiies, of kroonprins vaa EageJaad, is 18 1/2 jaar oud ea zal d'ees jaar beiast werden met de taaik die in Engel'and door den kroonprins moet vérvuld wordein. Zijn grootvader, koaiag Ediuard VII, be-klom slechts op ver gevorderdea oudeir-dam diejn trooai, en had dus langea tijd zij,ne pHichten als kroonprins te vervulîen. lïij deed1 zalks met luister en Ieerde den stièî vaa koning tôt im de> minste bijzon-dfsrhedem.De prins van Wales gaat zijne eerste officieele rais doen dioor zija vader, koaiag George, te Àtheae te vervaagen op de kroniagsfeesten van den koning vain Girieikenlamd. Bond het einde vaa bet jaar zai hij eeae groote neis ondernemen in Indie ; te Bombay zai hij eene teintoon-stelling inhuldigen, waiaraan al de pro-vinciën en ail de State,n van het Iad'ische rijk zullen dleel nemea. Die rois in Indie is bij de Engetlisehe krooaprinsen eene overlevering. Edtuard VII ondernam ze in 1877 ea bracbt er alterlei meirkwaairdigheden van mede, die in de tentoonste'lling van Parijs, in 1878, veel o^hef maaMein. De handel. — Eet ministerie vaa koo,p-bandeS: maaikt heden de officieiele sta-tistieken befcend over d>e be^vegiag van den hgndei in Groot Bretanje,. ged"rende 1913. Daaruit blijkt dat het totaal vaa den uitvoar 13,136,125,000 frank beMietp, hetzij 570,000,000 frank meer daa het vooi-giaiandie jaBir, ea ais eea record raag beischoawd worden. Draadlooze telegrafie. — Bij de statie Laïke Huroa, ia Caaada., zija draa-dJooze teîietiçrafische teekeas, die van de statie Port Darwin, in Noord-Australie uitgin-gea, miet volkomea duidelij'kheid opgetno-mea. De aiistand bedraagt 14,500 kilome- fore DUITSCHLAND; De feiten van Safern De 28 persoaea uit Safera, die een nacht ia dea Pandoeren-kelder hebbea moeten doorbreagea, zija verhooîd. Het wairea meest teageire, aietig uitziende, opgeischoten joageas, die gtrappig afsta-ken bij de forsche soidaten, die ben met groot machtsvertoon gevangen genoaien liaddlea. i Oppervllakkig beschiouw'di, wordt mea niet veel wijziea* uit de verhooren. De ge-tuigeaisisea vaa officier en ea burgiers staaa ia lijarechte tegenspraak met eîikaader. Eea onveirdteeld1 gunstigea _ia-diruk maakt eâgealijk geen van beide partijea. E.r zit heel wat wrok aaa beide kaaten. De 28 gevaagenen verklaren na-tuiurlijk alJiea, d!a,t ze volkomea onschu1-diig opgepaïkt zijn. Hiet schijnt dat de jonjgeldngen in officiersuniforrn, die te Safera aaagesteMi warea om het staats-gezag hoog te houden, buitenge'wooa on-bekookt te werk zija gegaaa, ea geea be-grip haidden vaa de behoorlïjke uitvo/e'- - ,1 „ i-^.1-, 1-. n ■*-* /-il i-i r» "f rt n lr- geiiiegia. De burgea'lijke overheid stond aiet wei-wiiLead tegenover dea garaizoeascom-maadaat ea hiedd zich zoo streng aan de wet, dat het bijaa oawettig werd. Wa/t de opstootjes zeilf betieft, dite warea stellig wia ongevaarlijken aard. De zondecliage houding der militairen riepj^ de meaigte <«p straat ea eenige opge-schotea jongens m.aakten daa spek.takeJ, tôt heimelijk vermaak vaa de volwassfif nen, die lac'hend tcekekea ; en dat juistf miaaktie de heetbiLoedigie luiteaaaitea, d'ie het z.eer weiL begrepea, heîscfi nijdig en daiajroni warea zij steeds zoo op die lar chers gebeten. Hua m&chtelooze erger-ais ziocat een uitweg ea heeft diea ten slotte op de bekeade wijze gevonden. Eeae getuigenis, die nog aader opge-heîdexd! inoet wordea, maar die, ails het juist blijkt, oaguastig is voor de burger-lû.jike overheid1, legde eeae vrouw Evers al. Zij woea,t naast het botel " Zum Karpfen", waai- de officierea veel kwa-rnen. Zij heeft de officieren aaniioudead veir'Schrikkeiijk hooren uitscheSden. Scheldinamen ads : 13 Mark-officier, Dreckschwob, Saupreuss', bloedizuiger, ea bedreigàugea warea aan de orde vaa dea diag. Ook de koloael werd uifcge-soholdea, cadeir anderea voor Zijdea Ko-nijatj.a Zij had ook '''Vive la France" hoorea roepea. Rechtei*. — Warea het Saferner3, d'ie dat riepea ? Getuige. — Er warea er wel bij. Verder vertelde zij, dat zij eene pro mie van 10 mark had hoorea uitlooven, voar wien het meest kabaal maakte. Zij had hooren vertellen, dlat ook 200 socia-listea uit Muhlhausea zoudea komen om het rumoer nog aajn te wakkerea. Er moast ziuidelijk bloed ia de zaak komen, dain zo-ii het pas goed wordea, -werd er gezegd. Het was een schaade, voad: getuige, dat zoo iets te Safera gebeuren koa. Zij had het al eerder gezegd, maax op verlaagen van den burgemeaster, het wadetr iagetrofkken. Ik hab dat niet gedaan uit overtuiging, zegde zij, ma<ar omjdat ik a3is aile,en staaa die vrouw niet in die gazet wilde komea, waarmade de burgemeaster mij badreigde. Hij zegde, dat het wetrkelijk" aie1 zoo ^rg vpas. De Sa-fera ers wildea maar eens schreeuwea en aijen zou Luitenaat von. Forstner nooâit dloodgeislagea hebbea. Nog een getuige is de 18jarige land-bouwieir Kieseir, eea van de negan liedien, die dbor rrwisketie-rs aangehouden zija. Hij verklaajt, dat hij niets gedaan had. Hij heeft niet gescholden.- De rechter zegdie, dat de soldatea het toch besilist verklaren. De getuige aatwoordde, dat hij aieit geroepea heeft ea ook aiets ge-hoord heeft. De beide soldaten vecrklaar-d«a : " Dat is de maa, wij herkeaaea heai. Hij droeg eea groeaen voorschoot." De getuige : " Ik dioeg aen blauwen voorschoot. Andere joageas droegen een groeaen voorsehoot." Luitenaat von Forstner verkiaardte, dlat hij den man be-slist herkent. De afbeidier Aron komt voor. De rechter vraagt hem : Gij moet Dreckisweln geiroepea hebbea? De getuige oatkeat dit. Hij kan er getuigen voor bijbren-gen, dat hij het niet gedaaa heeft. De ■i echter : Gij moet verzet gepleegd ea getracht hebbea u los te rukkea. De getuige oatkeat dit. De rechter : Heeft misschiea eea aader Drecksweia geroepea? De getufge : Neea, er was niemaad. De verdediger vraagt : Was het dan heelemaal doodstil ? De getuige : Ja. De volgende getuigie is een loodgde-torsleerling. Hij beweert eveneensi, dat hij oasehuMig naar de wacht gebracht is ; daar heeft hij met het gezicht naar den muur moeten staan. Toen is kolonei von Reater plotseliag bianen gekomiea, en heeft gezegd : Naar beneden met hem, in rlp.ri ItpiMipv Om 1 îiirp. 'r nnr»hf,«ï wpirfl VV.at hûbt gij etLgeiHiijik uitgeivoerd1 i De getuige : Heelemiaal niets. Ook twee andere getuigen ontkeaiaen, dat zij aanieidiag gegevea hebbea tôt hrim iarekeaing. Een van hea beklaagt zich, d'at hij dea geheelea aacht niet uit dea keud&r mocht, ofseboon hij aaa he-vige diarrhee leed. Een 16jarig jongmensch verklaart, dat hij aa.ngehouden is, ofschooa hij aiats gedaaa had. Eea van de officierea zegt, dla.t de jongea gelachea heeft. Als Prui-sisch officier had hij niet met den jongen op straat willen vechtea, daarom had hij hem gevaagea latea neroen. De volgende getuige, de arbeider Kaufonajia, is hardîboorig, maar heeft toch het joëlen en fluiten van de meaigte geihoord. Hij heeft zelf aiet aiedege-daaa ea is toch aangehouden. Zoo gaat het voort. Sergeant Pronowski deelt mede : Lui-tenant Schiadt liet met scherp laden en niaJande de meaigte driemaal aan, het plein voor de kazerne te verlaten. Wij mochten vooral niemaad doorlatea. Toen kwam een man met eeae maad' aaa zija arm. Ik zegde hem, dlat hij er aiet door mocht. Hij aatwoordde dat hij uit de fa-briek kwam en naar huis wilde. Ik ge-loofde dat niet en gaf opnieuw bevel, dlat bij terug moast giaan, aaders zou ik hem laten opbreagea. Dat heb ik nog drie-miaail herhaald. Toen heb ik twee soldla^ ten bevei gegeiven den man naar de waclit te breagea. De rechter: Hebt gij ge-hoord, dat de maa gescholden heeft ? De getuige: Neea, maar er werd algemeea gejoeïdl ea geflotea. De meaigte wiide ons bespottea. De man met de ma,ad' werd au ver-hoord. Hij verklaarde, dlat lïij zoader eeaige redea gevangea genomën is. Mea baid1 hem bij dtea aek gegrepen ea de soldatea hadidea heaa gezegd, t&ea hij niet bfardl genoieg liep : " Lompe ke-rel, wilt gij dooratappen ?" Op dte wacht was hij ia eea hoek gezet. Hij had aaar huis willen gaïaa ,omid!at bij hoager had. la dea kelder was het stikstohker ; als man iets willdie zien, moest men eea stekjea aaa-stetken. Eerst den volgeadiea morgead om 10 ure, was hij verhoord. ) Rechter : Du.i gij weet niet, wa<H*6s.i gij aangehouden zijt ? Getuige : Neen, ik heb niets gedaan. Ik heb mij nergens opgehoad^n. Om 7 ure wa® ik uit de fabriek gekomen en om 8 ure was ik ai' ia dea kelder. Eea getuige heeft eeae oogziekte over-gehoudtea van zijn verblijf in d'en keldlea*. De rechltar ziegde, dlat hij eene aaaklacht tôt &chadeik)ossteilling kran in diea ea. Maar daarvaa wiMe de man niets hooren. Wat dlacht mea weJ vaa hem 1 Hij is zelf soldaat gieweest, maar hij is on-sehaldlig opgepaïkt. Luitenaat Schadt zegt, dat deze man eea trompet ia de haad had. De getuige oatkeat dat en ook de rechter meent, dat de luitenaat dea verkeerde voor heeft. Ik kan toch op straat geen ver-hoor afaemea, antwoorddle de luiteaaat, die wij verdachtea we.rden opgepakt en aaar de wiacht gebracht. De telegrammen van den kroonprins. Eea bericht uit Berlija in zake de be-ruchte teliegrammen Vaa dea kroonprins aaa generaal von Deimliag ea aan kolonei von Router, meldt, dat het opsturen diezer telegiramimea geschiedde voôr de oadiervragiag ia diea Rijksdag. Aile deakbeeldi aan politieke betooging moiet dus aaa kaat gezet wordea. De fcelie gr aan men van den kroonprins warea vaa bijzoadaren aard', en moeten enkel beschouwd worden als zijnde de op-merkingen van een kolonei aan een aader bevelheibber vian het ko^rps. Tegen luitenant von For3tner. Toen luitenant von Forstner het justi-ciepaileis veirliet ia gezelischap vaa eenl- orp.n viiiripr mtq,lrlrPTS wp.rH hii rlnnr HET PROCES VAN SAFERN. De pilaat vertooat twee der militairen, Linfes, de luitenant Schadt; recbts, de in deze bet.re«rens,wa.airdige zaak foie- sergeant Ho'flich. trolcken. aieuwsgierigea herkend en uitgejouwd. bliek ia Den Haag deelt echt"^ mede, dat Er waren er zelfs die honne vuistea drei- zijae rejgeering er niet aaa deakt ean en- gend naar hem opstakea. Om aan die kel oorlogsvaartuig te koopen. onverwachte "betooging" te ontkomiea, De Egelsche eilanden. — Blijkens te sprong luitenaat voa Forstner op een Berlijn ontvangen herichten, zal het voorbijrijdendea tram. voorstel, om de eilaaden Chios en Myti- »*., lène aam Griekenland af te staaa, te Weeaea ea te Rome op tegeastaad stui- Oflicieel bezoek. — Hertog Emst Au- ten. De kwestie der teruggave van de gust vain Bxuaswijk z.ai met zijae geaia- d0.?1, Italie bezette eilaaden aaa Turkije lia dea 16 deizer eea officieel bezoek ais blijft nog stee-ds daister. bondsvorst aaia bet hof van dea keizer te Berlija breagen. ALBANIE De intocht zal een feestelijk karakter 'feu voordeele van Izzet pacha. — Men dragen. meldt uit Valona dat gisteren avond de ITALIE. Oostearijksche stoomer "Mera" a,aa Een Rubens gestolen. — Toea de pas- kwam, hebbende 200 soldaten aan boord toor vaa Suse, dinsdag aiorgead ia zijne en 6 Turksche officierea, die gedureada kerk kwam stelde hij vast, dat eeae zeer dea nacht hadden moeten ontschepea om kostbare schilderij vaa Rubeas,de ".Alan- te beproeven de bevolking in opstand te biddiag der Wijzea", verdwenen was. biengen ea Izzet pacha uit te roepea tôt De policie werd verwittigd ea opende aan souvereia. De voorloopige regeering ia stoads eea onderzoek. Buiten de kerk overeeakomst met de aazichtcommissie ea stoad er aog een ladder tegen den muur. de Hollaadsche officierea heeft onmiddel De dievea zija dus hoogst waarschijalijk lijk de Turkea doea aanhouden. langs eea veaster in de kerk biaaenge- 1 e voorloopige regeering heeft den drongen. De gestolen schilderij is een der staat van beleg uitgeroepen. kunstgewrochtea welke keizer Napeleoa D Albaaeezen komen zich als vrijwil- in 1813 aaa dea overste van het gesticht ligers aaagevea om bij de gendarmerie op den Céaistberg tea gescheake gaf. te wordea ingelijfd. GR1EKENLAWD. TURKIJE. De ontruiming van Albanie. — De De vloot. — Turkije heeft nogmaals een Griefcische regeering heeft, naar mea uit deed de,r koopsoni vain het Braizil'iaaa- Atbeae seiat, haar troepea ia Zuidelijk slagschip "Rio de Jaaeiro" gastort, Albanie liaat gegevea, op 18 jaauari dte ditaïaalL 500j,000 Turfcschle poadep. Een aaa AÉnaaie toegewezen stre<en te ont- derde ea vieirde termija zullen eiade ia- ruuaea. Zij werpt aile veraatwoordelijk- nuari en febxuari worden betaald. head voor de gevolgen vaa diea miaatre- gel1 vaa zich. _ _ ^ Â F KIK. A In diploimatieko kringea te Weeaen, acht mjen bat waarschijalijik, dat de prias Het arbeidsgeschil in Zuid=Aîrika. —. von Wied eerst naar Albanie zai ver- Het g&schil tu&schen mijaieigenaars en trekken, als de moeilijikheden over de mijnwerkers ia Natal is aog aiet tôt eene Zuidgreas uit dea weg zija geruimd. oplossiag gekomen. De blanke mijnwier- Griekenland ook al. — Naar luid van kers eischen opslag van loon, korteren berichtea uit Weenea, oaderhoadelt arbe.idsdaur ea weer ia d'ienstaemdng van Griekealand1 over dea aaakoop vaa twee eakeïe wierkliedea, die, naar zij zeggea, dreadhoughits, die ia Engsland bij de onrechtvaardig ontslagen zija. De werk- firma Ariastoag in aaabouw zijn voor liedea ia de Traasvaaîsche kolanmijaea -Chili. Die schepsn kaaaea echter eerst te Witbiaak, Vereeaigiag ea elders steu- ia 1915 klaair zija. Volgeas eea Parijzer aea die eischen. ea het Traasvaalsche biad is er daarom meer kans dat Grie- verbond van mijnwerkers, ia hoofdKaak kealaad1 twee Argeatijaeche slagschepen bastaaade uit werkliedea in de goudtoij- die nagenoeg gereed zijn, zal koopea. nen vaa dea Witwatersraaidl, heeft een De geizaat vaa de Argeatijasche repu- werkzaam- aand'e.el genomea in de on- f 4-t Feuilleton der Gazette van Gent. De Dochter van Graaf Petworth door FLORENCE VvARDEN. Hij aarzelde I — Dat zal niet gaan, vrees ik, zegde I k'1' I — Zeker wel, in het geheim, zonder i dat iemand er iets vaa weet. Laagzamer-j hand kan het bekend worden, dat uw va^ , der en niei de mijne op het Huis stierf. H En als gij heel edelmoedig zijt, behoeft rueniand te weten hoe hij stierf, drong I zij aan. Berkeley keek niet meer veriangend | :(aar het hek. In plaats daarvan keek S hij met een soort vrees naar het frissche I bloemeagezichtje voor hem. Er was iets [ in die jonge stem, dat hem cîiep ontroer-| de, en waaraan hij geen weerstand kon bieden. sens gaf hij toe. t — Luister eens, zegde hij. Ik moet bekend maken, dat mijn vader ea niet de uwe is begraven. Maar ik zal geen woord rtppen over de wijze, waarop hij gestor-ven is en ik zal zorgen, dat niemaad an-ders dat kan doen. En als ik, zijn zoon, daarmede genoegen aeem, daa zullea nndercn dat ook wel doen. Is dat vol-doende?Zij greep zijn hand en hield die zoo vast in de hare gekneld, dat zija viagers minutenlang wit en koud bleven, toen ze hem losgelatea had. •— Gij zijt goed. Dat wist ik wel. Dat heb ik altijd gezegd. Ik zag het aan uw oogen. Goddank, dat gij het zijt! En nooit zal ik het vergeten, nooit, nooit, nooit... zoolaag ik leef Vaarwel! Plotseling stak zij hem beide handen toe, alsof de eeavoudige handdruk van iederen dag niet kon uitdrukken, wat zij voelde. Hij nam haar koude handjes in de zijne en hield ze even vast. —■ Ik zal bidden, dat ailes weer goed wordt ! zegde hij plechtig. En dat gij en ik... elkaar zullen weerzierj... eens. Toen liet hij haar los en net meisje snelde weer naar huis. Maar hij dacht niet meer aan zijn trein en trachtte het kleine, zwarte figuurtje te volgen met zijn blikken, toen izij in de duisternis ver-dween.Maar nu en dan kon hij plotseling een blank plekje zien opleven in de donker-heid om hem heen, en dan wist hij dat Sheila haar lief jong gezicht je keerde en zich inspande om nog eenmaal iets van hem te zien, evenals hij trachtte nog een blik van haar op te vangen. Sheila merkte, dat Maidie ongerust 'wi'j s geworden over haar laage afwe-zigheid, want haar oudste zusje .wist in het geheel niet, waar zij was. Sheila stond hijgend voor haar, de oogen vol tranen — Hij zal niets zeggen, fluisterde zij. Niets zeggen. En met hortea en stooten vertelde zij hijgend van haar gesprek met Berkeley Boweni. Ea toea veroorloofdea de aieisjes zich de weelde vaa eeas fliak uit te huilea, ear zij elkaar goedea nacht wenschten. En er was inderdaad genoeg redea op Roke Hall om te maken, dat niet alleen de twee meisjes, maar ook haar oudere broer ia groote aagst en zorgea warea. la de allereerste plaats moest het lijk /|eschou(wd wordea. De dokter, die de proktijk voor Dr Oswia waaraam, moest bekeaaea, dat daaraaa aiet te oatko-men was ea Tristaa moest, hoe oawillig ook, zich bij die beslissiag aeerleggea. Maar wat de faaiilie had gevreesd als een zeer moeilijk te doorstaae proef, was aa verloop vaa tijd eea zegea. Om te begiaaea voelde mea heel veel sympathie met de oagelukkige familie, wie dea laatstea tijd al zoo veel rarnpea hadden getroffen ; en deze laatste slag, de' plotseliage, tragische dood vaa lady Pieaygeat, maakte dat mea zich aog zachter gestemd voelde. Het was al laag foekead, dat er iets ge heimziaaigs hing over den dood van sir Jarvis en de laatste weken was er reeds gefluisterd, dat hij heelmaal aiet dood was. En die praatjes hadden de omgeving reeds voorbereid op de wederverschijning vaa dea baroa. En toen hij bij het ge-reichterlijk onderzoek als getuige werd opgeroepea ea daar bleek, mager, blijk-baar doodziek stond om te vertellea, wat hij wist, ging er eea gemompel vaa me- delijdea door de zaal, aiettegeastaaade het bedrog, waartoe hij zich had ge-leead.Nadat de dokter verklaard had, dat lady Peaygeat was gestorvea, tea gevolge vaa het ianemen vaa vergif, dat waarschijalijk in haar bezit was geweest,werd ■ Horlock voorgeroepen, die verklaarde, dat haar meesteres reeds eeaigea tijd gewooa was geweest om eea slaapmid-del te gebruikea. Zij koa aiet zeggea, waai' iiaft* aieesteres de tabletten, die zij toea gebruikte, of de tablettea, die aa haar dood gevoadea werden, had gekocht maar zij geloofde, dat zij ze, ergeas ia Loadea besteld had. Dea geheelea dag had zij aiets vreeaads bij lady Peaygeat opgemerkt, dat aaa-leidiag koa geven, om haar dood aan zelfmoord toe te schrijvea ea zij meeade, dat het aoodlottig toeval te wijtea was aaa het feit, dat zij per oageluk de ver-giftige tablettea voor de oaschadelijke had iagenomen. De trouwe kamenier liet zich door geen verhoor in de war bren-gen en zou volkomea bereid zijn geweest wit zwart te noemen, als dat haar overledene meesteres had kunnen hel-penToen sir Jarvis getuigenis aflegde, hoe hij zija vrouw gevoadea had, met moeite zija wooit'dea zoekend ea blijkbaar uitge-put door zwakte, koa mea eea speld ia de zaal hooren vallen Hij zegde in eenvoudige woorden, dat hij het zija plicht achtte om mede te dee-lea, dat de oarust, die zija vrouw belet had te slapen, eakel en alleen veroor- zaakt werd door geldzorgen, die kort ge-leden zoo zwaar op de familie hadden g eldnikt, m'Oeibjkheden, die ten slotte zoo groot waren geworden, dat zij hem gedwongea had het laad te verlaten om te herstellea en haar tijd te gevea, om te oaderhandelen met zijn schuldeischers. Dank zij de inspaaning vaa zijae dierba-re vrouw en de werkkracht vaa zija zooa, was mea er eiadelijk in geslaagd de za-ken te ordenen ; maar volgeas hem war rea de overmatige aagst ea de oarede-lijk zware geestesarbeid slechts oorzaak vaa lady Peaygeats zwakke gezondheid ; die beide hadden haar gestel ondermijad en haar er toe gedreven, om slaapmid-delen te gebruikea. Hij hoopte, dat vriea dea ea burea dit in aanmerkiag zoudea nemen, als zij haar straks zouden ver-oordeelen om de vermetele maatregelen, waartoe zij haar toevlucht had genomen, alleea om het gezia van financieëlen on-dergang te redden De naïveteit, waarmede deze rede ge-houdea werd, de oprechtheid, waarmede de baJroa sprak, troffea allea diep ; ea ofschooa vele aaawezigea heel wat wis-tea of dachtea te wetea vaa de gebeurte-nissea, die de laatste aiaandea hadden plaats gegrepen, toch maakte dit abso-luut vertrouwen in zijn overleden vrouw, het mocht daa slechts aan zwakheid zijn toe te schrijven, dat de harten war-mer klopten voor sir Jarvis en dat aian verscheideae booze tongen het zwijgen werd opgelegd Voor sir Jarvis was het duidelijk, dat er aiets ergers was gebeurd dan een schijnbegrafeais, die haadig ia elkaar was gezet ea waarvaa zijn vrouw aile veraatwoordelijkheid op zich had geao-mea.Het behoeft niet gezegd te worden, dat er aog heel wat gepraat werd over het geval, toea het gerechtelijk onderzoek geslotea werd met de uitspraak : Dood door eea noodlottig toeval ve.roor-zaakt.Maar er werd algemeea zoo gesympa-thiseerd aiet sir Jarvis ea zija gezin, dat toen de 'zaak afgeloopea was, niemand meer openlijk er over sprak en iedereen er voor zorg droeg, dat zijn bijzondera overtuiging niet in de dagbladen zou wor den bekend gemaakt De geruchten, dat Luke Bowan be-trokken was bij die vreemde geschiede-ais op Roke Hall warea echter zoo liard-aekkig, dat de overhedea zich tôt zija zooa weaddea met de vraag, of hij aiet eea procès wilde begiaaen. Het was oa-mogelijk om te« ontkenaea, dat er een schija-begrafenis had plaats gehad, of dat er iemand anders ia plaats vaa sir Jarvis begraven was, waarschijnlijk Luke Bowen zelf. Berkeley zegde, dajfc hij tevreden was met de mededeeling, hem gedaaa, dat zija vader plotseliag oVerledea was ea dat lady Peaygeat geforuik had gemaakt vaa dea dood vaa deze, die behooorlijk was vastgesteld ea bewezea, om haar maa weg te zeadea, buitea het bereik vaa zija schuldeischers, die hem over-last aaadedea ea zijn leven in gevaar haddea gebvacht. (Wordt voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods